MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 222    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 20 mai 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 42 din 23 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolã - S.A

            Decizia nr. 45 din 23 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7, 31 si 32 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 58/1997

            Decizia nr. 49 din 23 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 156/1997 privind acoperirea financiarã a datoriilor fatã de stat si de alte persoane juridice, rãmase în urma desfiintãriifostelor cooperative agricole de productie, si ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

            Decizia nr. 56 din 13 aprilie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bãuturi alcoolice, republicatã, si ale art. I pct. 9 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995

            Decizia nr. 61 din 20 aprilie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           377. - Hotãrâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui teren si a constructiilor existente pe acesta

           384. - Hotãrâre pentru stabilirea tarifului mediu pentru energia electricã

           386. - Hotãrâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           60. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru  Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse  Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A

           105. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
a unui teren si a constructiilor existente pe acesta

            În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a terenului situat în Bucuresti, Str. Strandului nr. 1, sectorul 1, si a constructiilor existente pe acest teren.
            (2) Identificarea terenului si a constructiilor se face potrivit datelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Bunurile prevãzute la art. 1 rãmân în administrarea Complexului Sportiv National "lia manoliu" Bucuresti din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Lászlo Borbély,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 mai 1999.
Nr. 377.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor si constructiilor aferente, aflate în administrarea Complexului National Sportiv "Lia Manoliu" Bucuresti, Str. Strandului nr. 1, sectorul 1


Adresa
terenurilor si
a constructiilor
aferente
Persoana juridicã
de la care
se transmit
terenurile si
constructiile
aferente
Persoana juridicã
la care
se transmit
terenurile si
constructiile
aferente
Specificatii

Bucuresti,
Str. Strandului
nr. 1, sectorul 1
Complexul
Sportiv
National
"lia manoliu"
Bucuresti
Complexul
Sportiv
National
"lia manoliu"
Bucuresti
Strandul Tineretului (constructii         99.960,00 m2
si anexe functionale), din care:
- Salã de gimnasticã 797,25 m2
- Case de bilete 60,00 m2
- Pavilion administrativ 137,50 m2
- Vestiar tenis (cabanã) 104,00 m2
- Cantinã-restaurant 797,00 m2
- Moteluri pentru cazare 699,50 m2
- Cabine pentru public 680,00 m2
- Bazin de polo 875,00 m2
- Bazin de sãrituri 393,75 m2
- Bazin de antrenament 437,50 m2
- Bazin pentru public 3.100,00 m2
- Centralã termicã 184,00 m2
- Spãlãtorie (atelier corzi) 323,00 m2
- Spatii de depozitare 412,50 m2
- Alei de acces 8.306,80 m2
- Terenuri de tenis 7.118,00 m2
- Spatii verzi 75.534,20 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru stabilirea tarifului mediu pentru energia electricã

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se stabileste tariful mediu pentru energia electricã la nivelul de 618.278 lei/MWh.
            Art. 2. - Tarifele concrete, pe niveluri de tensiune, pentru energia electricã vor fi publicate în Monitorul Oficial al României de cãtre Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei.
            Art. 3. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna mai 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Seful Oficiului Concurentei,
Dan Ionescu

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 384.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termicã poate fi livratã populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Nivelul maxim al pretului în limita cãruia energia termicã va fi livratã populatiei se stabileste la 156.500 lei/Gcal, cuprinzând atât pretul producãtorului, cât si tariful pentru distributie."
           Art. II. - Dispozitiile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna mai 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Seful Oficiului Concurentei,
Dan Ionescu

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 386.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium
încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
             emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.
            Art. 2. - Licenta de concesiune pentru explorare, aprobatã potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României si va fi transmisã semnatarilor acesteia.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 17 mai 1999.
Nr. 60.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
            în temeiul art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Procedura de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            Art. 2. - Directia programe asigurãri sociale si pensii, directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Pe data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României îsi înceteazã aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 806/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 3 decembrie 1997.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 25 februarie 1999.
Nr. 105.

PROCEDURA
de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat

            1. În temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate acorda unele înlesniri la plata obligatiilor datorate de cãtre angajatori bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            Nu se acordã înlesniri la plata obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursã din drepturile salariale.
            2. Cererile pentru aprobarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat se depun la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            2.1. Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe înlesniri cu privire la obligatiile cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat.
            2.2. Dosarul privind cererea pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente principale:
            - elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numãrul contului de disponibilitãti (dacã sunt mai multe, se vor preciza toate) si unitatea (unitãtile) bancarã (bancare) la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezintã contribuabilul în relatiile patrimoniale;
            -sumele datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, distinct, pe categorii de contributii. Mentionarea tuturor contributiilor restante este obligatorie, chiar dacã se solicitã înlesnire la platã numai pentru unele dintre obligatiile principale restante la data cererii;
            - natura înlesnirilor solicitate si o succintã prezentare a posibilitãtilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
            - datele si numerele de înregistrare ale cererilor la directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul în care s-au mai depus astfel de cereri;
            - referiri la modul în care s-au respectat conditiile mentionate, stipulate în comunicarea de aprobare, în cazul în care s-au aprobat înlesniri la plata obligatiilor;
            - numãrul, dosarelor de pensionare si al celor pentru înscrierea la somaj, depuse de solicitant în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii;
            - situatia plãtii contributiilor curente fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat;
            - data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalentã), în care a fost analizatã cererea si s-a hotãrât solicitarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat; semnãturile persoanelor care angajeazã unitatea solicitantã si stampila acesteia;
            - ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
            - situatia creditelor obtinute pânã la data depunerii cererii si nerambursate;
            - situatia privind rezuttatele financiare la zi;
            - situatia obligatiilor fiscale neonorate;
            - certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996;
            - comunicarea Fondului Proprietãtii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, lichidare).
            Se recomandã sã se mentioneze orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
            În lipsa elementelor prevãzute la pct. 2.2, cererea nu va fi înregistratã la directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti.
            2.3. Înlesnirile la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat pot fi solicitate si acordate atât înaintea începerii executãrii silite, cât si în timpul efectuãrii acesteia.
            Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat executarea silitã nu va fi pornitã sau nu va fi continuatã, dupã caz, pânã la data comunicãrii modului de solutionare a acestora.
            3. La primirea cererii pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, o înregistreazã într-un registru special, cu rubricatia stabilitã prin circularã de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
        4. Pentru stabilirea corectã a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare luãrii deciziei directorul general al directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune efectuarea de controale la angajatorii care au depus cereri pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            4.1. Cu ocazia controalelor se au în vedere:
            - realitatea datelor prezentate în cererea pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat; solicitantii sunt obligati sã prezinte toate actele si explicatiile necesare verificãrii;
            - respectarea de cãtre solicitant a reglementãrilor legale în vigoare privind disciplina financiarã;
            - situatia creditelor angajate de solicitant;
            - respectarea de cãtre solicitant a termenelor de platã a contributiilor curente;
            - existenta unor programe de restructurare în derulare, aprobate conform reglementãrilor în vigoare;
            - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
            4.2. Rezultatele verificãrii se înscriu în procesul-verbal de control.
            În cazul constatãrii unor neconcordante, se vor efectua corectiile necesare, care se mentioneazã în procesul-verbal. Refuzul de prezentare a documentelor sau prezentarea unor documente incomplete poate motiva propunerea de respingere a cererii pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            4.3. Constatarea nevirãrii contributiei de 3% pentru pensia suplimentarã constituie motiv de respingere a cererii pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat. Directorul general al directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune restituirea dosarului.
            5. Pe baza cererii pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se întocmeste un referat cu concluzii si propuneri de solutionare.
            Pentru angajatorii cu debite de peste un miliard lei, ale cãror cereri se solutioneazã la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, referatul, semnat de directorul general, însotit de cererea solicitantului si de procesul-verbal cu rezultatele verificãrii, se înainteazã în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii la Directia programe asigurãri sociale si pensii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            6. Dupã verificarea si analizarea documentelor, Directia programe asigurãri sociale si pensii supune cererile pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, temeinic justificate, spre avizare secretarului de stat care coordoneazã executia bugetului asigurãrilor sociale de stat. Dupã avizare, referatul privind propunerile de acordare a înlesnirilor la platã se înainteazã spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale.
            7. Ministrul muncii si protectiei sociale solutioneazã cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            8. Ministrul muncii si protectiei sociale îl poate delega, prin ordin, pentru solutionarea cererilor pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, pe directorul general al directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru debite principale de pânã la un miliard lei, distinct pe categorii de contributii.
            9. Cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, care nu întrunesc conditiile prevãzute de lege, se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzãtoare, prin intermediul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            10. Solutiile date cererilor pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat se comunicã solicitantilor prin intermediul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data:
            a) depunerii cererii la direciiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru cererile care intrã în competenta de solutionare a acestora;
            b) înregistrãrii cererii la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru cererile care se solutioneazã la nivelul ministerului.
            11. Angajatorul beneficiazã de înlesnirile la platã acordate, cu conditia depunerii, pânã cel târziu în ultima zi a perioadei de gratie, a unei garantii bancare echivalente cu valoarea a douã rate de esalonare.
            12. Înlesnirile ce pot fi acordate în temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 constau în: amânãri, esalonãri la plata obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, scutiri sau reduceri de majorãri de întârziere. În cazuri exceptionale, ca urmare a achitãrii integrale a debitului principal si la solicitarea temeinic justificatã a angajatorului, ministrul muncii si protectiei sociale poate aproba reducerea sau scutirea la platã a majorãrilor de întârziere si a penalitãtilor aferente contributiei de 3% pentru pensia suplimentarã.
            12.1. Înlesnirile la plata obligatiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat se pot acorda cu o perioadã de gratie de pânã la 6 luni, care este inclusã în perioada pentru care s-au acordat.
            12.2. Pe perioada acordãrii înlesnirilor la platã se datoreazã majorãrile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
            12.3. Pe perioada pentru care s-au acordat înlesniri cursul prescriptiei se suspendã.
            13. Înlesnirile la platã aprobate îsi pierd valabilitatea si nu produc efecte, dacã nu au fost respectate conditiile în care au fost acordate.
            14. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organizeazã evidenta si controlul modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea înlesnirilor la platã respective.