MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 116    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 22 martie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           18. - Ordonantã de urgentã privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           4. - Norme privind reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

           Rectificare

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - (1) Biroul Român de Metrologie Legalã, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publicã cu personalitate juridicã, trece din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei si Comertului.
            (2) Institutul National de Metrologie functioneazã în subordinea Biroului Român de Metrologie Legalã.
           Art. II. - Articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5 - Politica statului în domeniul metrologiei se realizeazã de cãtre Ministerul Industriei si Comertului prin Biroul Român de Metrologie Legalã."
           Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 18/1992 privind încetarea activitãtii Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, aprobatã prin Legea nr. 11/1994, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 1 se eliminã alineatul 1 litera b) si alineatul 2.
           2. Alineatul 1 al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Guvernul, prin hotãrâre, va dispune organizarea si functionarea în subordinea sa a organelor de specialitate prevãzute la art. 1 lit. a) si c)."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 martie 1999.
Nr. 18.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
privind reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

            În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitãtii nr. 82/1991, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul comun al ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãtile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
            în vederea aplicãrii prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, si ale normelor aferente privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor de cãtre bãnci, persoane juridice române, precum si de cãtre sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine,

           Banca Nationalã a României emite prezentele norme.

            1. Bãncile, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, indiferent de forma de proprietate, denumite în continuare bãnci, pot proceda la reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale, existente în patrimoniul lor la data de 30 iunie 1998, indiferent dacã se regãsesc sau nu în capitalul social.
            Bãncile care se aflã în procedura de dizolvare sau lichidare administrativã, conform Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si Legii bancare nr. 58/1998, nu vor proceda la reevaluarea activelor imobilizate prevãzute la alineatul precedent.
            2. Pentru reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale se vor avea în vedere atât Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, anexã la Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, cât si prezentele norme.
            3. La încheierea actiunii de reevaluare bãncile vor înregistra diferentele din reevaluare în conturile corespunzãtoare, dupã aprobarea acestora de cãtre adunarea generalã a actionarilor - în cazul bãncilor, persoane juridice române - si de cãtre conducerea bãncii strãine - în cazul sucursalelor din România ale unor bãnci, persoane juridice strãine -, în conformitate cu metodologia contabilã prevãzutã în anexa la prezentele norme.
            Pentru categoriile de imobilizãri supuse reevaluãrii, amortizarea aferentã gradului de neutilizare, evidentiatã de bãnci pânã la data de 31 decembrie 1996 în contul în afara bilantului, se va regulariza si se va înregistra în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa la prezentele norme.
            4. Rezultatele reevaluãrii categoriilor de imobilizãri prevãzute la pct. 1, diminuate, dupã caz, cu amortizarea aferentã gradului de neutilizare, înregistratã pânã la data de 31 decembrie 1996, precum si cu diferenta dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii vor fi cuprinse în bilantul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998.
            Bãncile care nu pot definitiva actiunea de reevaluare în termenul prevãzut pentru depunerea bilantului contabil pe anul 1998 pot continua aceastã actiune pânã la data de 15 iunie 1999 (rezultatele acesteia urmând a fi cuprinse în situatiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1999), cu respectarea prevederilor pct. 3 si cu mentiunea cã pentru înregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate în urma reevaluãrii clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor se vor utiliza conturile corespunzãtoare de imobilizãri si amortizãri deschise, începând cu data de 1 ianuarie 1999, în aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.
            5. În anul 1999 diferentele favorabile din reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale, stabilite în baza Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, pot fi incluse în rezerve si utilizate pentru majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 41 lit. e) din Legea nr. 58/1998.
            6. Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare a clãdirilor (conturile 44221 si 45221), constructiilor speciale (conturile 44222 si 45222) si a terenurilor (conturile 44211 si 45211), precum si a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale (contul 432), aflate în patrimoniul bãncilor si evidentiate în situatiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1998, este cea prevãzutã la art. 2 din Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, anexã la Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999.
            7. Pentru efectuarea reevaluãrii imobilizãrilor corporale se va stabili valoarea rãmasã actualizatã la data de 30 iunie 1998, avându-se în vedere:
            a) valoarea de intrare a clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor la data de 30 iunie 1998, înscrisã în situatiile financiare;
            b) amortizarea calculatã pânã la data de 30 iunie 1998, evidentiatã în contabilitate în creditul conturilor 46122, 46222 "amortizarea clãdirilor", 46123, 46223 "Amortizarea constructiilor speciale" si 995 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
            c) coeficientii de actualizare la data de 30 iunie 1998, prevãzuti în anexa nr. 3 la Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999.
            Pentru reevaluarea clãdirilor si a constructiilor speciale, prevãzute la art. 2 alin. (1) din Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, anexã la Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, realizate prin investitii, se va avea în vedere ca la valorile înregistrate în contabilitate, reprezentând imobilizãri corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale, sã se aplice coeficientii corespunzãtori perioadelor în care s-au efectuat investitiile respective.
            Pentru imobilizãrile corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale, existente la data de 30 iunie 1998, care au fost puse în functiune dupã aceastã datã, diferentele rezultate din reevaluare vor fi înregistrate în contul 432 "imobilizãri corporale în curs", analitic distinct "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale" si, ulterior, vor fi transferate în conturile analitice de diferente din reevaluare corespunzãtoare;
            d) amortizarea aferentã activelor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioadã limitatã la calculul amortizãrii, conform art. 16 din Legea nr. 15/1994, cu modificãrile ulterioare, si art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 104/1997;
            e) valoarea rãmasã actualizatã, precum si valoarea de intrare actualizatã se stabilesc conform anexei nr. 1 la Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guverriului nr. 95/1999.
            8. Bãncile care nu au efectuat reevaluãrile anterioare prevãzute de normele legale, conform hotãrârilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994, vor proceda la efectuarea reevaluãrii clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrãrii acestora în patrimoniu, pe baza indicilor si metodologiilor prevãzute de reglementãrile respective.
            9. Pentru evidentierea distinctã în contabilitatea bãncilor a diferentelor rezultate în urma reevaluãrii, în Planul de conturi pentru societãtile bancare si în normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997, se deschid urmãtoarele conturi:
            5161 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs privind clãdirile si constructiile speciale"
            5162 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale activitãtii de exploatare"
            51621 "diferente din reevaluarea terenurilor"
            51622 "diferente din reevaluarea clãdirilor"
            51623 "diferente din reevaluarea constructiilor speciale"
            5163 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor corporale în afara activitãtii de exploatare"
            51631 "diferente din reevaluarea terenurilor"
            51632 "diferente din reevaluarea clãdirilor"
            51633 "diferente din reevaluarea constructiilor speciale"
            519 "alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului"
            432 "imobilizãri corporale în curs", analitic distinct "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale"
            44211 "terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare"
            44221 "clãdiri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea clãdirilor privind activitatea de exploatare"
            44222 "constructii speciale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale privind activitatea de exploatare"
            45211 "terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitãtii de exploatare"
            45221 "clãdiri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea clãdirilor în afara activitãtii de exploatare"
            45222 "constructii speciale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale în afara activitãtii de exploatare"
            46122 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã privind activitatea de exploatare"
            46122 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"
            46123 "amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã privind activitatea de exploatare"
            46123 "amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare"
            46222 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã în afara activitãtii de exploatare"
            46222 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afara activitãtii de exploatare"
            46223 "amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã în afara activitãtii de exploatare"
            46223 "amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afarã activitãtii de exploatare".

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 2 martie 1999.
Nr. 4.

ANEXÃ
la norme

ÎNREGISTRAREA
în contabilitate a diferentelor rezultate în urma reevaluãrii clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

            1. Înregistrarea diferentelor din reevaluare (coloana 16 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999)

            1.1. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale
            1.1.1. - pentru imobilizãri corporale în curs existente la data de 30 iunie 1998
 

432 "Imobilizãri corporale în curs", analitic distinct
"Diferente din reevaluarea imobilizãrilor cor-
porale în curs de natura clãdirilor si con-
structiilor speciale"
=
5161 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor corpo-
rale în curs privind clãdirile si constructiile
speciale"

            1.1.2. - pentru imobilizãri corporale în curs existente Ia data de 30 iunie 1998 si trecute dupã aceastã datã în categoria mijloacelor fixe de natura clãdirilor si constructiilor speciale ale activitãtii de exploatare
 

%
=
432 "Imobilizãri corporale în curs", analitic distinct
44221 "clãdiri", analitic distinct "Diferente din
reevaluarea clãdirilor privind activitatea de
exploatare"
"Diferente din reevaluarea imobilizãrilor cor-
porale în curs de natura clãdirilor si con-
structiilor speciale"
44222 "constructii speciale", analitic distinct
"Diferente din reevaluarea constructiilor
speciale privind activitatea de exploatare"

concomitent


 
5161 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor
=
 
%
corporale în curs privind clãdirile si con-
structiile speciale"
51622
51623
"diferente din reevaluarea clãdirilor"
"Diferente din reevaluarea constructiilor spe-
ciale"

            1.1.3. - pentru imobilizãri corporale în curs existente la data de 30 iunie 1998 si trecute dupã aceastã datã în categoria mijloacelor fixe de natura clãdirilor si constructiilor speciale în afara activitãtii de exploatare
 

%
=
432 "Imobilizãri corporale în curs", analitic distinct
45221 "clãdiri", analitic distinct "Diferente din
reevaluarea clãdirilor în afara activitãtii de
exploatare"
"Diferente din reevaluarea imobilizãrilor cor-
porale în curs de natura clãdirilor si con-
structiilor speciale"
45222 "constructii speciale", analitic distinct
"Diferente din reevaluarea constructiilor
speciale în afara activitãtii de exploatare"

concomitent


 
5161 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor
=
 
%
corporale în curs privind clãdirile si con-
structiile speciale"
51632
51633
"diferente din reevaluarea clãdirilor"
"Diferente din reevaluarea constructiilor spe-
ciale"

            1.2. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale activitãtii de exploatare
            - diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare
 

44211 "terenuri", analitic distinct "Diferente din
reevaluarea terenurilor privind activitatea de
exploatare"
=
51621 "Diferente din reevaluarea terenurilor"

            - diferente din reevaluarea clãdirilor privind activitatea de exploatare
 

44221 "clãdiri", analitic distinct "Diferente din
reevaluarea clãdirilor privind activitatea de
exploatare"
=
51622 "Diferente din reevaluarea clãdirilor"

            - diferente din reevaluarea constructiilor speciale privind activitatea de exploatare
 

44222 "constructii speciale", analitic distinct
"diferente din reevaluarea constructiilor
speciale privind activitatea de
exploatare"
=
51623 "Diferente din reevaluarea constructiilor spe-
ciale"

            1.3. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizãrilor corporale în afara activitãtii de exploatare
            - diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitãtii de exploatare
 

45211 "terenuri", analitic distinct "Diferente din
reevaluarea terenurilor în afara activitãtii de
exploatare"
=
51631 "Diferente din reevaluarea terenurilor"

            - diferente din reevaluarea clãdirilor în afara activitãtii de exploatare
 

45221 "clãdiri", analitic distinct "Diferente din
reevaluarea clãdirilor în afara activitãtii de
exploatare"
=
51632 "Diferente din reevaluarea clãdirilor"

            - diferente din reevaluarea constructiilor speciale în afara activitãtii de exploatare
 

45222 "constructii speciale", analitic distinct
"diferente din reevaluarea constructiilor
speciale în afara activitãtii de
exploatare"
=
51633 "Diferente din reevaluarea constructiilor spe-
ciale"

            2. Înregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii (coloana 12 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999)

            2.1. Înregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii imobilizãrilor corporale ale activitãtii de exploatare

            -diferenta dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii clãdirilor privind activitatea de exploatare
 

51622 "Diferente din reevaluarea clãdirilor"
=
46122 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct
"Diferente dintre amortizarea actualizatã si
cea înregistratã privind activitatea de exploa-
tare"

            - diferenta dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii constructiilor speciale privind activitatea de exploatare
 

51623 "Diferente din reevaluarea constructiilor
speciale"
=
46123 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic
distinct "Diferente dintre amortizarea actuali-
zatã si cea înregistratã privind activitatea de
exploatare"

            2.2. Înregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii imobilizãrilor corporale în afara activitãtii de exploatare

            - diferenta dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii clãdirilor în afara activitãtii de exploatare
 

51632 "Diferente din reevaluarea clãdirilor"
=
46222 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct
"Diferente dintre amortizarea actualizatã si
cea înregistratã în afara activitãtii de exploa-
tare"

            - diferenta dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã pânã la data reevaluãrii constructiilor speciale în afara activitãtii de exploatare
 

51633 "Diferente din reevaluarea constructiilor
speciale"
=
46223 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic
distinct "Diferente dintre amortizarea actuali-
zatã si cea înregistratã în afara activitãtii de exploatare"

            3. Înregistrarea amortizãrii aferente gradului de neutilizare (coloana 4 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999)

            3.1. Înregistrarea amortizãrii aferente gradului de neutilizare a imobilizãrilor corporale privind activitatea de exploatare

            - amortizarea aferentã gradului de neutilizare a clãdirilor privind activitatea de exploatare
 

51622 "Diferente din reevaluarea clãdirilor"
=
46122 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct
"Amortizarea aferentã gradului de neutilizare
privind activitatea de exploatare"

concomitent

995 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"
=
999 "contrapartidã"

            - amortizarea aferentã gradului de neutilizare a constructiilor speciale privind activitatea de exploatare
 

51623 "Diferente din reevaluarea constructiilor
speciale"
=
46123 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic
distinct "Amortizarea aferentã gradului de
neutilizare privind activitatea de exploatare"

concomitent

995 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"
=
999 "contrapartidã"

            3.2. Înregistrarea amortizãrii aferente gradului de neutilizare a imobilizãrilor corporale în afara activitãtii de exploatare

            - amortizarea aferentã gradului de neutilizare a clãdirilor în afara activitãtii de exploatare
 

51632 "Diferente din reevaluarea clãdirilor"
=
46222 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct
"Amortizarea aferentã gradului de neutilizare
în afara activitãtii de exploatare"

concomitent

995 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"
=
999 "contrapartidã"

            - amortizarea aferentã gradului de neutilizare a constructiilor speciale în afara activitãtii de exploatare
 

51633 "Diferente din reevaluarea constructiilor
speciale"
=
46223 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic
distinct "Amortizarea aferentã gradului de
neutilizare în afara activitãtii de exploatare"

concomitent

995 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"
=
999 "contrapartidã"

            4. În bilantul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998 sau, dupã caz în situatiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1999, sumele reprezentând diferente din reevaluarea imobilizãrilor corporale se vor reflecta astfel:
            - în modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci - activ - soldurile conturilor de diferente din reevaluare vor fi înscrise în cadrul clasei 4 "valori imobilizate", împreunã cu soldurile conturilor de imobilizãri respective;
            - în modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci - pasiv - soldurile conturilor de diferente din reevaluãri (5161, 51621, 51622, 51623, 51631, 51632 si 51633) vor fi înscrise în cadrul clasei 5 "capitaluri proprii, asimilate si provizioane".
            5. La începutul anului 1999 bãncile care au definitivat actiunea de reevaluare si au cuprins rezultatele acesteia în bilantul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998 vor închide conturile 432 "imobilizãri corporale în curs", analitic distinct "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale", 44211 "Terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare", 44221 "Clãdiri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea clãdirilor privind activitatea de exploatare", 44222 "Constructii speciale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale privind activitatea de exploatare", 45211 "Terenuri", analitic distinct "Diferente din reevaluarea terenurilor în afara activitãtii de exploatare", 45221 "Clãdiri", analitic distinct  "Diferente din reevaluarea clãdirilor în afara activitãtii de  exploatare" si 45222 "Constructii speciale", analitic distinct "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale în afara activitãtii de exploatare", prin debitul conturilor corespunzãtoare de imobilizãri corporale, respectiv de imobilizãri corporale în curs, dupã caz, din Planul de conturi bancar în vigoare.
            Totodatã conturile 46122 "amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã privind activitatea de exploatare", 46122  "Amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare", 46123 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã privind activitatea de exploatare", 46123  "amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind activitatea de exploatare", 46222 "Amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã în afara activitãtii de exploatare", 46222  "amortizarea clãdirilor", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afara activitãtii de exploatare", 46223 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Diferente dintre amortizarea actualizatã si cea înregistratã în afara activitãtii de exploatare" si 46223 "Amortizarea constructiilor speciale", analitic distinct "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afara activitãtii de exploatare" se vor închide la începutul anului 1999 prin creditul conturilor corespunzãtoare de amortizare, dupã caz, din Planul de conturi bancar în vigoare.
            Bãncile care definitiveazã actiunea de reevaluare pânã la data de 15 iunie 1999 si cuprind rezultatale acesteia în situatiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1999 vor închide conturile corespunzãtoare de imobilizãri si amortizãri la începutul lunii iulie 1999.
            6. În anul 1999 diferentele favorabile din reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor precum si a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor si constructiilor speciale, stabilite în baza Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, pot fi incluse în rezerve si utilizate de cãtre bãnci, persoane juridice române, pentru majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 41 lit. e) din Legea nr. 58/1998.
            Înregistrarea în contabilitate a acestor operatiuni se efectueazã astfel:
            - includerea în rezerve, de cãtre bãnci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, a diferentelor favorabile rezultate, din reevaluarea efectuatã potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999.
 

%
=
519 "alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din
5161 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor cor-
porale în curs privind clãdirile si constructi-
ile speciale"
diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului"
5162 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor cor-
porale ale activitãtii de exploatare"
5163 "Diferente din reevaluarea imobilizãrilor cor-
porale în afara activitãtii de exploatare"

            - utilizarea de cãtre bãnci, persoane juridice române, a rezervelor din diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului pentru majorarea capitalului social
 

519 "alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din
diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului"
=
5012 "capital subscris vãrsat"

RECTIFICARE

            În Legea nr. 38/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 15 martie 1999, se face urmãtoarea rectificare:
            - data adoptãrii de cãtre Senat a legii este 15 decembrie 1998.