MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 442  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Vineri, 10 septembrie 1999

SUMAR

D E C R E T E

           293. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor pensionari militari, veterani de rãzboi, din Ministerul Apãrãrii Nationale

           294. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

            295. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           124. - Ordonantã de urgentã privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

           125. - Ordonantã de urgentã privind modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantãrii repatrierii personalului  navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantã a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "navrom" - S.A. Constanta si "romline" - S.A. Constanta

           712. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998

           722. - Hotãrâre pentru finantarea unor cheltuieli privind reteaua nationalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii

           723. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 508/1997 cu privire la înfiintarea Consiliului Interministerial pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           117. - Decizie privind acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire nationalã, Societãtii Comerciale EUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL ROMANIA - S.R.L

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea Ordinului ÞMeritul Militar" unor pensionari militari, veterani de rãzboi, din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 1 si 2 din Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "meritul militar" pensionarilor militari, veterani de rãzboi,
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Se conferã Ordinul " meritul militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime în serviciu, ofiterilor, maistrilor
militari si subofiterilor pensionari militari, veterani de rãzboi, prevãzuti în anexa nr. 1*).
            Art. 2. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime în serviciu, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor pensionari militari, veterani de rãzboi, prevãzuti în anexa nr. 2*).
            Art. 3. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime în serviciu, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor pensionari militari, veterani de rãzboi, prevãzuti în anexa nr.3*).
            Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 293.*) Anexele nr. 1-3 se publicã ulterior.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
       Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Liu Guchang, ambasador al Republicii Populare Chineze la Bucuresti, Ordinul national Steaua României în grad de Comandor pentru contributia sa deosebitã la promovarea relatiilor de colaborare dintre România si Republica Popularã Chinezã si pentru prietenia constantã arãtatã României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 294.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
        Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Gunnar Lindeman, ambasador al Regatului Norvegiei la Bucuresti, Ordinul national Steaua României în grad de Comandor pentru contributia sa deosebitã la promovarea relatiilor de colaborare dintre România si Regatul Norvegiei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 295.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

           În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, ale art. 67 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 si ale art. 7 alin. (2) din Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 nr. 37/1999,
        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - (1) Transferul de la bugetul de stat cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat al sumei de 4.068,1 miliarde
lei, aprobat prin art. 50 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, se diminueazã cu suma de 370 miliarde
lei.
            (2) Cu suma prevãzutã la alin. (1) se majoreazã creditele bugetare cuprinse în bugetul Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale la capitolul 60.01 "asistentã socialã, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul 38 "transferuri",
aprobate prin anexa nr. 3/14 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999.
            Art. 2. - Pentru mentinerea echilibrului bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 se diminueazã cu suma de 370 miliarde lei prevederile aprobate potrivit anexei nr. 1 la Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 nr. 37/1999, la capitolul 37.04 "Subventii primite de la bugetul de stat" si se majoreazã cu aceeasi sumã veniturile proprii ale bugetului asigurãrilor sociale de stat prevãzute la capitolul 22.04 "diverse venituri", subcapitolul 30 "Încasãri din alte surse".
            Art. 3. - Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã se autorizeazã Ministerul Finantelor sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athansiu

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 124.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantãrii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantã a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "navrom" - S.A. Constanta si l"romline" - S.A. Constanta

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
        Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantãrii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantã a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime " Navrom" - s.a. constanta si "Romline" - S.A. Constanta, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
        1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Suma prevãzutã la art. 1 se repartizeazã de cãtre Ministerul Transporturilor prin conventii încheiate cu
companiile de navigatie beneficiare si se justificã de cãtre acestea, pe bazã de decont de cheltuieli, pânã la data de 1 octombrie 1999."
        2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Sumele neconsumate pânã la data de 1 octombrie 1999 vor fi virate de cãtre companiile de navigatie maritime "navrom" - S.A. Constanta si "romline" - S.A. Constanta cãtre Ministerul Transporturilor, putând fi utilizate în cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli bugetare."
        3. La punctul II din anexã, litera A din NOTÃ va avea urmãtorul cuprins:
            "A. Cheltuieli privind repatrierea personalului navigant în conformitate cu contractul colectiv de muncã, care cuprind: drepturile restante pânã la data de 30 iunie 1999, conform statelor de platã si contractelor individuale de muncã, precum si hotãrârilor judecãtoresti, diurnele pe durata transportului, salariile personalului navigant de pe navele aflate în conservare, cheltuielile de transport, cheltuielile de cazare, biletele de avion si/sau alte mijloace de transport folosite de la navã pânã în tarã, precum si alte cheltuieli care se referã la taxe de aeroport, la asigurarea persoanelor pe timpul transportului, taxe de vize si altele asemenea, necesare repatrierii."
        Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 93/1999, cu modificãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 125.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998

        Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. I. - Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvolta
rea turismului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 august 1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Dupã ultima liniutã de la litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se introduce o nouã liniutã cu urmãtorul
cuprins:
            "- veniturile din transport."
            2. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Executia bugetului Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se deruleazã prin
contul 30.16.4221322 l0Disponibil din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului", deschis la Trezoreria
Municipiului Bucuresti pe seama Autoritãtii Nationale pentru Turism, în care se evidentiazã veniturile încasate pentru
constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si plãtile dispuse de ordonatorul
principal de credite."
            3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Agentii economici vireazã sumele datorate la termenele prevãzute la alin. (1), cu ordin de platã tip l.trezoreria
statului", în contul 30.16.4221322 "disponibil din fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Autoritãtii Nationale pentru Turism."
            4. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Cheltuielile din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se angajeazã conform obiectivelor, criteriilor si în limita sumelor prevãzute în Programul anual de marketing si promovare turisticã si în Programul anual de dezvoltare a produselor turistice, aprobate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice."
            5. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - Creditele pentru investitii pe termen mediu în turism, acoperite din Fondul special pentru promovarea
si dezvoltarea turismului, se acordã beneficiarilor prin banca comercialã selectatã de cãtre Autoritatea Nationalã pentru Turism, în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice. Autoritatea Nationalã pentru Turism încheie cu banca comercialã selectatã o conventie privind metodologia de acordare a creditelor respective, rãspunderea unitãtii bancare în utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei, asigurarea rambursãrii la termen a ratelor de capital si plata dobânzilor aferente cu care se întregeste Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului."
            6. Dupã articolul 16 se introduce articolul 161 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 16 1 . - Cheltuielile aferente gestionãrii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, inclusiv
cheltuielile pentru derularea creditelor prin banca comercialã cu care Autoritatea Nationalã pentru Turism a încheiat conventie, se suportã din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului."
            7. La anexa nr. 2, liniuta a patra de la litera b) a punctului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            " - constituirea depozitului la bancã, în vederea acordãrii creditelor pentru proiectele de investitii în turism, pe
bazã de conventie;
            144/analitic depozit pentru credite = 144 cont 30.16"
            8. La anexa nr. 2, liniuta a cincea de la litera b) a punctului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "- încasarea dobânzii aferente depozitului constituit la bancã;
            144/analitic distinct = 344."
            9. În tot cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998, denumirea "ministerul turismului" se înlocuieste cu denumirea "autoritatea nationalã pentru turism".
            Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 712.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru finantarea unor cheltuieli privind Reteaua nationalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii

            În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
organizãrii si finantãrii activitãtii de cercetare-dezvoltare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile
ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Pentru anul 1999, din sumele alocate prin bugetul de stat Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare se aprobã finantarea în procent de 70% a abonamentelor la serviciile de conectare la liniile internationale ale Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii, din care suma de 2.175 milioane lei se va achita în trimestrul III 1999.
            Art. 2. - Finantarea de cãtre Agentia Nationalã pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare a cheltuielilor prevãzute la
art. 1 se face prin Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti, care este operatorul national pentru Reteaua nationalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii.
            Art. 3. - Resursele financiare necesare pentru acoperirea diferentei nesuportate de la bugetul de stat pe anul 1999, pentru taxele externe aferente, precum si pentru alte cheltuieli de exploatare a Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii se suportã din contributia institutiilor care folosesc serviciile oferite de retea.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale
pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare,
Mircea Puscã
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 722.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 508/1997 cu privire la înfiintarea Consiliului Interministerial pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 508/1997 cu privire la înfiintarea Consiliului Interministerial pentru Stiintã,
Tehnologie si Inovare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 septembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. În textul hotãrârii se înlocuieste denumirea "ministerul cercetãrii si tehnologiei" cu denumirea "Agentia Nationalã pentru stiintã, Tehnologie si Inovare".
            2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Consiliul interministerial este condus de presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si
Inovare, în calitate de presedinte al consiliului interministerial, sau, în lipsa acestuia, de cãtre vicepresedintele Agentiei Nationale pentru stiintã, Tehnologie si Inovare, în calitate de vicepresedinte al consiliului interministerial."
            3. Anexa "Componenta Consiliului Interministerial pentru stiintã, Tehnologie si Inovare" se înlocuieste cu anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 508/1997 cu privire la înfiintarea Consiliului Interministerial pentru stiintã,
Tehnologie si Inovare, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale
pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare,
Mircea Puscã

Bucuresti, 2 septembrie 1999.
Nr. 723.

TABEL 1

TABEL 2

NOTÃ:
- Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale îsi desemneazã în consiliul interministerial reprezentantii în calitate de membru, la nivel de reprezentare politic, si/sau în calitate de consultant, la nivel de invitat permanent, la solicitarea Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare.
- La sedintele consiliului interministerial pot participa si alti invitati.

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

D E C I Z I E
privind acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire nationalã, Societãtii Comerciale loEUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL ROMANIA" - S.R.L.

            În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicatia audiovizualã în domeniile radiodifuziunii si televiziunii se face în baza licentei de emisie si a deciziei de autorizare eliberate în conditiile acestei legi.
            În urma dezbaterilor publice desfãsurate, conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, în perioada 14-15 iulie 1999, constatând cã sunt îndeplinite conditiile si criteriile prevãzute în lege si în deciziile elaborate de Consiliul National al Audiovizualului privind aplicarea legii,
            Consiliul National al Audiovizualului delibereazã în baza art. 29 din lege si decide:
            Art. 1. - Se acordã licentã de emisie pentru radiodifuziune prin retea cu acoperire nationalã Societãtii Comerciale EUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL ROMANIA" - S.R.L.
            Art. 2. - În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 dispune publicarea prezentei decizii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Cristina Ciucã

Bucuresti, 26 august 1999.
Nr. 117.