MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 225    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 20 mai 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           64. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor

           65. - Ordonantã de urgentã privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor  Bancare

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           10. - Circularã privind ratele dobânzilor plãtite de Banca Nationalã a României la rezervele minime obligatorii, aferente lunii mai 1999 (perioade de aplicare)

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALÃ

           2/VIl. - Hotãrâre a Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socialã pentru aprobarea Manualului de operare si a Procedurii de dobândire a personalitãtii juridice de cãtre grupurile din comunitãtile rurale sarace si grupurile productive provenite din comunitãtile sãrace

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Activele bancare supuse valorificãrii, potrivit prezentei ordonante de urgentã, cuprind:
            a) creante neperformante;
            b) bunuri mobile si imobile, intrate în patrimoniul bãncilor ca urmare a procedurilor de executare silitã, si cele asupra cãrora au fost constituite, în favoarea bãncilor, garantii reale care nu au fost executate pânã la data preluãrii în vederea valorificãrii;
            c) alte active stabilite prin hotãrâre a Comitetului de coordonare a restructurãrii, înfiintat conform prezentei ordonante de urgentã;
            d) active în curs de realizare.
            (2) Primele active bancare neperformante care se preiau conform prezentei ordonante de urgentã sunt cele existente în sold la 31 martie 1999 sau la data prevãzutã în actul normativ de restructurare a bãncii ale cãrei active sunt supuse valorificãrii.
            (3) Activele bancare supuse valorificãrii vor fi identificate si selectate de bãncile la care statul este actionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurãrii."
           2. Literele b) si c) ale articolului 3 vor avea urmãtorul cuprins:
            "b) creante neperformante - credite si dobânzi aferente, creante atasate acestora sau derivate din acestea, evidentiate în conturile de bilant, asupra unor debitori, persoane fizice sau persoane juridice si care, conform normelor Bãncii Nationale a României si practicilor/uzantelor bancare internationale, sunt clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere» precum si elemente de activ evidentiate în conturi extrabilantiere, conform normelor în vigoare;
            c) valoare nominalã - valoarea activelor supuse valorificãrii, asa cum a fost înregistratã în evidentele contabile ale bãncii, conform legislatiei în vigoare."
           3. Dupã litera d) a articolului 3 se introduce litera e) cu urmãtorul cuprins:
            "e) valoare netã realizabilã - valoarea activelor estimatã pe baza valorii nete actuale, tinând seama de valoarea de piatã a acestora si de costurile de administrare pânã la data înstrãinãrii acestora."
           4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) În scopul aplicãrii prevederilor prezentei ordonante de urgentã se înfiinteazã Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, denumitã în continuare agentie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului si în coordonarea directã a primului-ministru, având sediul în municipiul Bucuresti.
            (2) Organizarea si functionarea agentiei se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
            (3) Agentia îsi va înceta activitatea dupã 5 ani de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului privind organizarea si functionarea acesteia.
            (4) Durata agentiei va putea fi prelungitã o singurã datã, prin hotãrâre a Guvernului, pentru motive temeinice, pentru o perioadã de cel mult 2 ani."
           5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Agentia este condusã de un secretar de stat.
            (2) Secretarul de stat al agentiei este numit prin decizie a primului-ministru."
           6. Dupã articolul 5 se introduc articolele 51 si 52, care vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 51.- Secretarul de stat al agentiei are urmãtoarele atributii principale:
            a) reprezintã agentia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritãtile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, române si strãine, precum si în fata instantelor judecãtoresti si arbitrale;
            b) dispune mãsuri pentru executarea dispozitiilor legale, precum si a altor reglementãri privind agentia;
            c) numeste si elibereazã din functie, în conditiile legii, personalul agentiei;
            d) prezintã primului-ministru, pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor, raportul anual de activitate a agentiei;
            e) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege.
            Art. 52. - (1) Finantarea agentiei este asiguratã prin alocatii de la bugetul de stat.
            (2) Finantarea cheltuielilor de functionare si operare se asigurã, în completare, si din urmãtoarele surse:
            a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata internã sau externã;
            b) comisioane aferente serviciilor de consultantã prestate de agentie pe bazã de contract;
            c) alte surse prevãzute de lege.
            (3) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie au ca destinatie restituirea creditelor contractate conform alin. (2) lit. a) si plata dobânzilor a comisioanelor aferente acestora, precum si acoperirea cheltuielilor de administrare si valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireazã la bugetul de stat.
           7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 6. - salarizarea personalului agentiei se face prin lege specialã."
           8. Articolul 7 se abrogã.
           9. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - (1) În vederea îndeplinirii rolului sãu, agentia are urmãtoarele atributii principale:
            a) preia, cu platã, de la bãncile la care statul este actionar majoritar active bancare din categoriile prevãzute la art. 2, în scopul valorificãrii lor. Preluarea se face la valoarea netã stabilitã prin contract;
            b) valorificã activele bancare prin:
            - initierea si/sau finalizarea, dupã caz, a procedurilor de executare silitã;
            - licitatii publice sau alte proceduri prevãzute de lege;
            - mecanisme si operatiuni legal reglementate, specifice pieiei de capital.
            (2) Agentia îndeplineste orice alte atributii care îi revin prin acte normative."
           10. Dupã articolul 8 se introduce articolul 81 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 81. - În vederea asigurãrii conditiilor pentru valori - fixarea activelor bancare preluate de agentie, aceasta poate proceda la:
            a) negocierea creantelor si reesalonarea scadentelor;
            b) reesalonarea scadentelor, cu actualizarea garantiilor;
            c) conversia creantelor în actiuni;
            d) orice alte mãsuri de naturã sã faciliteze valorificarea optimã a creantelor."
           11. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - (1) Cesiunea creantelor bancare neperformante este supusã dispozitiilor art. 1.391 si urmãtoarele din Codul civil referitoare la cesiunea de creantã si are ca efect principal subrogarea agentiei în toate drepturile principale si accesorii ale bãncilor cedente.
            (2) În cazul proceselor si al cererilor aflate pe rolul instantelor judecãtoresti sau arbitrale, indiferent dacã este vorba de faza de judecatã sau de executare silitã, agentiase subrogã în toate drepturile si obligatiile procesuale ale cedentului si dobândeste calitatea procesualã pe care acesta o avea în momentul preluãrii.
            (3) Activele bancare supuse valorificãrii, preluate de agentie, se înregistreazã în evidenta contabilã a acesteia la valoarea nominalã.
            (4) Notificarea debitorilor cedati se efectueazã de cãtre agentie, în formã scrisã, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii.
            (5) Agentia are dreptul neîngrãdit de a stabili modul si procedurile de recuperare si de valorificare a activelor bancare preluate si de a pune în aplicare aceste proceduri fãrã consultarea debitorului.
            (6) Pe data preluãrii de cãtre agentie a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadentã, încheiate între bãnci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fãrã a fi necesarã învestirea cu formulã executorie.
            (7) Pe data ajungerii la scadentã dispozitiile alin. (6) se aplicã si contractelor de credit care la data preluãrii de cãtre agentie nu erau ajunse la scadentã.
            (8) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silitã a creantelor, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, dupã caz, au fost învestite cu formulã executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplicã creantelor pentru care dreptul de a cere executarea silitã s-a prescris deja.
            (9) Debitorii pot contesta în justitie mãsurile dispuse de agentie în conformitate cu prevederile alin. (5) si pot face contestatie la executare numai cu depunerea unei cautiuni egale cu jumãtate din valoarea activului bancar supus valorificãrii."
           12. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 10. - În vederea eficientizãrii activitãtii desfãsurate, agentia poate încheia contracte cu persoane fizice sau persoane juridice specializate, române ori strãine, având ca obiect urmãtoarele activitãti:
            a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;
            b) darea în administrare a bunurilor imobile si/sau mobile, preluate de la bãnci în vederea valorificãrii si/sau vânzãrii acestor bunuri cãtre terti;
            c) intermedierea vânzãrii sau vânzarea cãtre terti, pe bazã de mandat, a activelor bancare supuse valorificãrii;
            d) asistenta si/sau reprezentarea juridicã pentru începerea sau continuarea procedurilor de executare silitã, dupã caz;
            e) servicii de consultantã de specialitate;
            f) orice alte servicii necesare realizãrii obiectului de activitate al agentiei."
           13. Articolul 11 se abrogã.
           14. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - (1) În cazul bãncilor care înregistreazã pierderi în evidenta contabilã întocmitã potrivit normelor Bãncii Nationale a României, preluarea activelor supuse valorificãrii conform art. 81 va fi precedatã de avizarea de cãtre Ministerul Finantelor si Fondul Proprietãtii de Stat a programului de restructurare întocmit de bancã si de aprobarea acestuia de cãtre Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României si de Comitetul de coordonare a restructurãrii.
            (2) Aprobarea programului de restructurare sau respingerea acestuia va avea loc într-o perioadã ce nu va putea excede perioadei de 30 de zile de la data depunerii acestuia la Banca Nationalã a României.
            (3) Bãncile supuse prezentei ordonante de urgentã vor suporta costurile aferente restructurãrii, potrivit deciziei Comitetului de coordonare a restructurãrii."
           15. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - (1) Urmãrirea activelor bancare supuse valorificãrii se efectueazã de cãtre agentie în nume propriu; direct sau prin intermediul unor firme de specialitate, din tarã ori din strãinãtate, care vor putea prelua de la agentie active neperformante potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
            (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a agentiei.
            (3) Firmele de specialitate pot prelua activele bancare selectate, prin încheierea de contracte de cesiune cu agentia, plata pretului fãcându-se integral la data încheierii contractului sau esalonat, pe parcursul recuperãrii creantelor, la o valoare negociabilã, care va avea la bazã valoarea netã realizabilã, estimatã de agentie pentru fiecare dintre activele bancare preluate."
           16. Articolul 14 se abrogã.
           17. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 15. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sã furnizeze, la cererea scrisã a agentiei, toate informatiile care pot facilita recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia.
            (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancarã nr. 58/1998, bãncile sunt obligate sã furnizeze, la cererea scrisã a agentiei, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitãtilor bãnesti, precum si al oricãror alte active detinute la aceste bãnci de debitorii cedati agentiei.
            (3) Informatiile obtinute în temeiul alin. (1) si (2) constituie secret profesional pentru salariatii agentiei."
           18. Articolul 16 se abrogã.
           19. Articolul 17 se abrogã.
           20. Articolul 18 se abrogã.
           21. Literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 19 vor avea urmãtorul cuprins:
            "a) coordoneazã punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bãnci, cu avizul Ministerului Finantelor si al Fondului Proprietãtii de Stat;
            b) avizeazã selectarea si preluarea activelor bancare supuse valorificãrii, din punct de vedere al încadrãrii în programul de restructurare a bãncilor."
           22. Dupã capitolul IV se introduc capitolele IV1 si IV2, cu urmãtorul cuprins:

"CAPITOLUL IV1
Incompatibilitãti, conflicte de interese si secretul profesional
            Art. 191. - (1) Secretarul de stat si salariatii agentiei nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot desfãsura activitãti politice în perioada în care sunt angajati ai agentiei.
            (2) Salariatilor agentiei li se interzice sã reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altã naturã care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si îndatoririle lor fatã de agentie.
            (3) Salariatii agentiei, si membrii Comitetului de coordonare a restructurãrii au obligatia de a pãstra secretul profesional, fiind interzisã folosirea sau dezvãluirea, în timpul activitãtii si dupã o perioadã de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dãuna intereselor agentiei sau ale bãncilor cãrora li se aplicã dispozitiile prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 192. - (1) Agentia nu poate încheia contracte de natura celor prevãzute la art. 10 si nu poate înstrãina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificãrii prin contracte cu:
            a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora;
            b) fostii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul agentiei ca urmare a parcurgerii de cãtre aceasta ori de cãtre bancã a unor proceduri de executare silitã sau de realizare a garantiilor reale;
            c) sotul/sotia, rudele si afinii pânã la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevãzute la lit. a) si b) sau, dupã caz, actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situatiile prevãzute la lit. a) si b);
            d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevãzute la lit. a) si b);
            e) membrii Comitetului de coordonare a restructurãrii si salariatii agentiei.
            (2) Contractele încheiate cu încãlcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept.
            Art. 193. - Persoanele prevãzute la art. 192 lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al agentiei.

CAPITOLUL IV2
Sanctiuni

            Art. 194. - (1) Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante de urgentã, dacã, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, urmãtoarele fapte:
            a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscând cã aceasta face parte din una dintre categoriile prevãzute la art. 192 alin. (1);
            b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, în dauna alteia care a formulat o ofertã mai avantajoasã, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare;
            c) nerespectarea termenelor stabilite de agentie în cererile adresate, în scris, persoanelor prevãzute la art. 15 alin. (1 ) si (2), pentru obtinerea de informatii.
            (2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneazã cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevãzute la alin. (1) lit. c), cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
            Art. 195. - Contraventiile prevãzute la art. 194 se constatã de cãtre Departamentul de Control al Guvernului, iar sanctiunile se aplicã de cãtre Ministerul Finantelor.
            Art. 196. - Contraventiilor prevãzute la art. 194 li se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26."
           23. Articolul 20 se abrogã.
           24. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentã se aplicã si în cazul creantelor bancare neperformante, care sunt în curs de a fi preschimbate în actiuni la societãtile comerciale debitoare, si nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de stingere a creantelor, chiar dacã ea nu a fost încã initiatã."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficiãl al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, prezenta ordonantã de urgentã stabileste cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
            Art. 2. - Salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, denumitã în continuare agentie, se face tinându-se seama de rolul, rãspunderea, importanta socialã, complexitatea, specificul activitãtii fiecãrei functii, precum si de pregãtirea si competenta profesionalã a persoanelor care exercitã aceste functii, pe baza criteriilor aprobate de ordonatorul principal de credite.
            Art. 3. - Nomenclatorul functiilor de conducere si de executie, precum si nivelul salariilor de bazã si al indemnizatiitor de conducere sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 4. - Salariile de bazã pentru personalul agentiei sunt cele rezultate din înmultirea coeficientilor de ierarhizare cu valoarea de referintã. Persoanele care ocupã functii de conducere beneficiazã si de o indemnizatie de conducere, care face parte din salariul de bazã, diferentiatã în raport cu rãspunderea functiei de conducere îndeplinite.
            Art. 5. - Valoarea de referintã specificã a agentiei se actualizeazã anual, în raport cu cresterea estimatã a preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
            Art. 6. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfãsuratã personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de pânã la 15% din salariul de bazã.
            (2) Persoanele care beneficiazã de salariu de merit se stabilesc o datã pe an, de regulã dupã aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obtinute în activitatea desfãsuratã. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de un an de la angajare.
            (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numãrul total de posturi prevãzut în statul de functii al agentiei, din care cel putin douã treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
            Art. 7. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonante de urgentã beneficiazã la functia de bazã de un spor de vechime în muncã de pânã la 25% din salariul de bazã, corespunzãtor timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:


Transele de vechime în muncã
Cota din salariul de bazã

între 3 si 5 ani
5%
de la 5 la 10 ani
10%
de la 10 la 15 ani
15%
de la 15 la 20 de ani
20%
peste 20 de ani
25%


             (2) Sporul de vechime în muncã se plãteste începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncã.
            (3) Sporul de vechime în muncã se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporarã de muncã.
            (4) Pensionarii pentru limitã de vârstã care se reangajeazã în muncã, potrivit legii, beneficiazã de sporul de vechime corespunzãtor vechimii în muncã dobândite dupã data pensionãrii.
            Art. 8. - (1) Salariatii care au o vechime în muncã în cadrul agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5% din salariul de bazã.
            (2) Pentru fiecare an de vechime în muncã care depãseste pragul de 2 ani se adaugã câte 3 procente la procentul prevãzut la alin. (1).
            (3) Sporul de stabilitate acordat în conditiile alin. (1) si (2) nu poate depãsi 20% din salariul de bazã.
            (4) Sporul de stabilitate se acordã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncã prevãzutã la alin. (1) si (2).
            (5) Sporul de stabilitate nu se acordã persoanelor încadrate în muncã dupã pensionare.
            Art. 9. - Salariatii agentiei primesc lunar un spor de confidentialitate de 25% din salariul de bazã.
            Art. 10. - Pentru risc si suprasolicitare neuropsihicã salariatii agentiei beneficiazã de un spor de 50% din salariul de bazã.
            Art. 11. - Salariatii care posedã titlul stiintific de doctor în activitatea pe care o desfãsoarã beneficiazã de un spor de 15% din salariul de bazã.
            Art. 12. - (1) Orele prestate de personalul încadrat în functii de executie peste durata normalã a timpului de lucru se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. Dacã munca astfel prestatã nu a putut fi compensatã cu timp liber corespunzãtor, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de bazã, astfel:
            a) 50% din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãsire a duratei normale a zilei de lucru;
            b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare. Cu sporul de 100% se plãtesc si orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucreazã.
            (2) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã si sporurile prevãzute la alin. (1) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã de conducãtorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fãrã a se depãsi 360 de ore anual.
            (3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteazã în mod sistematic activitate peste durata normalã a timpului de lucru, precum si pentru activitãtile desfãsurate în zilele nelucrãtoare si cãrora nu li se poate acorda timp liber corespunzãtor primesc, în raport cu depãsirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevãzute la alin. (1) si (2), un spor de 10-25% din salariul de bazã si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru muncã sistematicã peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare a agentiei si se aprobã de secretarul de stat.
            Art. 13. - Salariatii care lucreazã în conditii speciale de muncã primesc un spor de pânã la 15% din salariul de bazã. Locurile de muncã, categoriile de salariati si cuantumul sporului se aprobã de secretarul de stat.
            Art. 14. - Drepturile privind indemnizatia pentru concediul de odihnã si pentru incapacitate temporarã de muncã se calculeazã potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
            Art. 15. - Premierea salariatilor agentiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin bugetul de stat. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.
            Art. 16. - (1) Pentru activitatea desfãsuratã salariatii agentiei beneficiazã la sfârsitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzãtor salariului de bazã realizat în ultima lunã din anul pentru care se face plata.
            (2) Premiul anual nu se acordã sau, dupã caz, poate fi redus în cazul salariatilor care, în cursul anului, au desfãsurat activitãti profesionale nesatisfãcãtoare, ori au sãvârsit abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din functie sau al cãror contract individual de muncã a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiazã de premiul anual.
            Art. 17. - Persoanele angajate în cadrul agentiei, numite temporar într-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din agentie o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiazã de salariu pe perioada respectivã, primesc, pe lângã salariul de bazã al functiei, indemnizatia corespunzãtoare functiei de conducere pe care o preiau.
            Art. 18. - Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei la care persoana în cauzã are functia de bazã, dacã o parte din programul functiei cumulate se suprapune programului functiei în care este încadrat. În acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.
            Art. 19. - Conditiile de ocupare a functiilor se aprobã prin ordin al secretarului de stat al agentiei.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 65.

ANEXÃ
 
Valoarea de referintã*) = 2.000.000 lei

NOMENCLATORUL
functiilor de conducere si de executie din cadrul Agentiei de Valorificare
a Activelor Bancare si nivelul salariilor de bazã si al indemnizatiilor de conducere

           A. Salarii de bazã
           I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile din conducerea agentiei


Nr.
crt.
Functia de conducere
Coeficientul de ierarhizare

1. Secretar de stat 
15,40
2. Director general
13,00


           II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile din conducerea unor compartimente functionale

Nr.
crt.
Functia de conducere
Coeficientul de ierarhizare

1. Consilier sef
9,00
2. Consilier sef adjunct 
8,50
3. Director
8,50
4. Director adjunct
8,00
5. Sef serviciu
7,50
6. Sef birou
7,30


*) Valoarea de referintã este stabilitã la nivelul lunii aprilie 1999, urmând sã fie actualizatã în cursul anului, potrivit dispozitiilor legale aplicate personalului din administratia publicã centralã de specialitate.

           III. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de executie


Nr.
crt.
Functia de executie
Nivelul studiilor
Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier
S
5,00-7,00
2. Expert
S
5,00-7,00
3. Inspector de specialitate
S
5,00-7,00
4. Referent de specialitate
S
5,00-7,00
5. Executor debite 
S
5,00-7,00
6. Consilier juridic
S
5,00-7,00
7. Analist
S
5,00-7,00
8. Referent
S.S.D.
4,00-5,00 
9. Referent
M
2,00-4,00
10. Analist programator-ajutor 
M
2,00-4,00
11. Sef cabinet
M
1,50-2,00
12. Secretar dactilograf
M
1,50-2,00
13. Operator prelucrare date
M
1,50-2,00
14. Casier
M
1,50-2,00 
15. Arhivar
M
1,50-2,00
16. Sofer
-
1,00-1,50
17. Paznic, portar, pompier
-
0,75-1,50
18. Îngrijitor 
-
0,50-1,50 


            NOTÃ:
            1. Functiile pentru care este prevãzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu diplomã de licentã sau echivalentã ai unei universitãti sau ai altor institutii de învãtãmânt superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învãtãmânt de zi, seral sau fãrã frecventã.
            2. Functiile pentru care este prevãzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu diplomã ai învãtãmântului superior de scurtã duratã, cu durata studiilor de 2-3 ani - învãtãmânt de zi sau 3-4 ani - învãtãmânt seral sau fãrã frecventã.
            3. Functiile pentru care este prevãzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolventii cu diplomã de bacalaureat sau, dupã caz, diplomã.
            4. În functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadrati ingineri, economisti, juristi si alti specialisti, absolventi ai învãtãmântului superior universitar.
            5. În functia de referent, la care este prevãzut nivelul studiilor M, vor fi încadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale.

            B. Indemnizatia de conducere


Nr.
crt.
Functia de conducere
Indemnizatia de conducere
în procente din salariul de bazã

1. Consilier sef 
30
2. Consilier sef adjunct
25
3. Director
25
4. Director adjunct
20
5. Sef serviciu 
15
6. Sef birou
10

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite de Banca Nationalã a României la rezervele minime obligatorii, aferente lunii mai 1999 (perioade de aplicare)

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,
            în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

           Banca Nationalã a României hotãrãste:

            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii mai 1999 (perioade de aplicare), sunt:
            - 8,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,15% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 13 mai 1999.
Nr. 10.

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALÃ

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALÃ

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Manualului de operare si a Procedurii de dobândire a personalitãtii juridice de cãtre grupurile din comunitãtile rurale sãrace si grupurile productive provenite din comunitãtile sãrace

            Consiliul director, constituit în baza Decretului nr. 294/1998 si a Hotãrârii Guvernului nr. 554/1998,
            în temeiul art. 12 lit. c) si al art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 129/1998*) privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socialã,
            în conditiile art. 13 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 129/1998,
            h o t ã r ã s t e :

            1. Se aprobã urmãtoarele reglementãri ale Fondului:
            a) Manualul de operare;
            b) Procedura de dobândire a personalitãtii juridice de cãtre grupurile din comunitãtile rurale sãrace si grupurile productive provenite din comunitãtile sãrace.
            Reglementãrile adoptate formeazã obiectul anexelor nr. I si II**), care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            2. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, reglementãrile prevãzute la pct. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Consiliului Director,
Radu Dop

Bucuresti, 5 mai 1999.
Nr. 2/VII.


*) Legea nr. 129/1998 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998.
**) Anexele nr. I si II se publicã ulterior si se comunicã celor interesati.