MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 526    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 28 octombrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

            40. - Hotãrâre privind prorogarea termenului de exercitare a mandatului de cãtre presedintele Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune

            41. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 18/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central- Europeanã - Dimensiunea Parlamentarã

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

            31. - Hotãrâre privind demisia unui deputat

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            160. - Ordonantã de urgentã privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de
peste 100 metri

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            1.256. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 1999

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind prorogarea termenului de exercitare a mandatului de cãtre presedintele Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune

            Parlamentul României adoptã prezenta h o t ã r â r e.
            Articol unic. - Termenul prevãzut în Hotãrârea Parlamentului României nr. 16/1995, cu modificãrile ulterioare, privind exercitarea mandatului de cãtre presedintele Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune se prorogã pânã la depunerea jurãmântului de cãtre presedintele nou-numit, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 1999.
            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 27 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ION DIACONESCU
ULM NICOLAE SPINEANU
Bucuresti, 27 octombrie 1999.
Nr. 40.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 18/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeanã - Dimensiunea Parlamentarã

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Se aprobã înlocuirea din componenta delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central- Europeanã - Dimensiunea Parlamentarã, prevãzutã în anexa la Hotãrârea Parlamentului României nr. 18/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 30 decembrie 1996, cu modificãrile ulterioare, a domnului senator Radu Alexandru Feldman cu domnul senator Stefan Ilie, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat.
            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 27 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ION DIACONESCU
ULM NICOLAE SPINEANU
Bucuresti, 27 octombrie 1999.
Nr. 41.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat

            În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 192 din Regulamentul  Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentatã de doamna Silvia Petrovici, deputat ales în Circumscriptia electoralã nr. 42 Ilfov, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Tãrãnesc Crestin Democrat-civic ecologist, si declarã vacant locul de deputat detinut de aceasta.
            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 25 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 25 octombrie 1999.
Nr. 31.

OEDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind instituirea unor mãsuri de stimulare a activitãtii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - Titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfãsoarã operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apã de peste 100 metri, beneficiazã de urmãtoarele mãsuri de stimulare a activitãtii:
            a) pe perioada derulãrii acordului petrolier vor fi aplicabile reglementãrile fiscale existente la data semnãrii acestuia;
            b) amortizarea imobilizãrilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a cãror duratã de folosire este
limitatã de durata rezervelor, se va calcula pe unitatea de produs cu un grad de utilizare de 100%, în functie de rezerva exploatabilã de substantã mineralã utilã, pe durata acordului petrolier;
            c) cheltuielile aferente investitiilor în curs, imobilizãrilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât si în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârsitul fiecãrui exercitiu financiar pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/lei comunicat de Banca Nationalã a României pentru ultima zi a fiecãrui exercitiu financiar. Diferentele din reevaluare nu vor fi supuse nici unui impozit, nici unei taxe sau altor prelevãri. Amortizarea imobilizãrilor corporale si necorporale, reevaluate pe toatã durata acordului petrolier, se va face în conformitate cu prevederile lit. b), fãrã a fi supusã nici unui impozit, nici unei taxe sau altor prelevãri;
            d) pe întreaga duratã a acordului petrolier nu se datoreazã impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internã si nici comisioanele vamale la exportul acestora.
            Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã pe întreaga duratã a acordurilor petroliere încheiate,
sub rezerva reglementãrilor fiscale si a altor dispozitii legale ulterioare mai favorabile titularilor de acorduri petroliere.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 octombrie 1999.
Nr. 160.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 1999

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile
ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, rectificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 140/1999, ale Legii nr. 81/1999 privind datoria publicã, ale Conventiei.nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finantelor si Banca Nationalã a României, si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont,
lansate în luna noiembrie 1999, destinate refinantãrii deficitului bugetului de stat, care vor avea urmãtoarele caracteristici:

TABEL 1

            Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate pânã la anularea emisiunii, în functie de necesitãtile de finantare
a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finantelor în preziua licitatiei.
            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu dis-
cont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu pret multiplu.
            Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
            Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se urmãtoarele formule:

        1 - (d x r)
P = -----------
           360
           r
y =  -----
          P

            în care:
            P = pretul titlului de stat cu discont exprimat cu sase zecimale;
            d = numãrul de zile pânã la scadentã;
            r = rata discontului;
            y = randamentul (rata dobânzii).
            Ministerul Finantelor îsi rezervã dreptul de a respinge, partial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).
            Art. 3. - Bãncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.
Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în România.
            Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
            Art. 4. - Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
            Art. 5. - Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Nationalã a României în ziua licitatiei, pânã la ora 12,00.
            Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Bãncii Nationale a României, de cãtre Comisia de
licitatie constituitã în acest scop si va fi dat publicitãtii.
            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Nationalã a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpãrate.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãti fiscale.
            Art. 9. - Directia generalã a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 octombrie 1999.
Nr. 1.256.