MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 115    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 19 martie 1999

SUMAR

DECRETE

           84. - Decret privind conferirea Ordinului "steaua româniei" în grad de Colan

           85. - Decret privind numirea în functie a directorului Serviciului de Protectie si Pazã

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 10 din 9 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alineatul final si ale art. 13 din Legea nr. 76/1992 privind mãsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul plãtilor agentilor economici, prevenirea incapacitãtii de platã si a blocajului financiar, republicatã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           171. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 797/1998 privind efectuarea recorelãrii pensiilor pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã din sistemul asigurãrilor sociale de stat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           31. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Minera Andes Inc.

           32. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Minera Andes Inc.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           7. - Circularã privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii martie  1999 (perioade de aplicare)

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Steaua României" în grad de Colan

            În temeiul art. 94 lit. a) din Constitutia României, precum si al art. 1 alin. 3 si al art. 3 alin. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "steaua româniei",

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Thomas Klestil, Presedintele Republicii Austria, Ordinul "steaua româniei" în grad de Colan, în semn de apreciere pentru contributia sa deosebitã la dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie dintre Republica Austria si România.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 84.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a directorului Serviciului de Protectie si Pazã

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 7 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã,
            având în vedere propunerea Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Generalul de brigadã dr. Stoina Constantin Neculai se numeste în functia de director al Serviciului de Protectie si Pazã, cu rang de secretar de stat.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 85.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 10
din 9 februarie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alineatul final si ale art. 13 din Legea nr. 76/1992 privind mãsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul plãtilor agentilor economici, prevenirea incapacitãtii de platã si a blocajului financiar, republicatã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 797/1998 privind efectuarea recorelãrii pensiilor pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã din sistemul asigurãrilor sociale de stat

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 797/1998 privind efectuarea recorelãrii pensiilor pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã din sistemul asigurãrilor sociale de stat, publicatã în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Cuantumurile individuale ale pensiilor pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã din sistemul asigurãrilor sociale de stat, pentru care raportul dintre nivelul pensiei cuvenite si cel al pensiei medii din luna decembrie 1998 este mai mic decât acelasi raport pentru luna octombrie 1990, se recoreleazã în conditiile prevãzute de prezenta hotãrâre."
            2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) De prevederile art. 1 beneficiazã:
            a) persoanele care în luna decembrie 1998 aveau calitatea de pensionar pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã din sistemul asigurãrilor sociale de stat, chiar dacã anterior acestei luni erau încadrate în alte categorii de pensii, cu conditia ca drepturile de pensie sã fi fost deschise pânã la data de 1 aprilie 1997 inclusiv;
            b) persoanele ale cãror drepturi de pensie pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã se deschid dupã data de 1 aprilie 1997 si sunt stabilite pe baza salariilor si a altor drepturi care, potrivit legii, se iau în calcul la stabilirea pensiei pânã la data de 1 aprilie 1992;
            c) persoanele care în luna decembrie 1998 erau încadrate în alte categorii de pensii din sistemul asigurãrilor sociale de stat si care, ulterior acestei luni, dobândesc calitatea de pensionar pentru munca depusã si limitã de vârstã cu vechime integralã, cu conditia ca drepturile de pensie sã fi fost stabilite pe baza salariilor si a altor drepturi care, potrivit legii, se iau în calcul la stabilirea pensiei pânã la data de 1 aprilie 1992;
            d) persoanele pensionate în baza Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipatã, în conditiile prevãzute la lit. a), b) si c).
            (2) De prevederile art. 1 nu beneficiazã urmãtoarele categorii de persoane:
            a) persoanele prevãzute la alin. (1), ale cãror cuantumuri de pensie de asigurãri sociale de stat depãsesc valoarea ultimului salariu mediu net pe economie, comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã, prevãzut la art. 4 alin. (2);
            b) persoanele care, ulterior datei de 1 aprilie 1997, au beneficiat de recalcularea pensiei de asigurãri sociale de stat, în conditiile art. 621 alin. (2) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistenta socialã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pentru care la stabilirea noii baze de calcul al pensiei s-au luat în considerare salariile si alte drepturi care, potrivit legii, se iau în calcul la stabilirea pensiei, realizate dupã data de 1 aprilie 1992."
           Art. II. - Valoarea ultimului salariu mediu net pe economie prevãzut la art. 4 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 797/1998 este de 1.170.924 lei.
           Art. III. - Recorelarea se efectueazã în conditiile prevãzute la art. 3, 4 si 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 797/1998 si se aplicã asupra drepturilor de pensie cuvenite la data de 30 noiembrie 1998.
           Art. IV. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu luna martie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 171.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale Minera Andes Inc.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare pentru perimetrul Ostoros-Ciumani-Fierãstraie, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Minera Andes Inc.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmisã semnatarilor licentei.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 16 martie 1999.
Nr. 31.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Minera Andes Inc.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare pentru perimetrul Voia, negociatã si încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Minera Andes Inc.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmisã semnatarilor licentei.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 16 martie 1999.
Nr. 32.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii martie 1999 (perioade de aplicare)

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,
            în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile ulterioare,

           Banca Nationalã a României h o t ã r ã s t e :

            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii martie 1999 (perioade de aplicare), sunt:
            - 10,55% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,20% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 11 martie 1999.
Nr. 7.