MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr. 576  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Joi, 25 noiembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI

            46. - Hotãrâre privind trecerea pe teritoriul României a 8 trenuri militare care transportã efective, tehnicã, armament, munitie si materiale apartinând armatei Regatului Tãrilor de Jos.

            47. - Hotãrâre privind trecerea pe teritoriul României a unui tren militar care transportã tehnicã si materiale pentru contingentul KFOR al armatei Statelor Unite ale Americii din Kosovo
(Republica Federalã Iugoslavia).

            48. - Hotãrâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societãtii Române de Radiodifuziune.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI

            977. - Hotãrâre privind acordarea unui împrumut temporar de la Trezoreria generalã a statului Agentiei Nationale de Ocupare si Formare Profesionalã.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            1.411. - Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 1999.

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI

CAMERA DEPUTATILOR
 SENATUL

HOTÃRÂRE
privind trecerea pe teritoriul României a 8 trenuri militare care transportã efective, tehnicã, armament, munitie si materiale apartinând armatei Regatului Tãrilor de Jos

            In urma solicitarii Presedintelui României, adresata celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a aproba trecerea pe teritoriul României a 8 trenuri militare care transporta efective, tehnica, armament, munitie si materiale apartinand armatei Regatului Tarilor de Jos - 4 trenuri militare pentru contingentul KFOR din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia) si 4 trenuri militare ce se reintorc in tara,
            în temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
           Parlamentul României adopta prezenta hotarare.
            Art. 1. - Se aproba trecerea pe teritoriul României, in perioada 23-27 noiembrie 1999, a 4 trenuri militare, fiecare tren avand in compunere 20 sau 21 de vagoane, pentru contingentul KFOR al armatei Regatului Tarilor de Jos din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia), cu incarcatura prevazuta in anexa nr. 1.
            Intrarea si iesirea trenurilor in si din tara se vor face prin statiile de cale ferata Curtici si, respectiv, Giurgiu-Nord.
            Art. 2. - Se aproba trecerea pe teritoriul României, in perioada 4-12 decembrie 1999, a 4 trenuri militare care se reintorc din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia) in Regatul Tarilor de Jos, fiecare tren avand in compunere intre 20 si 22 de vagoane, cu incarcatura prevazuta in anexa   nr. 2.
            Intrarea si iesirea trenurilor in si din tara se vor face prin statiile de cale ferata Giurgiu-Nord si, respectiv, Curtici.
            Art. 3. - Ministerul Apararii Nationale va asigura paza si insotirea trenurilor pe timpul trecerii pe teritoriul României si va coordona aceasta activitate, prin organele
de specialitate, impreuna cu Ministerul Transporturilor.
            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
           Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 22 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
 p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 22 noiembrie 1999.
Nr. 46.

ANEXA Nr. 1

            Trenurile militare pentru contingentul KFOR din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia) apartinând armatei Regatului Tãrilor de Jos au urmãtoarea încãrcãturã:

            - Trenul I: 10 militari, 27 de masini blindate pe senile pentru personal, 10 autotunuri, doua
               tractoare de evacuare pe senile.
            - Trenul II: 10 militari, 19 autoturisme de teren, 38 de autocamioane, 19 trailere.
            - Trenul III: 10 militari, 19 autocamioane, 19 autocamioane pentru transportul containerelor,
              14 trailere.
            - Trenul IV: 10 militari, 42 de autoturisme de teren, 4 autocisterne, 4 microbuze, 27 de
               containere.
 

ANEXA Nr. 2

            Trenurile militare care se reîntorc din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia), apartinând armatei Regatului Tãrilor de Jos, au urmãtoarea încãrcãturã:

            - Trenul V: 10 militari, 38 de autoturisme de teren, 8 autocisterne, 10 trailere, 16 containere.
            - Trenul VI: 10 militari, 18 autoturisme de teren, 30 de autocamioane, 18 trailere.
            - Trenul VII: 10 militari, 15 autocamioane, 22 de autocamioane pentru transportul
               containerelor, 13 trailere.
            - Trenul VIII: 10 militari, 23 de masini blindate pe senile pentru personal, 18 autotunuri,
              doua tractoare de evacuare pe senile.
 
CAMERA DEPUTATILOR
 SENATUL

HOTÃRÂRE
privind trecerea pe teritoriul României a unui tren militar care transportã tehnicã si materiale pentru contingentul KFOR al armatei Statelor Unite ale Americii din Kosovo
(Republica Federalã Iugoslavia)

            In urma solicitarii Presedintelui României, adresata celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a aproba trecerea pe teritoriul României a unui tren militar care transporta tehnica si materiale pentru contingentul KFOR al armatei Statelor Unite ale Americii din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia),
            în temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
           Parlamentul României adopta prezenta hotarare.
            Art. 1. - Se aproba trecerea pe teritoriul României, in perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 1999, a unui tren militar pentru contingentul KFOR al armatei Statelor Unite ale Americii din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia), format din 12 vagoane incarcate cu 13 autovehicule (doua autocisterne, 4 ambulante, 5 autofurgonete, un set de pompare a apei dispus pe trailer si un autoatelier), 5 containere cu materiale militare de aprovizionare si ajutoare umanitare, precum si doua containere goale.
            Nu se transporta armament, munitii sau marfuri periculoase.
            Transportul este însotit de doi militari neînarmati.
            Trenul va intra in România prin statia de cale ferata Curtici si va iesi prin statia de cale ferata Giurgiu-Nord.
            Art. 2. - Ministerul Apãrãrii Nationale va asigura paza si însotirea trenului pe timpul trecerii pe teritoriul României si va coordona aceastã activitate, prin organele de specialitate, împreunã cu Ministerul Transporturilor.
           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 22 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
 p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 22 noiembrie 1999.
Nr. 47.
 
CAMERA DEPUTATILOR
 SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie
al Societãtii Române de Radiodifuziune

            In temeiul art. 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, modificata prin Legea nr. 124/1998,
Parlamentul României adopta prezenta hotarare.
            Articol unic. - Domnul Andrei Radu Dimitriu se numeste presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, pentru o perioada de 4 ani.
           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 22 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
 p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 22 noiembrie 1999.
Nr. 48.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui împrumut temporar de la Trezoreria generalã a statului Agentiei Nationale de Ocupare si Formare Profesionalã

            In temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata prin Legea nr. 128/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
           Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa acorde un imprumut temporar Agentiei Nationale de Ocupare si Formare Profesionala, in suma de 482 miliarde lei, din contul general al trezoreriei statului, cu termen de rambursare 15 decembrie 1999.
            Art. 2. - Suma imprumutata se pune la dispozitie in totalitate de catre Ministerul Finantelor Agentiei Nationale de Ocupare si Formare Profesionala, pentru efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in anul 1999, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1999, cheltuieli care nu pot fi acoperite prin veniturile proprii ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 3. - (1) Pentru imprumutul acordat potrivit art. 1 se va percepe o dobanda stabilita prin conventia care urmeaza sa se incheie intre Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 66/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
            (2) Rambursarea imprumutului si plata dobanzii se vor suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 noiembrie 1999.
Nr. 977.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont
lansate în luna decembrie 1999

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, rectificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/1999, ale Legii nr. 81/1999 privind datoria publica, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, incheiata intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a României, si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat derulate de catre      Banca Nationala a României in calitatea sa de agent al statului,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna decembrie 1999, destinate refinantarii deficitului bugetului de stat, care vor avea urmatoarele caracteristici: 

Seria 
Data licitatiei
Data emisiunii
Data scadentei
Numãrul 
de zile
Valoarea emisiunii 
- lei -
P1 00.03.02  30 noiembrie 1999  2 decembrie 1999  2 martie 2000
91 
1.193.210.000.000
P2 00.03.09  7 decembrie 1999  9 decembrie 1999  9 martie 2000
91 
1.600.000.000.000
P3 00.06.08  7 decembrie 1999  9 decembrie 1999 8 iunie 2000
182
799.480.000.000
P4 00.03.16  14 decembrie 1999  16 decembrie 1999 16 martie 2000
91
858.860.000.000
P5 00.03.23  21 decembrie 1999 23 decembrie 1999  23 martie 2000
91
1.372.450.000.000
P6 00.03.30  28 decembrie 1999  30 decembrie 1999 30 martie 2000
91 
60.470.000.000
            Valorile imprumutate pot fi majorate sau micsorate pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finantelor in preziua licitatiei.
            Art. 2. - Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
            Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
            Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

P = 1 - (d x r)/360
si

y = r/P,

            in care:
            P = pretul titlului de stat cu discont, exprimat cu sase zecimale;
            d = numarul de zile pana la scadenta;
            r = rata discontului;
            y = randamentul (rata dobanzii).
            Ministerul Finantelor isi rezerva dreptul de a respinge, partial sau in totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobanzii).
            Art. 3. - Bancile pot depune oferte competitive atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
            Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in România.
            Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
            Art. 4. - Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
            Art. 5. - Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a României in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
            Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a României, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a României, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
            Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
            Art. 9. - Directia generala a datoriei publice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 noiembrie 1999.
Nr. 1.411.