MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 121    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 24 martie 1999
 
SUMAR
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
            179. - Hotãrâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apãrãrii Nationale din România si Ministerul Apãrãrii din Regatul Tãrilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetãrii si tehnologiei pentru apãrare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998
 
            Memorandum de întelegere între Ministerul Apãrãrii Nationale din România si Ministerul Apãrãrii din Regatul Tãrilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetãrii si tehnologiei pentru apãrare
 
REPUBLICÃRI
 
            Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe
 
            Regulamentul nr. 4/1998 al Bãncii Nationale a României privind regimul rezervelor minime obligatorii
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apãrãrii Nationale din România si Ministerul Apãrãrii din Regatul Tãrilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetãrii si tehnologiei pentru apãrare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Articol unic. - Se aprobã Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apãrãrii Nationale din România si Ministerul Apãrãrii din Regatul Tãrilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetãrii si tehnologiei pentru apãrare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
 
Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 179.
 
REPUBLICÃRI
 
ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 68/1997*)
privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe
 
            Art. 1. - (1) Toti plãtitorii, persoane juridice sau fizice, române si strãine, cãrora le revin, potrivit legii, obligatii fiscale cãtre bugetul de stat si bugetele locale, trebuie sã întocmeascã si sã depunã declaratii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaratii de impozite si taxe.
            (2) Declaratiile de impozite si taxe sunt documente prin care se declarã:
            a) impozitele si taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligatia calculãrii impozitelor si taxelor revine plãtitorului;
            b) bunurile si veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului si a taxei se face de organul fiscal;
            c) impozitele colectate prin stopaj la sursã, în cazul în care plãtitorul are obligatia de a calcula, retine si vãrsa impozite si taxe.
            (3) Declaratia de impozite si taxe se întocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie plãtitorilor, în mod gratuit, de cãtre Ministerul Finantelor.
            (4) Declaratiile de impozite si taxe se întocmesc si se depun, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, precum si prezentei ordonante, la unitatea subordonatã Ministerului Finantelor, în a cãrei razã teritorialã plãtitorul îsi are sediul sau domiciliul, dupã caz, sau unde este luat în evidenta fiscalã, denumitã în continuare organ fiscal competent.
            Art. 2. - (1) Declaratia de impozite si taxe trebuie sã continã:
            a) datele necesare pentru stabilirea identitãtii plãtitorului:
            - numele si prenumele sau denumirea plãtitorului;
            - domiciliul sau sediul;
            - codul numeric personal sau codul fiscal, dupã caz;
            b) baza de impunere;
            c) cuantumul impozitelor sau al taxelor, dupã caz, dacã obligatia calculãrii impozitului sau a taxei revine, potrivit legii, plãtitorului;
            d) semnãturile autorizate si stampila, dacã este cazul.
            (2) Continutul si modelul formularelor necesare privind declaratiile de impozite si taxe se stabilesc de cãtre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului finantelor, care pot fi modificate si actualizate pe mãsura modificãrii reglementãrilor legale în materie de impozite si taxe, precum si ori de câte ori este necesar.
            (3) În cazul în care legea specialã care reglementeazã impozitul sau taxa respectivã nu prevede întocmirea si depunerea declaratiei de impozite si taxe, Ministerul Finantelor este abilitat sã stabileascã modelul si continutul formularului, precum si termenul de depunere a acestuia.
            (4) Plata impozitului sau a taxei nu suspendã obligatia plãtitorului de a depune declaratia de impozite si taxe. Plãtitorul este obligat sã depunã declaratia de impozite si taxe, în conditiile prezentei ordonante, chiar dacã este scutit de plata impozitului conform reglementãrilor legale, precum si în alte cazuri stabilite de cãtre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului finantelor.
            (5) În cazuri deosebite, Ministerul Finantelor poate stabili alte termene pentru depunerea declaratiiior de impozite si taxe.
            Art. 3. - Declaratia de impozite si taxe întocmitã pentru fiecare fel de impozit sau taxã se depune de plãtitor la termenul stabilit prin legea specialã care reglementeazã impozitul sau taxa respectivã. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrãtoare, declaratia de impozite si taxe se considerã a fi depusã în termen, dacã se face în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare termenului de depunere.
            Art. 4. - (1) Declaratia de impozite si taxe se depune de cãtre plãtitor la organul fiscal competent, direct la registratura acestuia, sau la oficiul postal, prin scrisoare cu valoare declaratã.
            (2) Data de depunere a declaratiei de impozite si taxe este consideratã data înregistrãrii acesteia la organul fiscal sau data de expeditie a postei, dupã caz.
            Art. 5. - (1) Plãtitorul este obligat sã depunã o declaratie de impozite si taxe si dacã în cursul anului fiscal se aflã în una dintre urmãtoarele situatii:
            a) dizolvare, lichidare sau transformare, conform prevederilor legale;
            b) reorganizare prin divizare, fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire, conform legii;
            c) încetarea activitãtii, precum si terminarea activitãtii supuse impozitãrii sau taxãrii;
            d) încetarea obligatiei de a calcula, retine si vira impozite si taxe;
            e) modificãri intervenite în baza de impozitare, în cazul reprezentantilor firmelor strãine cu activitate pe teritoriul României, sau pentru impozitele si taxele datorate pentru clãdiri, terenuri si mijloace de transport de cãtre persoanele juridice.
            (2) Declaratia de impozite si taxe se depune în termen de 15 zile de la data aparitiei uneia dintre situatiile prevãzute la lit. a) si b) ale alin. (1).
            (3) Declaratia de impozite si taxe se depune pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care plãtitorul s-a aflat în una dintre situatiile prevãzute la lit. c), d) si e) ale alin. (1).
            Art. 6. - Plãtitorii au obligatia de a întocmi corect declaratiile de impozite si taxe, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, înscriind clar, lizibil si complet informatiile prevãzute de formulare.
            Art. 7. - Organul fiscal competent va verifica modul de completare a declaratiei de impozite si taxe, iar în cazul în care constatã erori în completarea acesteia va solicita în scris plãtitorului sã se prezinte la sediul sãu, pentru efectuarea corecturilor necesare.
            Art. 8. - (1) Plãtitorul este obligat sã se prezinte în termenul stabilit de organul fiscal competent, pentru efectuarea corecturilor.
            (2) Dacã plãtitorul nu s-a prezentat în 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligatia de platã.
            Art. 9. - Declaratiile de impozite si taxe depuse pot fi corectate de plãtitori, din proprie initiativã, în cadrul termenelor si potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice prevãzute la art. 19.
            Art. 10. - (1) În cazul nedepunerii declaratiei de impozite si taxe, organul fiscal va transmite plãtitorului o înstiintare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin care îi va notifica depãsirea termenului legal de depunere a declaratiei.
            (2) Dacã, în termen de 15 zile de la data primirii înstiintãrii, plãtitorul nu depune declaratia de impozite si taxe, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligatia de platã.
            Art. 11. - Impozitele si taxele stabilite din oficiu de organul fiscal competent se comunicã plãtitorului printr-o înstiintare de platã, transmisã potrivit legii.
            Art. 12. - Impozitele si taxele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteazã la data depunerii efective, de cãtre plãtitor, a declaratiei de impozite si taxe sau la data efectuãrii unui control fiscal.
            Art. 13. - (1) Depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeazã, dupã cum urmeazã:
            a) cu 10% din impozitul sau din taxa datoratã ori stabilitã din oficiu, dupã caz, dacã declaratia este depusã cu o întârziere de pânã la 30 de zile inclusiv fatã de termenul legal stabilit;
            b) cu 30% din impozitul sau din taxa datoratã ori stabilitã din oficiu, dupã caz, dacã declaratia este depusã cu o întârziere de pânã la 60 de zile fatã de termenul legal stabilit;
            c) cu 50% din impozitul sau din taxa datoratã ori stabilitã din oficiu, dupã caz, dacã declaratia este depusã cu o întârziere de peste 60 de zile fatã de termenul legal stabilit;
            d) cu 500.000 lei, sumã ce va putea fi actualizatã prin hotãrâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum, în cazul nedepunerii declaratiei de cãtre plãtitorii care nu realizeazã profit impozabil, de cei care având sume de rambursat sau de restituit de la bugetul de stat, reprezentând T.V.A. si accize, nu mai depun deconturi pentru taxele respective, precum si de cei prevãzuti la art. 5 din prezenta ordonantã.
            (2) Penalitãtile calculate la suma impozitelor si taxelor stabilite din oficiu sunt datorate astfel cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioarã a impozitelor sau taxelor.
            Art. 14. - (1) Constituie contraventii, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sã constituie infractiuni, nerespectarea prevederilor art. 6 si 8 si se sanctioneazã cu amendã între 100.000 lei si 1.000.000 lei.
            (2) Amenda va putea fi actualizatã prin hotãrâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum.
            (3) Dacã plãtitorul îsi corecteazã din proprie initiativã declaratia, înainte de initierea de cãtre organul fiscal competent a procedurii de stabilire din oficiu a obligatiei de platã, fapta prevãzutã la alin. (1) se sanctioneazã cu avertisment.
            (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre organele fiscale competente.
            (5) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
            Art. 15. - Penalitãtile prevãzute la art. 13 se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz.
            Art. 16. - Dreptul de a constata nerespectarea prevederilor prezentei ordonante se prescrie într-un termen de 5 ani.
            Art. 17. - Constatarea faptelor prevãzute la art. 13 si aplicarea penalitãtilor se efectueazã de cãtre organele fiscale competente prin documente de constatare sau de verificare.
            Art. 18. - Împotriva documentelor de constatare sau de verificare, prevãzute la art. 17, plãtitorii pot exercita cãile de atac prevãzute de lege.
            Art. 19. - În aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice**) de aplicare.
            Art. 20. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã: art. 19 alin. (1) lit. a) si prevederea referitoare la lit. a) din alin. (2) al art. 19 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, cu modificãrile ulterioare; prevederile referitoare la nedepunerea lunarã a decontului de T.V.A. din art. 36 al Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, cu modificãrile ulterioare; art. 17 alin. (1) lit. c) si prevederea referitoare la lit. c) din alin. (2) al art. 17 al Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tarã, precum si impozitul la titeiul din productia internã si gazele naturale, republicatã, cu modificãrile ulterioare; art. 29 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã, cu modificãrile ulterioare; art. 68 alin. (1 ) lit. a) si b) si prevederea referitoare la lit. a) si b) din alin. (2) al art. 68 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificãrile ulterioare, în ceea ce priveste contribuabilii, persoane juridice; prevederile referitoare la declaratia de impunere din art. 6 al Ordonantei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societãtilor comerciale si organizatiilor economice strãine, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 29/1997; precum si orice alte dispozitii contrare.
            Art. 21. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
*) Republicatã în temeiul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 78 din 25 august 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, dându-se textelor o nouã numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 68 din 28 august 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 73 din 7 aprilie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, si a mai fost modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 78 din 25 august 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998 (aprobatã prin Legea nr. 29 din 26 ianuarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999).
**) A se vedea Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690 din 30 decembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999.
 
REGULAMENTUL Nr. 4/1998*)
al Bãncii Nationale a României privind regimul rezervelor minime obligatorii
 
I. DISPOZITII GENERALE
 
Sectiunea 1
Domeniul de aplicare
 
            Art. 1. - Obiectul prezentului regulament îl constituie aplicarea prevederilor art. 5 si 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României.
            Bãncile, astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea bancarã nr. 58/1998, trebuie sã mentinã rezerve minime obligatorii, în lei si în valutã, în conditiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Nationalã a României.
 
Sectiunea a 2-a
Definitii
 
            Art. 2. - Termenii specifici, utilizati în prezentul regulament, au urmãtoarele acceptii:
            a) rezervele sunt disponibilitãti bãnesti ale bãncii, în lei si în valutã, pãstrate în conturi deschise la Banca Nationalã a României;
            b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv, din bilantul bãncilor, asupra cãrora se aplicã rata rezervelor minime obligatorii;
            c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determinã baza de calcul;
            d) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie mentinut în conturile deschise la Banca Nationalã a României nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii;
            e) nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii reprezintã produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii;
            f) nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii este soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sã-l înregistreze în contul în care se mentin rezervele;
            g) nivelul efectiv al rezervelor constituie soldul mediu zilnic înregistrat de bancã în contul în care se mentin rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luându-se în calcul numãrul de zile calendaristice din perioada de aplicare;
            h) nivelul minim prevãzut al rezervelor reprezintã soldul minim zilnic al contului în cere se mentin rezervele minime obligatorii si se calculeazã prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;
            i) nivelul maxim prevãzut al rezervelor reprezintã soldul maxim zilnie al contului în care se mentin rezervele minime obligatorii si se calculeazã prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;
            j) excedentul de rezerve reprezintã diferenta pozitivã dintre nivelul efectiv si nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii;
            k) deficitul de rezerve reprezintã diferenta negativã dintre nivelul efectiv si cel prevãzut al rezervelor minime obligatorii.
 
II. REGIMUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII
 
Sectiunea 1
Baza de calcul al rezervelor minime obligatorii
 
            Art. 3. - Baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloace bãnesti în monedã nationalã si în valutã, reprezentând obligatii ale bãncii fatã de persoane fizice si juridice, sub formã de surse atrase, împrumutate, datorii si alte obligatii.
            Se excepteazã mijloacele bãnesti:
            a) atrase de la Banca Nationalã a României si de la persoane juridice care, la rândul lor, sunt obligate sã constituie rezerve minime obligatorii la Banca Nationalã a României;
            b) atrase de la institutii financiare externe, dacã au o scadentã mai mare de 12 luni de la finele perioadei de aplicare. Sumele a cãror rambursare se efectueazã esalonat sunt exceptate atâta timp cât scadenta acestora este mai mare de 12 luni de la finele perioadei de aplicare;
           c) care intrã în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 4. - Nivelul bazei de calcul se determinã ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv, prevãzute la art. 3 în perioada de observare.
            Perioada de observare o constituie chenzina: 1-15 ale lunii, respectiv 16-30 (31) ale lunii.
            Art. 5. - Pentru mijloacele bãnesti în valutã, mediile soldurilor zilnice se determinã pe fiecare tip de valutã în parte, dupã care se transformã în dolari S.U.A. sau în euro, dupã caz.
            Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute în dolari S.U.A. sau în euro sunt cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationalã a României, în vigoare în ultima zi lucrãtoare anterioarã perioadei de aplicare.
 
Sectiunea a 2-a
Constituirea rezervelor minime obligatorii
 
            Art. 6. - Bãncile sunt obligate sã mentinã în conturile deschise la Banca Nationalã a României nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii ca medie zilnicã pe durata perioadei de aplicare.
            Perioada de alicare o constituie chenzina imediat urmãtoare perioadei de observare.
            Nu sunt incluse în calculul mediei zilnice sumele care depãsesc nivelul maxim prevãzut al rezervelor, definit la art. 2 lit. i).
            Art. 7. - Rezervele minime obligatorii se calculeazã si se mentin astfel:
            a) în lei, în contul curent al bãncii, deschis la centrala Bãncii Nationale a României  pentru mijloacele bãnesti în lei;
            b) în dolari S.U.A. sau în euro, în contul LORO al bãncii, deschis la centrala Bãncii Nationale a României pentru mijloacele bãnesti în valutã. Optiunea pentru una dintre cele douã valute este a fiecãrei bãnci. O datã formulatã, ea nu poate fi modificatã timp de 12 luni calendaristice.
            Art. 8. - Costul eventualelor operatiuni de schimb valutar necesare bãncilor pentru constituirea rezervelor în valutã, precum si riscul valutar generat de aceste operatiuni sunt suportate în întregime de banca în cauzã.
 
Sectiunea a 3-a
Îndeplinirea rezervelor minime obligatorii
 
             Art. 9. - Încadrarea în cerintele privind rezervele minime obligatorii se realizeazã atunci când nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. g), este egal cu nivelul prevãzut al acestora.
            Art. 10. - Nu se fac compensãri între depãsirea si neîndeplinirea rezervelor minime obligatorii în lei sau în valutã.
            Art. 11.**) - Cotele procentuale necesare pentru calcularea nivelului minim prevãzut si a nivelului maxim prevãzut al rezervelor, astfel cum sunt definite la art. 2, se stabilesc prin circularã de cãtre Banca Nationalã a României si se comunicã bãncilor cu cel putin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.
            Art. 12. - Dacã o bancã înregistreazã deficit de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. k), acesta se va adãuga la nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii ale perioadei de aplicare urmãtoare. În acest caz nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii, definit la art. 2 lit. f), este obtinut prin însumarea deficitului de rezerve al perioadei de aplicare precedente si a nivelului calculat al perioadei de aplicare curente.
            Sumele zilnice cu care bãncile se situeazã sub nivelul minim prevãzut al rezervelor sunt asimilate deficitului de rezerve. Media zilnicã a acestor sume în perioada de aplicare se adaugã la nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii ale perioadei de aplicare urmãtoare.
            Art. 13. - În cazul în care o bancã înregistreazã deficit de rezerve timp de douã luni consecutive, aceasta poate fi supusã unei supravegheri prudentiale, prin inspectie la sediul bãncii, din partea Bãncii Nationale a României.
 
Sectiunea a 4-a
Ratele rezervelor minime obligatorii
 
            Art. 14. - Banca Nationalã a României stabileste prin circularã ratele rezervelor minime obligatorii, în functie de obiectivele sale de politicã monetarã, si le comunicã bãncilor cu cel putin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.
            Art. 15. - Ratele rezervelor minime obligatorii rãmân în vigoare pânã la comunicarea expresã a modificãrii lor.
            Art. 16. - În functie de obiectivele politicii sale monetare, Banca Nationalã a României poate stabili ca pentru anumite elemente ale bazei de calcul, expres mentionate, sã diferentieze ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile.
            Art. 17. - În cazul în care Banca Nationalã a României decide aplicarea prevederilor art. 16, nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii se determinã prin însumarea nivelurilor aferente fiecãrui element al bazei de calcul.
 
Sectiunea a 5-a
Remunerarea rezervelor minime obligatorii
 
            Art. 18. - Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. g), Banca Nationalã a României plãteste dobândã pânã la nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii.
            Art. 19. - Stabilirea si modificarea ratei dobânzii plãtite la rezervele minime obligatorii se fac de cãtre Banca Nationalã a României prin circularã. Rata dobânzii se va situa cel putin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bãnci.
            Art. 20. - Rata dobânzii medii practicate de bãnci la depunerile la vedere se calculeazã lunar de cãtre Banca Nationalã a României, distinct pentru lei si pentru valutã, ca medie ponderatã pe baza datelor transmise de bãnci. Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum si ratele dobânzilor aferente sunt cela din ultima zi calendaristicã a lunii. Ratele dobânzilor astfel calculate se aplicã pentru rezervele minime obligatorii din luna calendaristicã urmãtoare (perioade de aplicare).
            Art. 21. - Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. j), Banca Nationalã a României nu plãteste dobândã.
            Art. 22. - La calcularea dobânzilor, anul se considerã de 360 de zile, iar luna, de 30 de zile.
            Art. 23. - Plata dobânzilor la rezervele minime obligatorii se face în prima zi lucrãtoare dupã terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a fãcut calculul.
 
Sectiunea a 6-a
Raportarea si verificarea raportãrii rezervelor minime obligatorii
 
            Art. 24. - În termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de observare, bãncile vor raporta, în scris, Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni monetare, valutare si de credit - baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii (conform anexelor nr. 1 -3).
            O bancã nou-înfiintatã începe sã raporteze si sã constituie rezerve minime obligatorii dupã expirarea primei perioade de observare complete.
            Art. 25. - Datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci (conform anexei nr. 4) se transmit Directiei generale politicã monetarã si valutarã în termen de 3 zile lucrãtoare de la sfârsitul lunii calendaristice.
            Art. 26. - Banca Nationalã a României va verifica la sediul bãncilor exactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minime obligatorii si al ratei medii a dobânzilor practicate la depunerile la vedere. Bãncile au obligatia de a pãstra documentele primare care au stat la baza raportãrilor pe o perioadã de 3 ani.
            Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale si la alte sedii secundare ale bãncilor.
            Art. 27. - În cazul unor diferente între datele raportate de bãnci si situatia constatatã în urma controlului efectuat de Banca Nationalã a României se procedeazã astfel:
            a) deficitele de rezervã rezultate ca urmare a raportãrii unei baze de calcul mai mici sunt preluate în nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii în perioada de aplicare urmãtoare încheierii actului de control si se sanctioneazã potrivit art. 28;
            b) în cazul raportãrii unei baze de calcul mai mari, dobânda plãtitã în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperatã de Banca Nationalã a României de la banca în cauzã.
 
III. SANCTIUNI
 
            Art. 28. - Neraportarea în termenul stabilit a bazei de calcul atrage dupã sine luarea în calcul, în mod automat, de cãtre Banca Nationalã a României a nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente, majorat cu 10%.
            Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci atrage dupã sine luarea în calcul, în mod automat, de cãtre Banca Nationalã a României a ultimelor date transmise de banca în cauzã.
            Neraportarea repetatã sau raportarea eronatã a bazei de calcul si a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci se sanctioneazã cu amendã aplicabilã bãncii, cuprinsã între 0,1% si 1% din capitalul social al acesteia, sau administratorilor, directorilor executivi ori cenzorilor, între 1-6 salarii medii/bancã din luna precedentã, conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 29. - În cazul în care o bancã înregistreazã deficit de rezerve, Banca Nationalã a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998, una dintre urmãtoarele sanctiuni:
            - avertisment scris dat bãncii;
            - amendã aplicabilã bãncii, egalã cu 1% din capitalul social al acesteia;
            - limitarea operatiunilor bãncii.
            Art. 30. - Modificarea unor operatiuni contabile si/sau a unor raportãri statistice, în scopul vãdit de a diminua nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii, dacã faptele nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât sã constituie, potrivit legii penale, infractiuni, sunt încãlcãri ale disciplinei bancare, care se sanctioneazã în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998.
 
IV. DISPOZITII FINALE
 
            Art. 31. - Pentru bãncile aflate în proces de restructurare aprobat de Banca Nationalã a României, Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României poate aproba, pentru o perioadã determinatã, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii.
            Art. 32. - La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 4/1993, republicat în luna iunie 1996, Normele Bãncii Nationale a României nr. 10/1996 privind lichiditatea valutarã, precum si orice dispozitii contrare prevederilor acestui regulament.
            Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.
 
            NOTÃ:
            Art. 3 alin. 2, art. 4 alin. 2, art. 5, art. 6 alin. 2, art. 7 lit. b), art. 8, 19, 20, 24, 25, 27, art. 28 alin. 2, art. 31 si anexele nr. 1-4 au intrat în vigoare o datã cu perioada de aplicare, care a început la data de 1 martie 1999.
*) Republicat în temeiul art. IV din Circulara Bãncii Nationale a României nr. 2 din 17 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 26 februarie 1999, dându-se textelor o nouã numerotare.

Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 4 din 16 iulie 1998 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 22 iulie 1998.
**) Potrivit art. II din Circulara Bãncii Nationale a României nr. 2/1999, începând cu data de 1 martie 1999 (perioadã de aplicare), cotele procentuale necesare pentru calcularea nivelului minim si maxim prevãzut al rezervelor sunt urmãtoarele:
a) 0% pentru nivelul minim prevãzut;
b) 110% pentru nivelul maxim prevãzut.
 
ANEXA Nr. 1
 
Antetul bãncii
Data
 
BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bãnesti în lei*)
- mii lei -

Data**)
Depozite clienti 
- total -
Sume în tranzit***)
Baza de calcul 
- total -


Total:  

Media zilnicã  

*) Asa cum au fost definite la art. 3 din prezentul regulament.
**) Zilele din perioada de observare.
***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se referã la operatiunile inter- si intrabancare la care plãtitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar. Suma este consideratã în tranzit din momentul debitãrii contului clientului nebancar plãtitor pânã în momentul creditãrii contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul la o altã bancã. În baza de calcul intrã soldul net creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.

ANEXA Nr. 2
 
Antetul bãncii
Data
 

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bãnesti în valutã*)
 
- echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro -

Data**)
Depozite clienti
- total -
Sume în tranzit***)
Baza de calcul
- total -


Total:  

Media zilnicã  

Curs de schimb

*) Asa cum au fost definite la art. 3 din prezentul regulament.
**) Zilele din perioada de observare.
***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se referã la operatiunile inter- si intrabancare la care plãtitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar. Suma este consideratã în tranzit din momentul debitãrii contului clientului nebancar plãtitor pânã în momentul creditãrii contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul la o altã bancã. În baza de calcul intrã soldul net creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.
 
ANEXA Nr. 3
 
Antetul bãncii
Data
 
CALCULUL
rezervelor minime obligatorii în perioada ................
 
A. Constituite în lei                                                                                                    - mii lei-  
Nr.
crt.
Datele de fundamentare
Suma

1. Nivelul bazei de calcul în lei în perioada de observare

2. Nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii în lei (rd. 1 x rata rezervelor minime obligatorii)

 
B. Constituite în valutã                                 - echivalent mii dolari S.U.A sau mii euro -  
Nr.
crt.
Datele de fundamentare
Suma

1. Nivelul bazei de calcul în valutã în perioada de observare

2. Nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii în valutã (rd. 1 x rata rezervelor minime obligatorii)


 
Numele si prenumele persoanei care a întocmit lucrarea ..........................................................   Telefon ...................................
Fax ..........................................
 
Semnãtura autorizatã si stampila
 
ANEXA Nr. 4
 
Antetul bãncii
Data
 
DATELE
necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci1)
Nr.
crt.
Datele de fundamentare
Sold la data2)
...
Rata dobânzii  
(% pe an)

A. Resurse în lei3)
1. Resurse la vedere remunerate4) .......................  
.......................
.......................  
.......................

2.  Resurse la vedere neremunerate (inclusiv sume în tranzit5)) .......................
0%

3. TOTAL RESURSE LA VEDERE:
 

B. Resurse în valutã6)
1. Resurse la vedere7) .......................  
.......................
.......................  
.......................
2. Resurse la vedere neremunerate (inclusiv sume în tranzit5)) .......................
0%
3. Resurse la vedere remunerate (în alte valute)  
- echivalentul în dolari S.U.A. sau în euro
.......................
4. Resurse la vedere neremunerate (în alte valute)  
- echivalentul în dolari S.U.A. sau în euro
.......................
5. TOTAL RESURSE LA VEDERE:


  
            1)  În relatiile cu clientii nebancari.
            2) Ultima zi calendaristicã a lunii.
            3)  Soldurile vor fi exprimate în mii lei.
            4) Dacã banca practicã la conturile sau instrumentele plãtibile la vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândã în parte.
            5) Asa cum sunt definite în anexele nr. 1 si 2.
            6) Soldurile vor fi exprimate în mii dolari S.U.A. sau în mii euro.
            7) Pentru valuta în care sunt pãstrate rezervele minime obligatorii. (În cazul euro, sunt luate în calcul si valutele care compun euro.) Dacã banca practicã la conturile sau instrumentele plãtibile la vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândã în parte.
 
Numele si prenumele persoanei care a întocmit lucrarea .........................................
Telefon ............................
Fax ............................
  
Semnãtura autorizatã si stampila