MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 234    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 26 mai 1999

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

          368. - Hotărâre privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

          505. - Ordin al ministrului finantelor privind aprobarea Instructiunilor nr. 301.635/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată

          460. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR) întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

          9. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur si din argint cu valoare nominală de 1.000 lei, respectiv 100 lei, dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

          Decizia nr. 44 privind concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională

          Decizia nr. 46 privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 070 din 20 octombrie 1993, acordată Societătii Comerciale "radio televiziunea" Oradea - S.R.L.

          Decizia nr. 47 privind frecventele pentru statiile locale de radiodifuziune si de televiziune (putere mică) ce vor fi scoase la concursul pentru obtinerea de licente de emisie în sesiunea de toamnă 1999

          Decizia nr. 48 privind retragerea unor licente de emisie

HOTăRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTăRÂRE
privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

            În temeiul art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995 si al art. 40 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,

          Guvernul României hotărăste :

            Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale se reorganizează si functionează ca organ al administratiei publice centrale de specialitate în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, si este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale Legii minelor nr. 61/1998.
            (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
            Art. 2. - Agentia Natională pentru Resurse Minerate are următoarele atributii principale:
            a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publică a statului, definite de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995; eliberează licentele si permisele prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995;
            b) negociază si stabileste, împreună cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, după caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, încheie astfel de acorduri si reglementează derularea operatiunilor petroliere si a activitătilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice, emise în aplicarea actelor normative în vigoare;
            c) organizează fondul geologic national; constituie fondul national de rezerve, pe baza confirmării rezervelor de petrol, verificării si înregistrării rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele înscrise în fondul national de către autoritatea competentă, exclusiv datele referitoare la apele subterane ce sunt incluse în fondul national de date de gospodărire a apelor;
            d) îndeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
            e) efectuează studii de fundamentare si stabileste, în conditiile legii, pretul de referintă pentru petrolul extras în România, tarifele pentru exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
            f) urmăreste aplicarea măsurilor stabilite pentru protectia mediului, în cursul si după efectuarea operatiunilor petroliere si a activitătilor miniere;
            g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune măsuri pentru impunerea acestora;
            h) avizează documeatatiile privind executarea lucrărilor geologice sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de încetare a operatiunilor petroliere si a activitătilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legislatiei în vigoare, a măsurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologică;
            i) avizează reglementările, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea în functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
             j) instituie perimetre de protectie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape subterane minerale si termominerale, nămoluri si turbe terapeutice si avizează instituirea perimetrelor de protectie sanitară;
            k) ordonă sistarea lucrărilor de explorare si/sau de exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfăsurare, pot conduce la exploatarea neratională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;
            l) elaborează, cu asistenta ministerelor interesate, reglementări si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si a Legii minelor nr. 61/1998;
            m) elaborează si tine la zi Cartea petrolieră si Cartea minieră.
            Art. 3. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin Agentia Natională pentru Resurse Minerale organizează si efectuează:
            a) activităti promotionale pentru punerea în valoare a rezervelor petroliere si a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;
            b) baza de date pentru uz propriu;
            c) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare;
            d) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin inspectoratele si sectiile sale teritoriale;
            e) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrărilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitătilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zăcămintelor;
            f) constatarea si sanctionarea contraventiilor în domeniul activitătilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
            Art. 4. - (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurată de un presedinte asimilat cu functia de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte asimilat cu functia de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Pe lângă presedinte functionează Colegiul de conducere ca organ consultativ. Componenta  Colegiului de conducere se aprobă prin ordin al presedintelui.
            (2) Presedintele conduce întreaga activitate, asigură  îndeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezintă în raporturile cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu institutii publice si organizatii, precum si cu alte persoane juridice si fizice.
            (3) În exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni si este ordonator principal de credite.
            (4) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aprobă prin ordin al presedintelui.
            Art. 5. - (1) În structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale functionează directii generale, directii, servicii si birouri.
            (2) Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare si se poate stabili numărul posturilor de conducere.
           (3) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 90, exclusiv demnitarii.
            Art. 6. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale are în subordine inspectorate si sectii teritoriale, organizate pe grupe de judete sau, după caz, pe judete.
            (2) Inspectoratele si sectiile teritoriale nu au personalitate juridică si se înfiintează prin ordin al presedintelui în cadrul unui număr maxim de 90 de posturi.
            Art. 7. - (1) Atributiile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si din unitătile subordonate se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevăzut la art. 4 alin. (4).
            (2) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.
            Art. 8. - (1) În exercitarea atributiilor sale Agentia Natională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu institutii publice si cu organizatii si poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte de colaborare sau comerciale cu persoane fizice sau juridice.
            (2) Cheltuielile care pot fi efectuate din veniturile realizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în baza prevederilor art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995 si ale art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998, pe categoriile de cheltuieli extrabugetare aprobate de legea bugetului de stat, se stabilesc prin ordin al presedintelui.
            Art. 9. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane si un consum normat de carburanti, stabilit conform prevederilor legale, precum si 22 de autoturisme de interventie, în exercitarea atributiilor specifice ce îi revin pe întregul teritoriu al tării.
            (2) Fondurile aferente procurării autoturismelor până la nivelul necesarului prevăzut la alin. (1) vor fi asigurate esalonat, în limita prevederilor din bugetele anuale pentru cheltuieli de capital, din alocatii bugetare si din venituri extrabugetare, pozitia "dotări".
            (3) Consumul lunar normat de carburanti aferent autoturismelor pentru desfăsurarea activitătilor specifice prin inspectorate si sectii teritoriale de resurse minerale se stabileste la nivelul aprobat, prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare, pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
            Art. 10. - Ministerul Finantelor va introduce în bugetul de stat influentele financiare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.
            Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 221/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianăs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Departamentul pentru
Reforma Administratiei Publice Centrale
Petre Diaconu,
secretar de stat
Ministrul apelor,
pădurilor si protectiei mediului,
Romică Tomescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 368.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind aprobarea Instructiunilor nr. 301.635/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată

            Ministrul finantelor,
            având în vedere dispozitiile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,
            în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată,
            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 301.635/1999 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată.
            Art. 2. - Instructiunile prevăzute la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 1.181/1998 privind aprobarea Instructiunilor nr. 46.750/1998 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precurn si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 mai 1999.
Nr. 505.

INSTRUCTIUNILE Nr. 301.635/1999
pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată

            În legătură cu actualizarea indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, republicată, se precizează următoarele:
            1. Cuantumul cheltuielilor de delegare si de detasare, prevăzut la pct. 8 si 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, republicată, se modifică după cum urmează:
            a) indemnizatia de delegare si de detasare, prevăzută la pct. 8, pentru salariatii care se deplasează în alte localităti în interesul serviciului se majorează la 36.200 lei/zi;
            b) indemnizatia prevăzută la pct. 11 pentru salariatii delegati sau detasati, în cazul în care delegarea sau detasarea durează, neîntrerupt, mai mult de 30 de zile calendaristice în aceeasi localitate, se majorează la 481.000 lei lunar.
            Această indemnizatie se acordă proportional cu numărul de zile care depăseste durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.
            2. Noile cuantumuri stabilite în prezentele instructiuni se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            3. La aceeasi dată îsi încetează aplicabilitatea Instructiunile nr. 46.750/1998, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.181 din 10 iunie 1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 18 iunie 1998.

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALă A VăMILOR

DECIZIE
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979

            Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,
            având în vedere Decizia Comitetului de gestiune al Conventiei TIR/26-27 iunie 1997 privind implementarea fazei a II-a de amendare a Conventiei TIR, în temeiul prevederilor art. 59 si 60 din aceasta;
            pe baza informării transmise de Oficiul juridic al Organizatiei Natiunilor Unite din New York Comitetului de gestiune al Conventiei TIR,
            tinând seama de prevederile art. 59 din Conventia TIR si de faptul că nici o obiectie la propunerile de amendare nu a fost adusă, iar amendamentele au intrat în vigoare la data de 17 februarie 1999,
            în temeiul prevederilor art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, si al prevederilor art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
            emite următoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
            Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,
Nini Săpunaru

Bucuresti, 24 martie 1999.
Nr. 460.

ANEXă

NORME TEHNICE
de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR)

            1. Articolul 6 din Conventia TIR se modifică si va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 6

            1. Atâta timp cât conditiile si cerintele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea I, sunt îndeplinite, fiecare parte contractantă poate autoriza asociatii să elibereze carnete TIR fie direct, fie prin intermediul unor asociatii corespondente, care să se constituie ca asociatii garante. Autorizarea va fi revocată, dacă conditiile si cerintele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea I, vor înceta să mai fie respectate.
            2. O asociatie nu va putea fi agreată într-o tară decât dacă garantia sa se extinde în acelasi timp si asupra responsabilitătilor la care se expune în această tară, cu ocazia efectuării de operatiuni sub acoperirea carnetului TIR eliberat de către asociatiile străine afiliate la organizatia internatională la care ea însăsi este afiliată.
            3. O asociatie va elibera carnete TIR numai persoanelor al căror acces la procedura TIR nu a fost refuzat de către autoritătile competente ale părtilor contractante pe al căror teritoriu persoana în cauză este stabilită sau domiciliată.
            4. Autorizarea accesului la procedura TIR va fi acordată numai persoanelor care îndeplinesc conditiile si cerintele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea a II-a, la această conventie. Sub rezerva dispozitiilor cuprinse la art. 38 autorizarea va fi revocată dacă îndeplinirea acestor criterii nu mai este asigurată.
            5. Autorizarea accesului la regimul TIR va fi acordată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9, partea a II-a, la această conventie."
            2. Articolul 38 din Conventia TIR se modifică si va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 38

            1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să excludă, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei conventii orice persoană vinovată de abateri grave de la legile sau reglementările vamale aplicabile transporturilor internationale de mărfuri.
            2. Această excludere va fi notificată în termen de o săptămână autoritătilor competente ale părtii contractante pe al cărei teritoriu persoana în cauză este stabilită sau domiciliată, asociatiei sau asociatiilor garante ale tării ori teritoriului vamal unde încălcarea a fost comisă si Comitetului executiv TIR."
            3. După articolul 42 se introduce articolul 42 bis cu următorul cuprins:

"ARTICOLUL 42 BIS

            Autoritătile competente, în strânsă cooperare cu asociatiile garante, vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura utilizarea corectă a carnetelor TIR. În acest scop ele vor lua măsuri de control adecvate, nationale si internationale. Măsurile nationale de control luate în acest context de către autoritătile competente vor fi comunicate imediat Comitetului executiv TIR, care va examina conformitatea acestora cu prevederile conventiei. Măsurile internationale de control vor fi adoptate de Comitetul de gestiune."
            4. După articolul 58 se introduce articolul 58 bis cu următorul cuprins:

"ARTICOLUL 58 BIS

            Va fi înfiintat un comitet de gestiune format din toate părtile contractante. Componenta acestuia, functiile si regulamentul interior sunt cele stabilite în anexa nr. 8."
            5. După articolul 58 bis se introduce articolul 58 ter cu următorul cuprins:

"ARTICOLUL 58 TER

            Comitetul de gestiune va înfiinta un comitet executiv TIR, ca organ subsidiar care, în numele său, va îndeplini sarcinile ce îi sunt încredintate prin aplicarea conventiei si de către comitet. Componenta sa, functiile si regulamentul interior sunt stabilite în anexa nr. 8."
            6. Articolul 59 din Conventia TIR se modifică si va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 59

            1. Prezenta conventie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei părti contractante, urmând procedura prevăzută în prezentul capitol.
            2. Orice amendament propus la prezenta conventie va fi examinat de Comitetul de gestiune. Orice amendament de această natură, examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune si adoptat de acesta cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti si votanti, va fi comunicat de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite părtilor contractante, pentru acceptare.
            3. Sub rezerva dispozitiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispozitiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate părtile contractante la trei luni de la data la care comunicarea a fost făcută, dacă în această perioadă nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificată secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite de către un stat care nu este parte contractantă.
            4. Dacă o obiectie la amedamentul propus a fost notificată conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amedamentul va fi considerat neacceptat si nu va produce efecte."
            7. Articolul 60 din Conventia TIR se modifică si va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 60

            1. Orice amendament propus la anexele nr. 1-9, examinat conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 59, va intra în vigoare la o dată care va fi fixată de Comitetul de gestiune în momentul adoptării sale, cu conditia ca, la o dată anterioară pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acelasi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din numărul statelor care sunt părti contractante sau cinci state care sunt părti contractante, dacă această cifră este inferioară, să nu fi notificat secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite că ridică obiectii la amendament.
            Datele mentionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de două treimi din numărul membrilor prezenti si votanti.
            2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevăzute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate părtile contractante, orice dispozitie precedentă la care se referă."
            8. Articolul 38 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Conventia TIR se elimină.
            9. La anexa nr. 8, articolul 13 paragraful 1, se adaugă o nouă notă explicativă cu următorul cuprins:
            "8.13.1-1. După o perioadă initială de 2 ani, părtile contractante la conventie preconizează ca activitatea Comitetului executiv TIR si a Secretariatului TIR să fie finantată prin intermediul bugetului obisnuit al Organizatiei Natiunilor Unite. Aceasta nu exclude o prelungire a aranjamentelor financiare initiale în cazul în care ar lipsi finantarea din partea Organizatiei Natiunilor Unite sau din surse alternative.
            8.13.1 -2. Functionarea Comitetului executiv TIR:
            Activitatea membrilor Comitetului executiv TIR va fi finantată de către guvernele proprii."
            10. La noua anexă nr. 9, partea I paragraful a), se adaugă o nouă notă explicativă cu următorul cuprins:
            "9.I.1. a) Prevederile cuprinse în anexa nr. 9, partea I paragraful 1 a), se referă la organizatiile implicate în comertul international de mărfuri, inlclusiv camerele de comert."
            11. La noua anexă nr. 9, partea a II-a paragraful 3, se adaugă o nouă notă explicativă cu următorul cuprins:
            "9.II.3. Se recomandă înfiintarea unor comitete nationale de autorizare, cuprinzând reprezentanti ai autoritătilor competente, ai asociatiilor garante nationale si ai altor organizatii implicate."
            12. Anexa nr. 8 la Conventia TIR se modifică si va avea următorul cuprins:

"anexa nr. 8

COMPONENTA, FUNCTIILE SI REGULAMENTELE INTERIOARE ALE COMITETULUI DE GESTIUNE SI ALE COMITETULUI EXECUTIV TIR

Componenta, functiile si regulamentul interior ale Comitetului de gestiune

ARTICOLUL 1

            (i) Părtile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune.
            (ii) Comitetul de gestiune poate decide ca administratiile competente ale statelor mentionate la paragraful 1 al art. 52 din prezenta conventie, care nu sunt părti contractante, precum si reprezentantii organizatiilor internationale pot, pentru problemele care prezintă interes, să asiste la sesiuni în calitate de observator.

ARTICOLUL 1 BIS

            1. Comitetul va analiza orice propunere de amendament la conventie, în conformitate cu art. 59 paragrafele 1 si 2.
            2. Comitetul va urmări aplicarea conventiei si va examina orice măsură luată de către părtile contractante, asociatiile si organizatiile internationale implicate în functionarea conventiei si în respectarea acesteia.
            3. Comitetul, prin intermediul Comitetului executiv TIR, supervizează si sprijină aplicarea conventiei la nivel national si international.

ARTICOLUL 2

            Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite furnizează comitetului serviciile de secretariat.

ARTICOLUL 3

            Comitetul procedează, în prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea presedintelui si a vicepresedintelui.

ARTICOLUL 4

            Sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite convoacă în fiecare an Comitetul de gestiune, precum si la cererea administratiilor competente a cel putin cinci state care sunt părti contractante.

ARTICOLUL 5

            Propunerile sunt supuse votării. Fiecare parte contractantă reprezentată la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decât amendamentele la prezenta conventie, sunt adoptate de Comitetul de gestiune cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenti si votanti.

ARTICOLUL 6

            Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel putin jumătate din numărul statelor care sunt părti contractante.

ARTICOLUL 7

            Comitetul de gestiune adoptă raportul său înaintea încheierii sesiunii.

ARTICOLUL 8

            În lipsa dispozitiilor corespunzătoare din prezenta anexă, Regulamentul interior al Comisiei Economice pentru Europa este aplicabil, cu exceptia cazului în care Comitetul de gestiune decide altfel.

Componenta, functiile si regulamentul interior ale Comitetului executiv TIR

ARTICOLUL 9

            1. Comitetul executiv TIR, înfiintat de către Comitetul de gestiune în conformitate cu art. 58 tert, este format din 9 membri, fiecare apartinând unei alte părti contractante la conventie. Secretarul Conventiei TIR va participa la sesiunile Comitetului executiv TIR.
            2. Membrii Comitetului executiv TIR sunt alesi de Comitetul de gestiune cu majoritatea numărului membrilor prezenti si votanti. Mandatul fiecărui membru al Comitetului executiv TIR este de 2 ani. Membrii Comitetului executiv TIR pot fi realesi. Mandatul Comitetului executiv TIR va fi stabilit de către Comitetul de gestiune.

ARTICOLUL 10

            Comitetul executiv TIR:
            a) supervizează modul de aplicare a conventiei, inclusiv modul de functionare a sistemului de garantii, si îndeplineste în totalitate sarcinile încredintate de Comitetul de gestiune, în special cele specificate la: art. 38 paragraful 2; art. 42 bis din anexa nr. 8; anexa nr. 9, partea I paragraful 1 e); anexa nr. 9, partea I paragraful f) (v) si la anexa nr. 9, partea a II-a paragrafele 4 si 5;
            b) supervizează tipărirea si distribuirea centralizată către asociatii a carnetelor TIR care pot fi realizate de o organizatie internatională agreată, la care se face referire la art. 6 din conventie;
            c) coordonează si încurajează schimbul de informatii confidentiale si alte tipuri de comunicări între autoritătile competente ale părtilor contractante;
            d) coordonează si încurajează schimbul de informatii între autoritătile competente ale părtilor contractante, asociatiile garante si organizatiile internationale;
            e) facilitează reglementarea diferendelor dintre părtile contractante, asociatiile garante, companiile de asigurări si organizatiile internationale, sub rezerva prevederilor contrare ale art. 57 din conventie, privind reglementarea diferendelor;
            f) sprijină pregătirea profesională a personalului autoritătilor vamale si a celorlalte părti implicate în functionarea regimului TIR;
            g) gestionează un registru central în vederea distribuirii către părtile contractante a informatiilor privind toate regulile si procedurile privind eliberarea carnetelor TIR de către asociatii, provenite de la organizatiile internationale mentionate la art. 6 din conventie, în măsura în care se referă la conditiile si la cerintele minimale mentionate în anexa nr. 9 la conventie;
            h) supraveghează pretul carnetelor TIR.

ARTICOLUL 11

            1. O sesiune a Comitetului executiv TIR poate fi convocată de secretarul Conventiei TIR la cererea Comitetului de gestiune sau a cel putin trei membri ai Comitetului executiv TIR.
            2. Comitetul executiv TIR va depune toate eforturile pentru luarea deciziilor prin consens. Dacă nici un consens nu poate fi atins, deciziile trebuie supuse la vot si trebuie să întrunească majoritatea celor prezenti si votanti. Un cvorum de cinci membri este necesar pentru luarea deciziilor. Secretarul Conventiei TIR nu are drept de vot.
            3. Comitetul executiv TIR va alege un presedinte si va adopta orice alt regulament interior suplimentar.
            4. Comitetul executiv TIR va raporta Comitetului de gestiune despre activitătile sale, inclusiv despre conturile verificate, cel putin o dată pe an sau la cererea Comitetului de gestiune. Comitetul executiv TIR va fi reprezentat în Comitetul de gestiune de către presedintele său.
            5. Comitetul executiv TIR va examina orice informatie si orice problemă, transmise lui de către Comitetul de gestiune, de părtile contractante, de către secretarul Conventiei TIR, de asociatiile garante nationale si de către organizatiile internationale mentionate la art. 6 din conventie. Aceste organizatii internationale vor avea dreptul să ia parte la sesiunile Comitetului executiv TIR ca observatori, în cazul în care presedintele nu hotărăste altfel. Dacă este necesar, orice altă organizatie poate lua parte la sesiunile Comitetului executiv TIR, în calitate de observator, la invitatia presedintelui.

ARTICOLUL 12

            Secretarul Conventiei TIR va fi membru al Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite si va aduce la îndeplinire deciziile Comitetului executiv TIR, în limita mandatului Comitetului executiv TIR. Secretarul Conventiei TIR va fi asistat de un secretariat TIR a cărui mărime este stabilită de către Comitetul de gestiune.

ARTICOLUL 13

            1. Activitătile Comitetului executiv TIR si ale Secretariatului TIR vor fi finantate, până la obtinerea unei surse alternative de finantare, printr-o taxă aplicată fiecărui carnet TIR distribuit de către organizatia internatională mentionată la art. 6 din conventie.
            2. Mărimea acestei taxe si procedura de colectare a ei sunt stabilite de Comitetul de gestiune pe baza consultărilor cu organizatia internatională mentionată la art. 6 din conventie. Orice propunere de schimbare a taxei trebuie autorizată de Comitetul de gestiune."
            13. La Conventia TIR se introduce o nouă anexă nr. 9 cu următorul cuprins:

"anexa nr. 9

ACCESUL LA REGIMUL TIR

Partea I
Autorizarea asociatiilor garante de a elibera carnete TIR

Conditii si cerinte minimale

            1. Conditiile si cerintele minimale, care trebuie îndeplinite de către asociatii pentru a fi autorizate de către părtile contractante să elibereze carnete TIR si să activeze ca garant în concordantă cu art. 6 din conventie, sunt:
            a) să probeze faptul că cel putin în ultimul an a functionat ca o asociatie reprezentantă a intereselor sectorului de transporturi;
            b) să demonstreze că bonitatea financiară si existenta mijloacelor logistice îi permit îndeplinirea obligatiilor instituite prin conventie;
            c) să demonstreze cunoasterea de către personalul propriu a modului de aplicare corectă a conventiei;
            d) lipsa unor abateri si încălcări grave sau repetate ale legislatiei vamale ori fiscale;
            e) întocmirea în scris a unui acord sau a oricărui alt instrument juridic între asociatie si autoritătile competente ale părtii contractante pe teritoriul căreia este înfiintată. O copie legalizată de pe acordul scris sau de pe orice alt instrument juridic, împreună, dacă este necesar, cu traducerea legalizată în limba engleză, franceză sau rusă, trebuie depusă la Comitetul executiv TIR.
            Orice modificare adusă acordului scris sau oricărui alt instrument juridic trebuie imediat adusă la cunostintă Comitetului executiv TIR;
            f) un angajament în acordul scris sau orice alt instrument legal întocmit conform prevederilor lit. e), prin care asociatia:
                    (i) va respecta obligatiile precizate la art. 8 din conventie;
                    (ii) va accepta suma maximă aferentă fiecărui carnet TIR, stabilită de către partea contractantă, care poate fi pretinsă asociatiei garante în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din conventie;
                    (iii) va verifica în mod continuu si, în special, înainte de a solicita autorizarea pentru accesul persoanelor la regimul TIR, îndeplinirea în totalitate a conditiilor si cerintelor minimale de către aceste persoane, asa cum este prevăzut în partea a II-a a acestei anexe;
                    (iv) va pune la dispozitie propria garantie pentru toate responsabilitătile din tara în care este stabilită, referitoare la operatiunile de transport sub acoperirea carnetelor TIR eliberate de ea si de către asociatiile străine afiliate la aceeasi organizatie internatională la care ea însăsi este afiliată;
                    (v) se angajează să acopere propriile responsabilităti, astfel încât să satisfacă cerintele autoritătilor competente ale părtii contractante în care este stabilită împreună cu societatea de asigurare, asociatia de asiguratori sau cu institutia financiară. Contractul/contractele de asigurare sau de garantie financiară va/vor acoperi totalitatea propriilor responsabilităti în legătură cu operatiunile efectuate sub acoperirea carnetelor TIR emise de ea si de asociatiile străine afilitate la aceeasi organizatie internatională la care ea însăsi este afiliată.
            Termenul de aducere la cunostintă a încetării contractului/contractelor de asigurare sau de garantie financiară nu va fi mai mic decât termenul necesar notificării prin care se aduce la cunostintă încetarea acordului scris sau a altui instrument juridic instituit prin prevederile lit. e). O copie legalizată de pe contractul/contractele de asigurare sau de garantie financiară, precum si de pe toate modificările ulterioare, inclusiv o traducere legalizată în limba engleză, franceză sau rusă, după caz, trebuie depuse la Comitetul executiv TIR;
                    (vi) va permite autoritătilor competente verificarea tuturor documentelor si evidentelor contabile referitoare la administrarea regimului TIR;
                    (vii) va accepta o procedură eficientă de solutionare a diferendelor generate de utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a carnetelor TIR;
                    (viii) va fi de acord ca orice nerespectare gravă sau repetată a prezentelor conditii si cerinte minimale să conducă la revocarea autorizării de a elibera carnete TIR;
                    (ix) va respecta strict deciziile autoritătilor competente ale părtii contractante unde este înfiintată, privitor la excluderea persoanelor, asa cum se prevede la art. 38 din conventie si în partea a II-a a acestei anexe;
                    (x) va accepta să aplice întocmai toate deciziile adoptate de Comitetul de gestiune si de Comitetul executiv TIR, în măsura în care autoritătile competente ale părtii contractante în care asociatia a fost înfiintată le-au acceptat.
            2. Părtile contractante în care asociatia este înfiintată vor revoca autorizarea de eliberare a carnetelor TIR în cazul nerespectării grave sau repetate a conditiilor si cerintelor minimale.
            3. Autorizarea unei asociatii în conditiile stabilite mai sus nu va prejudicia responsabilitătile si angajamentele care revin acestei asociatii în aplicarea conventiei.
            4. Conditiile si cerintele minimale precizate mai sus nu afectează conditiile si cerintele suplimentare pe care părtile contractante intentionează, eventual, să le prescrie.

Partea a II-a
Autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR

Conditii si cerinte minimale

            1. Conditiile si cerintele minimale, care trebuie îndeplinite de persoanele care solicită accesul la regimul TIR, sunt:
            a) să facă dovada experientei sau, cel putin, a capacitătii de a efectua cu regularitate transporturi internationale (detinătorul unei licente de transport international etc.);
            b) bonitate financiară;
            c) să facă dovada cunoasterii modului în care se aplică Conventia TIR;
            d) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislatia vamală sau fiscală;
            e) un angajament asumat printr-o declaratie scrisă către asociatia garantă, prin care persoana:
                    (i) va îndeplini toate formalitătile vamale instituite prin conventie la birourile vamale de plecare, de trecere si de destinatie;
                    (ii) va plăti sumele datorate, mentionate la art. 8 paragrafele 1 si 2 din conventie, dacă acest lucru i se solicită de către autoritătile competente în conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 7 din conventie;
                    (iii) va permite asociatiilor garante să verifice veridicitatea informatiilor privind conditiile si cerintele minimale cerute, atâta timp cât legislatia natională permite.
            2. Conditii si cerinte suplimentare si mai restrictive privind accesul la regimul TIR pot fi introduse de autoritătile competente ale părtilor contractante si chiar de asociatiile garante însesi, atâta timp cât autoritătile competente nu hotărăsc altfel.

Procedura

            3. Părtile contractante vor decide, în conformitate cu legislatia natională, procedurile care trebuie urmate pentru accesul la regimul TIR, pe baza conditiilor si a cerintelor minimale stabilite la paragrafele 1 si 2.
            4. Autoritătile competente vor transmite Comitetului executiv TIR, în termen de o săptămână de la data autorizării sau retragerii autorizării de a folosi carnete TIR, precizări privind fiecare persoană.
            5. Asociatia va transmite anual o listă actualizată la data de 31 decembrie cuprinzând toate persoanele autorizate, precum si persoanele cărora le-a fost retrasă autorizatia. Această listă va fi transmisă la o săptămână după data de 31 decembrie autoritătilor competente. Autoritătile competente vor înainta o copie de pe aceasta Comitetului executiv TIR.
            6. Autorizarea de acces la regimul TIR nu constituie un drept în sine de a obtine carnete TIR de la asociatiile garante.
            7. Autorizarea unei persoane de a folosi carnete TIR, conform conditiilor si cerintelor minimale stabilite anterior, nu va prejudicia responsabilitătile si obligatiile acestei persoane, rezultând din aplicarea conventiei."

ACTE ALE BăNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALă A ROMÂNIEI

CIRCULARă
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur si din argint cu valoare nominală de 1.000 lei, respectiv 100 lei, dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea

            Cu ocazia vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea ce va avea loc în perioada 7-9 mai 1999, Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998, aprobată prin Legea nr. 244/1998, pune în circulatie în scop numismatic, începând cu data de 7 mai 1999, o emisiune monetară dedicată acestui eveniment, formată din două valori, si anume: o monedă din aur cu valoare nominală de 1.000 lei si o monedă din argint cu valoare nominală de 100 lei.
            Caracteristicile monedelor sunt următoarele:
          Moneda din aur:
            - forma:
            - compozitia:
            - diametrul:
            - greutatea:
            - marginea monedei:
rotundă;
aur 999/1000;
35 mm;
31,103 grame;
netedă.
          Moneda din argint:
            - forma:
            - compozitia:
            - diametrul:
            - greutatea:
            - marginea monedei:
rotundă;
argint 925/1000;
37 mm;
27,00 grame;
netedă.
          Avers:
            În centrul monedei figurează un medalion format din patru brate egale, rotunjite, peste care este suprapusă Stema României. Suprafata medalionului este gravată cu linii orizontale, paralele. De o parte si de alta a stemei este amplasat anul emisiunii "1999". Deasupra medalionului este gravată cu majuscule inscriptia ROMÂNIA, iar dedesubt este înscrisă valoarea nominală 100 LEI (1.000 LEI), ambele dispuse circular, între două arce duble de cerc.
          Revers:
            În partea superioară, în prim-plan, sunt amplasate portretele Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea si Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sub fiecare portret sunt înscrise cu majuscule numele celor două înalte personalităti crestine. Pe fundal se află o cruce latină. În partea inferioară figurează blazonul Suveranului Pontif si cel al Patriarhiei Române.
            Inscriptiile VIZITA S.S. PAPA IOAN PAUL II ÎN ROMÂNIA si 7-9 MAI 1999, despărtite de două ornamente cruciforme, sunt gravate circular, urmând marginea monedei.
            Tirajul emisiunii destinat vânzării în tară este de 1.000 de exemplare monede din aur si 2.000 de exemplare monede din argint.
            Monedele din aur si din argint dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, ambalate în capsule de metacrilat transparent, se comercializează ca atare sau în cutii de prezentare adecvate. Fiecare monedă este însotită de un certificat de autenticitate, înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de directorul general al Directiei generale operatiuni cu numerar si metale pretioase.
            Monedele din aur si din argint puse în circulatie de Banca Natională a României, potrivit statutului său de functionare, pot fi achizitionate, contra cost, de către persoanele fizice si juridice interesate, detinerea si circulatia acestora fiind permise potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1998, aprobată prin Legea nr. 244/1998.
            Monedele de 1.000 lei si de 100 lei - emisiunea 1999, dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor din această emisiune este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci din România.
            Falsificarea sau contrafacerea monedelor din aur si din argint dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea constituie infractiune si se pedepseste conform legii.
            Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoare nominală de 1.000 lei si a celor din argint cu valoare nominală de 100 lei, dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.
            Directorii sucursalelor Băncii Nationale a României vor lua măsuri pentru informarea persoanelor interesate în legătură cu punerea în circulatie a monedelor din aur si din argint dedicate vizitei în România a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul al II-lea si cu conditiile de vânzare a acestora.

GUVERNATORUL BăNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISăRESCU

Bucuresti, 6 mai 1999.
Nr. 9.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIA Nr. 44
din 22 aprilie 1999
privind concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională

            Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
            în temeiul art. 32 si cu respectarea dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 48/1992,

          Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Se aprobă:
            a) lista cuprinzând localitătile, frecventele si principalele caracteristici tehnice ale statiilor din retea, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta decizie;
            b) conditiile obligatorii pentru participarea la concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta decizie;
            c) continutul dosarelor de înscriere la concurs, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta decizie;
            d) criteriile de departajare a participantilor în vederea acordării licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta decizie.
            Art. 2. - (1) Asigurarea conditiilor pentru acordarea primei decizii de autorizare de către Consiliul National al Audiovizualului si pentru începerea difuzării programului, în sistem stereofonic si cu o durată de 24 de ore zilnic, prin realizarea studioului si a primei statii de emisie, se va face cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 48/1992 si ale Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 35 din 4 aprilie 1995.
            (2) Termenul de valabilitate a licentei de emisie curge de la data intrării autorizate în emisie a jumătate plus unul din numărul total de statii (19 statii); această dată nu va putea depăsi 36 de luni de la data solicitării autorizatiilor tehnice de functionare pentru toate statiile din retea, conform art. 15 din Legea nr. 48/1992.
            (3) Asigurarea conditiilor pentru acordarea deciziilor de autorizare pentru toate statiile din retea se va face în termen de maximum 54 de luni de la data solicitării autorizatiilor tehnice de functionare.
            Art. 3. - Dosarele de participare la concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională, vor putea fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 23 iunie 1999, urmând ca data dezbaterilor publice să fie stabilită ulterior si adusă la cunostintă prin mass-media.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând frecventele radio pentru retea de radiodifuziune natională stereofonică


Nr.
crt.
Localitatea
sau zona
Frecventa
(MHz)
P.A.R.
minim
(kW)
P.A.R.
maxim
(kW)
Limitări numai
pentru P.A.R.
maxim (grd-grd/db)
Restrictii
numai pentru
P.A.R. maxim
Amplasamentul
posibil
Hef (m) (pentru
amplasamentul
din coloana 7)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Arad
  89,300
4
60
170-270/5
Siria
  165
2.
Bacău
104,200
1
10
Turn la 10 km
de oras
  288
3.
Baia Mare
Satu Mare
  90,500
2 60
330-90/12
    0-60/20
Mogosa   570
4.
Bârlad
100,000
2
30
Bârlad
  212
5.
Bihor
102,000
2
60
Vârful Cucurbata
1008
6.
Bistrita
  90,000
2
30
320-90/10
Heniu
  226
7.
Botosani
  88,200
2
10
(TV) statie
Suceava
Săveni
  209
8.
Brasov
  89,200
1
10
Tâmpa
  469
9.
Bucuresti
106,700
2x2,5   100
   40-70/6
BUL Herăstrău
  310
10.
Călărasi
  99,500
2
Dobrogea Sud
    82
11.
Câmpulung
102,700
2
30
Rarău
  606
12.
Cluj-Napoca
101,000
2
30
Feleacu
  374
13.
Comănesti
106,300
2
30
Laposi
  606
14. Constanta 106,100 2x6
60
60-120/10
240-300/6
Constanta
  105
15.
Craiova
104,500
1
30
Craiova
  187
16.
Deva 107,700   0,5 30 Deva, centrul
de control
  285

0
1
2
3
4
5
6
7
8

17.
Drobeta-Tumu Severin
100,000
0,5
30
Balota
260
18. Focsani
Tecuci
105,800 2 60 Măgura Odobesti 249
19.
Galati
Brăila
103,400
4
60
    30-90/5
Galati
107
20. Gheorgheni 100,200 2 60 (TV) statia
Gheorgheni
Gheorgheni 620
21.
Iasi
106,500
2
100
    0-90/5
Pietrăria
157
22.
Negresti-Oas 104,800
2
2 Se acoperă o parte
din judetul Maramures
105
23.
Novaci*)
100
270-90/15
 601
24.
Oradea
93,200
0,5
60
240-330/5
Oradea
216
25.
Petrosani
92,100
2
10
Parâng
860
26.
Piatra-Neamt
105,100
0,5
30
Pietricica
322
27.
Ploiesti
107,500
1
100
Casa Albă
 
28.
Resita**)
107,500
4
100
165
29.
Sibiu
106,200
2
60
90-240/15
Oncesti Păltinis
1053
30.
Suceava
105,500
2
30
Suceava Mihoveni
304
31.
Târgu Jiu
107,100
2
Cerbu
601
32. Târgu Mures
90,700
0,1 10 (TV) statia
Gheorgheni
Târgu Mures 343
33.
Timisoara
104,400
2
60
180-210/2
 
Urseni
105
34.
Topolog
107,400
2
30
Topolog
308
35.
Vâlcea
  90,400
2
30
300-60/15
tvt Posta
248
36.
Văratec
107,100
2
10
Văratec
156
37.
Zalău
102,700
2
10
Vârful Mezes
79

*) Localitate acoperită din amplasamentul Cerbu (vezi Târgu Jiu).
**) Localitate acoperită din amplasamentul Semenic.

            OBSERVATII:
            Semnificatia restrictiilor temporare din coloana 6 se referă la:
            BUL - lipsa coordonării cu statele vecine, respectiv cu Bulgaria;
            TV - existenta canalelor TVR 4 si 5;
            tvt - posibilitatea existentei unor perturbatii între statiile de radiodifuziune si translatoarele pe canalele 4 si 5 care deservesc aceeasi zonă.
            NOTă:
            Exprimarea parametrului putere aparent radiată (P.A.R.) prin valoarea minimă si maximă trebuie înteleasă ca un drept conferit titularului de licentă de a-si alege valorile P.A.R. pentru fiecare statie de emisie în parte, astfel încât să se asigure, la intrarea autorizată în functiune a întregii retele, o receptie de calitate a programului pentru un procent de minimum 60% din populatia tării. Valorile maxime ale P.A.R. reprezintă limita superioară a acestui parametru precizat prin planul de la Geneva (1985), iar valorile minime sunt cele estimate pentru asigurarea unei acoperiri de circa 55-60% din populatia tării prin folosirea unor amplasamente optime ale unor sisteme radiante performante.

ANEXA Nr. 2

CONDITII OBLIGATORII
pentru participarea la concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională

            Solicitantul care doreste să se înscrie la concursul organizat de Consiliul National al Audiovizualului pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională, trebuie să îndeplinească următoarele conditii obligatorii:
            1. să se încadreze în prevederile art. 5 alin. (3) si ale art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Legea audiovizualului nr. 48/1992;
            2. să îsi asume, printr-o declaratie notarială, obligatia de a respecta prevederile art. 2 din prezenta decizie; dacă solicitantul detine licente de emisie pentru statii de radiodifuziune cu acoperire locală în localitătile cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta decizie, în aceeasi declaratie solicitantul îsi va da acordul pentru retragerea licentelor în cauză la data intrării autorizate în emisie a noilor statii din aceste localităti;
            3. să depună în contul C.N.A. taxa de înscriere la concurs;
            4. să obtină avizele tehnice prealabile ale Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică pentru fiecare statie din retea, în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Legea nr. 48/1992, urmând ca pe parcursul realizării retelei să obtină, în conformitate cu prevederile art. 16 din lege, deciziile de autorizare pentru fiecare statie în parte;
            5. să dovedească bonitatea societătii comerciale prin recomandări bancare;
            6. să facă dovada, printr-o scrisoare de garantie bancară solidară, că a depus garantia de participare la concurs, în cuantum de 300 milioane lei, garantie ce va fi restituită împreună cu dobânzile aferente, după cum urmează:
            - candidatilor care nu obtin licenta, imediat după anuntarea publică a rezultatului concursului;
            - candidatului care obtine licenta, la data intrării autorizate în emisie a întregii retele, în cadrul termenului maxim prevăzut pentru această dată la art. 2 alin. (3) din prezenta decizie;
            7. să prezinte o documentatie privind:
            - fundamentarea economică a posibilitătii de realizare a proiectului;
            - conceptul tehnic de realizare a retelei de radiodifuziune, inclusiv a statiilor de emisie, precum si tipul echipamentelor tehnice;
            - conceptul de realizare a programelor (sursele, genurile programelor în raport cu interesul public), grila de program;
            - resursele umane cu care se va realiza si se va exploata reteaua de radiodifuziune si cu care se vor elabora programele;
            - planul desfăsurat al etapelor;
            8. în cazul în care transmiterea programului va fi realizată prin satelit, este obligatorie si solicitarea unei licente de emisie pentru programe audiovizuale difuzate prin satelit, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
            9. să prezinte, sub forma unor documente scrise, garantii privind respectarea ordinii constitutionale, a legilor în vigoare, a regtementărilar elaborate de C.N.A., precum si a obligatiilor asumate privind utilizarea licentei de emisie solicitate;
            10. să întocmească dosarul de înscriere la concurs în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 referitoare la continutul dosarului;
            11. dosarul de înscriere la concurs să fie însotit de casete audio demonstrative, evidentiind conceptia de realizare a programului, în diferitele etape de dezvoltare a retelei.

ANEXA Nr. 3

CONTINUTUL
dosarului de înscriere la concursul pentru obtinerea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retele cu acoperire natională

            1. Cererea de înscriere la concurs (formularul-tip este cuprins în anexa nr. 5)
            2. Actele juridice ale societătii, în copii legalizate:
            a) hotărârea judecătorească;
            b) certificatul de înmatriculare a societătii comerciale;
            c) statutul societătii comerciale;
            d) tipul de comunicatie audiovizuală solicitată trebuie să fie explicit înscris în statutul societătii comerciale, la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedită prin actul aditional si prin cererea de înscriere de mentiuni);
            e) contractul societătii comerciale;
            f) contractul de asociere (dacă este cazul).
            3. Declaratia notarială prin care să se precizeze pentru fiecare asociat al societătii comerciale din ce alte societăti comerciale din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al acestora. Prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă persoana juridică (societatea comercială care solicită licenta) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti comerciale de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora
            4. Actul doveditor privind depunerea taxei de înscriere la concurs
            5. Avizele tehnice prealabile eliberate de Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică
            6. Studiul cuprinzând conceptul tehnic de realizare a retelei de radiodifuziune, precum si tipul echipamentelor ce vor fi utilizate, cu indicarea performantelor acestora
            7. Studiul privind realizarea si darea în exploatare a retelei, care va contine date referitoare la:
            a) capacitatea financiară a solicitantului de a realiza întreaga retea de radiodifuziune, incluzând si dovada de bonitate prin recomandări bancare;
            b) resursele umane;
            c) experienta solicitantului în productia si difuzarea programelor audiovizuale;
            d) planul de realizare a retelei de statii de emisie si de legături pentru transmiterea programului către statii, etapizat pe ani;
            e) studiourile de productie, de emisie si capacitătile de productie aferente.
            8. Prezentarea conceptului de realizare a programului ce va fi transmis în diferite etape de realizare a retelei, continând precizări privind:
            a) structura programelor ce vor fi difuzate (grila de program), în functie de sursele de provenientă si pe tipuri de emisiuni, cu indicarea periodicitătii si a ponderii (procentual) în ansamblul programului;
            b) garantii privind respectarea prevederilor în domeniu din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
            9. Scrisoarea de garantie bancară solidară, emisă de o bancă agreată de C.N.A.
            10. Declaratia solicitantului, cuprinzând angajamentul său privind respectarea ordinii constitutionale, a legilor în vigoare, a conventiilor internationale la care a aderat România si a reglementărilor în vigoare elaborate de C.N.A.
            11. Declaratie notarială a solicitantului, prin care acesta se obligă:
            a) să suporte, în cazul în care nu va respecta integral termenele de realizare si de punere în functiune a retelei, prevăzute la art. 2 din prezenta decizie - cu exceptia cazurilor de fortă majoră probate prin documente recunoscute de Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică si de Consiliul National al Audiovizualului -, următoarele consecinte:
            - retinerea si constituirea ca venit la bugetul de stat a sumei depuse drept garantie si a dobânzilor aferente;
            - retragerea licentei de emisie pentru programe de radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională;
            b) - să nu facă modificări în grila de program decât după obtinerea acordului C.N.A.;
            - în cazul în care va insera programe regionale sau locale în programul national difuzat prin anumite statii din retea, durata acestora să nu depăsească 15% din durata săptămânală a întregului program;
            - să difuzeze eventualele programe regionale si locale numai cu acordul C.N.A., după aprobarea grilelor de program propuse si numai după autorizarea de către C.N.A. a studiourilor în care se realizează aceste programe;
            - să nu efectueze modificări în programul desfăsurat pe ani pentru realizarea si punerea în functiune a retelei decât după obtinerea acordului C.N.A.; solicitările vor fi înaintate cel mai târziu la sfârsitul anului ce precede modificările, iar C.N.A. va comunica titularului de licentă, în termen de cel mult două luni, acordul sau respingerea solicitării, având drept principal criteriu în luarea deciziei interesul public;
            c) să suporte aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 48/1992, în cazul nerespectării obligatiilor prevăzute la pct. 11 lit. b).

ANEXA Nr. 4

CRITERllLE
de departajare a participantilor la concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retele cu acoperire natională

            1. Capacitatea de a oferi programe de radiodifuziune corespunzătoare, în functie de:
            a) calitatea programelor;
            b) ponderea productiei proprii, a celei nationale si a celei europene în ansambaul programului de radiodifuziune ce va fi difuzat prin retea;
            c) ilustrarea culturii nationale;
            d) rezultatele utilizării licentelor obtinute anterior (dacă există).
            2. Modul de asumare a responsabilitătii în prezentarea stirilor si a programului propriu
            3. Modul de concepere si de difuzare a programelor
            4. Capacitatea de a oferi un serviciu de calitate din punct de vedere tehnic, evidentiată prin:
            a) nivelul tehnic al echipamentelor ce vor fi folosite, precum si preocuparea pentru promovarea tehnicii noi;
            b) modalitătile de asigurare a unor conditii cât mai bune de receptie a emisiunilor, în concordantă cu reglementările tehnice în vigoare;
            c) pregătirea personalului de specialitate si perfectionarea lui ulterioară.
            5. Programul de realizare în timp a retelei de statii de radio si perioada în care se va asigura acoperirea la scară natională
            6. Volumul si structura investitiilor preconizate pentru realizarea retelei de radiodifuziune
            7. Capacitatea economico-financiară a solicitantului:
            a) puterea financiară a solicitantului si ponderea capitalului românesc;
            b) planul de afaceri.
            8. Experienta în domeniu si performantele anterioare.

ANEXA Nr. 5

CERERE
de înscriere la concursul pentru acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională

            Societatea Comercială .........................................., persoană juridică română, constituită în
temeiul ................................................................., cu sediul legal în ..................., telefon .............,
fax ................., cu conturile bancare: ........................, reprezentată legal prin1) ...................., având
adresa .................. , telefon ..................... si calitatea de ................., si prin2) ......................., având
adresa ................, telefon ................... si calitatea de ......................, solicită, în sensul prevederilor
Legii audiovizualului nr. 48/1992 si ale Deciziei C.N.A. nr. 44/1999, înscrierea la concursul pentru
acordarea licentei de emisie pentru radiodifuziune, prin retea cu acoperire natională.
            Pentru sustinerea cererii se anexează dosarul alăturat, întocmit în conformitate cu prevederile
anexei nr. 3 la decizia indicată mai sus. Societatea se obligă să comunice Consiliului National al
Audiovizualului, în termen de 10 zile de la producerea lor, orice modificări în situatia juridică sau
în structura de capital a societătii.
Data ..............................
Numele, prenumele si semnăturile persoanelor
autorizate si stampila societătii comerciale,
.......................................................
.......................................................


            1) Reprezentant răspunzător pentru problemele manageriale.
            2) Reprezentant răspunzător pentru problemele editoriale.

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIA Nr. 46
din 3 mai 1998
privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 070 din 20 octombrie 1993, acordată Societătii Comerciale "radio televiziunea" Oradea - S.R.L.

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

          Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

          Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. TV 070 din 20 octombrie 1993 începând cu data de 5 mai 1999, ora 0,00, în temeiul art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, care prevede că: "retragerea este obligatorie în cazul în care titularul de autorizatie încetează să mai emită, respectând regularitatea si durata prevăzute în decizie, din alte motive decât cele de avarie tehnică".
            Această decizie a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului că Societatea Comercială "radio televiziunea" Oradea - S.R.L. nu a intrat în legalitate, asa cum prevedea Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 147 din 15 decembrie 1997 privind suspendarea Deciziei de autorizare nr. 120.0 din 11 iulie 1995 a postului de televiziune al Societătii Comerciale "radio televiziunea" Oradea - S.R.L.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIA Nr. 47
din 3 mai 1999
privind frecventele pentru statiile locale de radiodifuziune si de televiziune (putere mică), ce vor fi scoase la concursul pentru obtinerea de licente de emisie în sesiunea de toamnă 1999

            În temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992,
            având în vedere prevederile art. 32 alin. (4) din Legea nr. 48/1992,

          Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Frecventele pentru statiile locale de radiodifuziune si de televiziune (putere mică), disponibile pentru sesiunea de toamnă 1999, sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.
            Art. 2. - Dosarele pentru înscrierea la concurs vor fi depuse la sediul C.N.A. cel târziu până la data de 30 iunie 1999.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând frecventele pentru statiile locale de radiodifuziune (putere mică), scoase la concurs pentru sesiunea de toamnă 1999


Nr.
crt.
Amplasamentul
Frecventa
(MHz)
P.A.R.
(kW)
Hef
(m)
Polarizare

1.
Aiud
  88,300
0,100
35
V
2.
Baraolt
  90,000
0,030
35
V
3.
Basarabi
  95,900
0,100
35
V
4.
Beclean
  87,600
0,050
35
V
5.
Borsec
  91,100
0,100
35
V
6.
Bumbesti Jiu
  95,400
0,030
35
V
7.
Câmpina
  93,300
0,100
35
V
8.
Curtea de Arges
  94,600
0,080
35
V
9.
Deva
107,000
0,100
35
V
10.
Gheorgheni
104,700
0,100
35
V
11.
Gura Humorului
  93,400
0,100
35
V
12.
Lugoj
  91,100
0,100
35
V
13.
Năsăud
  94,400
0,080
35
V
14.
Novaci
  96,200
0,030
35
V
15.
Ocna Mures
  97,400
0,050
35
V
16.
Sighetu Marmatiei
  92,900
0,100
35
V
17.
Târgu Ocna
  89,400
0,100
35
V

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând canalele de televiziune (putere mică) scoase la concurs pentru sesiunea de toamnă 1999


Nr.
crt.
Amplasamentul
Canal
emisie
Offset
P.A.R.
(kW)
Hef
(m)
Polarizare
Observatii

1.
Bacău
27
8P
0,300
35
H
 
2.
Botosani
28
8M
0,300
35
H
 
3.
Brasov
31
-
0,300
35
H
Nu se acceptă
amplasarea pe
cote dominante
fată de oras
4.
Caransebes
44
-
0,100
35
H
 
5.
Corabia
10
-
0,100
35
H
 
6.
Făgăras
41
8P
0,100
35
H
 
7.
Lupeni
26
8M
0,300
35
H
 
8.
Medias
35
-
0,500
35
H
 
9.
Odorheiu Secuiesc
29
-
0,300
35
H
 
10.
Sighetu Marmatiei
46
-
0,100
35
H
 
11.
Sighisoara
36
-
0,500
35
H
 
12.
Sovata
35
-
0,100
35
H
 
13.
Suceava
51
-
0,200
35
H
 
14.
Târnăveni
35
-
0,500
35
H
 
15.
Vulcan
23
-
0,300
35
H
 
16.
Zalău
32
8P
0,300
35
H
 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIA Nr. 48
din 6 mai 1999
privind retragerea unor licente de emisie

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

          Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag, la cerere, licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:
          CATV


Nr.
crt.
Titularul licentei (retea)
Societatea Comercială
Numărul licentei/
data eliberării
Localitatea
Data
anulării licentei

1.
ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.R.L. C 1.485/18 decembrie 1997 Lugoj
25 februarie 1999
2.
MEDIA SUD - S.R.L. C 1.273/17 decembrie 1996 Smârdioasa
10 martie 1999
3.
MEDIA SUD - S.R.L. C 1.276/17 decembrie 1996 Crângu
10 martie 1999
4.
DIGITAL 3 - S.A. C 1.029/7 decembrie 1995 Mărtinis
26 martie 1999
5.
DIGITAL 3 - S.A. C 1.101/14 mai 1996 Dârjiu
26 martie 1999
6.
DIGITAL 3 - S.A. C 1.493/24 februarie 1998 Meresti
26 martie 1999
7.
SAMTEL PLUS - S.R.L. C 925/31 martie 1995 Negresti
5 aprilie 1999
8.
SAMTEL PLUS - S.R.L. C 929/31 martie 1995 Sanislău
5 aprilie 1999
9.
RUSNIK SRV. - S.R.L. C 1.307/15 aprilie 1997 Hoghiz
6 aprilie 1999
10.
DIPLOMATIC INTERNATIONAL
COMIMPEX - S.R.L.
C 058/12 martie 1993 Odobesti 2 aprilie 1999
11. DIPLOMATIC INTERNATIONAL
COMIMPEX - S.R.L.
C 367/15 martie 1994 Soveja 2 aprilie 1999
12. DIPLOMATIC INTERNATIONAL
COMIMPEX - S.R.L.
C 372/15 martie 1994 Mărăsesti 3 aprilie 1999
13.
DIPLOMATIC TVR-PRESS - S.R.L. C 1.087/14 mai 1996 Poiana Brasov
3 martie 1999
14.
DEEA - S.R.L. C 1.422/16 septembrie 1997 Livezi
13 aprilie 1999
15.
DEEA - S.R.L. C 1.426/16 septembrie 1997 Helegiu
13 aprilie 1999
16.
DEEA - S.R.L. C 1.421/16 septembrie 1997 Gura Văii
13 aprilie 1999
17.
DEEA - S.R.L. C 1.427/16 septembrie 1997 Târgu Trotus
13 aprilie 1999
18.
PROD-PAN - S.R.L. C 1.031/12 decembrie 1995 Jina (Sibiu)
14 aprilie 1999
19.
CABLEVISION OF ROMANIA - S.R.L. C 283/20 ianuarie 1994 Drobeta-Turnu Severin
21 aprilie 1999
20.
KABEX PRODCOM - S.R.L. C 175/20 iulie 1993 Sighetu Marmatiei
15 februarie 1999
21.
ANTENA SERV - S.R.L. C 1.389/5 iunie 1997 Gănesti
3 martie 1999
22.
CANAD SYSTEMS IMPEX - S.R.L. C 101/2 mai 1996 Poiana Brasov
22 aprilie 1999
23.
CHARLIE COMAT - S.A. C 1.317/15 aprilie 1997 Plenita
9 martie 1999
24.
UTV - S.R.L. C 002/7 ianuarie 1993 Odorheiu Secuiesc
29 aprilie 1999
25.
KAHO - PHOENIX - S.R.L. C 1.254/17 decembrie 1996 Păuleni-Ciuc
29 aprilie 1999
26.
KAHO - PHOENIX - S.R.L. C 1.253/17 decembrie 1996 Mihăileni
29 aprilie 1999
27.
KAHO - PHOENIX - S.R.L. C 1.252/17 decembrie 1996 Sâncrăieni
29 aprilie 1999
28.
KAHO - PHOENIX - S.R.L. C 1.250/17 decembrie 1996 Tusnad
29 aprilie 1999


          RADIO
Titularul licentei (retea)
Societatea Comercială
Numărul licentei/
data eliberării
Localitatea
Data
anulării licentei
CORPORATIA PENTRU CULTURĂ
SI ARTĂ INTACT - S.A.
R 220/26 septembrie 1996 Odorheiu Secuiesc 25 februarie 1999


          TELEVIZIUNE
Titularul licentei (retea)
Societatea Comercială
Numărul licentei/
data eliberării
Localitatea
Data
anulării licentei
CORPORATIA PENTRU CULTURĂ
SI ARTĂ INTACT - S.A.
Tv 149/28 octombrie 1997 Medias 7 aprilie 1999

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN