MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 495   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE  Joi, 14 octombrie 1999

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            818. - Hotarâre privind utilizarea Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea în lei a ajutorului primit din partea Statelor Unite ale Americii conform Acordului de credit nerambursabil pentru importul de marfuri, aprobat prin Hotarârea
Guvernului nr. 45/1993

            821. - Hotarâre privind plata contributiei României pe anul 2000 pentru participarea la programele comunitare în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii

            831. - Hotarâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 311/1999 pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza de la bugetul de stat în anul 1999 si a Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie sociala a personalului din acest domeniu

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind utilizarea Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea în lei a ajutorului primit din partea Statelor Unite ale Americii conform Acordului de credit nerambursabil pentru importul de marfuri, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 45/1993

            Guvernul Românie h o t a r a s t e :
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor va pune la dispozitie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei suma de 26.800.000 mii lei, pastrata în contul general al trezoreriei statului, reprezentând disponibil din Fondul de contrapartida constituit din contravaloarea în lei a importului de marfuri în baza Acordului de credit nerambursabil pentru importul de marfuri, încheiat la 15 decembrie 1992 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii si aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 45/1993, în care se cuprinde si dobânda bonificata si capitalizata de Ministerul Finantelor.
            (2) Cursul de schimb valutar utilizat pentru disponibilizarea sumei prevazute la alin. (1) este de 16.000 lei pentru un dolar american.
            Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu acordul Agentiei pentru Dezvoltare Internationala a Statelor Unite ale Americii, va utiliza suma prevazuta la art. 1 potrivit destinatiei stabilite în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
            (2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va întocmi anual contul de executie pentru utilizarea sumei, care se anexeaza la bilantul contabil asupra executiei bugetare proprii, si raportul justificativ al acesteia.
            Art. 3. - Soldul Fondului de contrapartida ramas în contul general al trezoreriei statului, la care se adauga si dobânzile cuvenite conform legii, va fi folosit în scopul acoperirii influentelor negative ce pot aparea în perioada de gestionare, precum si în vederea eventualei suplimentari a programului în curs de derulare, cu acordul Agentiei pentru Dezvoltare Internationala a Statelor Unite ale Americii.
            Art. 4. - Sumele ramase neutilizate se restituie Ministerului Finantelor în contul din care au fost alocate.
            Art. 5. - La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 834/1997 privind utilizarea Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea în lei a ajutorului primit din partea Statelor Unite ale Americii, conform Acordului de credit nerambursabil pentru importul de marfuri, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 45/1993, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 16 decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 7 octombrie 1999.
Nr. 818.

ANEXA

LISTA
privind utilizarea fondurilor

            1. Modernizarea si consolidarea reselei geodezice a României si racordarea la Sistemul european de referinta (EUREF):
            - cheltuieli materiale (determinarea a 250 de puncte cu ajutorul tehnologiei GPS si amenajarea a doua camere pentru calculatoare) 4.200.000 mii lei
            - dotari (plotter A0 - o bucata, copiator A0 - o bucata, calculatoare - 4 bucati) 560.000 mii lei
            - programe pentru receptoarele GPS si pentru calculatoare (programe pentru adaptarea receptoarelor GPS - 15 bucati si a programelor de prelucrare a observatiilor GPS - 5 bucati, privind problema anului 2000) 2.800.000 mii lei
            TOTAL 1: 7.560.000 mii lei
            2. Suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de conditionare si depozitare a grâului, a unor producatori agricoli stabiliti în baza unor criterii emise prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei 19.240.000 mii lei

            TOTAL 2: 19.240.000 mii lei
            TOTAL GENERAL (1+2): 26.800.000 mii lei
            NOTA:
            Cursul de schimb este: un dolar american = 16.000 lei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind plata contributiei României pe anul 2000 pentru participarea la programele comunitare
în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii

            În temeiul Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si al Legii nr. 41/1996 pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de alta parte,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba plata de la bugetul de stat a unei cote din contributia României pentru participarea la al treilea program multianual pentru întreprinderi mici si mijlocii în Uniunea Europeana (1997-2000), în limita echivalentului în lei al sumei de 223.440 euro pentru anul 2000.
            Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevazute la art. 1 se suporta de la bugetul de stat, din bugetul Agentiei pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,
Mirel Tariuc
p. Ministru delegat pe lânga primul-ministru pentru integrare europeana,
Aurel Ciobanu Dordea
p. Ministrul afacerilor externe,
Ioan Mircea Pascu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 7 octombrie 1999.
Nr. 821.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 311/1999 pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza de la bugetul de stat în anul 1999 si a Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie sociala a personalului din acest domeniu

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 311/1999 pentru aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza de la bugetul de stat în anul 1999 si a Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si ale transferurilor destinate actiunilor de protectie sociala a personalului din acest domeniu, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 aprilie 1999, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 12 octombrie 1999.
Nr. 831.

ANEXA
(Anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 311/1999)

TABEL 1

TABEL 2