MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr.565    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 19 noiembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI

            898. - Hotãrâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 445/1999 privind acordarea de facilitãti si conditiile de realizare a investitiei la Societatea Comercialã "Automobile Dacia" - s.a.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

             2.628/c. - Ordin pentru aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 445/1999
privind acordarea de facilitãti si conditiile de realizare a investitiei
la Societatea Comercialã "automobile dacia" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 3 si 6 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 445/1999 privind acordarea de facilitati si conditiile de realizare a investitiei la Societatea Comerciala "automobile dacia" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 7 iunie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Litera e) va avea urmatorul cuprins:
            "e) acordarea unui decalaj de 36 de luni la plata taxei pe valoarea adaugata de plata, rezultata din decontul de T.V.A. intocmit lunar, pe o perioada de 3 ani, incepand de la data transferului catre firma «Renault» - S.A. al dreptului de proprietate asupra actiunilor achizitionate de la Fondul Proprietatii de Stat, pentru activitatile desfasurate in cadrul societatii comerciale.
            Taxa pe valoarea adaugata de plata, rezultata in urma intocmirii decontului lunar, se va inregistra in contul 4428 - T.V.A. neexigibila, urmand ca la sfarsitul perioadei de 3 ani, lunar, sa se achite atat obligatia de plata curenta, cat si obligatia decalata, reprezentand taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare lunii pentru care a expirat decalarea;"
            2. Litera f) va avea urmatorul cuprins:
            "f) societatile comerciale subcontractante ale Societatii Comerciale «Automobile Dacia» - S.A., care se incadreaza in prevederile art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1999, beneficiaza de facilitatile prevazute la lit. e) pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii catre Societatea Comerciala «Automobile Dacia» - S.A. a bunurilor din productia proprie si/sau a serviciilor furnizate de catre acestea. Societatile comerciale beneficiaza de aceste facilitati lunar, in raport cu ponderea pe care o reprezinta operatiunile de comercializare catre Societatea Comerciala «Automobile Dacia» - S.A. in cifra de afaceri lunara, daca realizeaza cel putin 50% din cifra de afaceri in cadrul respectivului subcontract.
            Societatile comerciale existente sau nou-infiintate, care dobandesc calitatea de subcontractant al Societatii Comerciale «Automobile Dacia» - S.A. ulterior datei transferului catre firma «Renault» - S.A. al dreptului de proprietate asupra actiunilor achizitionate de la Fondul Proprietatii de Stat, beneficiaza de aceleasi facilitati de la data la care aceste societati comerciale se incadreaza in prevederile alineatului precedent si pana la expirarea termenului pentru care au fost acordate aceste facilitati Societatii Comerciale «Automobile Dacia» - S.A."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 898.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTITIEI

ORDIN
pentru aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari

            Ministru de stat, ministrul justitiei,
            în temeiul Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
            tinând seama de dispozitiile art. 88 din Legea bancara nr. 58/1998,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Statutul Corpului executorilor bancari, care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia generala organizare, resurse umane si relatia cu Ministerul Public va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Avizat favorabil,
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 8 noiembrie 1999.
Nr. 2.628/c.

STATUTUL
Corpului executorilor bancari

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - In temeiul prevederilor art. 88 din Legea bancara nr. 58/1998, se adopta prezentul statut pentru organizarea si functionarea Corpului executorilor bancari.
Corpul executorilor bancari se poate infiinta in fiecare banca, persoana juridica constituita ca societate comerciala, autorizata de Banca Nationala a României conform Legii nr. 58/1998, sau in cadrul asociatiilor profesionale, in conditiile convenite de bancile interesate.
            Art. 2. - Executorii bancari sunt investiti sa indeplineasca orice activitati legale in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin bancilor.
            In tot cursul executarii executorii bancari au indatorirea sa isi exercite atributiile si sa efectueze orice act necesar pentru indeplinirea executarii cu respectarea stricta a dispozitiilor Codului de procedura civila si a celorlalte reglementari aplicabile in materie.
            Actul indeplinit de executorul bancar, purtand stampila si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
            Art. 3. - Executorii bancari, precum si oricare alt personal angajat in compartimentul acestora au obligatia sa pastreze secretul profesional, inclusiv secretul bancar, cu privire la actele, datele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.
            Art. 4. - Atunci cand este cazul, pe baza datelor prezentate de executorul bancar, conducerea bancii creditoare se poate adresa instantei de executare, solicitandu-i sa obtina, potrivit legii, informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite de la cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit sau care detin alte bunuri ale acestora, supuse urmaririi, inclusiv de la banci ori de la alte institutii la care debitorii urmariti sunt titulari de conturi.
            Dispozitiile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care, pentru indeplinirea efectiva a executarii silite, executorul bancar considera necesar concursul organelor de politie, al jandarmeriei sau al altor agenti ai fortei publice.
            Art. 5. - Daca, referitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite de catre executorii bancari ai unor banci creditoare diferite, intreaga executare se va reuni la executorul bancar care a inceput cel dintai executarea.
            In cazul in care bunurile prevazute la alin. 1 sunt urmarite si pentru realizarea unei executari silite de competenta executorului judecatoresc sau a altor organe de executare prevazute de lege, intreaga executare se va reuni la executorul judecatoresc investit, daca legea nu prevede altfel.
            Art. 6. - Controlul profesional curent al activitatii executorilor bancari si avizarea asupra legalitatii actelor intocmite de acestia se asigura de catre compartimentul juridic al bancii.
Seful Corpului executorilor bancari este subordonat direct sefului compartimentului juridic.

CAPITOLUL II
Organizarea activitãtii executorilor bancari

            Art. 7. - Corpul executorilor bancari al unei banci se infiinteaza de catre organul ei de conducere care totodata hotaraste numarul executorilor necesari, corespunzator volumului activitatii curente, repartizarea executorilor pentru activitatea din centrala bancii, din centrele zonale sau din sucursale, numeste seful corpului si, in conditiile prevederilor art. 24 din Legea nr. 58/1998 si ale prezentului statut, stabileste atributiile Corpului executorilor bancari si relatiile functionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale bancii.
            Art. 8. - Executor bancar poate fi persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de reglementarile in vigoare pentru numirea in functia de executor judecatoresc, precum si conditiile de angajare stabilite de conducerea bancii.
            Art. 9. - In termen de 10 zile de la numirea unei persoane in functia de executor bancar conducerea bancii va solicita Ministerului Justitiei inregistrarea executorului bancar in evidenta speciala intocmita la compartimentul de resort, scop in care se vor prezenta stampila acestuia, specimenul lui de semnatura, datele privind starea sa civila, domiciliul si studiile efectuate.
            Dupã confirmarea in scris a inregistrarii prevazute la alin. 1 executorul bancar poate exercita efectiv atributiile ca atare, in baza legitimatiei de serviciu eliberate sub semnatura conducatorului bancii.

CAPITOLUL III
Competenta executorilor bancari

            Art. 10. - Executorii bancari au urmatoarele atributii:
            a) pun in executare titlurile executorii apartinand bancii in care isi desfasoara activitatea si efectueaza actele de executare necesare in toate formele de executare silita, prevazute de Codul de procedura civila si de alte dispozitii legale aplicabile in materie;
            b) notifica actele judiciare si extrajudiciare;
            c) comunica actele de procedura;
            d) recupereaza, pe cale amiabila, creantele bancii;
            e) aplica masurile asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca in favoarea bancii in care isi desfasoara activitatea;
            f) intocmesc procesele-verbale de constatare in cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de catre debitorul bancii, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
            g) intocmesc, potrivit legii, protestul de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor, dupa caz;
            h) constata starea de insolvabilitate a debitorului urmarit;
            i) efectueaza orice alte acte sau operatiuni prevazute de dispozitiile legale, aplicabile executarii titlurilor executorii apartinand bancilor.
            Executorilor bancari le este strict interzis sa efectueze acte de executare in temeiul unor titluri executorii apartinand persoanelor fizice sau juridice, altele decat banca in care isi desfasoara activitatea.
            Art. 11. - Executorii bancari isi desfasoara activitatea, exercitandu-si atributiile prevazute la art. 10, pe intregul teritoriu al României.

CAPITOLUL IV
Drepturile, îndatoririle si rãspunderea executorilor bancari

            Art. 12. - Drepturile si indatoririle executorilor bancari, corespunzatoare activitatii depuse in baza unui contract de munca sau a altei conventii, sunt cele prevazute de reglementarile legale aplicabile fiecaruia dintre raporturile juridice respective, precum si de regulamentele interne ale bancilor.
            Art. 13. - Exercitarea functiei de executor bancar este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata sau in baza unui contract de colaborare in afara bancii in care isi desfasoara activitatea, cu exceptia activitatii didactice universitare;
            b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;
            c) desfasurarea unei activitati comerciale;
            d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, de administrator al unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, de membru al consiliului de conducere, de director general sau de director al unei societati comerciale, de administrator al unei societati civile, precum si cu orice activitati care lezeaza demnitatea profesiei de executor bancar sau care aduc atingere bunelor moravuri.
            Art. 14. - Raspunderea civila a executorului bancar poate fi angajata, in conditiile legii, pentru cauzarea de prejudiciu prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
            Asigurarea de raspundere profesionala a executorului bancar se poate realiza de catre si in contul bancii in care isi desfasoara activitatea, daca aceasta este expres stipulata, dupa caz, in regulamentul intern al bancii sau in conventia incheiata de banca cu executorul bancar.
            Art. 15. - Este interzis executorilor bancari sa achizitioneze, direct sau prin interpusi, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au format obiectul activitatii de executare silita sau sa faca acte de executare in propria lor cauza ori in cauzele privind rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.
            Art. 16. - Raspunderea disciplinara a executorului bancar se stabileste in conditiile si in cazurile prevazute de regulamentul de organizare si functionare a bancii si de celelalte reglementari aplicabile in materie. In aceleasi conditii raspunderea disciplinara revine executorului bancar si pentru urmatoarele abateri:
            a) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de prezentul statut;
            b) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;
            c) nerespectarea secretului profesional;
            d) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale.
            Art. 17. - In afara prevederilor art. 14 si 16, in conditiile legii, poate fi angajata, dupa caz, si raspunderea materiala, administrativa sau penala a executorului bancar.
            Art. 18. - In caz de suspendare sau de incetare a raportului de munca, stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului bancar in cauza vor fi predate sefului Corpului executorilor bancari al bancii.
            In termen de 3 zile de la suspendarea sau de la incetarea raportului de munca al executorului bancar banca va solicita Ministerului Justitiei radierea acestuia din evidenta prevazuta la art. 9         alin. 1.

CAPITOLUL V
Desfasurarea activitatii executorilor bancari

            Art. 19. - Executorul bancar indeplineste actele de executare silita si celelalte acte care sunt de competenta sa, in baza dispozitiei scrise a sefului Corpului executorilor bancari si a avizului prealabil obligatoriu al compartimentului juridic.
            Toate actele intocmite de executorul bancar se redacteaza in limba romana.
            Persoanele interesate in efectuarea executarii, care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana, au dreptul sa ia cunostinta, printr-un interpret sau traducator, de cuprinsul oricaror acte intocmite de executorul bancar, precum si de celelalte acte depuse la dosarul executarii.
            Art. 20. - In indeplinirea atributiilor lor executorii bancari intocmesc procese-verbale despre masurile luate si constatarile facute, daca reglementarile aplicabile in materie nu prevad altfel.
            Unul dintre exemplarele proceselor-verbale intocmite potrivit alin. 1 se depune la dosarul executarii, iar celelalte se comunica persoanelor interesate.
            Art. 21. - Actele care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite vor fi corectate sau completate de catre executorul bancar, la cererea partilor sau din oficiu. Despre corectarea sau completarea efectuata se va face mentiune pe toate exemplarele actului, sub semnatura executorului bancar si cu aplicarea stampilei. In acest scop partile vor fi instiintate sa prezinte toate exemplarele actului care urmeaza sa fie corectat sau completat, dupa caz.
            Art. 22. - Actele executorilor bancari sunt supuse, in conditiile legii, controlului judecatoresc.
            Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatii la executare in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, daca prin lege nu se dispune altfel.
            Art. 23. - Corpul executorilor bancari din fiecare banca va avea propria evidenta si arhiva a lucrarilor efectuate.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 24. - Prezentul statut intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 25. - Dosarele de executare aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentului statut pot fi preluate de catre executorii bancari, pe baza solicitarii scrise adresate de banca presedintelui instantei de executare.