MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 529    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Vineri, 29 octombrie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            161. - Ordonantã de urgentã cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            162. - Ordonantã de urgentã privind instituirea pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bãnesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

            879. - Hotãrâre privind stabilirea nivelului pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate în scopul încãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            1.277. - Ordin al ministrului finantelor

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 67 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1999, aprobat prin Legea nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 si 97 bis din 8 martie 1999, modificat prin ordonantele de urgentã ale Guvernului nr. 32/1999, nr. 86/1999, nr. 87/1999, nr. 92/1999, nr. 106/1999, nr. 121/1999, nr. 124/1999 si rectificat prin ordonantele de urgentã ale Guvernului nr. 135/1999 si nr. 140/1999 si prin alte acte normative, se modificã si se completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 2. - (1) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1999, se aprobã urmãtoarele influente:
            - miliarde lei -
            VENITURI - TOTAL, - 400,0. din care:
            IMPOZITUL PE SALARII - 400,0.
            Impozitul pe salarii - total
            Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei (se scad) - 400,0.
            (2) Deficitul bugetului de stat pe anul 1999 se majoreazã cu suma de 400,0 miliarde lei.
            Art. 3. - Sinteza modificãrilor bugetului de stat este prevãzutã în anexa nr. 1.
            Art. 4. - (1) Detalierea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate
populatiei este prevãzutã în anexa nr. 2.
            (2) Sumele defalcate din impozitul pe salarii prevãzute în anexa nr. 2 se repartizeazã, prin hotãrâre, de cãtre consiliul judetean, pe comune, orase si municipii, dupã consultarea primarilor si cu asistenta tehnicã de specialitate a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat respective, în functie de cantitatea de energie termicã livratã populatiei, la care pretul local depãseste pretul national de referintã.
            Art. 5. - Limitele maxime în cadrul cãrora se poate face stingerea obligatiilor de platã ale bugetelor locale, înregistrate la data de 30 septembrie 1999, fatã de regiie autonome, societãtile comerciale si serviciile publice, de interes local, furnizoare de energie termicã pentru populatie sau prestatoare de servicii de transport urban, în comun, de.cãlãtori din anexa nr. 16 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 se suplimenteazã la urmãtoarele judete astfel:
            1. Arges +71.422.550 mii lei.
            2. Suceava +17.095.100 mii lei.
            Art. 6. - (1) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare protectiei copilului se autorizeazã Ministerul  Finantelor sã redistribuie suma de 693,0 miliarde lei, prevãzutã în bugetul Departamentului pentru Protectia Copilului pe anul 1999, în bugetele ordonatorilor principali de credite, semnatari ai unor acorduri de ajutoare sau împrumuturi nerambursabile.
            (2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurãrii protectiei copiilor aflati în dificultate Departamentul pentru Protectia Copilului poate aloca sume din bugetul sãu, aprobat pe anul 1999, serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, pe bazã de conventii încheiate cu consiliile judetene si, respectiv, cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
            (3) În cazul în care donatiile si sponsorizãrile aferente finantãrii protectiei copilului, prevãzute în bugetul de stat pe
anul 1999, nu vor fi încasate pânã la nivelul sumei de 693,0 miliarde lei, deficitul bugetului de stat aprobat poate fi depãsit cu suma neîncasatã.
            Art. 7. - Veniturile si cheltuielile modificate ale Fondului special pentru sãnãtate publicã sunt prevãzute în anexa
nr. 3.
            Art. 8. - Veniturile si cheltuielile modificate ale Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate sunt prevãzute în anexa
nr. 4.
            Art. 9. - (1) Veniturile si cheltuielile modificate ale Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale sunt prevãzute în anexa nr. 5.
            (2) Din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum
si a celorlalte unitãti vamale pot fi efectuate cheltuieli pânã la suma de 30,0 miliarde lei pentru amenajarea si dotarea sediului Centrului regional SECI la Bucuresti.
            Art. 10. - Veniturile si cheltuielile modificate ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic sunt prevãzute în anexa nr. 6.
            Art. 11. - Veniturile si cheltuielile modificate ale Fondului special al drumurilor publice sunt prevãzute în anexa nr. 7.
            Art. 12. - Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele, lucrãrile si alte cheltuieli de investitii de cãtre ordonatorii principali de credite.
            Art. 13. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile aprobate prin prezenta ordonantã de urgentã în bugetul de stat pe anul 1999, precum si modificãrile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 14. - Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 15. - Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2000, cel mai târziu pânã la data de 31 decembrie 1999.

PRIM- MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 octombrie 1999.
Nr. 161.

ANEXA Nr. 1
 
TABEL 1
TABEL 2
TABEL 3
TABEL 4
TABEL 5
TABEL 6
TABEL 7
TABEL 8
TABEL 9
TABEL 10
TABEL 11
 

*****) Inclusiv încasãrile din restantele din anii precedenti, care în executie se vor evidentia distinct.
*****) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza în limita cheltuielilor
aprobate.
*****) Cheltuielile de personal aferente personalului care executã lucrãri de întretinere, reparare, exploatare, moder-
nizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevãzut la art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.275/1990,
modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 612/1998.
*****) Reparatii capitale, din care 30,0 miliarde lei reprezintã contributia pãrtii române la realizarea lucrãrilor de
investitii finantate prin împrumuturi Banca Europeanã de Investitii, în conformitate cu Legea nr. 34/1999 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.)
pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III- a.
*****) Inclusiv resursele necesare pentru contributia pãrtii române în anul 1999 la executia obiectivului de investitii
"modernizarea drumului comunal cacica- solonetul nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de cãtre Polonia.

NOTÃ:
Cheltuielile se vor efectua în linita veniturilor încasate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind instituirea pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bãnesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei


            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - Prin prezenta ordonantã de urgentã se instituie pretul national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde.
            Art. 2. - (1) Nivelul pretului national de referintã pentru energia termicã se stabileste prin hotãrâre a Guvernului, la
propunerea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu avizul Oficiului Concurentei, ca medie a preturilor locale ale producãtorilor care utilizeazã gazele naturale, însumate cu tarifele de distributie aferente, si se va aplica începând cu data de întâi a lunii urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al României.
            (2) Pretul national de referintã pentru energia termicã se recalculeazã ori de câte ori pretul la producãtori si tariful
de distributie aferent se pot ajusta, potrivit prevederilor legale în vigoare.
            Art. 3. - Pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuintelor si
preparãrii apei calde, populatia va plãti pretul local, ce include pretul producãtorului si tariful de distributie, stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, dar nu mai mult decât pretul national de referintã, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentã.
        Art. 4. - (1) Diferenta stabilitã între pretul local mai mare al gigacaloriei si pretul national de referintã va fi sub-
ventionatã astfel:
            a) din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin legea bugetarã, defalcate cu aceastã destinatie;
            b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru partea rãmasã neacoperitã de la bugetul
de stat.
            (2) Subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor stabilite între pretul local mai mare al gigacaloriei si pretul
national de referintã se pot acorda în avans, de cãtre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome, societãtilor comerciale, serviciilor publice de interes local si agentilor economici care furnizeazã energie termicã populatiei, pentru constituirea stocurilor de pãcurã si de.combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente acestor stocuri.
            (3) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivã a subventiilor necesare acoperirii diferentelor respective se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (2).
            (4) Regularizarea definitivã a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (2), pe baza deconturilor justificative pe
luna decembrie a anului curent, se va face pânã la data de 15 ianuarie a anului urmãtor, respectiv 15 aprilie pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie a fiecãrui an.
            Art. 5. - (1) În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale cãror locuinte sunt racordate la sisteme
centralizate de furnizare a energiei termice, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termicã în sezonul rece, delimitat la perioada 1 noiembrie anul curent- 30 martie anul urmãtor, si de majorarea pretului national de referintã, autoritãtile administratiei publice locale acordã acestora un ajutor bãnesc lunar.
            (2) Ajutorul bãnesc prevãzut la alin. (1) se acordã familiilor, inclusiv celor formate dintr- o singurã persoanã, numai
pentru locuinta de domiciliu a acestora.
            (3) Prin familie, în sensul prezentei ordonante de urgentã, se întelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu, precum si persoanele singure.
            Art. 6. - (1) Ajutorul lunar se acordã în functie de venitul net mediu pe membru de familie, astfel:
            a) familiilor al cãror venit net mediu pe membru de familie se situeazã pânã la 450.000 lei, o sumã de 335.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încãlzirea si apa caldã menajerã, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori în factura individualã;
            b) familiilor al cãror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã între 450.001 lei si 600.000 lei, o
sumã de 200.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încãlzirea si apa caldã menajerã, confirmate de asociatia
de proprietari/chiriasi ori în factura individualã;
            c) familiilor al cãror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã între 600.001 lei si 750.000 lei, o
sumã de 100.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încãlzirea si apa caldã menajerã, confirmate de asociatia
de proprietari/chiriasi ori în factura individualã.
            (2) Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor bãnesti prevãzute la alin. (1) se indexeazã o datã cu veni-
turile populatiei, iar cuantumul ajutorului bãnesc se modificã în functie de evolutia pretului energiei termice, prin
hotãrâre a Guvernului.
        Art. 7. - Titularul ajutorului bãnesc este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal împuternicit de cãtre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere.
            Art. 8. - (1) Acordarea ajutoarelor bãnesti prevãzute la art. 6 alin. (1) se face la cererea titularului, pe baza declaratiei date pe propria rãspundere, în fiecare lunã, si se acordã în lunile în care sunt îndeplinite conditiile stabilite de prezenta ordonantã de urgentã.
        (2) Cererile de acordare a ajutoarelor lunare se depun si se înregistreazã la primãria localitãtii sau a sectorului municipiului Bucuresti în a cãrei razã teritorialã se aflã locuinta de domiciliu.
            (3) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, pânã la data de 25 a fiecãrei luni, pe baza veniturilor din luna precedentã celei pentru care se acordã ajutorul bãnesc.
            Art. 9. - Ajutorul bãnesc lunar acordat potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã nu constituie venit impozabil si nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii prevãzute de normele legale în vigoare.
            Art. 10. - (1) Primãriile verificã veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, pânã la data de 10 a lunii urmãtoare, fiecãrei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de facturã un formular al borderoului de platã, în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor bãnesti si sumele maxime de care poate beneficia fiecare titular.
            (2) Dupã repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încãlzirea locuintei sau la primirea facturii individuale asociatiile de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de facturã individualã vor completa, pe propria rãspundere, sub semnãturã, coloana corespunzãtoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bãnesc. Dacã suma de platã este mai mare decât suma maximã înscrisã în borderou de cãtre primãrie, în dreptul titularului respectiv se înscrie suma maximã prevãzutã în coloana completatã de cãtre primãrie, diferenta urmând a fi achitatã de cãtre titularul ajutorului bãnesc la asociatia de proprietari/chiriasi sau la casieria furnizorului.
            Art. 11. - (1) Furnizorii de energie termicã vor primi de la primãriile în a cãror razã teritorialã îsi au domiciliul beneficiarii de ajutoare sumele consemnate, care se acoperã de cãtre bugetele locale pentru protectia socialã a populatiei, si o copie de pe borderou.
            (2) La primirea sumelor si a copiilor de pe borderourile de la primãrii furnizorul de energie termicã va opera încasãrile corespunzãtor facturilor emise cãtre clientii sãi.
            (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de energie termicã vor achita diferenta pânã la concurenta sumei datorate, depunând în acelasi timp si o copie de pe borderoul aprobat de primãrie.
            Art. 12. - (1) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevãzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.
            (2) Formularul cererii- tip pentru ajutorul bãnesc prevãzut de prezenta ordonantã de urgentã si formularul borderoului
pentru acordarea ajutorului bãnesc sunt documente speciale. Tipãrirea si circulatia lor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale.
            Art. 13. - (1) Declararea unui numãr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele
reale, în scopul vãdit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals si înselãciune, dupã caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal. Tentativa se pedepseste.
            (2) Nerespectarea celorlalte dispozitii ale prezentei ordonante de urgentã constituie contraventie, dacã fapta nu
este sãvârsitã în astfel de conditii încât sã fie consideratã, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneazã cu
amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            (3) Contraventiile se constatã si se sanctioneazã de cãtre persoanele împuternicite în acest scop de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Oficiul Concurentei, conform atributiilor legale conferite acestora.

PRIM- MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Seful Oficiului Concurentei,
Dan Ionescu

Bucuresti, 28 octombrie 1999.
Nr. 162.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind stabilirea nivelului pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde

            În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea
pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acor-
darea de ajutoare bãnesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Nivelul pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde, se stabileste la 230.000 lei/gigacalorie.
            Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificãrile ulterioare.

PRIM- MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 octombrie 1999.
Nr. 879.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, protejeazã economiile bãnesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ordinul nr. 1.227 din 21 octombrie 1999 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie, cod 1017, se prelungeste astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã si în zilele de 1, 2, 3, 4 si 5 noiembrie 1999, cu termen de rãscumpãrare în zilele de 30, 31 ianuarie 2000, 1, 2 si 3 februarie 2000.
            Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se închide în ziua de 5 noiembrie 1999, ora 14,00.
            Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pot efectua si prin virare de cãtre persoanele fizice, din conturile deschise la bãncile comerciale, în contul curent general al trezoreriei statului.
            Dobânda se calculeazã din ziua în care suma a fost înregistratã în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Dobânda acordatã la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se mentine la 55 % pe an pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile si se calculeazã dupã formula: 

D =  
VN x 55 x 90
360 x 100
            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.

p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 octombrie 1999.
Nr. 1.277.