MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul IX - Nr. 559    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri,17 noiembrie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            179. - Ordonantã de urgentã privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã

            923. - Hotãrâre privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 pentru stabilirea nivelului reducerii la preturile de cumpãrare ale semintelor folosite în campania agricolã din toamna anului 1998

            924. - Hotãrâre privind aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni ale Societãtii Comerciale "rodipet" S.A.

            946. - Hotãrâre privind darea în folosintã gratuitã a unui teren proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Fundatiei pentru tenis "academia ilie nãstase"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

            158. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de cãtre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere

            Rectificare

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. I. - Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1 . La articolul 13, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Numãrul sectiilor curtilor de apel, tribunalelor, precum si sectiile judecãtoriilor se stabilesc de ministrul justitiei, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecãtii."
            2. La articolul 13 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
            "Ministrul justitiei stabileste instantele la care functioneazã sectii maritime si fluviale, precum si sectii pentru conflicte de muncã si litigii de muncã ori de asigurãri sociale, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecãtii."
            3. La articolul 14, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Sectiile curtilor de apel si ale tribunalelor, precum si sectiile judecãtoriilor sunt conduse de câte un presedinte de sectie."
            4. La articolul 15, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Presedintii instantelor sau, dupã caz, presedintii de sectii constituie complete de judecatã."
            5. La articolul 15, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmãtorul cuprins:
            "La instantele cu volum mic de cauze privind conflictele de muncã si litigiile de muncã, precum si de asigurãri sociale, la care nu functioneazã astfel de sectii, pentru judecarea acestor cauze se constituie complete specializate. Complete specializate se pot constitui si pentru judecarea cauzelor în alte materii."
            6. La articolul 17, dupã alineatul 1 se introduc alineatele 11, 12 si 13 cu urmãtorul cuprins:
            "Cauzele privind conflictele de muncã si litigiile de muncã se judecã în primã instantã, cu celeritate, de cãtre un complet format dintr-un judecãtor si doi asistenti judiciari, dintre care unul reprezintã asociatiile patronale, iar celãlalt reprezintã sindicatele. Hotãrârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.
            Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioadã de 4 ani de cãtre ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare si îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d,), e) si alin. 2. Asistentii judiciari depun jurãmânt în conditiile art. 48, care se aplicã în mod corespunzãtor.
            Conditiile si procedura de propunere a candidatilor pentru a fi numiti asistenti judiciari, de cãtre Consiliul Economic si Social, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."
            7. La articolul 22 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
            "La tribunale, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecãtii, ministrul justitiei poate înfiinta prin ordin, în alte municipii sau orase din judete, sedii secundare cu activitate permanentã, stabilind si judecãtoriile care fac parte din circumscriptiile acestora."
            8. La articolul 34, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Când considerã necesar, ministrul justitiei, din proprie initiativã sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, efectueazã controlul prin inspectori generali, consilieri ori prin procurori detasati în compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei."
            9. La articolul 35 se introduce alineatul 3 cu urmãtorut cuprins:
            "La parchetele de pe lângã tribunale, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecãtii, ministrul justitiei poate înfiinta prin ordin sedii secundare cu activitate permanentã în municipiile sau orasele în care s-au înfiintat sediile secundare ale tribunalelor respective, stabilind si parchetele de pe lãngã judecãtorii care fac parte din circumscriptiile acestora."
            10. La articolul 36, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
            "Parchetele de pe lângã unele judecãtorii pot avea sectii maritime si fluviale conduse de procurori-sefi."
            11. La articolul 43, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Personalul de specialitate juridicã de executie si de conducere, inclusiv secretarul general si adjunctii acestuia din Ministerul Justitiei, precum si personalul de instruire si de conducere, de specialitate juridicã, din cadrul Institutului National al Magistraturii, indiferent de vechime, este asimilat magistratilor pe durata îndeplinirii functiei. Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile si îndatoririle magistratilor se aplicã în mod corespunzãtor si acestor magistrati."
            12. La articolul 43, dupã alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmãtorul cuprins:
            "Numirea personalului de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii, asimilat magistratilor, se face prin ordin al ministrului justitiei, cu respectarea conditiilor prevãzute la art. 46.
            Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei si Institutul National af Magistraturii, asimilat magistratilor, poate fi trecut în functii de judecãtor sau procuror, în conditiile prezentei legi."
            13. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 44. - Constituie vechime în magistraturã perioada în care o persoanã a îndeplinit functiile de judecãtor, procuror, personal de specialitate juridicã în Ministerul Justitiei, în Institutul National al Magistraturii, judecãtor la Curtea Constitutionalã, judecãtor financiar ori procuror financiar la Curtea de Conturi, magistrat-asistent la Curtea Supremã de Justitie, la Curtea Constitutionalã sau la Curtea de Conturi, functii de specialitate juridicã în fostele arbitraje de stat sau departamentale, în laboratoarele de expertize criminalistice, în Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Române, functii didactice în învãtãmântul superior juridic, functia de ministru al justitiei, secretar de stat ori de secretar general si secretar general adjunct în Ministerul Justitiei, functii de specialitate juridicã în institutia Avocatul Poporului, notar, avocat, jurisconsult sau consilier juridic. Perioada în care o persoanã a avut calitatea de auditor de justitie constituie vechime în magistraturã, în conditiile prevãzute la art. 78 alin. 3.
            Timpul cât o persoanã, licentiatã în drept sau în drept economic-administrativ, este senator sau deputat, avocat al poporului, membru al Curtii de Conturi, personal de conducere ori de executie, de specialitate juridicã, în aparatul Parlamentului, Presedintiei României, Guvernului, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Curtii Constitutionale, Directiei juridice si consulare din Ministerul Afacerilor Externe sau în cadrul altor organe ale administratiei publice se considerã vechime în magistraturã."
            14. La articolul 46 alineatul 1, litera e) va avea urmãtorul cuprins:
            "e) este apt, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei;"
            15. La articolul 46, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
            "Pentru înscrierea la concursul sau la examenul prevãzut la alin. 1 lit. f), precum si la celelalte examene sau concursuri organizate pentru încadrarea ori admiterea în unitãtile de justitie, candidatul plãteste o taxã, al cãrei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, în functie de cheftuielile efectuate pentru organizarea concursului sau examenului. Sumele încasate din aceastã taxã constituie venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei."
            16. Dupã articolul 54 se introduce articolul 541 cu urmãtorul cuprins:
            Art. 541. - Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor stagiari, dupã 6 luni de functionare efectivã va sustine un examen de verificare a cunostintelor teoretice si practice dobândite.
            Examenul va fi sustinut în fata unei comisii prezidate de un secretar de stat din Ministerul Justitiei. Din comisie vor face parte 2 directori sau directori adjuncti ai directiilor de specialitate din minister. Prevederile art. 55 se aplicã în mod corespunzãtor."
            17. Dupã srticolul 55 se introduce articolut 551 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 551. - Magistratilor stagiari, care au functionat ca avocati stagiari sau notari stagiari anterior primirii în magistraturã, li se recunosc drepturile prevãzute la art. 53-55, cu conditia promovãrii examenetor reglementate de aceste dispozitii legale."
            18. La articolul 58, dupã alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmãtorul cuprins:
            "Prevederile alin. 1 si 2 se aplicã în mod corespunzãtor si personalului de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei asimilat, potrivit art. 43 alin. 2, magistratilor stagiari. Conditiile de organizare si de desfãsurare a examenului de capacitate sunt cele stabilite prin regulamentul prevãzut la art. 61 alin. 2.
            Examenul de definitivare sustinut, potrivit legii, de avocatii stagiari si de notarii stagiari se asimileazã cu examenul de capacitate, dacã a fost promovat cu nota medie de cel putin 7 (sapte)."
            19. La articolul 60 alineatul 1, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) douã cadre didactice de la facultãtile de drept, din învãtãmântul universitar acreditat, desemnate de consiliile profesorale ale facultãtilor, pentru disciplinele: drept civil, drept comercial, drept penal, procedurã civilã si procedurã penalã;"
            20. Dupã articolul 63 se introduce articolul 631 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 631. - Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor stagiari, care a promovat examenul de capacitate, este definitivat în posturi, fiind salarizat în functia imediat superioarã celei de magistrat stagiar, fãrã a beneficia de prevederile art. 63."
            21 . La articolul 64, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
            "Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentat în fata Curtii Supreme de Justitie, când solutioneazã plãngerile prevãzute la alin. 2, de cãtre ministrul justitiei."
            22. Articolul 65 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 65. - Pentru a fi numit judecãtor la judecãtorie sau procuror la parchetul de pe lãngã aceastã instantã, candidatul trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute la art. 46 si sã fi fost declarat reusit la examenul de capacitate sau sã fi ocupat cel putin 5 ani functii de avocat, jurisconsult, consilier juridic, notar, expert sau asistent criminalist, functii didactice în învãtãmântul superior juridic ori de cercetare în Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Române sau functii de specialitate juridicã în administratia publicã, în aparatul Parlamentului, Presedintiei României, Curtii Constitutionate, Curtii de Conturi, institutiei Avocatul Poporului sau Consiliului Legislativ."
            23. La articolul 66 alineatul 4, litera d) va avea urmãtorul cuprins:
            "d) pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângã curtea de apel, adjunct al acestuia, procuror sef de sectie la parchetul de pe lângã curtea de apel, judecãtor-inspector si procuror-inspector, precum si procuror sef-sectie si procuror la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, sã aibã o vechime în magistraturã de cel putin 8 ani;"
            24. La articolul 66, dupã alineatul 4 se introduce alineatul 41 cu urmãtorul cuprins:
            "Promovarea în functii superioare de executie la tribunale, curti de apel si la parchetele de pe lângã aceste instante a magistratilor care îndeplinesc conditiile prevãzute de lege se face pe bazã de examen."
            25. La articolul 66, alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Promovarea în functii de conducere a magistratilor se face pentru o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singurã datã în functia detinutã."
            26. La articolul 66, dupã alineatut 6 se introduce alineatul 7 cu urmãtorul cuprins:
            "Ministrul justitiei poate propune Consiliului Superior al Magistraturii revocarea din functia de conducere înainte de împlinirea termenului prevãzut la alin. 5, dacã se constatã exercitarea necorespunzãtoare a atributiilor specifice functiei de conducere, precum si în cazul în care magistratul sãvârseste o abatere disciplinarã."
            27. Articolul 67 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 67. - În mod exceptional, pot fi numiti în magistraturã, fãrã concurs sau examen, în functiile prevãzute la art. 65, persoane care au titlul de doctor în drept ori au avut calitatea de magistrat sau de inspector general ori consilier juridic în Ministerul Justitiei, cadru didactic în învãtãmântul superior juridic, cercetãtor la Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Române, avocat sau notar, o perioadã de cel putin 5 ani, precum si consilieri juridici cu o vechime minimã în specialitate de 10 ani.
            (2) La numirea în magistraturã, în conditiile alin. 1, în oricare dintre functiile prevãzute la     art. 66 alin. 4 lit. a), b) si c), vechimea prevãzutã de lege pentru ocuparea acestor functii se majoreazã cu 3 ani. Aceste prevederi nu se aplicã fostilor magistrati."
            28. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 68. - Magistratii de la judecãtorii, tribunale si de la parchetele de pe tângã aceste instante pot fi mentinuti în functie pânã la împlinirea vârstei de 65 de ani, la propunerea canducãtorului instaniei sau a parchetului si cu avizul presedintelui curtii de apel ori al procurorului general al parchetului de pe lângã curtea de apel, în raza teritorialã în care functioneazã.
            Magistratii de la curtile de apel si de la parchetele de pe lãngã aceste curti pot fi mentinuti în functie pânã la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii de la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, pânã la împlinirea vârstei de 70 de ani, în toate cazurile cu avizul conducãtorului instantei sau al parchetului. Pentru presedintii curtilor de apel, precum si pentru procurorii generali ai parchetelor de pe lângã aceste instante, avizul se dã de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii.
            Prevederile alin. 2 referitoare la procurorii de pe lângã Curtea Supremã de Justitie se aplicã si personalului de specialitate asimilat magistratilor din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii."
            29. La articolul 71, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti prin ordin de ministrul justitiei, din rândul personalului de instruire de specialitate juridicã, al magistratilor sau al cadrelor didactice din învãtãmãntul superior juridic."
            30. La articolul 74, alineatele 1 sl 2 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Personalul de instruire al Institutului Nationat ai Magistraturii este asigurat, de regulã, din rândul judecãtorilor si procurorilor în functie, care pot fi detasati, cu acordul lor, în cadrul institutului, în conditiile art. 96.
            Salarizarea personalului de instruire si de conducere, de specialitate juridicã, al Institutului National al Magistraturii se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu functiile de magistrat, în raport cu vechimea în magistraturã, în conditiile Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti."
            31. Articolul 78 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 78. - Candidatii admisi la concursul de intrare în Institutul National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie si beneficiazã de o bursã lunarã egalã cu salariul de bazã net al functiei de magistrat stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
            Bursele se plãtesc din fondul de burse prevãzut în bugetul anual al Ministerului Justitiei.
            Perioada în care o persoanã a avut calitatea de auditor de justitie, dacã a absolvit examenul prevãzut la art. 82, constituie vechime în muncã si vechime în magistraturã.
            Auditorii de justitie beneficiazã de prevederile art. 99. Prevederile alin. 1 , 2 si 4 se aplicã si auditorilor de justitie proveniti din alte tãri, pe baza întelegerilor încheiate cu ministerele de justitie din tãrile respective."
            32. La articolul 83, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Absolventii Institutului National al Magistraturii cu durata cursurilor de pânã la un an si sase luni, dupã o perioadã de sase luni de functionare efectivã ca magistrati stagiari, au dreptul sã se înscrie la examenul de capacitate."
            33. La articolul 83, dupã alineatul 3 se introduc alineatele 4 si 5 cu urmãtorul cuprins:
            "În cazul în care durata cursurilor Institutului National al Magistraturii este mai mare de un an si sase luni, absolventii au dreptul sã se înscrie direct pentru sustinerea examenului de capacitate.
            Absolventii Institutului National al Magistraturii sustin examenul de capacitate în conditiile prevãzute la art. 59-63."
            34. La articolul 84, alineatul 2 se abrogã.
            35. La articolul 87, dupã alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu urmãtorul cuprins:
            "În cazul în care activitatea unui membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii înceteazã, va fi ales un nou membru, cu respectarea prevederilor alin. 1 - 3 si ale art. 86. Mandatul noului membru dureazã pânã la expirarea mandatului celui în locul cãruia a fost ales."
            36. Dupã articolul 87 se introduce articolul 871 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 871. - Pentru asigurarea desfãsurãrii lucrãrilor Consiliului Superior al Magistraturii conform art. 88 alin. 5, cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor consiliului în functie, ministrul justitiei va solicita Curtii Supreme de Justitie, curtilor de apel, Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie si Parchetului de pe lãngã Curtea de Apel Bucuresti sã prezinte, în termen de 25 de zite, propuneri de candidati pentru alegerea noilor membri.
            Ministrul justitiei înainteazã propunerile primite birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, cu 30 de zile înainte de expirarea mandatutui membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în functie, care îsi continuã activitatea pînã la alegerea noilor membri."
            37. La articolul 91, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Ministerul Justitiei în colaborare cu Ministerul de Interne au obligatia de a acorda, la cerere, protectie magistratilor si familiilor lor, în cazurile în care viata, integritatea corporalã sau avutul acestora sunt supuse unor amenintãri."
            38. La articolul 92 alineatul 1, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) pensionare potrivit legii sau încetarea activitãtii pensionarului reîncadrat;"
            39. La articolul 92 alineatul 1, dupã litera f) se introduce litera g) cu urmãtorul cuprins:
            "g) dacã magistratul încalcã prevederile art. 110-112."
            40. Articolul 104 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 104. - Magistratii cu o vechime continuã în magistraturã în ultimii 20 de ani, înainte de data pensionãrii sau a eliberãrii din functie pentru motive neimputabile, beneficiazã la aceastã datã de o indemnizatie egalã cu 5 salarii de bazã nete.
            Indemnizatia prevãzutã la alin. 1 se acordã o singurã datã în decursul carierei de magistrat si se înregistreazã în carnetul de muncã.
            Modul de calcul al vechimii continue în magistraturã se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
            41 . La articolul 105, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Magistratii în vârstã de pânã la 45 de ani vor fi sprijiniti în construirea unei locuinte proprietate personalã în localitatea în care îsi are sediul instanta sau parchetul la care functioneazã, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobândã minimã, în conditiile legii."
            42. La articolul 108, alineatul 3 se abrogã.
            43. Articolul 112 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 112. - Judecãtorilor si procurorilor le este interzisã exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitãtilor de comert, precum si participarea la conducerea unor societãti comerciale sau civite ori a regiilor autonome. De asemenea, le este interzisã participarea la administrarea unor asemenea sacietãtii sau regii autonome."
            44. Dupã articolul 120 se introduce articolul 1201 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 1201. - Codul deontologic al magistratilor se adoptã de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii."
            45. La articolul 122, dupã litera h) se introduc literele h)1 si h)2 cu urmãtorul cuprins:
            "h)1 nerespectarea prevederilor legale privind taxa judiciarã de timbru si timbrul judiciar;
            h)2 nerespectarea în mod repetat a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;"
            46. La articolul 122 dupã litera i) se introduce litera i)1 cu urmãtorul cuprins:
            "i)1 sãvârsirea altei abateri grave de la prevederile Codului deontologic al magistratilor;"
            47. La articolul 123 alineatul 1, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) diminuarea salariului de bazã cu pânã la 15% pe o perioadã de 1-3 luni sau retragerea salariului de merit pe aceeasi perioadã;"
            48. La articolul 123 alineatul 1, dupã litera e) se introduce litera e)1 cu urmãtorul cuprins:
            "e)1 eliberarea din functia de conducere ocupatã;"
            49. La articolul 124, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Actiunea disciplinarã se exercitã în termen de 30 de zite de la data înregistrãrii actului de cercetare prealabilã a abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data sãvârsirii abaterii disciplinare."
            50. La articolul 125, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "!n vederea exercitãrii actiunii disciplinare, în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii constatãrii abaterii, este obligatorie efectuarea cercetãrii prealabile, care se dispune de titularul acestei actiuni."
            51 . Dupã articolul 131 se introduce articolul 1311 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 1311. - Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii rãspunde disciplinar pentru sãvârsirea abaterilor prevãzute la art. 122, care se aplicã în mod corespunzãtor.
            Sanctiunile disciplinare prevãzute la art. 123 alin. 1 lit. a)-c), e)-f) se aplicã de ministrul justitiei. Prevederile art. 124 alin. 2 si ale art. 125 se aplicã în mod corespunzãtor.
            Ordinul de sanctionare emis potrivit alin. 2 poate fi contestat, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competentã. Hotãrârea prin care se rezolvã contestatia poate fi atacatã cu recurs."
            52. La articolul 133, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Tribunalele si parchetele de pe lângã acestea vor avea câte un compartiment economico-administrativ condus de un director, ajutat de un contabil-sef, pentru activitatea proprie, precum si pentru activitatea judecãtoriilor si a parchetelor din circumscriptia lor. În localitãtile resedintã de judet, în care functioneazã curti de apel, compartimentul economico-administrativ al tribunalelor si al parchetelor de pe lângã acestea va asigura si activitatea curtilor si a parchetelor corespunzãtoare. Directorii economici sunt numiti prin ordin de ministrul justitiei sau, dupã caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie. Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunale pot delega atributiile de ordonatori de credite directorilor economici."
            53. Articolul 141 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 141. - Personalul auxiliar de specialitate, precum si personalul economic, administrativ si de serviciu de la instante si parchete beneficiazã de toate drepturile si are toate îndatoririle prevãzute de legislatia aplicabilã salariatilor din unitãtile bugetare.
            Personatul auxiliar de specialitate beneficiazã si de drepturile prevãzute la art. 99 si 101 din prezenta lege."
            54. Articolul 142 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 142. - Organizarea si functionarea compartimentelor auxiliare ale instantelor si parchetelor, atributiile si îndatoririle, precum si rãspunderea disciplinarã ale personalului care functioneazã în aceste compartimente, stabilite în conditiile legii, se vor reglementa prin regulament aprobat, prin ordin, de ministrul justitiei.
            Ministrul justitiei si, dupã caz, procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, conducãtorii instantelor si parchetelor, precum si cei ai compartimentelor, au dreptul sã aplice sanctiuni disciplinare în conditiile legii."
            55. La articolul 143, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Instantele judecãtoresti si parchetele dispun de politia pusã în serviciul lor de Ministerul de Interne, în mod gratuit, pânã la preluarea acesteia de cãtre Ministerul Justitiei. Necesarul de personal de politie va fi stabilit de Guvern, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului de interne."
            56. Anexa nr. 1 se completeazã dupã cum urmeazã:
            "- la judetul Caras-Severin, dupã Judecãtoria Bozovici se introduce: Judecãtoria Bocsa, localitatea de resedintã orasul Bocsa;
             - la judetul Dolj, dupã Judecãtoria Calafat se introduce: Judecãtoria Bechet, localitatea de resedintã comuna Bechet;
            - la judetul Prahova, dupã Judecãtoria Sinaia se introduce: Judecãtoria Urlati, localitatea de resedintã orasul Urlati;
            - la judetul Timis, dupã Judecãtoria Fãget se introduce: Judecãtoria Jimbolia, localitatea de resedintã orasul Jimbolia."
            57. Nota la anexa nr. 1 se completeazã cu un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Pânã la asigurarea unui sediu pentru Tribunalul Ilfov si parchetul de pe lângã aceastã instantã, cauzele de competenta acestora se solutioneazã de Tribunalul Bucuresti si, respectiv, de Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucuresti."

      Art. II. - Codul deontologic al magistratilor, prevãzut la art. 1201, va fi adoptat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.

      Art. III. - Asistentii judiciari sunt remunerati lunar cu coeficientul de ierarhizare a salariului de bazã pentru judecãtorul stagiar anul I-II, în raport cu timpul efectiv lucrat. Perioada în care o persoanã desfãsoarã activitate de asistent judiciar constituie vechime în muncã si vechime în specialitate.
            Persoanelor numite ca asistenti judiciari, în perioada în care îsi desfãsoarã activitatea în aceastã calitate, li se suspendã contractele de muncã, având posturile rezervate.

      Art. IV. - Cauzele care au ca obiect judecarea în fond a unor litigii de muncã, aflate pe rolul judecãtoriilor, vor fi trecute la completele care judecã conflictele de muncã si litigiile de muncã din cadrul judecãtoriei respective, imediat dupã înfiintarea acestora.
            Apelurile declarate pânã la data înfiintãrii noilor instante, precum si cele aflate în curs de judecatã vor fi solutionate de instantele legal sesizate.
            Recursurile declarate sau aflate în curs de judecatã vor fi trecute la sectiile care judecã conflicte de muncã si litigii de muncã din cadrul tribunalelor.

      Art. V. - În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Consiliul Economic si Social va propune ministrului justitiei lista cuprinzând persoanele care pot fi numite asistenti judiciari pentru toate instantele.

      Art. VI. - În vederea aplicãrii prevederilor prezentei ordonante de urgentã, Guvernul va suplimenta corespunzãtor numãrul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei.

      Art. VII. - Pentru aplicarea prevederilor art. I pct. 6 Ministerul Justitiei va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante de judecãtori.
            La formarea completelor pentru conflicte de muncã si litigii de muncã, precum si a completelor pentru litigii de asigurãri sociale vor fi repartizati, cu prioritate, judecãtorii care provin din functii de specialitate de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de la directiile generale pentru muncã si protectie socialã.

      Art. VIII. - Referirea la Ordinul "meritul judiciar" clasele I, II, III si la Medalia "meritul judiciar" clasele I, II se înlocuieste, în tot cuprinsul legii, cu Diploma "meritul judiciar" clasele I, II, III si, respectiv, IV si V, iar termenul "decorat" se înlocuieste cu termenul "distins".

      Art. IX. - (1) Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplicã dupã 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
            (2) La data publicãrii prezentei ordonante de urgentã prevederile art. 1, 11, 12 si 16 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele instante judecãtoresti si unitãti de procuraturã, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974, se abrogã.

            Art. X. - Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã în Monitorul Ofieial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, precum si cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemneazã
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 179.

HOTÃRARE
privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 pentru stabilirea nivelului reducerii la preturile de cumpãrare ale semintelor folosite în campania agricolã din toamna anului 1998

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Hotârârea Guvernului nr. 653/1998 pentru stabilirea nivelului reducerii la prejurile de cumpãrare a semintelor folosite în campania agricolã din toamna anului 1998, publicatã în Monitorul Oficiat al României, Partea 1, nr. 367 din 28 septembrie 1998, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 862/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 4 decembrie 1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

            1 . Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Sumele reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare pentru semintele de grâu folosite la însãmântãrile din toamna anului 1998, cumpãrate începând cu data de 1 august 1998, sunt suportate din alocatiile cu aceastã destinatie prevãzute în bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anii 1998 si 1999."
            2. Dupã punctut 7 din anexã se introduc punctele 71 si 72 cu urmãtorul cuprins:
            "71. Cererea pentru încasarea alocatiei de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru semintele cumpãrate si achitate agentilor economici autorizati conform Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitãtii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului sãditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicatã, în perioada 1 august-27 septembrie 1998 inclusiv, se întocmeste de cãtre beneficiarii nominalizati la pct. 1 din prezentele norme metodologice, potrivit modelelor prevãzute în anexele nr. 3 si 4, si va fi înaintatã directiei generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, însotitã de:
            - facturã;
            - ordin de platã sau cec, cu viza bãncii, chitanta fiscalã sau chitantã care sã ateste cã plata a fost efectuatã;
            - acte care sã facã dovada cã este proprietar sau detinãtor legal de terenuri agricole si se încadreazã în prevederite art. 44 alin. 1 din Legea nr. 75/1995, repubticatã;
            - adeverintã din partea primãriei în a cãrei razã teritorialã se aflã amplasat terenul agricol, care sã ateste cã acesta a fost semãnat cu grâu în toamna anului 1998.
            Cererea va fi vizatã de agentul economic care a vândut sãmânta si care este autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1995, republicatã, sã comercializeze seminte, de cãtre inspectoratele taritoriale pentru calitatea semintelor si materialului sãditor, de cãtre directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si de cãtre directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            72. Directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verificã si aprobã cererile si documentatia prevãzutã la punctul precedent, dupã care centralizeazã datele cu beneficiarii de alocatie privind reducerile la preturile de cumpãrare ale semintelor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 5.
            Pe baza situatiei centralizatoare directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmesc deconturile justificative potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 6 si le transmit Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în vederea alimentãrii conturilor, însotite de o copie de pe situatia centralizatoare."
            3. Punctul 8 din anexã va avea urmãtorul cuprins:
            "8. anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice."
            4. Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 653/1998, cuprinzând Normele metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizãrii sumelor reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor folosite în campania agricolã din toamna anului 1998, se completeazã cu anexele nr. 3-6, care vor avea, în mod corespunzãtor, cuprinsul prezentat în anexele nr. 1-4 la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã: 
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete, 
secretar de stat 
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 923.

ANEXA Nr. 1

            Denumirea agentului economic.........................
            Sediul ............................................................
            Codul fiscal....................................................
            Numãrul de înregistrare
            la registrul comertului.......................................
            Contul nr. .......................................................
            Banca ............................................................ 

Directia generalã pentru agriculturã 
si industrie alimentarã
a judetului ..................../ municipiului Bucuresti
Verificat si aprobat
pentru suma de ..................................... lei
la data de .......................
Director general, 
.........................
Contabil-sef,
.......................
Inspectoratul teritorial pentru calitatea 
semintelor si materialului sãditor
Avizãm categoria biologicã
Directia fitosanitarã
a judetului ............/ municipiului Bucuresti 
Atestãm efectuarea tratamentului semintetor

CERERE
pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a alocatiei
privind sumele (lei/U.M.) reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor de grâu, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998, cu modificãrile ulterioare
 

Nr.
crt.
Denumirea agentului economic
de la care 
a fost cumpãratã
sãmânta de grâu
în perioada 
1 august - 
27 septembrie
1998  inclusiv
Documentul 
pentru
justificarea cumpãrãrii
semintei de grâu, factura însotitã de documentele de platã (chitantã fiscalã, cec, chitantã)
Categoria
biologicã
Cantitatea
cumpãratã
(Kg)
Pretul plãtit 
la cumpãrare
(lei/Kg)
Valoarea
(lei)
Viza 
agentului economic 
de la care 
a fost cumpãratã sãmânta 
de grâu 
(semnãtura si sigiliul)
0
1
2
3
4
5
6
7
1. Agentul economic
....................

 

Factura nr. ...
din data de ...
plãtitã cu ordin de platã (cec, chitantã)
nr. ... din data de ...

Factura nr. ...
din data de ...
plãtitã cu ordin de platã (cec, chitantã)
nr. ... din data de ...

Factura nr. ...
din data de ...
plãtitã cu ordin de platã (cec, chitantã)
nr. ... din data de ...
 

TOTAL,
din care:

prebazã
 
 
 
 

bazã
 
 
 
 

certificatã
 

 
x
 
 

Manager,

Contabil-sef,
 
 

Manager,

Contabil-sef,
 
 

Manager,

Contabil-sef,

2. ...................            
TOTAL GENERAL:
x
TOTAL, 
din care: x
- prebazã
- bazã
- certificatã
       

            Declarãm pe propria rãspundere, sub sanctiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei alocatia reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor conform Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998, cu modificãrile ulterioare, si cã am luat cunostintã de faptul cã, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta atrage, în conditiile legii, restituirea alocatiei încasate nejustificat de la bugetul de stat, rãspunderea civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.
 

Manager (Director general), 
...........................................
(numele si prenumele)
Director economic (Contabil-sef), 
..................................................
(numele si prenumele)

ANEXA Nr.2
  

Directia generalã pentru agriculturã 
si industrie alimentarã
a judetului ..................../ municipiului Bucuresti
Verificat si aprobat
pentru suma de ..................................... lei
la data de .......................
Director general, 
.........................
Contabil-sef,
.......................
Inspectoratul teritorial pentru calitatea 
semintelor si materialului sãditor
Avizãm categoria biologicã
Directia fitosanitarã
a judetului ............/ municipiului Bucuresti 
Atestãm efectuarea tratamentului semintetor

CERERE
pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a alocatiei
privind sumele (lei/U.M.), reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor de grâu, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998, cu modificãrile ulterioare

    Subsemnatul ..................................................................... , legitimat cu actul de identitate
                                            (numele, prenumele, initiala tatãlui)

seria ................. nr. ........ , eliberat de politia .................................................................. cu
                                                                                                            (orasul, comuna, judetul)

domiciliul în .............................................................., str. .......................................... nr. ............,
                                      (comuna, orasul, municipiul)

judetul ........................................... , în calitate de producãtor agricol, am cultivat în toamna anului 1998 o suprafatã de ........................... ha cu grâu, suprafatã ce se aflã amplasatã în raza localitãtii .......................................... , pentru care am folosit cantitatea de .......... kg sãmântã de grâu,
           (comuna, orasul)
 soiul ................. , categoria biologicã .............................................. , dupã cum urmeazã:
                                                                                          (prebazã, bazã, certificatã)
 
Nr.
crt.
Denumirea agentului economic
de la care 
a fost cumpãratã
sãmânta de grâu
în perioada 
1 august - 
27 septembrie
1998  inclusiv
Documentul 
pentru
justificarea cumpãrãrii
semintei de grâu, factura însotitã de documentele de platã (chitantã fiscalã, cec, chitantã)
Categoria
biologicã
Cantitatea
cumpãratã
(Kg)
Pretul plãtit 
la cumpãrare
(lei/Kg)
Valoarea
(lei)
Viza 
agentului economic 
de la care 
a fost cumpãratã sãmânta 
de grâu 
(semnãtura si sigiliul)
0
1
2
3
4
5
6
7
1. Agentul economic
....................

 

Factura nr. ...
din data de ...
plãtitã cu ordin de platã (cec, chitantã)
nr. ... din data de ...

Factura nr. ...
din data de ...
plãtitã cu ordin de platã (cec, chitantã)
nr. ... din data de ...

Factura nr. ...
din data de ...
plãtitã cu ordin de platã (cec, chitantã)
nr. ... din data de ...
 

TOTAL,
din care:

prebazã
 
 
 
 

bazã
 
 
 
 

certificatã
 

 
x
 
 

Manager,

Contabil-sef,
 
 

Manager,

Contabil-sef,
 
 

Manager,

Contabil-sef,

2. ...................            
TOTAL GENERAL:
x
TOTAL, 
din care: x
- prebazã
- bazã
- certificatã
       

            Declar pe propria rãspundere, sub sanctiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei alocatia reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor conform Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998, cu modificãrile ulterioare, si cã am luat cunostintã de faptul cã, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta atrage, în conditiite legii, restituirea alocatiei încasate nejustificat de la bugetul de stat, rãspunderea civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.
 

Data
........................
Semnãtura 
...........................
(numele si prenumele)

ANEXA Nr.3

            Directia generalã pentru agriculturã
si industrie alimentarã a judetului ........../municipiului Bucuresti

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a cererilor pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
a alocatiei privind sumele (lei/U.M.) reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor de grâu,
potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998, cu modificãrile ulterioare
 

Nr.
crt.
Agentul economic
sau persoana fizicã 
beneficiarã de alocatie
Categoria
biologicã
Cantitatea
cumpãratã
(Kg)
Pretul
plãtit 
la cumpãrare
(lei/Kg)
Nivelul 
maxim
de reducere
a pretului
(%)
Suma 
maximã
reprezentând 
reducerea
de pret 
(lei/U.M.)
  Alocatia ce va fi primitã    de la bugetul Ministerului 
Agriculturii si Alimentatiei
(lei/U.M.)
Total - lei -
(col.8 = 
col.3 x col.7)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
 

Agentul
economic
.....................
sau
persoana 
fizicã
.....................
 

TOTAL
din care:

-prebazã

-bazã

-certificatã

   
x
 

37,0

37,0

37,0


 

975,0

920,0

875,0

   
2. .....................              
3. .....................              
TOTAL GENERAL: TOTAL,
din care:
-prebazã
-bazã
-certificatã
 
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

(Director general), 
...........................................
 (Contabil-sef), 
..................................................

ANEXA Nr.4

            Directia generalã pentru agriculturã
si industrie alimentarã a judetului ........../municipiului Bucuresti

                                                                                                 Se aprobã
                                                                                        Ordonator prinicipal de credite

DECONT JUSTIFICATIV
privind încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
a alocatiei reprezentând reduceri la preturile de cumpãrare ale semintelor,
conform Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998, cu modificãrile ulterioare
 

Sãmânta
Categoria biologicã
Cantitatea
(Kg)
Alocatia de primit
de la bugetul Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei
(lei)
1
2
3
4
Grâu
TOTAL,
din care:
- prebazã
- bazã
- certificatã
   
(Director general), 
...........................................
 (Contabil-sef), 
..................................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat
pentru vânzarea unui pachet de actiuni ale Societãtii Comerciale "rodipet" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului           nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
      Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - (1) Se aprobã mandatul Fondului Proprietãtii de Stat pentru vãnzarea unui pachet de actiuni reprezentând 70% din capitalul social al Societãtii Comerciale "rodipet" - S.A., prevãzut în anexa nr. 1, cãtre investitorii strategici preselectionati, constituiti în Asociatia Editorilor de Presã, prevãzuti în anexa nr. 2.
            (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
p.Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat,
Victor Erös,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 924.

ANEXA Nr. 1

MANDATUL
Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea cãtre Asociatia Editorilor de Presã
a unui pachet de actiuni detinute de stat la Societatea Comercialã "rodipet" - S.A.

            Articol unic. - (1) Fondul Proprietãtii de Stat este mandatat sã vândã un pachet de 63.402 actiuni, reprezentând 70% din totalul capitalului social al Societãtii Comerciale "rodipet" - S.A., cãtre investitorii strategici preselectionati, constituiti în Asociatia Editorilor de Presã, mentionati în anexa nr. 2 la hotãrâre.
            (2) Vânzarea pachetului de actiuni mentionat la alin. (1) se va face la pretul pietei, în baza raportului dintre cerere si ofertã, prin negociere, de cãtre o comisie desemnatã de Fondul Proprietãtii de Stat.
            (3) Dupã finalizarea negocierilor comisia de negociere va încheia un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpãrare.
            (4) Procesul-verbal mentionat la alin. (3) va fi supus aprobãrii Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat. Dupã obtinerea acestei aprobãri comisia de negociere si Asociatia Editorilor de Presã vor definitiva si vor încheia contractul de vânzare-cumpãrare de actiuni.

ANEXA Nr. 2

            Din Asociatia Editorilor de Presã, constituitã la nivel national pentru cumpãrarea unui pachet de actiuni reprezentãnd 70% din capitalul social al Societãtii Comerciale "rodipet" - S.A. fac parte urmãtoarele societãti comerciale:
 
 "adevãrul" - S.A.;
 "pro international" - S.R.L.; 
 "ringier romania" - S.R.L.; 
 "curentul" - S.R.L.; 
 "expres" - S.R.L.;
 "rsa"; 
 "cicero" - S.A.;
"ring press" Bucuresti;
"editura noul cinema" - S.R.L.; 
"c.c.a. intact" - S.A.;
"casa editorialã femeia" - S.R.L.;
"tribuna economicã" - S.A.;
"trust de presã «crom»" - S.A.; 
Omega Press Investment" - S.A.; 
"privirea" - S.A.;
"trustul de presã national" - S.R.L.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind darea în folosintã gratuitã a unui teren proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Fundatiei pentru tenis "academia ilie nãstase"

            În temeiul art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
      Guvernul Ramâniei h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã darea în folosintã gratuitã pentru o perioadã de 49 de ani Fundatiei pentru tenis "Academia Ilie Nãstase", cu destinatia "Academia Ilie Nãstase", a unui teren aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - În vederea realizãrii scopului propus, Fundatia pentru tenis "academia ilie nãstase" poate participa cu dreptul de folosintã obtinut în baza prezentei hotãrâri la asocieri, în conditiile legii, cu persoane fizice sau juridice, române ori strãine.
            Art. 3. - Predarea-preluarea terenului potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 15 noiembrie 1999.
Nr. 946.

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care se dã în folosintã gratuitã Fundatiei pentru tenis "Academia Ilie Nãstase"
 

Locul
unde este situat
terenul
Persoana juridicã
care dã în folosintã
 Persoana juridicã
care primeste în folosintã
Specificatii
Municipiul Bucuresti, 
sos. Pipera nr. 38, 
sectorul 1
Ministerul 
Tineretului si Sportului
Fundatia pentru tenis
"academia ilie nãstase"
Suprafata totalã a
terenului = 63.568 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de cãtre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:
            - Legea petrolului nr. 134/1995;
            - Legea minelor nr. 61/1998;
            - Hotãrârea Guvernului nr. 1.265I1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la explorarea de titei si gaze în Romãnia, cu modificãrile ulterioare;
            - Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997 pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si de redeventã petrolierã;
            - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 pentru punerea în aplicare a unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri în domeniul petrolier, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
            - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 privind aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitãtii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere;
            - Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 179.652/1998 privind avizarea unor precizãri la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitãtii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupã caz, au obligatia de a prezenta inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondai datele si informatiile privind valoarea productiei miniere realizate în perimetru si calculul redeventei datorate bugetului de stat, concomitent cu raportul geominier aferent, în vederea luãrii în evidentã a acestor date.
           Transmiterea datelor si a informatiilor se va face pânã la data de 10 a primei luni a trimestrului urmãtor pentru trimestrul calendaristic expirat.
            Art. 2. - Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licente silsau permise miniere, dupã caz, care datoreazã bugetului de stat, potrivit Legii petrolului nr. 134/1995 si Legii minelor nr. 61/1998, taxe anuale pe activitatea petrolierã, respectiv minierã, si redevente petroliere si miniere, au obligatia de a calcula si de a completa deconturile privind aceste obligatii bugetare, în conformitate cu prevederile din acordurile petroliere si din licentele si/sau permisele miniere si cu respectarea modelelor si instructiunilor specifice emise de Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, distinct pentru fiecare perimetru petrolier sau minier.
            Art. 3. - Decontul anual privind taxa pentru activitatea de exploatare, datoratã de titularii de acorduri petroliere potrivit art. 29 alin. 1 din Legea nr. 134/1995, se depune, împreunã cu dovada achitãrii acestei obligatii bugetare, pânã la data de 31 ianuarie a anului urmãtor celui pentru care este datoratã, la organul fiscal teritorial la care titularul este înregistrat ca plãtitor de taxe si de redevente.
            Decontul anual privind taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, datoratã de titularii de licente si/sau permise miniere potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 61/1998, se depune, împreunã cu dovada privind achitarea acestei obligatii bugetare, pânã la data de 20 decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor, la organul fiscal teritorial la care titularul este înregistrat ca plãtitor de taxe si de redevente.
            Deconturile trimestriale privind redeventele petroliere si miniere, datorate de titularii de acorduri petroliere si de titularii de licente si/sau permise miniere potrivit art. 30 alin. 1 din Legea     nr. 134/1995, respectiv art. 31 alin. (2) din Legea nr. 61/1998, se depun, împreunã cu dovada privind achitarea acestor obligatii bugetare, pânã la data de 20 a primei luni a trimestrului urmãtor pentru trimestrul calendaristic expirat, la organul fiscal teritorial ta care titularul esta înregistrat ca plãtitor de taxe si de redevente.
            Art. 4. - În maximum 5 zile de la termenele mentionate la articolul precedent pentru depunerea deconturilor, titularii de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupã caz, vor depune o copie de pe acestea, vizatã de organul fiscal, la inspectoratul/sectia teritorialã a Agentiei Nationaie pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.
            Art. 5. - Pânã la finele lunii de raportare inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor întocmi si vor raporta Directiei redevente, taxe si tarife situatia centralizatoare privind productia, calculul si plata efectivã a redeventelor, respectiv a taxelor anuale pe activitatea petrolierã si minierã, datorate de titularii de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
            Concomitent, inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor transmite Directiei control si supraveghere teritorialã situatia privind titularii de acorduri petroliere, de licente si/sau de permise miniere care nu au respectat prevederile prezentului ordin, cu indicarea mãsurilor administrative sau contraventionale adoptate.
            Raportarea din data de 31 ianuarie va mai cuprinde distinct situatia centralizatoare pentru întregul an expirat.
            La aceleasi termene inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor informa organele de specialitate teritoriale ale Ministerului de Finante despre titularii care nu au achitat taxele si redeventele petroliere si miniere datorate bugetului de stat si sumele datorate, în vederea initierii procedurii executãrii silite, conform legii.
            Art. 6. - Ordinele presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997, nr. 41/1998 [modificat si completat prin Ordinul nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintã pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere], nr. 110/1998, completat cu Precizãrile la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxetor anuale aferente activitãtii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere (anexa nr. 3), îsi mentin valabililitatea.
            Art. 7. - Inspectoratele/sectiile teritoriale si compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.
            Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 158.

ANEXA Nr. 1

            AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
            Inspectoratul zonal .....................................

RAPORT
privind redeventa minierã pe trimestrul .........................
Judetul ...........................
 

Denumirea
titularului
Codul
fiscal
Numãrul
licentei/
permisului
Datele despre perimetru
Productia
minierã
(lei)
Redeventa
datoratã
(lei)
Numãrul
si data înregistrãrii
la administratia financiarã
Achitat
(lei)
Numãrul/
data
ordinului de platã
Observatii
Denumirea
Codul
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                     

            Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respectã prevederile acordului petrolier/licentei/permisului minier si reglementãrile legale în vigoare.
 

Inspector sef,
........................
Întocmit,

ANEXA Nr. 2

            AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
            Inspectoratul zonal .....................................

RAPORT ANUAL
privind taxa pe activitatea minierã
Judetul ...........................
 

Denumirea
titularului
Codul
fiscal
Numãrul
licentei/
permisului
Datele despre perimetru
Tipul
Suprafata
(km2)
Taxa
datoratã
(lei)
Numãrul
si data înregistrãrii
la administratia financiarã
Achitat
(lei)
Numãrul/
data
ordinului de platã
Observatii
Denumirea
Codul
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
                     

            Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respectã prevederile acordului petrolier/licentei/permisului minier si reglementãrile legale în vigoare.
 

Inspector sef,
........................
Întocmit,

ANEXA Nr. 3

PRECIZÃRI
la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale
aferente activitãtii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
si a redeventelor miniere

            Având în vedere neîntelegerile privind modul de calcul si de platã a redeventelor miniere în diverse situatii concrete, semnalate de unele institutii publice, companii nationale si societãti comerciale care desfãsoarã lucrãri autorizate de exploatare în conditiile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, se fac urmãtoarele precizãri:
            - Redeventa minierã - ca obligatie de platã cãtre stat reprezentând compensarea consumului rezervelor de resurse minerale - este raportatã, ca procent fix (2%), la valoarea productiei miniere obtinute în perioada de raportare, indiferent dacã aceasta a fost livratã la terti, dacã este prelucratã în cadrul unitãtii sau se aflã în stoc.
            - La stabilirea valorii productiei miniere se au în vedere cantitãtile de produse miniere comercializabile care urmeazã sã fie nominalizate în licentele/permisele de exploatare. In cazul practicãrii mai multor preturi (beneficiari diferiti sau perioade diferite) pentru acelasi produs minier, acestea vor fi evidentiate separat, raportate la cantitãtile la care se referã.
            - Pentru cantitãtile de produse miniere obtinute în perioada de raportare, dar rãmase în stoc, se va lua în considerare pretul de livrare practicat pentru cantitãtile comercializate din produsul respectiv sau, în cazul practicãrii mai multor preturi, media ponderatã a acestora.
            - Pentru produsele miniere, stabilite conform nomenclatoarelor existente, care se prelucreazã în cadrul aceleiasi unitãti si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria rãspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a pretului de cost al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% reprezentând o rentabilitate medie acceptatã ca normalã.
            - În cazul resurselor de ape minerale si de ape termominerale, valoarea productiei miniere se va stabili prin luarea în considerare a cantitãtilor consumate efectiv în perioada de raportare care însã, pentru apele minerale exploatate de Societatea Nationalã a Apelor Minerale - S.A., nu pot fi mai mici decât cantitãtile facturate societãtilor comerciale de îmbuteliere în baza contractelor existente.
 

RECTIFICARE
 
            În anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 183/1999 privind constituirea si functionarea Echipei nationale pentru examinarea analiticã a acquisului comunitar în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 26 martie 1999, se face urmãtoarea rectificare:
            - la litera A punctul 1 "calculatoare..." (pagina 4),
               în loc de 59.396.896
               se va citi 73.395.552.