MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 224    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 20 mai 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           387. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           170. - Ordin al ministrului transporturilor pentru completarea Reglementãrilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care presteazã servicii de reparatii sau desfãsoarã activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

            În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, denumitã în continuare agentie, se organizeazã si functioneazã ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului si în coordonarea directã a primului-ministru.
            (2) Agentia îsi va înceta activitatea dupã 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (3) Durata activitãtii agentiei va putea fi prelungitã o singurã datã, prin hotãrâre a Guvernului, pentru motive temeinice, pentru o perioadã de cel mult 2 ani.
            Art. 2. - (1) Sediul agentiei este în municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1.
            (2) În scopul asigurãrii sediului prevãzut la alin. (1), se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea agentiei.
            (3) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (2) se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Agentia nu va schimba destinatia actualã a imobilului în perioada în care acesta se aflã în administrarea sa.
            Art. 3. - Agentia are rolul de a valorifica activele bancare neperformante de la bãncile la care statul este actionar majoritar, detinând cel putin 50% plus 1 din actiuni, în vederea pregãtirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare.
            Art. 4. - (1) În vederea îndeplinirii rolului sãu, agentia are urmãtoarele atributii principale:
            a) preia, cu platã, de la bãncile la care statul este actionar majoritar, active bancare din categoria celor prevãzute în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în scopul valorificãrii lor. Preluarea se face la valoarea netã, stabilitã prin contract;
            b) valorificã activele bancare prin:
            - initierea si/sau finalizarea, dupã caz, a procedurilor de executare silitã;
            - licitatii publice sau alte proceduri prevãzute de lege;
            - mecanisme si operatiuni legal reglementate, specifice pietei de capital.
            (2) Agentia îndeplineste orice alte atributii care îi revin prin acte normative.
            Art. 5. - (1) În exercitarea atributiilor de serviciu personalul agentiei este îndreptãtit sã solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul activitãtii acesteia.
            (2) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sã furnizeze, la cererea scrisã a agentiei, toate informatiile care pot facilita recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia.
            (3) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancarã nr. 58/1998, bãncile sunt obligate sã furnizeze, la cererea scrisã a agentiei, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitãtilor bãnesti, precum si al oricãror alte active detinute la aceste bãnci de cãtre debitorii cedati agentiei.
            (4) Informatiile obtinute în temeiul alin. (1), (2) si (3) constituie secret profesional pentru salariatii agentiei.
            Art. 6. - (1) Finantarea agentiei este asiguratã prin alocatii de la bugetul de stat.
            (2) Finantarea cheltuielilor de functionare si de operare se asigurã, în completare, si din urmãtoarele surse:
            a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata internã sau externã;
            b) comisioane aferente serviciilor de consultantã prestate de agentie pe bazã de contract;
            c) alte surse prevãzute de lege.
            (3) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie au ca destinatie restituirea creditelor contractate conform alin. (2) lit. a) si plata dobânzilor, a comisioanelor aferente acestora, precum si acoperirea cheltuielilor de administrare si valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireazã la bugetul de stat.
            Art. 7. - (1) Structura organizatoricã a agentiei este prevãzutã în anexa nr. 2.
            (2) Statul de functii si numãrul maxim de posturi al agentiei se aprobã prin decizie a primului-ministru.
            (3) În structura organizatoricã a agentiei pot functiona directii, servicii si birouri.
            (4) În cadrul agentiei, prin ordin al secretarului de stat, se pot organiza, dupã caz, servicii, birouri si colective temporare de lucru.
            (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
            (6) Regulamentul de organizare si functionare a agentiei va fi elaborat de conducerea acesteia în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri si va fi aprobat prin decizie a primului-ministru.
            Art. 8. - (1) Agentia este condusã de un secretar de stat.
            (2) Secretarul de stat al agentiei are calitatea de ordonator principal de credite.
            (3) Secretarul de stat este numit prin decizie a primului ministru.
            Art. 9. - (1) Secretarul de stat al agentiei are urmãtoarele atributii principale:
            a) reprezintã agentia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritãtile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, române si strãine, precum si în fata instantelor judecãtoresti si arbitrale;
            b) dispune mãsuri pentru executarea dispozitiilor legale, precum si a altor reglementãri privind agentia;
            c) numeste si elibereazã din functie, în conditiile legii, personalul agentiei;
            d) prezintã primului-ministru, pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor, raportul anual de activitate a agentiei;
            e) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege.
            (2) Atributiile personalului agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
            (3) În exercitarea atributiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine si instructiuni.
            Art. 10. - (1) Secretarul de stat si salariatii agentiei nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot desfãsura activitãti politice în perioada în care sunt angajati ai agentiei.
            (2) Salariatilor agentiei li se interzice sã reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altã naturã, care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si îndatoririle lor fatã de agentie.
            (3) Salariatii agentiei si membrii Comitetului de coordonare a restructurãrii au obligatia de a pãstra secretul profesional, fiind interzisã folosirea sau dezvãluirea, în timpul activitãtii si dupã o perioadã de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dãuna intereselor agentiei sau ale bãncilor cãrora li se aplicã dispozitiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 11. - Salarizarea personalului agentiei se face prin lege specialã.
            Art. 12. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã în Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 modificãrile care decurg din înfiintarea agentiei.
            Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
 Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 387.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite, fãrã platã, din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare


Adresa imobilului
Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul
Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bucuresti, str.
C.A. Rosetti nr. 21,
sectorul 1
Fondul
Proprietãtii
de Stat
Agentia de
Valorificare
a Activelor
Bancare
Imobilul se compune din 3 corpuri, cu un
numãr de 67 de camere.
Corpul de clãdire A + B = 54 de camere
(13 camere la demisol, 11 camere la parter,
13 camere la etajul 1, 13 camere al etajul 2
si 4 camere la etajul 3)
Corpul de clãdire C = 10 camere (5 camere
la parter si 5 camere la etajul 1).
Corpul de clãdire poartã = 3 camere (salã
parter, salã de asteptare, birou de informatii)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru completarea Reglementãrilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care presteazã servicii de reparatii sau desfãsoarã activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997

            Ministrul transporturilor
            având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, precum si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. I. - Reglementãrile privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentiilor economici care presteazã servicii de reparatii sau desfãsoarã activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, se completeazã dupã cum urmeazã:
           - Dupã punctul 10 se introduce punctul 11 cu urmãtorul cuprins:
            "11. Constatarea contraviilor si aplicarea sanctiunilor corespunzãtoaare, prevãzute la art. 40 lit. h), i) si, respectiv, la art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se fac de cãtre persoane împuternicite de Ministerul Transporturilor pe baza legitimatiei speciale de inspectie si control, al cãrei model este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele reglementãri."
           Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 170.

ANEXA LA R.N.T.R. 4
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
LEGITIMATIE SPECIALà 
DE INSPECTIE SI CONTROL 
Nr. ................. Data emiterii ......................  
LOC
PENTRU FOTOGRAFIE
  Dl/Dna ............................... 
Functia ............................... 
Unitatea ............................. 
  
           În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1997
privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, ale
Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modifi-
cãrile si completãrile ulterioare, si ale Ordinului ministrului transporturilor
nr. 170/1999, titularul legitimatiei este împuternicit:
          1. sã execute la agentii economici inspectia si controlul de specialitate
cu privire la respectarea reglementãrilor pentru comercializarea vehiculelor,
echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere
si prestarea de servicii de reparatii sau de reconstructie;
  
Ministrul transporturilor,
.......................................
(semnãtura si stampila)
(verso)
            2. sã efectueze inspectia si controlul de specialitate privind aplicarea
prevederilor legale referitoare la existenta si functionarea sistemului de
asigurare a calitãtii; 
            3. sã aibã acces în unitãtile agentilor economici care desfãsoarã
activitãtile mentionate la pct. 1; 
            4. sã constate contraventiile prevãzute la art. 40 lit. h) si i) din
Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificãrile
si completãrile ulterioare, si sã aplice sanctiunile corespunzãtoare potrivit
art. 41 din aceeasi ordonantã. 
Anul
1999
2000
2001
2002
2003
Vize anuale