MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 93    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 4 martie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           127. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

           128. - Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

            În temeiul art. 11 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/1998,

           Guvernul României hotãrãste:

            Art. 1. - Se aprobã Normele de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului, Compania Nationalã de Electricitate - S.A., Societatea Nationalã "Nuclearelectrica" - S.A., Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare, Societatea Nationalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationalã a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si Casa de Economii si Consemnatiuni vor lua mãsurile necesare în vederea aplicãrii normelor prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 martie 1999.
Nr. 127.

ANEXÃ

NORME
de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

            Art. 1 . - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/1998, denumitã în continuare ordonantã, beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute în acest act normativ salariatii ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti.
            Art. 2. - (1) Numãrul persoanelor disponibilizate potrivit art. 1 alin. (2) din ordonantã se calculeazã în functie de numãrul efectiv de salariati existent în cadrul regiilor autonome mentionate la art. 1 la data reorganizãrii acestora si de numãrul de salariati preluat de Compania Nationalã de Electricitate - S.A., Societatea Nationalã "Nuclearelectrica" S.A. si Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare, înfiintate în baza Hotãrârii Guvernului nr. 365/1998, de Societatea Nationalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., înfiintatã în baza Hotãrârii Guvernului nr. 491/1998, si de Societatea Nationalã a Petrolului "Petrom" Bucuresti, înfiintatã în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 49/1997.
            (2) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din ordonantã, aprobarea disponibilizãrilor colective prin ordinul ministrului industriei si comertului se va face pentru fiecare etapã a procesului de restructurare, cu mentionarea numãrului de personal disponibilizat si a datei disponibilizãrii acestuia.
            Art. 3. - În carnetul de muncã al persoanei cãreia i s-a desfãcut contractul individual de muncã si care beneficiazã de plata compensatorie se va face si mentiunea "beneficiar de drepturi conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998".
            Art. 4. - (1) Listele cuprinzând salariatii cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã vor fi întocmite si avizate, conform anexelor nr. 1a) si 1b) la prezentele norme, de cãtre unitãtile care efectueazã disponibilizarea colectivã, în termen de cel mult 25 de zile de la data disponibilizãrii, dupã cum urmeazã:
            a) pentru Compania Nationalã de Electricitate - S.A. si Societatea Nationalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. listele vor fi întocmite în 6 exemplare de cãtre unitãtile cu personalitate juridicã, atât pentru ele, cât si pentru fiecare unitate fãrã personalitate juridicã din subordine, si vor fi transmise spre avizare companiei nationale, respectiv societãtii nationale.
            Anexele nr. 1 a) si 1 b), avizate, vor fi transmise conform instructiunilor prevãzute în anexa nr. 1 c) la prezentele norme;
            b) pentru Societatea Nationalã "Nuclearelectrica" S.A., Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare si Societatea Nationalã a Petrolului "Petrom" Bucuresti listele vor fi întocmite de cãtre acestea în 5 exemplare pentru fiecare unitate fãrã personalitate juridicã din subordine si vor fi transmise dupã avizare, conform instructiunilor prevãzute în anexa nr. 1c) la prezentele norme.
            (2) Prin unitate care disponibilizeazã personal se întelege unitatea cu personalitate juridicã din structura companiei nationale, a societãtilor nationale si a regiei autonome, mentionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme. Listele cuprinzând aceste unitãti vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã, conform anexei nr. 2a) la prezentele norme.
            Art. 5. - Listele care vor fi transmise agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã în a cãror razã teritorialã îsi au sediul unitãtile care disponibilizeazã personal vor fi însotite de adresa întocmitã conform anexei nr. 2b) la prezentele norme, precum si de copii de pe carnetele de muncã, de pe buletinele (cãrtile) de identitate si de pe ordinul ministrului industriei si comertului.
            Art. 6. - Salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 se determinã la nivelul fiecãrei unitãti cu personalitate juridicã care disponibilizeazã personal, urmând a fi transmis, dupã avizare, de cãtre compania nationalã, societãtile nationale si regia autonomã, prevãzute la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã, conform anexei nr. 3, în cel mult 10 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii Guvernului de aprobare a prezentelor norme, care îl va comunica agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            Art. 7. - (1) Salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 se calculeazã prin raportarea sumelor brute plãtite din fondul de salarii, corespunzãtor perioadei respective, din care se scade impozitul aferent acestora, la numãrul mediu de salariati din unitatea respectivã.
            (2) În sumele brute care se iau în calcul pentru determinarea salariului mediu net realizat în luna octombrie 1998 se includ:
            a) salariile de bazã brute corespunzãtoare timpului efectiv lucrat în program normal si suplimentar, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bazã;
            b) sporurile si indemnizatiile acordate sub formã de procent din salariul de bazã brut sau în sume fixe;
            c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii sau prin contractele colective de muncã;
            d) contravaloarea drepturilor în naturã acordate salariatilor sub formã de remuneratie;
            e) sumele plãtite pentru concediile de boalã din fondul de salarii, conform Legii nr. 49/1992 (exclusiv sumele plãtite din fondul de asigurãri sociale);
            f) alte sume plãtite din fondul de salarii conform contractelor colective de muncã (prime de vacantã, prime pentru îmbrãcãminte).
            (3) Numãrul mediu de salariati reprezintã media aritmeticã simplã, rezultatã din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectivã (inclusiv zilele de repaus sãptãmânal sau sãrbãtorile legale), împãrtitã la numãrul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati în concediu fãrã platã, în grevã si nici cei detasati la lucru în strãinãtate. Pentru fiecare zi de repaus sãptãmânal sau sãrbãtoare legalã se vor lua în calcul efectivele de salariati din ziua lucrãtoare precedentã, cu exceptia persoanelor al cãror contract individual de muncã a încetat în acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu normã întreagã vor fi inclusi în numãrul mediu proportional cu timpul de lucru prevãzut în contractul individual de muncã.
            Art. 8. - (1) Unitãtile care disponibilizeazã personal, precum si agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor vira lunar Casei de Economii si Consemnatiuni sumele de bani reprezentând plãtile compensatorii si comisionul aferent, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din ordonantã.
            (2) În situatia achitãrii plãtilor compensatorii într-o singurã transã, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonantã, virarea sumelor se va face din bugetele de venituri si cheltuieli ale entitãtilor companiei nationale, societãtilor nationale si regiei autonome, mentionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, si din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, pentru suma solicitatã.
            Art. 9. - (1) În vederea aplicãrii prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonantã, solicitantii vor depune la unitãtile care disponibilizeazã personal, precum si la agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o declaratie pe propria rãspundere, sub forma unui angajament scris, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme.
            (2) Efectuarea plãtilor pentru desfãsurarea activitãtilor prevãzute la art. 2 alin. (2) din ordonantã se va face de cãtre sucursalele Casei de Economii si Consemnatiuni direct beneficiarului sau prin virament, în contul indicat de titular, în scris, pe baza înstiintãrii eliberate de unitatea care disponibilizeazã personal, precum si de cãtre agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (3) În termen de 90 de zile de la efectuarea plãtii, beneficiarul va prezenta unitãtii care a efectuat disponibilizãri de personal si agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, urmãtoarele documente, din care sã rezulte utilizarea sumelor conform angajamentului:
            a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societãtii comerciale înfiintate si de pe codul fiscal;
            b) copie de pe autorizatia pentru desfãsurarea de activitãti comerciale pe cont propriu;
            c) documente justificative, din care sã rezulte utilizarea sumelor primite pentru achizitionarea de inventar agricol, cumpãrarea de actiuni sau de alte valori mobiliare.
            (4) În situatia în care beneficiarul care a primit suma de bani în conditiile art. 2 alin. (2) din ordonantã nu poate face dovada utilizãrii acesteia în scopurile mentionate, în termen de 90 de zile de la data încasãrii este obligat sã restituie comisionul perceput de Casa de Economii si Consemnatiuni în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din ordonantã.
            Art. 10. - În termen de 10 zile de la data transmiterii listelor, entitãtile companiei nationale, societãtilor nationale si regiei autonome, mentionate la art. 2 alin. (1), vor vira sumele de bani aferente plãtilor compensatorii sucursalelor Casei de Economii si Consemnatiuni, în conturi curente personale purtãtoare de dobândã.
            Art. 11. - Casa de Economii si Consemnatiuni va efectua plata cãtre beneficiarii de plãti compensatorii dupã 5 zile de la data intrãrii în cont a sumelor virate.
            Art. 12. - (1) Orice modificare a situatiei initiale prevãzute în anexele nr. 1 a) si 1 b), constatatã de cãtre entitãtile companiei nationale, societãtilor nationale si regiilor autonome, mentionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, de agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de filialele Casei de Economii si Consemnatiuni, va fi comunicatã, dupã caz, celorlalte unitãti mentionate, care vor actiona în consecintã.
            (2) Unitãtile care efectueazã disponibilizãrile de personal vor comunica agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, data expirãrii plãtilor compensatorii din bugetele de venituri si cheltuieli ale entitãtilor Companiei Nationale de Electricitate S.A., Societãtii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A., Societãtii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si Societãtii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, precum si ale Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare.
            (3) Agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor vira sumele aferente plãtilor compensatorii plãtite din Fondul pentru plata ajutorului de somaj dupã 5 zile de la data expirãrii termenelor în care compania nationalã, societãtile nationale si regia autonomã, mentionate la art. 2 alin. (1), au efectuat plãtile din bugetele de venituri si cheltuieli.
            Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme.

          

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 164/1998,

           Guvernul României hotãrãste:

           Articol unic. - Se stabileste data de 28 martie 1999 pentru alegerea primarilor în circumscriptiile electorale prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 1 martie 1999.
Nr. 128.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând circumscriptiile electorale în care se vor desfãsura alegeri pentru primari la data de 28 martie 1999


Nr.
crt.
Denumirea 
circumscriptiei electorale
Judetul

1.
2.
Hârseni
Mihãileni
Brasov
Sibiu