MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 89    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 2 martie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           12. - Ordonantã de urgentã privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania

           13. - Ordonantã de urgentã pentru acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare unor agenti economici din minerit

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           31. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

           140. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Doratheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Act. 1. - (1) Se aprobã schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania, proprietatea firmei germane Tercon Bau GmbH Projecktentwicklung.
            (2) Schimbul se efectueazã în scopul stabilirii sediului Ambasadei României la Berlin, iar contractul de schimb se va încheia între Ministerul Afacerilor Externe în numele statului român si firma germanã Tercon Bau GmbH Projecktentwicklung.
            Art. 2. - Valoarea creditului extern în sumã de 18.500.000 mãrci germane, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 888/1998 privind garantarea de cãtre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru achizitionarea unei constructii si a terenului aferent, necesare functionãrii Ambasadei României la Berlin, se diminueazã cu suma de 10.535.672 mãrci germane*), reprezentând valoarea terenului care face obiectul schimbului aprobat conform art. 1 din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 3. - Investitia pentru reconstructia spatiilor de întoarcere a tramvaielor si a troleibuzelor, inclusiv anexele, va fi suportatã de firma germanã Tercon Bau GmbH Projecktentwicklung, viitorul beneficiar al terenului situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti.


*) Valoarea urmeazã a se reactualiza potrivit evolutiei cursului D.M./U.S.D.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 1 martie 1999.
Nr. 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare unor agenti economici din minerit

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Companiile si societãtile nationale din domeniul minier beneficiazã de anularea obligatiilor restante la bugetul de stat si la bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum si a majorãrilor de întârziere aferente, proportional cu ponderea personalului efectiv disponibilizat din subunitãtile apartinãtoare la care înceteazã procesul de productie în vederea închiderii unor mine în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/1997 privind unele mãsuri de protectie ce se acordã personalului din industria minierã si din activitãtile de prospectiuni si explorãri geologice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 216/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 2. - Companiile si societãtile nationale din domeniul minier, la care, ca urmare a aplicãrii programelor de restructurare cu consecinta disponibilizãrilor de personal, rezultatul exercitiului financiar la sfârsitul anului este cel putin zero, beneficiazã, de asemenea, de anularea obligatiilor restante la bugetul de stat si la bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum si a majorãrilor de întârziere aferente, proportional cu ponderea personalului astfel disponibilizat.
            Art. 3. - Eventualele venituri exceptionale rezultate în urma regularizãrii contabile a operatiunilor prevãzute la art. 1 si 2 nu se impoziteazã.
            Art. 4. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã pentru obligatiile bugetare datorate de agentii economici prevãzuti la art. 1 si 2, pânã la data disponibilizãrii personalului.
            Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor elabora si vor supune aprobãrii Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.
            Art. 6. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 martie 1999.
Nr. 13.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICÃ

ORDIN
privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
            în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
            emite prezentul ordin.

            1. Se aprobã majorarea, începând cu data de 1 martie 1999, a tarifelor de radiocomunicatii cu un coeficient de 1,23.
            2. Tarifele lunare pentru punerea la dispozitie a emitãtoarelor si translatoarelor de radio si de televiziune pentru circuite analogice de radio si de televiziune sunt prezentate în anexele nr. I-III, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
            3. Societatea Nationalã de Radiocomunicatii - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin  începând cu data de 1 martie 1999.
            4. În functie de evolutia cursului leu/dolar si a indicelui de inflatie, tarifele se vor renegocia dupã 6 luni de la data aplicãrii prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informaticã,
prof. dr. ing. Sergiu Iliescu

Bucuresti, 9 februarie 1999.
Nr. 31.

ANEXA Nr. I

TARIFELE LUNARE
pentru punerea la dispozitie a emitãtoarelor si translatoarelor de televiziune

 
Tarifele actuale
Tarifele negociate
Indicii de crestere
U.M.
Tariful fix
(lei/U.M.)
Tariful
pentru
o orã zilnic
(lei/U.M.)
Tariful fix
(lei/U.M.)
Tariful
pentru
o orã zilnic
(lei/U.M.)
la
tariful
fix
la
tariful
orar
Emitãtoare TV
40 kW
20 kW
5-10 kW
2-4 kW
0,5-1 kW
0,1-0,4 kW
sub 0,1 kW
statie
statie
statie
statie
statie
statie
statie
296.487.392
36.745.247
29.888.507
25.553.321
28.826.270
10.181.617
3.955.207
11.977.684
2.455.882
2.224.456
1.112.233
948.014
125.425
53.752
362.900.568
44.976.182
36.583.533
31.277.265
35.283.354
12.462.299
4.841.173
14.660.685
3.006.000
2.722.734
1.361.373
1.160.369
153.520
65.792
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
Translatoare TV
100 W
  50 W
  15 W
  10 W
    5 W si sub 5 W
statie
statie
statie
statie
statie
7.055.483
6.796.378
2.003.488
1.891.239
1.810.957
170.206
58.988
14.329
9.859
4.456
8.635.911
8.318.767
2.452.269
2.314.877
2.216.611
208.332
72.201
17.539
12.067
5.454
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
            NOTÃ :
             Pentru statiile cu regim de peste 600 de metri altitudine fatã de nivelul mãrii tariful fix se majoreazã cu 50% atât la emitãtoarele TV, cât si la translatoarele TV nedeservite.
            Functionarea statiei cu un emitãtor (P/2) se factureazã prin aplicarea urmãtoarelor tarife:
            - tarif fix lunar, integral, al statiei;
            - tarif lunar pe orã (variabil) al statiei, redus cu 50%.

ANEXA Nr. II

TARIFELE LUNARE
pentru punerea la dispozitie a emitãtoarelor si translatoarelor radio

 
Tarifele actuale
Tarifele negociate
Indicii de crestere
U.M.
Tariful fix
(lei/U.M.)
Tariful
pentru
o orã zilnic
(lei/U.M.)
Tariful fix
(lei/U.M.)
Tariful
pentru
o orã zilnic
(lei/U.M.)
la
tariful
fix
la
tariful
orar
1. Unde
    lungi/medii
    1.500 kW
    1.200 kW
    1.000 kW
       950 kW
       400 kW
       200 kW
       100 kW
         50 kW
    1-30 kW
statie
statie
statie
statie
statie
statie
statie
statie
statie
79.764.716
48.790.572
46.864.311
43.202.559
43.202.559
39.017.699
78.376.810
18.388.789
13.256.149
63.485.461
57.448.226
44.449.275
40.902.359
27.280.847
11.659.416
6.041.002
6.886.229
1.452.750
98.429.660
60.207.566
57.830.560
53.311.958
53.311.958
48.147.841
96.716.984
22.691.766
16.358.088
78.341.059
70.891.111
54.850.405
50.473.511
33.664.565
14.387.719
7.454.596
8.497.607
1.792.694
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
1.234
2. Unde
    scurte
Centru emisie
Galbeni
120-250 kW
 statie
66.391.614
15.319.560
81.927.252
18.904.337
1.234
1.234
Centru emisie
Tigãnesti
120-250 kW
statie
36.420.631
15.319.560
44.943.059
18.904.337
1.234
1.234
Centru emisie
Sãftica
100 kW
18-50 kW
statie
statie
23.053.678
15.354.756
5.754.255
2.848.836
28.448.239
18.947.769
7.100.751
3.515.464
1.234
1.234
1.234
1.234
3. Unde
    ultrascurte
7-12 kW
1-6 kW
0,100 kW si sub
0,100 kW
statie
statie

statie

7.723.518
7.723.518
 
4.911.3101
1.207.443
603.760
 
198.912
9.530.821
9.530.821
 
6.060.557
1.489.985
745.040
 
 245.457
1.234
1.234
 
1.234
1.234
1.234

1.234

4. Translatoare
    radio
    8 kW
statie
1.089.869
2.838
1.344.898
3.502
1.234
1.234

           NOTÃ :
             Pentru statiile cu regim de peste 600 de metri altitudine fatã de nivelul mãrii tariful fix se majoreazã cu 40%.
            Functionarea statiei cu un emitãtor (P/2) se factureazã prin aplicarea urmãtoarelor tarife:
            - tarif fix lunar, integral, al statiei;
            - tarif lunar pe orã (variabil) al statiei, redus cu 30%.

ANEXA Nr. III

TARIFELE
pentru circuite analogice de radio si televiziune

 
 
U.M.
Tarifele actuale
Tarifele negociate
Indicii de crestere
Tariful
fix
(lei/U.M.)
Tariful
variabil
pentru
24 de
ore/zi
(lei/U.M.)
Tariful
variabil
pentru
o orã
zilnic
(lei/U.M.)
Tariful
pe minut
de trans-
misie
(lei/U.M.)
Tariful
fix
(lei/U.M.)
Tariful
variabil
pentru
24 de
ore/zi
(lei/U.M.)
Tariful
variabil
pentru
o orã
zilnic
(lei/U.M.)
Tariful
pe minut
de trans-
misie
(lei/U.M.)
Tariful
fix
(lei/U.M.)
Tariful
variabil
pentru
24 de
ore/zi
(lei/U.M.)
Tariful
variabil
pentru
o orã
zilnic
(lei/U.M.)
Tariful
pe minut
de trans-
misie
(lei/U.M.)
1. Circuit video plus
    audio însotitor
1.1. Serviciu
       permanent
- pe lunã
km
104.882
61.468
-
-
126.593
74.192
-
-
1.207
1.207
-
-
Perioada minimã -
2 ani
1.2. Serviciu cu
        program fix
Perioada minimã -
un an
a) pe lunã, indiferent
   de durata
   programului
km
39.301
-
-
-
47.436
-
-
-
1.207
-
-
-
b) pe lunã, pentru
    fiecare orã de
    program zilnic
km
-
-
5.277
-
-
-
6.369
-
-
1.207
-
-
c) pentru fiecare
    excedent de
    15 minute sau
    fractiune, în cazul
    depãsirii
    programului
km
-
-
278
-
-
-
336
-
-
1.207
-
-
1.3. Serviciu
       ocazional
a) pe minut de
    transmisie, cu o
    duratã minimã
    de taxare de
    15 minute:
    - sectiunea
    0-100 km
- sectiunea peste
  100 km
km

km

-
 
-
-
 
-
-
 
-
131
 
62
-
 
-
-
 
-
-
 
-
158
 
75
-
 
-
-
 
-
-
 
-
1.207
 
1.207
b) tarif suplimentar
    de pregãtire
bucatã
18.212
-
-
-
-
21.982
-
-
-
1.207
-
-
2. Circuit de bandã
    largã (15 kHz)
2.1. Serviciu
       permanent
- pe lunã
Perioada minimã -
un an
km

 

21.113
  
10.955
  
 
-
  
-
  
26.708
  
13.858
  
-
  
-
  
1.265
  
1.265
  
-
  
-
  
2.2. Serviciu
       ocazional
a) pe minut
    de transmisie,
    cu o duratã
    minimã de
    taxare de
    10 minute
b) tarif suplimentar
    de pregãtire
bucatã

bucatã

dublul
tarifului
pentru   convorbiri telefonice

 
7.986
-
-
-
10.102
-
-
-
1.265
-
-
-

           NOTÃ :
            Tarifele prevãzute la pct. 1.2 lit. a), b) si c) se aplicã cumulativ.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã

            Ministrul finantelor,
            având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã si ale art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se instituie comisia de autorizare a functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã, potrivit legii. Comisia va fi formatã din 5 membri, în componenta prezentatã în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se aprobã criteriile referitoare la autorizarea functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã, prezentate în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Autorizarea functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã se va concretiza într-un document cu regim special, tipãrit prin grija Ministerului Finantelor de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã".
            La realizarea documentului se vor folosi hârtie si cerneluri speciale, precum si alte elemente de sigurantã. Cheltuielile legate de tipãrirea acestor documente vor fi recuperate de la unitãtile emitente de tichete de masã. Modelul autorizatiei este prevãzut în anexa nr. 3.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 1999.
Nr. 140.

ANEXA Nr. 1

COMPONENTA
comisiei de autorizare a functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã

           Ministerul Finantelor
            1. Secretar general
            2. Secretar general adjunct, coordonatorul Departamentului politica
               impozitelor si administrarea veniturilor
            3. Directorul Directiei administrarea monopolului de stat
            4. Directorul general al Directiei generale a finantelor institutiilor
               publice si drepturi salariale
            5. Directorul general al Directiei generale juridice
- presedinte
 
- vicepresedinte
- membru
 
- membru
- membru.

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE
referitoare la autorizarea functionãrii unitãtilor emitente de tichete de masã

            În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, unitãtile emitente de tichete de masã sunt obligate sã solicite autorizatie de functionare, care se acordã de cãtre Ministerul Finantelor, avându-se în vedere urmãtoarele criterii:
            1. Unitãtile care solicitã autorizatie de functionare trebuie sã dovedeascã faptul cã functioneazã legal pe teritoriul României si cã în actul de înfiintare au prevãzut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea, gestionarea sau utilizarea biletelor de valoare.
            2. Capitalul social subscris si vãrsat de cãtre unitãtile emitente de tichete de masã la data solicitãrii autorizatiei de functionare trebuie sã reprezinte echivalentul în lei a cel putin 0,5 milioane dolari S.U.A., luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiintãrii societãtii comerciale sau la data ultimei majorãri a capitalului social, înregistratã la registrul comertului.
            3. Unitãtile care solicitã autorizatie de functionare trebuie sã dovedeascã faptul cã dispun de un ansamblu de mãsuri de securitate care sã garanteze buna functionare a sistemului tichetelor de masã, si anume:
            - asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipament si cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de masã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999;
            - utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularitãti distincte care sã nu permitã falsificarea tichetelor de masã (cel putin cernealã fluorescentã care îsi schimbã culoarea în cazul în care tichetul de masã este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandã cu reflexe variabile, codul cu bare al unitãtii emitente, care contine elemente de gestiune a tichetelor de masã);
            - existenta spatiului necesar producerii si depozitãrii tichetelor de masã în conditii de sigurantã (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de productie si de depozitare, mijloace tehnice de numerotare, sisteme de alarmã);
            - conducerea evidentei tehnico-operative si contabile a tichetelor de masã distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
            - mijloacele tehnice necesare (retea de calculatoare) si personalul specializat care sã permitã urmãrirea informatizatã a fiecãrui tichet de masã pe tot circuitul sãu (executie, pãstrare, eliberare si utilizare), inclusiv a celor ce urmeazã a fi distruse, astfel încât sã se poatã evita sustragerea si utilizarea frauduloasã a acestora;
            - mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare si asigurarea protectiei transportului;
            - asigurarea transportului tichetelor de masã neutilizate, în conditii de securitate.
            4. În anul 1999, an experimental potrivit art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, numãrul de tichete de masã alocat va fi limitat si va fi stabilit trimestrial pentru fiecare unitate emitentã. La alocarea cotelor trimestriale se va avea în vedere numãrul efectiv de tichete de masã utilizate anterior de fiecare unitate emitentã. În numãrul total al tichetelor de masã stabilit se include totalitatea tichetelor tipãrite de unitatea emitentã, inclusiv cele solicitate de angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete proprii.
            Alocarea numãrului total de tichete de masã pentru trimestrul urmãtor se va solicita cu cel putin 20 de zile înainte de expirarea trimestrului anterior.
            5. Numãrul maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masã eliberate de unitãtile emitente în anul 1999 nu va putea depãsi în trimestrul I 25.000 lunar, în trimestrul II 50.000 lunar, în trimestrul III 75.000 lunar, iar în trimestrul IV 100.000 lunar.
            6. Unitãtile emitente de tichete de masã nu pot fi autorizate în situatia în care înregistreazã plãti restante fatã de bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau fatã de bugetele locale. Nu se considerã obligatii fiscale fatã de bugetul de stat:
            - sumele pentru care agentii economici au obtinut înlesniri la plata acestora;
            - sumele care sunt stabilite în urma controalelor efectuate de organele de specialitate si care se aflã în diferite stadii de contestare sau în judecatã;
            - sumele care fac obiectul certificatelor de suspendare a executãrii emise de instantele judecãtoresti.
            7. Unitãtile care solicitã autorizatie de functionare vor prezenta distinct un angajament din care sã rezulte cã vor respecta toate prevederile dispozitiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de masã, inclusiv criteriile care stau la baza eliberãrii autorizatiei de functionare, limitele valorice stabilite în baza art. 3 din Legea nr. 142/1998, precum si prevederile legale referitoare la angajator.
            8. Pe baza prezentelor criterii, autorizatia de functionare se elibereazã pe o perioadã de un an. Unitãtile emitente de tichete de masã pot solicita reautorizarea cu cel putin 30 de zile înainte de data expirãrii autorizatiei de functionare.
            9. În cazul în care în activitatea desfãsuratã se constatã abateri de la prevederile Legii nr. 142/1998 si, respectiv, de la criteriile mentionate mai sus, comisia de autorizare poate dispune suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare ori poate refuza reautorizarea.
            10. Unitãtile care solicitã autorizatie de functionare vor depune la Directia administrarea monopolului de stat un dosar cu urmãtorul continut:
            a) cererea de autorizare;
            b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului (copie si original) ori cererea de mentiuni, acolo unde este cazul (copie si original);
            c) codul de înregistrare fiscalã (copie si original); ,
            d) hotãrârea judecãtoreascã de înfiintare (copie si original);
            e) statutul societãtii comerciale, din care sã rezulte obiectul de activitate (operatiuni care privesc emiterea, gestionarea sau utilizarea biletelor de valoare) - copie si original;
            f) certificatul emis de organele competente, care sã ateste respectarea conditiilor prevãzute la pct. 6;
            g) adeverinta emisã de cãtre unitatea bancarã, din care sã rezulte cã unitatea emitentã a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasãrile si plãtile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masã;
            h) cazierul judiciar al conducãtorului unitãtii si al conducãtorului compartimentului financiar-contabil, din care sã rezulte cã acestia nu au suferit condamnãri penale, precum si declaratie pe propria rãspundere cã nu sunt în curs de cercetãri penale pentru fapte care, potrivit legii, interzic ocuparea unor astfel de functii;
            i) nota de constatare întocmitã de o echipã de specialisti, care sã ateste existenta cerintelor prevãzute la pct. 3, compusã din:
            - un reprezentant al Directiei administrarea monopolului de stat din cadrul Ministerului Finantelor;
            - un reprezentant al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupã caz;
            - un reprezentant al Regiei Autonome "imprimeria nationalã".

ANEXA Nr. 3

                            ROMÂNIA
            MINISTERUL FINANTELOR
COMISIA DE AUTORIZARE A UNITÃTILOR
    EMITENTE DE TICHETE DE MASÃ

AUTORIZATIE
Nr. ................. din .................

            În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de masã, se autorizeazã unitatea emitentã ..................................................................... , cu sediul în .......................................... , înregistratã în registrul comertului la nr. ........................,. codul fiscal ..................., pentru activitatea de emitere si eliberare a tichetelor de masã, esalonate astfel:


  Anul ..........
 
  Trim. .........

  Anul ..........
 
  Trim. .........

  Anul ..........
 
  Trim. .........

  Anul ..........
 
  Trim. .........

  Nr. .............
  Semnãtura si 
     stampila

  Nr. .............
  Semnãtura si 
     stampila

  Nr. .............
  Semnãtura si 
     stampila

  Nr. .............
  Semnãtura si 
     stampila

   Presedinte,
...................................
(semnãtura si stampila)

Data emiterii .........................
Valabil de la data de ..............
pânã la data de .......................