MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 122    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 24 martie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           41. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor

           87. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor

           86. - Decret pentru modificarea Decretului nr. 239/1998 privind numirea în functie a unor magistrati

           90. - Decret privind eliberarea din functie a adjunctului directorului Serviciului de Protectie si Pazã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           174. - Hotãrâre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lãcasuri de cult, întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international

           188. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           137. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 130 din 29 august 1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor, emisã în temeiul art. 1 pct. 6 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu urmãtoarea modificare:
           Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Actiunile detinute de societãtile de investitii financiare la bãncile la care statul este actionar si care sunt supuse procesului de privatizare, corespunzând capitalului social transferat, în baza prevederilor Legii nr. 58/1991, din proprietatea statului român la Fondurile Proprietãtii Private, fac obiectul compensãrii între societãtile de investitii financiare si Fondul Proprietãtii de Stat, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 83/1997, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, pe baza unor protocoale încheiate în maximum 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României.
            (2) Protocolul mentionat la alin. (1) va cuprinde: numãrul de actiuni, modalitatea de compensare si data efectuãrii acestei compensãri."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 22 martie 1999.
Nr. 41.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bãncilor si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 87.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru modificarea Decretului nr. 239/1998 privind numirea în functie a unor magistrati

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            având în vedere Hotãrârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 28 din 19 ianuarie 1999,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã:

           Articol unic. - Din anexa la Decretul nr. 239/1998*), lit. A - Judecãtori - Curtea de Apel Bucuresti, se eliminã alineatul privind pe domnul Anghel Viorel.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 86.


*) Decretul nr. 239/1998 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 26 iunie 1998.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din functie a adjunctului directorului Serviciului de Protectie si Pazã

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pazã,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Începând cu data de 5 aprilie 1999 colonelul Bãlan Ion Emil-Marian se elibereazã din functia de adjunct al directorului Serviciului de Protectie si Pazã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 martie 1999.
Nr. 90.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare
pentru construirea unor noi lãcasuri de cult, întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 7.625 milioane lei în vederea completãrii fondurilor proprii, necesare pentru continuarea lucrãrilor de constructie a unor lãcasuri de cult, precum si pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Se aprobã alocarea sumei de 3.500 milioane lei Patriarhiei Române pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international, din care 500 milioane lei pentru Eparhia Ortodoxã Românã apartinând comunitãtii românesti din Gyula - Ungaria.
            Art. 3. - Cu sumele prevãzute la art. 1 si 2 se suplimenteazã bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 4. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 5. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor prevãzute la art. 1 si 2.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 174.

ANEXÃ


Nr.
crt.
Unitatea de cult
Judetul/Localitatea
Suma
- milioane lei -

1. Arhiepiscopia Clujului, Vadului si Feleacului
Judetul Cluj
2.000
2. Mitropolia Sibiului
Judetul Sibiu
1.000
3. Episcopia de Alba
Judetul Alba
1.000
4. Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril
Bucuresti 
500
5. Mânãstirea Robaia
Judetul Arges
400
6. Biserica Ortodoxã Bãsesti
Judetul Maramures
250
7. Arhiepiscopia Romano-Catolicã Bucuresti
Bucuresti
2.000
8. Biserica Eroilor
Bucuresti
475

TOTAL:
7625

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

            În temeiul art. 20 alin. (4) din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigurã si coordoneazã aplicarea strategiei Guvernului în domeniul muncii si protectiei sociale.
            Art. 2. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercitã controlul aplicãrii unitare a dispozitiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitãtile din sectorul public, mixt si privat.
            Art. 3. - În realizarea obiectului sãu de activitate Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are, în principal, urmãtoarele atributii:
           I. În domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale:
            a) coordoneazã si asigurã perfectionarea legislatiei în domeniul muncii si protectiei sociale; elaboreazã si avizeazã proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementãri în domeniul muncii si protectiei sociale;
            b) îndeplineste atributiile prevãzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã;
            c) urmãreste aplicarea si respectarea legislatiei muncii în cadrul raporturilor de muncã încheiate de cetãtenii români care urmeazã sã desfãsoare activitãti pe teritoriul altor state;
            d) organizeazã evidenta muncii si controleazã respectarea legalitãtii raporturilor de muncã la agentii economici cu capital social privat sau mixt, precum si la alte categorii de angajatori care folosesc personal salariat.
           II. În domeniul pensiilor si asigurãrilor sociale:
            a) aplicã legislatia în domeniul asigurãrilor sociale de stat; elaboreazã metodologia si realizeazã îndrumarea în domeniul asigurãrilor sociale;
            b) elaboreazã proiecte de acte normative privind crearea si implementarea sistemului de pensii;
            c) administreazã bugetul asigurãrilor sociale de stat si realizeazã controlul veniturilor si al cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat;
            d) organizeazã sistemul de trimitere la tratament balnear si odihnã pentru pensionari, precum si pentru salariatii din sistemul bugetar; administreazã unitãtile de tratament balnear si odihnã ale agricultorilor.
           III. În domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:
            a) coordoneazã sistemul national de asistentã socialã, initiazã proiecte de acte normative si urmãreste aplicarea legislatiei în domeniul asistentei sociale;
            b) evalueazã la nivel national programele de asistentã socialã si propune strategia privind politicile familiale pe baza, analizei indicatorilor sociali;
            c) initiazã, coordoneazã si urmãreste realizarea unor programe de servicii de asistentã socialã, în colaborare cu administratia publicã localã, cu organizatiile neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societãtii civile;
            d) coordoneazã metodologic activitatea institutiilor specializate care asigurã servicii comunitare de asistentã socialã, finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale;
            e) asigurã plata ajutoarelor, a alocatiilor familiale si a altor drepturi bãnesti de la bugetul de stat; pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de credite bugetare;
            f) elaboreazã politici familiale si le supune spre aprobare organelor competente;
            g) acordã subventii, în conditiile prevãzute de lege, asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã.
           IV. În domeniul salarial:
            a) elaboreazã propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar si realizeazã controlul aplicãrii legislatiei din acest domeniu;
            b) propune strategii si mãsuri cu privire la salarizarea în regiile autonome si în societãtile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
            c) îndeplineste atributiile prevãzute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor în institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare;
            d) colaboreazã cu partenerii sociali si acordã asistentã de specialitate în acest domeniu;
            e) analizeazã si avizeazã actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor si societãtilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.
           V. În domeniul protectiei muncii:
            a) elaboreazã metodologia, normele, standardele si indicatorii privind protectia muncii;
            b) autorizeazã, din punct de vedere al protectiei muncii, agentii economici, certificã echipamentele tehnice, avizeazã echipamentele individuale de protectie; elaboreazã si urmãreste aplicarea actelor normative privind încadrarea în grupe de muncã;
            c) realizeazã controlul privind aplicarea si respectarea legislatiei în acest domeniu.
           VI. În domeniul promovãrii si asigurãrii respectãrii drepturilor femeii:
            a) urmãreste asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piata muncii, precum si îmbunãtãtirea conditiilor în care aceasta îsi desfãsoarã activitatea;
            b) propune mãsuri pentru perfectionarea legislatiei în domeniu si urmãreste aplicarea acestora;
            c) în colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale efectueazã analize si studii referitoare la conditia femeii în societate, propune solutii pentru eliminarea aspectelor negative constatate.
           VII. În domeniul fortei de muncã:
            a) elaboreazã politici si programe în domeniul ocupãrii si formãrii profesionale, colaboreazã cu ministerele si cu alte organe centrale în acest sens si exercitã controlul asupra înfãptuirii acestora de cãtre Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã;
            b) elaboreazã si avizeazã proiecte de acte normative în domeniul ocupãrii si formãrii profesionale;
            c) deleagã anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj; dupã aprobarea acestuia, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã;
            d) aprobã programele anuale de activitate ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã, propuse de consiliul de administratie al acesteia;
            e) stabileste competentele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã în privinta executãrii creantelor bugetare si acordãrii de înlesniri la plata acestora, în conditiile legii;
            f) urmãreste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si realizarea programului de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã;
            g) promoveazã programe si propune acorduri si proiecte de colaborare internationalã în domeniul ocupãrii si formãrii profesionale a fortei de muncã; identificã si atrage surse de finantare a acestora.
           VIII. Alte domenii de activitate:
            a) propune strategii de dezvoltare si solutii de reformã în domeniul muncii si protectiei sociale, în concordantã cu obiectivele si principiile de guvernare;
            b) îndeplineste atributiile prevãzute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor în unitãtile din sectorul public, mixt si privat;
            c) elaboreazã proiectul bugetului asigurãrilor sociale de stat si al Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
            d) elaboreazã criterii metodologice privind gestiunea personalului în sectorul bugetar;
            e) analizeazã si avizeazã actele normative elaborate de alte autoritãti ale administratiei publice centrale, precum si cele privind domeniile ministerului;
            f) se preocupã de armonizarea legislatiei nationale în domeniul muncii si protectiei sociale cu legislatia internationalã;
            g) elaboreazã si negociazã acorduri bilaterale în domeniul circulatiei foriei de muncã si securitãtii sociale;
            h) participã la elaborarea instrumentelor juridice multilaterale în cadrul organizatiilor internationale la care România este parte;
            i) aplicã instrumente juridice internatioanele în domeniul securitãtii sociale, încheiate de România pânã în prezent;
            j) stabileste cadrul de colaborare multilateralã în domeniul muncii si protectiei sociale;
            k) reprezintã Guvernul României în relatiile cu Organizatia Internationalã a Muncii, colaborând si cooperând cu organisme nationale si internationale, guvernamentale si neguvernamentale, în probleme privind munca si protectia socialã;
            l) elibereazã permise de muncã cetãtenilor strãini si apatrizilor, care, în conditiile legii, urmeazã sã fie angajati cu contract individual de muncã de cãtre persoane juridice si fizice cu sediul, respectiv cu domiciliul, în Romãnia;
            m) editeazã buletine informative în domeniul muncii si protectiei sociale; cheltuielile legate de tipãrirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
           IX. Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin alte acte normative pentru domeniul sãu de activitate.
            Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Muncii si Protectiei Sociale colaboreazã cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autoritãti publice si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale.
            Art. 5. - Ministerele, celelalte autoritãti ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
            Art. 6. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociate poate realiza venituri proprii din prestãri de servicii de consultantã, studii, proiecte, publicatii în domeniul sãu de activitate, pe bazã de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, precum si din donatii sau sponsorizãri, în conditiile legii.
            Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se exercitã de cãtre ministru.
            (2) Ministrul muncii si protectiei sociale conduce activitatea ministerului si îl reprezintã, în exercitarea atributiilor prevãzute de lege, în raporturile cu autoritãtile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tarã si din strãinãtate.
            (3) În exercitarea atributiilor sale ministrul muncii si protectiei sociale emite ordine, norme si instructiuni.
            (4) Ministrul muncii si protectiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat. Ministrul si secretarii de stat sunt functii de demnitate publicã, potrivit legii, si sunt numiti pe criterii politice.
            (5) Secretarii de stat exercitã atributii delegate de ministrul muncii si protectiei sociale.
            (6) Secretarii de stat rãspund, în principal, de domenii, probleme si activitãti de aceeasi naturã. Rãspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (7) În cazul în care ministrul muncii si protectiei sociale nu îsi poate exercita, din diferite motive, atributiile curente, el poate delega competente secretarilor de stat pentru exercitarea acestor atributii.
            Art. 8. - (1) Secretarul general al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se numeste în functie prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (2) Functia de secretar general se ocupã prin examen sau prin concurs, în conditiile legii.
            (3) Secretarul general coordoneazã întreaga activitate executivã a ministerului, îndeplinind atributiile care îi sunt delegate de ministrul muncii si protectiei sociale; actionând pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor si mãsurilor stabilite de acesta.
            (4) Secretarul general poate îndeplini si alte atributii prevãzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului sau încredintate de ministrul muncii si protectiei sociale.
            Art. 9. - (1) Pe lângã ministrul muncii si protectiei sociale functioneazã, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
            (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobã prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (3) Colegiul ministerului se întruneste periodic sub presedintia ministrului muncii si protectiei sociale, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
            Art. 10. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numãrul posturilor de conducere.
            (2) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este de 370, din care 355 posturi sunt finantate din bugetul de stat si 15 posturi, din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
            (3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatoricã se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            Art. 11. - Atributiile, sarcinile si rãspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            Art. 12. - (1) Unitãtile care functioneazã în subordinea, în coordonarea sau în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupã caz, sunt prevãzute în anexa nr. 2.
            (2) Înfiintarea sau desfiintarea unitãtilor subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face în conditiile legii.
            (3) Principalele atributii, sarcini si rãspunderi ale unitãtilor subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (4) Repartizarea numãrului maxim de posturi prevãzut în anexa nr. 2 pe unitãtile subordonate ministerului se aprobã prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (5) Structura organizatoricã, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitãtilor subordonate ministerului se aprobã prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            Art. 13. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeazã un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului si pentru unitãtile subordonate, care se stabileste potrivit prevederilor legale în vigoare.
            (2) Pentru activitatea specificã de control privind aplicarea si respectarea legislatiei în domeniul protectiei muncii la unitãtile din Delta Dunãrii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeazã o salupã, cu un consum lunar mediu de carburant de 1.500 litri, precum si o ambarcatiune cu motor pentru interventii urgente la accidentele de muncã, cu un consum lunar mediu de carburant de 200 litri.
            Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 15. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 martie 1999.
Nr. 188.

ANEXA Nr. 2

UNITÃTILE
care functioneazã în subordinea, în coordonarea sau în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

           A. În subordine
            I. Unitãti cu personalitate juridicã, finantate din bugetul de stat (4.100 de posturi)
            1. Directii generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate
            2. Inspectorate de stat teritoriale pentru protectia muncii
            3. Unitãti de asistentã socialã:
            - Centrul Social "gavroche" de Integrare Familialã pentru Copii
            - Cãminul pentru Pensionari Alba lulia
            - Cãminul pentru Pensionari Sibiu
            4. Oficiul Muncii
            5. Centru-Pilot de Asistentã si Protectie a Victimelor Violentei în Familie
            6. Centrul de Informare si Consultantã pentru Familie
            7. Institutul National de Expertizã Medicalã si Recuperare a Capacitãtii de Muncã
            II. Unitãti sau activitãti finantate din bugetul asigurãrilor sociale de stat (1.380 de posturi)
            1. Oficiul Central de Platã a Pensiilor, unitate cu personalitate juridicã
            2. Activitatea de control asupra încasãrii veniturilor si efectuãrii cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat, din aparatul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti
            3. Activitãti pentru plata drepturilor de asigurãri sociale din cadrul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti
            III. Unitãti sau activitãti finantate din venituri extrabugetare
            1. Centrul de Monitorizare a Unitãtilor cu Risc Profesional, unitate cu personalitate juridicã (12 posturi)
            2. Activitatea camerelor de muncã din cadrul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti, finantatã din sumele încasate din comisionul de 1% pentru activitãtile prevãzute la art. 5, 6 si 12 din Legea nr. 83/1995 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã (2.150 de posturi).
           B. În coordonare
            I. Unitãti cu personalitate juridicã în coordonare, finantate din venituri extrabugetare
            1. Institutul National de Cercetare Stiintificã în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti
            2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti
            3. Revista pentru protectia muncii "obiectiv"
            II. Unitãti cu personalitate juridicã în coordonare metodologicã, finantate din bugetele locale
            - Cãminele pentru pensionari din judete si din municipiul Bucuresti.
           C. Unitãti cu personalitate juridicã în administrare
            - Unitãti de tratament balnear si de odihnã ale agricultorilor, autofinantate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere prevederile art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999,
            în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

           Articol unic. - Pentru semestrul I 1999 valoarea nominalã indexatã a unui tichet de masã, stabilitã potrivit prevederilor art. 31 alin. (2), (4) si (5) din Normele de aplicarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, este de 16.000 lei.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 12 martie 1999.
Nr. 137.