MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 439   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 9 septembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

         145. - Lege pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996

         274. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            725. - Hotãrâre privind aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 9-10 septembrie 1999, a reuniunii
Grupului de lucru pentru mass-media si informatii al Initiativei Central-Europene

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

L E G E
pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996

       Parlamentul României adoptã prezenta lege.
        Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile aduse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 44/1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 5 se completeazã cu alineatele 3 si 4 cu urmãtorul cuprins:
            "Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, constructia de locuinte, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente, realizate în conditiile alin. 1 si 2 din prezentul articol, ale art. 6 si 7, art. 20, 50, 55, 62 si art. 63, precum si constructia reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor, cu exceptia caselor de vacantã a cãror finantare se realizeazã prin credite acordate de Agentia Nationalã pentru Locuinte, înfiintatã în baza Legii nr. 152/1998.
            Lucrãrile privind clãdirile si terenurile necesare pentru construirea de locuinte, cu exceptia caselor de vacantã
realizate prin Agentia Nationalã pentru Locuinte, sunt de utilitate publicã."
            2. Alineatul 2 al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Persoanele din categoriile mentionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subventie de la bugetul de stat, în limitele
prevederilor bugetare anuale, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pânã la 30% din valoarea
locuintei calculatã la valoarea finalã a acesteia, precum si de plata în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei
fatã de pretul final al locuintei, dupã ce s-au scãzut subventia si avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuintelor calculatã la data contractãrii."
            3. Alineatele 3 si 4 ale articolului 7 se abrogã.
           4. Articolul 13 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
            "Locuintele nerepartizate sau necontractate pânã la finalizare pot fi vândute în conditiile prevederilor legale."
            5. Alineatele 1 si 5 ale articolului 20 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetãtenie românã, domiciliate în România, pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea si repararea capitalã a locuintelor proprietate personalã, ale cãror suprafete construite nu depãsesc limitele cuprinse în anexa nr. 1, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordã cu o dobândã egalã cu cea acordatã de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adaugã o marjã de 5 puncte procentuale si se suportã:
            a) 15%, de cãtre beneficiarul creditului;
            b) diferenta, pânã la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobândã, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
...............................................................................................
            La depozitul constituit, Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobândã egalã cu cea suportatã pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit înainte de rambursarea integralã a creditului si poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, în limitele cuantumului depozitului constituit."
            6. Articolul 20 se completeazã cu alineatul 9 cu urmãtorul cuprins:
            "De prevederile prezentului articol pot beneficia, în vederea terminãrii lucrãrilor de constructii, si persoanele care au
cumpãrat, potrivit legii, locuinte aflate în diferite stadii de executie, situate în blocuri începute înainte de anul 1990 si
neterminate."
            7. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 27. - În cazul pãrãsirii definitive a domiciliului de cãtre titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, precum si în cazul titularului de contract, nerezident, care, fãrã a fi detasat, nu a mai folosit locuinta mai mult de 2 ani, fãrã întrerupere, închirierea continuã, dupã caz:
            a) în beneficiul sotului sau al sotiei, dacã a locuit împreunã cu titularul;
            b) în beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, dacã au locuit împreunã cu acesta;
            c) în beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost înscrise
în contractul de închiriere.
            În cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de închiriere se dispune prin hotãrâre judecãtoreascã.
            În lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit alin. 1, contractul de închiriere înceteazã în termen de 30 de zile
de la data pãrãsirii domiciliului de cãtre titularul contractului sau de la data înregistrãrii decesului ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptã a locuintei."
            8. Litera b) a alineatului 2 al articolului 34 va avea urmãtorul cuprins:
            "b) efectuarea formalitãtilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea si întretinerea
clãdirii, derularea si urmãrirea realizãrii acestor contracte;"
            9. Alineatul 2 al articolului 35 va avea urmãtorul cuprins:
            "În acest scop proprietarii se pot constitui în asociatii cu personalitate juridicã."
            10. Dupã articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmãtorul cuprins:
           "Art. 351 . - Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii, proprietate a membrilor sãi, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile comune ale clãdirii cu mai multe apartamente si/sau spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã, dupã cheltuielile de judecatã datorate tuturor creditorilor în interesul cãrora au fost fãcute.
            Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliarã al judecãtoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe listele lunare de platã a cotelor de contributie din care rezultã suma datoratã, în cazul în care creanta reprezintã o restantã de cel putin 3 luni.
            Privilegiul se radiazã la cererea reprezentantului legal al asociatiei sau a proprietarului, pe baza chitantei sau a altui
înscris prin care asociatia confirmã plata sumei datorate.
            Operatiunile de publicitate imobiliarã privitoare la privilegiul prevãzut la alin.1 si 2 sunt scutite de taxa de timbru."
            11. Alineatul 1 al articolului 42 va avea urmãtorul cuprins:
            "Au acces la locuintã socialã, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar, realizat în
ultimele 12 luni, cu cel putin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau, dupã caz, pe persoanã, stabilit conform prevederilor art. 8 alin. 2."
            12. Litera d) a articolului 48 va avea urmãtorul cuprins:
            "d) detin, în calitate de chirias, o altã locuintã din fondul locativ de stat."
            13. Articolul 56 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
            "Locuintele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinte sociale."
            14. Alineatele 2 si 3 ale articolului 58 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Resedintele oficiale ale persoanelor prevãzute la alin. (1) se atribuie de cãtre Guvern si sunt puse la dispozitia lor, împreunã cu dotãrile aferente, pe perioada exercitãrii functiei, de cãtre Regia Autonomã " Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
            Lista cuprinzând imobilele cu destinatie de resedintã oficialã, precum si celelalte locuinte de protocol si conditiile
pe care acestea trebuie sã le îndeplineascã, inclusiv cele de dotare si confort, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."
            15. Articolul 59 se completeazã cu alineatele 4 si 5 cu urmãtorul cuprins:
            "'Locuintele de protocol se amplaseazã numai în clãdiri cu numãr redus de apartamente destinate acestei folosinte.
Suprafetele locuintelor de protocol vor fi cu cel putin 30% mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 1, care
face parte integrantã din prezenta lege."
            16. Articolul 62 se completeazã cu alineatul 4 cu urmãtorul cuprins:
            "Locuintele realizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, pentru care nu s-au emis repartitii
si nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpãrare pânã la finalizarea acestora, pot fi repartizate si
contractate în conditiile prevãzute la art. 7 si 10."
        17. Articolul 69 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 69. - Proprietarii din clãdirile cu mai multe locuinte în proprietate privatã sau mixtã, constituiti în asociatii
de locatari potrivit Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, se reorganizeazã în asociatii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta lege.
            Pânã la înfiintarea si functionarea birourilor de carte funciarã, înregistrarea proprietãtii în vederea constituirii asociatiilor
de proprietari se face în registrele de publicitate de la birourile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare din judecãtorii.
            Pânã la data dobândirii personalitãtii juridice a asociatiei de proprietari, asociatiile de locatari constituite potrivit
Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor îsi desfãsoarã activitatea pe baza statutului propriu si a dispozitiilor prezentei legi."
            18. Articolul 70 se abrogã.
            19. Literele a) si i) ale articolului 3 din anexa nr. 2 vor avea urmãtorul cuprins:
            "a) prin bloc de locuinte-clãdire-condominiu se întelege o proprietate imobiliarã din care unele pãrti sunt proprietãti
individuale, reprezentate din apartamente sau spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã, iar restul, proprietate
comunã indivizã.
            Prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scãri, din cadrul clãdirii de locuit, în
conditiile în care se poate delimita proprietatea comunã.
            Proprietatea imobiliarã nu este un condominiu decât dacã cota-parte indivizã de proprietate comunã revine proprietarilor si nu poate fi separatã de proprietatea asupra apartamentelor sau spatiilor cu altã destinatie decât aceea
de locuintã;"
            ...............................................................................
            "i) prin cheltuieli comune se întelege cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei, care sunt legate de exploatarea, reparatia sau întretinerea proprietãtii comune sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare proprietate individualã."
            20. Articolele 4 si 5 din anexa nr. 2 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Asociatia de proprietari se constituie pe baza hotãrârii a cel putin jumãtate plus unul din numãrul
proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã, din cadrul unei clãdiri.
            În clãdirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scãri se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson sau
scarã în parte, dacã proprietatea comunã aferentã tronsonului sau scãrii poate fi delimitatã si dacã este posibilã repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau scãri.
            Art. 5. - Cererea pentru dobândirea personalitãtii juridice a asociatiei de proprietari, împreunã cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunãrii constitutive se înregistreazã la organul financiar local în a cãrui razã teritorialã se aflã clãdirea.
            Asociatia de proprietari dobândeste personalitate juridicã în baza încheierii judecãtorului delegat la organul financiar
local de cãtre presedintele judecãtoriei în a cãrei circumscriptie teritorialã se aflã imobilul.
            Încheierea se dã fãrã citarea pãrtilor si este executorie.
            Încheierea este supusã recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecã cu citarea pãrtilor."
            21. Alineatul 1 al articolului 6 si articolul 7 din anexa nr. 2 se abrogã.
            22. Articolul 8 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Acordul de asociere trebuie sã continã mentiuni privind: numele, prenumele si domiciliul proprietarilor,
individualizarea proprietãtii potrivit titlului de proprietate."
            23. Articolul 10 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 10. - Stabilirea cotei-pãrti din cheltuielile de reparatie a proprietãtii comune ce revine fiecãrui proprietar din
cadrul condominiului se face proportional cu cota-parte din proprietatea comunã aferentã proprietãtii individuale.
            Cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii legate de proprietãtile individuale din condominiu si care nu pot fi
înregistrate pe fiecare dintre acestea sau pentru servicii legate de exploatarea si întretinerea proprietãtii comune se
repartizeazã în conformitate cu normele si normativele avute în vedere la facturarea comunã a acestora si/sau în
conformitate cu clauzele prevãzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii."
            24. Articolul 11 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - În cazul spatiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate
vor fi reglementate potrivit dreptului comun."
            25. Articolul 12 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - Acordul de asociere si statutul pot fi modificate în aceleasi conditii prevãzute pentru constituirea asociatiei.
Modificãrile prevãzute la alin. 1 se înregistreazã în conditiile stabilite pentru dobândirea personalitãtii juridice."
            26. Articolul 13 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Înscrierea ulterioarã în asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea de
constituire se face la cererea acestora, fãrã alte formalitãti."
            27. Alineatul 3 al articolului 21 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru situatii speciale, întrunirea asociatiei poate fi convocatã oricând de cãtre comitetul executiv sau de cãtre
membri ai asociatiei care detin în total cel putin 20% din cotele de proprietate."
            28. Articolul 22 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 22. - Asociatia de proprietari poate adopta hotãrâri, dacã majoritatea membrilor sunt prezenti personal sau
prin reprezentant.
            Dacã nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendatã si reconvocatã.
            La adunarea reconvocatã, dacã existã dovada cã toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotãrâ-
rile pot fi adoptate prin votul majoritãtii membrilor prezenti.
            Hotãrârile adunãrii generale a asociatiei de proprietari privind buna întretinere si exploatare a clãdirii de locuit
sunt obligatorii si pentru proprietarii din aceeasi clãdire care nu sunt membri ai asociatiei."
            29. Formula introductivã a alineatului 1 al articolului 23 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 23. - Pentru adoptarea hotãrârilor asociatiei de proprietari se vor avea în vedere urmãtoarele:"
            30. Alineatul 2 al articolului 23 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Hotãrârile asociatiei de proprietari vor fi luate cu votul majoritãtii membrilor asociatiei prezenti la lucrãrile adunãrii
            31. La articolul 24 din anexa nr. 2, literele b-e) si h)-j) vor avea urmãtorul cuprins:
            ") angajeazã si elibereazã din functie pe cel care adminstreazã proprietatea sau pe ceilalti functionari sau anga-
jati, în vederea administrãrii si bunei functionãri a clãdirii; personalul necesar bunei gospodãriri a pãrtilor si a instalatiilor de folosintã comunã ale clãdirilor poate fi angajat prin contract individual de muncã sau prin conventie civilã;
            c) actioneazã sau sustine în justitie, în nume propriu sau în numele proprietarilor asociati, interesele legate de
clãdire;
            d) încheie contracte si îsi asumã obligatii în nume propriu sau în numele proprietarilor asociati, în interesele
legate de clãdire;
            e) reglementeazã folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea pãrtilor proprietãtii comune;
....................................................................................
            h) asigurã completarea la zi a cãrtii tehnice a constructiei;
            i) asigurã urmãrirea comportãrii în timp a constructiei, pe toatã durata de existentã a acesteia;
            j) exercitã alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati."
            32. Articolul 25 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - Dacã o hotãrâre a asociatiei de proprietari este contrarã legii sau acordului de asociere sau este de
naturã sã producã daune considerabile intereselor proprietarilor, acestia pot ataca în justitie respectiva hotãrâre, în
termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justitie nu trebuie sã întrerupã executarea hotãrârii decât
în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia."
            33. Articolul 27 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 27. - Presedintele asociatiei de proprietari reprezintã asociatia în derularea contractelor si îsi asumã obligatii în numele acesteia. El reprezintã asociatia de proprietari împotriva unui tert, inclusiv în actiunile initiate de asociatie împotriva unui proprietar sau chirias care nu si-a îndeplinit obligatiile fatã de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar care contestã o hotãrâre a asociatiei de proprietari."
            34. Dupã articolul 31 din anexa nr. 2 se introduce articolul 31 1 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 311 . - Dispozitiile cuprinse în prezentul regulament-cadru referitoare la proprietarii de apartamente se aplicã si proprietarilor spatiilor cu altã folosintã decât aceea de locuintã, situate în clãdiri destinate locuirii."
            Art. II. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzãtoare.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

       Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 145

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 274.

HOTÃRÂRI  ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 9-10 septembrie 1999, a reuniunii Grupului de lucru pentru mass-media si informatii al Initiativei Central-Europene

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Bucuresti, în perioada 9-10 septembrie 1999, a reuniunii Grupului de lucru pentru
mass-media si informatii al Initiativei Central-Europene.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente organizãrii reuniunii mentionate la art. 1, în sumã de 149.545.900 lei, se suportã din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul " cheltuieli materiale", cu respectarea prevederilor legale, conform devizului cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 725.

ANEXÃ

D E V I Z U L D E C H E L T U I E L I
prevãzute a se efectua pentru actiunea "Reuniunea Grupului de lucru pentru mass-media si informatii al Initiativei
Central-Europene (Bucuresti, 9-10 septembrie 1999)"

            Participarea implicã un numãr de 20 de delegatii strãine x un membru = 20 membri care urmeazã a fi prezenti în
Bucuresti timp de douã zile.
            AP. I. Receptie oficialã (oferitã de secretar de stat)
            - 50 persoane x 239.000 lei/persoanã = 11.950.000 lei
            AP. II. Cheltuieli pentru cazarea oaspetilor strãini (invitati la nivel de director/director general)
            La hotel:
            - 20 camere x 2 zile x 2.410.500 lei tarif/zi = 96.420.000 lei
            Cheltuieli pentru masa zilnicã:
            - 20 persoane x 239.000 lei/zi x 2 zile = 9.560.000 lei
            Alte cheltuieli:
            1. Rãcoritoare si cafea în timpul discutiilor si în pauzele la acestea:
            - 70 persoane x 27.600 lei/zi x 2 zile = 3.864.000 lei
            2. Transport în localitate
            3. Închiriere salã pentru reuniune = 24.105.000 lei
            4. Inscriptionare banere si ecusoane = 2.731.900 lei
            5. Cadouri = 915.000 lei
            TOTAL CHELTUIELI = 149.545.900 lei