MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 510   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 21 octombrie 1999

SUMAR

HOTARÂRI ALE CAMEREI DEPUTATI7LOR

           29. - Hotarâre privind demisia unui deputat

ORDONANTE SI HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           153. - Ordonanta de urgenta privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane marci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIM-BANK) - S.A., acordat de catre Kreditanstalt f.r Wiederaufbau pentru realizarea programului dedezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc

           154. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A

           155. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea Art. 101 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

           841. - Hotarâre pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991

           843. - Hotarâre privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turistice

           862. - Hotarâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscriptia electorala Baia de Aries, judetul Alba

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           27. - Circulara privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 1999 (perioade de aplicare)

HOTARÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTARÂRE
privind demisia unui deputat

            În temeiul Art. 67 alin. (2) si al Art. 68 alin. (2) din ConstitutiaRomâniei, precum si al Art. 192 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor hotaraste:
            Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentata de domnul George Iulian Stancov, deputat ales în Circumscriptia.electorala nr. 39 Vâlcea, apartinând Grupului parlamentar Uniunea SocialDemocrata - Partidul Democrat, si declara vacant locul de deputat detinut de acesta.
            Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (2) din Constitutia României

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 18 octombrie 1999.
Nr. 29.

ORDONANTE SI HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane marci germane pentru Banca de Export-Import a României(EXIMBANK) - S.A., acordat de catre Kreditanstalt f.r Wiederaufbau pentru realizareaprogramului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc

            În temeiul Art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - În vederea realizarii programului de dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii se autorizeaza Ministerul Finantelor sa garanteze în numele si în contul statului un împrumut extern în valoare de 50 milioane marci germane, care va fi acordat de Kreditanstalt f.r Wiederaufbau Bancii de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente.
            Art. 2. - Finantarea proiectelor de investitii pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii în cadrul acestui împrumut se realizeaza de catre Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A. sau de catre bancile participante, cu conditia respectarii de catre întreprinderile respective, prin proiectele de investitii prezentate, a criteriilor de eligibilitate prevazute în acordul de împrumut încheiat între Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A. si Kreditanstalt f.r Wiederaufbau.
            Art. 3. - Rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se va asigura din surse proprii ale întreprinderilor mici si mijlocii, beneficiare ale împrumutului.
            Art. 4. - Agentia Nationala pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii asigura urmarirea derularii programului propus pentru întreprinderi mici si mijlocii si evaluarea rezultateloracestuia în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 975/1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale pentru
Întreprinderi Mici si Mijlocii,
Mirel Tariuc
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 19 octombrie 1999.
Nr. 153.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A.

            În temeiul Art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A., publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 313 din 30 iunie 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            "(5) Titlurile de stat vor fi emise în limita plafonului stabilit la alin. (1), la data preluarii efective a titlurilor de participare de catre Agentia de Valorificare a ActivelorBancare, si vor fi rascumparate în doua rate anuale egale începând cu data de 15 iulie 2000. Titlurile de stat sunt negociabile si poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobânzii active practicate de banci în relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobânzii active este calculata de Banca Nationala a României pe baza datelor transmise de banci. Dobânda se plateste trimestrial pâna la datade 27 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
p. Guvernatorul Bancii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Dumitru Tataru,
secretar de stat

Bucuresti, 19 octombrie 1999.
Nr. 154.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea Art. 101 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

            În temeiul Art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Articol unic. - Literele b) si c) ale alineatului 1 al articolului 101 din Legea asigurarilor sociale de sanatatenr. 145/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 noiembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
            "b) 3 membri numiti prin consens de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
            c) 3 membri numiti prin consens de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivel national."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Hajdú Gábor
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Alexandru Ciocâlteu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 19 octombrie 1999.
Nr. 155.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991

        În temeiul prevederilor Art. 2 al Ordonantei Guvernului nr. 57/1994 pentru ratificarea unui amendament la Acordul
de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, încheiat la Washington la
7 octombrie 1991, aprobata prin Legea nr. 126/1994,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se aproba amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut încheiat la Washington la 7 octombrie 1991, ratificat prin Legea nr. 79/1991, dupa cum urmeaza:
            1. Se înlocuieste data limita de tragere a împrumutului,mentionata la Art. 2 sectiunea 2.03, cu data de 30 iunie 1999.
            2. Se anuleaza suma de 420.000 USD de la categoria "nealocate" din anexa nr. 1 la acordul de împrumut.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul sanatatii,
Hajdú Gábor
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

Bucuresti, 14 octombrie 1999.
Nr. 841.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turistice

            În temeiul Art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Unitatile de alimentatie publica, altele decât cele definite de Ordonanta Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România, denumite în continuare unitati independente, se definesc ca tipuri de unitati de alimentatie publica conform anexei nr. 1.
            Art. 2. - Încadrarea pe tipuri a unitatilor independente se realizeaza de catre agentii economici, în baza unei
declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut în anexa nr. 2.
            Art. 3. - (1) În cazul unitatilor nou-înfiintate declaratiase depune la primaria locala o data cu cererea pentru obtinerea autorizatiei de functionare. Aceeasi procedura se utilizeaza si în cazul schimbarii agentului economic care administreaza unitatea independenta.
            (2) Atunci când survin modificari privind tipul unitatii independente, în termen de maximum 10 zile agentul economic va  întocmi o noua declaratie, pe care o va depune la primaria locala.
            Art. 4. - Un exemplar al declaratiei agentului economic, confirmat de primire, se va pastra în permanenta la sediul unitatii independente, pentru a fi prezentat organelor de control abilitate, la solicitarea acestora.
            Art. 5. - La darea în folosinta a unitatii independente agentul economic este obligat sa înscrie vizibil pe firma tipul unitatii.
            Art. 6. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost comise în astfel de conditii încât, potrivit legiipenale, sa fie considerate infractiuni:
            a) nerespectarea prevederilor Art. 3;
            b) nerespectarea prevederilor Art. 5;
            c) nerespectarea reglementarilor legale în vigoare privindconditiile igienico-sanitare si sanitar-veterinare.
            Art. 7. - Contraventiile prevazute la Art. 6 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
            a) faptele prevazute la lit. a), cu amenda de la 500.0000 lei la 1.000.000 lei;
            b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei;
            c) faptele prevazute la lit. c), conform legislatiei sanitare si sanitar-veterinare în vigoare.
            Art. 8.- Contraventiile prevazute la Art. 6 lit. a) si b) se constata si amenzile se aplica de catre organele de control abilitate ale administratiei publice locale, iar pentru cele prevazute la Art. 6 lit. c), de catre organele abilitate ale Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            Art. 9. - Contraventiilor prevazute la Art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
            Art. 10. - La solicitarea agentilor economici care doresc sa ofere servicii pentru turismul organizat prin intermediul agentiilor de turism, unitatile independente vor fi clasificate pe categorii dupa aceleasi reguli ca si structurile de primire turistice, de catre Oficiul de Autorizare si Control în Turism.
            Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
            Art. 12. - Încadrarea pe tipuri a unitatilor independente,efectuata în baza Hotarârii Guvernului nr. 233/1992, ramâne valabila în conditiile în care unitatile nu au suportatmodificari care au influentat tipologia acestora.
            Art. 13. - La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 233/1992 privind clasificarea pe categorii de încadrare a unitatilor de cazare si de alimentatie publica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 25 mai 1992, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Staiculescu,
secretar de stat
p. Presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism,
Dorin Anton
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Vlad RoscaBucuresti, 14 octombrie 1999.
Nr. 843.

ANEXA Nr. 1

CARACTERIZAREA
tipurilor de unitati de alimentatie publica

            Ca regula generala, unitatea de alimentatie publica reprezinta localul public în care se servesc preparate culinare, produse de cofetarie-patiserie, bauturi, caracterizându-se prin aceea ca în cadrul lui se îmbina activitatea de pregatire/preparare cu activitatea de comercializare, însotita de servicii specifice care asigura consumul acestora pe loc.
           1. Restaurant clasic - unitate de alimentatie publica încare consumatorii sunt serviti cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetarie-patiserie, cafea, bauturi etc.
            Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distractie. Personalulde productie si de servire are o calificare de profil.
           2. Restaurant cu specific - unitate de alimentatie publica care prin amenajari, dotari, tinuta lucratorilor si preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, national (restaurant "românesc", "moldovenesc", "dobrogean", "banatean" etc.) sau reprezinta unitati traditionale - han, crama, coliba, sura etc.
           3. Restaurant specializat - unitate de alimentatie publica în care consumatorilor li se ofera, în principal, unsortiment specializat de preparate culinare si bauturi, aflat în permanenta în lista-meniu a unitatii, în conditiile unoramenajari si dotari clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânatoresc, pescaresc etc.) care formeaza obiectul specializarii.
           3.1. Restaurant-zahana - unitate de alimentatie publica în care se servesc, în special la comanda, în tot timpul zilei,produse si subproduse din carne neportionate (organe), pregatite la gratar si alese de consumatori din vitrinele de expunere sau de pe platou, o data cu luarea comenzii.
            Sortimentul oferit mai poate cuprinde: ciorbe, borsuri, tuslama, tochitura, salate, dulciuri de bucatarie si bauturi.
           3.2. Restaurant lacto-vegetarian, dietetic - unitate de alimentatie publica în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe baza de lapte si derivate din lapte, oua, carne de pasare sau de vaca, paste fainoase, orez, salate din legume, precum si dulciuri de bucatarie, înghetata si bauturi nealcoolice.
           3.3. Restaurant-pensiune - unitate de alimentatie publica care ofera mai multe variante de meniuri complete cu baremuri fixe. Bauturile cuprinse în meniu sunt limitate la sortimentele de racoritoare si ape minerale. Poate functiona si pe baza de abonament. În aceste unitati se pot oferi suplimentar diferite sortimente de preparate si bauturi, inclusiv alcoolice, altele decât cele cuprinse în cadrul meniurilor zilnice.
           4. Braserie - unitate de alimentatie publica care asigura în tot cursul zilei servirea consumatorilor cu un sortiment mai restrâns de preparate culinare (preparate reci,minuturi, 1-2 feluri de mâncare), produse de cofetarie-patiserie si bauturi.
           5. Pizzerie - unitate specializata care ofera, cu preponderenta, sortimente de pizza si de paste fainoase.
            Suplimentar se pot oferi gustari, salate, produse de patiserie si sortiment variat de bauturi, cu preponderenta slab alcoolizate.
           6. Berarie - unitate de alimentatie publica caracterizataprin vânzarea cu preponderenta a berii de diverse sortimente, oferita consumatorilor în recipiente specifice (tap, halba, cana, sonde) de diferite capacitati, alaturi de produse si preparate care se asociaza în consum cu aceasta, precum: gustari calde si reci, minuturi (din oua, legume etc.), specialitati de zahana (1-2 preparate). Se mai poate oferi un sortiment restrâns de bauturi alcoolice, precum si bauturi nealcoolice.
           7. Bar - unitate de alimentatie publica cu program de zi sau de noapte în care se desfac bauturi alcoolice si nealcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare.
            Cadrul ambiental este completat cu program artistic, auditii muzicale, jocuri electronice si video.
           7.1. Bar de zi - unitate care poate functiona ca subunitate distincta în cadrul restaurantelor, precum si ca unitateindependenta. Ofera consumatorilor o gama variata de.bauturi alcoolice si nealcoolice, simple sau în amestec,cafea, gustari în sortiment restrâns, specialitati de cofetarie.
           7.2. Bar de noapte - unitate de alimentatie publica cu caracter distractiv, având orar de functionare pe timpul noptii. Prezinta un program variat de divertisment, de music-hall si dans, iar consumatorilor li se ofera o gama variata de bauturi, mai ales de cocteiluri, gustari, sortiment restrâns de preparate la gratar, specialitati de cofetarie-patiserie.
           7.3. Café-bar, cafenea - unitati specifice desfacerii, cuprioritate, a sortimentelor variate de cafea si derivate din ciocolata, cacao, ceai, bauturi alcoolice fine la pahar, bauturi racoritoare, sandvisuri, produse de cofetarie-patiserie. În dotarea unitatilor un rol important revine utilajelor pentru pregatirea cafelei si, în primul rând, a cafelei expresso.
           7.4. Disco-bar, Video-bar, Discoteca - unitati cu profilde divertisment pentru tineret, divertismentul fiind realizat prin intermediul muzicii si al dansului, în acest sens unitatea fiind dotata si amenajata corespunzator. Sortimentele oferite sunt asemanatoare celor din baruri, cu deosebirea ca bauturile vor fi prioritar nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere ca majoritatea clientelei o reprezinta tineretul.
           7.5. Bar biliard - unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin posibilitatea practicarii biliardului, unde se servesc bauturi si un sortiment restrâns de sandvisuri, produse de patiserie-cofetarie.
           7.6. Snack-bar - unitate de alimentatie publica care asigura clientilor o servire rapida pe tot parcursul zilei, cu sortiment restrâns de minuturi, preparate la gratar, produse de cofetarie-patiserie, bauturi nealcoolice, ceaiuri, cafele si un sortiment restrâns de bauturi alcoolice. Specific acestuitip de unitate este prezenta unei tejghele-bar, în spatele careia preparatele se pregatesc la vederea clientilor, cu un front de desfacere care sa permita si servirea directa a consumatorilor.
           8. Fast-Food - unitate care propune clientelei sale, înprincipal tineri, o servire rapida de produse, la preturi unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment limitat si standardizat, de regula bazat pe un singur produs de baza, si este prezentata de obicei pe panouri luminoase.
            Preparatele sunt preluate de clienti la casa în momentul platii si consumate pe loc sau în afara unitatii. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unica folosinta.
           9. Unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie
           9.1. Bufet - unitate de alimentatie publica care functioneaza de obicei independent sau în incinta unor institutii. Se ofera, în general, un sortiment restrâns de preparate culinare, calde si reci, pregatite în bucataria proprie sau aduse din afara, si de bauturi.
           9.2. Bodega - unitate de alimentatie publica cu spatiu restrâns de servire, de larga accesibilitate, care ofera un sortiment restrâns de gustari si preparate la gratar, bauturi alcoolice, servite de regula la pahar, si nealcoolice, cafea. Servirea se face de regula la tejghea-bar.
           9.3. Birt - unitate de alimentatie publica asemanatoare cu bodega, amplasata de regula în piete, gari, autogari.
           9.4. Rotiserie - unitate de alimentatie publica cu spatiurestrâns de servire, care ofera clientilor, în principal, produse preparate la rotisor, salate, sortiment restrâns de bauturi alcoolice, produse de patiserie-cofetarie, cafea.
            Mobilierul caracteristic îl constituie rotisorul amplasat îninteriorul spatiului de servire si vitrina frigorifica în care sunt expusi pui si alte specialitati din carne pentru preparat în prezenta clientilor.
           10. Unitati tip pub si bistro
            Sunt unitati de alimentatie publica de influenta englezeasca, respectiv frantuzeasca, care ofera sortimente debauturi si preparate culinare specifice zonelor de influenta.
           11. Cabaret - unitate de alimentatie publica cu caracter de recreere si divertisment în care se desfasoara spectacole complexe cu valoare artistica deosebita. Se ofera cosumatorilor preparate culinare de cofetarie-patiserie,diverse bauturi alcoolice si nealcoolice. De obicei, suprafata de servire este realizata în amfiteatru, pentru ca programulartistic muzical sa poata fi vizionat de la toate mesele.
           12. Unitati tip cofetarie, patiserie
            Sunt unitati de alimentatie publica care ofera consumatorilor preparate de cofetarie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unitati de profil, biscuiti si produse zaharoase ale producatorilor specializati, bauturi nealcoolice, cafea, ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum si diferite sortimente de bauturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unitatilor de acest tip, pe lânga asigurarea conditiilor pentru consumul pe loc, vinde si produse pentru consum la domiciliu.
            În aceasta tipologie se încadreaza:
           12.1. Cofetariile si bomboneriile - unitati specializate învânzarea de produse de cofetarie-patiserie, sortimente de bomboane.
           12.2. Patiserie-placintarie - unitati care vând, în general, produse de patiserie în stare calda, în acest scop fiind preferabil ca produsele sa fie realizate în laboratoarele proprii. La vânzarea acestor produse se poate oferi si bere.
           12.3. Simigerie-covrigarie-gogoserie - unitati cu spatiu restrâns de servire sau chiosc, amplasate în zone de trafic pietonal intens, care se pot organiza fie ca spatii ce reunesc cele trei specialitati, fie ca unitati profilate pe o singura specialitate. Produsele acestor unitati se vând, de regula, în stare calda.
           13. Ceainarie - unitate de alimentatie publica, specializata în pregatirea si servirea unei game largi de ceaiuri, alaturi de care se ofera sandvisuri si produse de cofetarie-patiserie.
           14. Restaurantele cu caracter social
            Aceste unitati sunt restaurante pentru colectivitati si sunt amplasate în incinta institutiilor sau se pot organiza ca unitati independente care livreaza, pe baze contractuale, preparate culinare la sediul/domiciliul persoanelor juridice/fizice.
            Principalele tipuri de restaurante pentru colectivitati sunt:
           14.1. Cantina-restaurant - unitate de alimentatie publicaîn care mesele sunt servite în general pe baza de abonamente pentru meniuri unice; dotarea acestor unitati se face cu mobilier si inventar simplu.
           14.2. Restaurant cu autoservire (self-service) - unitatede alimentatie publica cu desfacere rapida, în care consumatorii îsi aleg si se servesc singuri cu preparate culinare, de cofetarie-patiserie, cu bauturi, expuse în linii de auto-servire cu flux dirijat. Consumul produselor are loc la mese.
           15. Terasa/gradina de vara - functioneaza în sezonulcald fie în structura unei unitati de alimentatie publica, fie ca unitate independenta, de sine statatoare, oferind un sortiment de bauturi si/sau de preparate specific tipologiei anterior prezentate.
            În cazul în care terasa/gradina de vara functioneaza caunitate de sine statatoare, agentul economic este obligat sa înscrie pe firma denumirea "terasa", urmata de tipulunitatii respective (Terasa-bar, terasa-bufet, terasa-restaurant etc.).
* * *
Pentru unitatile de alimentatie publica cu activitate complexa, care cumuleaza caracteristici specifice mai multortipuri, tipul unitatii va fi declarat în functie de activitateapredominanta.

ANEXA Nr. 2

DECLARATIE

            Subsemnatul ...................................................., cu domiciliul în ...................................................,str. ......................................... nr. ....., judetul/sectorul ........, în calitate de*) .......................................la Societatea Comerciala ............................................., înregistrata la registrul comertului sub nr. de înmatriculare ........../...../....., cu sediul social în ......................................judetul/sectorul ......................, str. ............................................ nr. .........., declar pe propria raspundere ca unitatea de alimentatiepublica situata în ..(sediul unitatii) este de tipul .........., având urmatoarele caracteristici functionale:
            1. Total suprafata (m 2 ) ............................................., din care:
            - de servire .............................................................;
            - de pregatire/predare ............................................;
            - de depozitare .......................................................;
            - anexe-utilitati ......................................................................; (birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscriptia electorala Baia de Aries, judetul Alba

            În temeiul prevederilor Art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, modificata si completata prin Legeanr. 164/1998,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se stabileste data de 14 noiembrie 1999 pentru alegerea primarului în Circumscriptia electorala Baia de Aries, judetul Alba.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publica Locala,
Vlad RoscaBucuresti, 20 octombrie 1999.
Nr. 862.

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

CIRCULARA
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 1999 (perioade de aplicare)

            În baza Art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationalea României,
            în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimulrezervelor minime obligatorii, republicat,
            Banca Nationala a României h o t a r a s t e :
            Ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 1999 (perioade de aplicare) sunt:
            - 22,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,6% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;
            - 1,7% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU

Bucuresti, 13 octombrie 1999.
Nr. 27.