MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 213    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 14 mai 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 41 din 16 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolã - S.A.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           364. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

           8. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii, în fonduri cu capital de risc

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta de urganta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Consiliile de administratie ale companiilor/societãtilor nationale, ale societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si ale regiilor autonome îsi vor executa mandatul pânã la numirea administratorului conform prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 49/1999.
            Art. 3. - Institutiile publice implicate, respectiv Fondul Proprietãtii de Stat si ministerele de resort, precum si autoritãtile administratiei publice locale, dupã caz, vor lua mãsurile necesare pentru aplicarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administratie a companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul culturii
Ion Caramitru
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat
Radu Sârbu

Bucuresti, 10 mai 1999.
Nr. 364.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societãtilor nationale, a societãtilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome

Dispozitii generale

            Art. 1. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplicã companiilor/societãtilor nationale, societãtilor comerciale, denumite în continuare societãti comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si regiilor autonome de interes national sau local, denumite în continuare regii autonome.
            Art. 2. - Poate avea calitatea de administrator al societãtii comerciale/regiei autonome orice persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã, singurã sau în asociere, care îndeplineste conditiile prevãzute de prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL I
Organizarea si desfãsurarea concursului de selectie a administratorilor

            Art. 3. - (1) Concursurile de selectie a administratorilor societãtilor comerciale se vor organiza în termen de 90 de zile de la data hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor privind modificarea prevederilor actului constitutiv referitoare la administrarea societãtii si la începerea procedurii de selectie.
            (2) În cazul regiilor autonome, concursurile de selectie a administratorilor se vor organiza în termen de 90 de zile de la data ordinului ministrului de resort sau, dupã caz, de la data hotãrârii autoritãtii administratiei publice locale.
            Art. 4. - (1) În vederea selectãrii administratorului, adunarea generalã a actionarilor hotãrãste constituirea unei comisii de selectie, formatã din cel mult 5 membri, reprezentanti ai actionarilor, si condusã de un reprezentant al actionarului majoritar, în calitate de presedinte. Numãrul membrilor desemnati de fiecare actionar va fi proportional cu cota de capital social detinutã de acesta. În cazul regiilor autonome comisia de selectie este desemnatã prin ordinul ministrului de resort sau, dupã caz, prin hotãrâre a autoritãtii administratiei publice locale.
            (2) Membrii comisiei de selectie vor fi remunerati lunar, pe bazã de conventie civilã, conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor sau ordinului ministrului de resort ori hotãrârii autoritãtii administratiei publice locale, cu o sumã ce reprezintã maximum 40% din salariul de bazã brut lunar al directorului general al societãtii comerciale ori al regiei autonome, dupã caz.
            (3) Cheltuielile privind organizarea concursurilor de selectie, încheierea contractelor de administrare si remunerarea membrilor comisiei sunt suportate de cãtre societatea comercialã/regia autonomã.
            Art. 5. - Comisia de selectie rãspunde de:
            a) elaborarea cererii de ofertã si a criteriilor de selectie a administratorilor;
            b) organizarea si desfãsurarea concursului de selectie a administratorilor;
            c) publicarea într-un cotidian de mare tiraj si într-un cotidian local, precum si afisarea la sediul societãtii comerciale sau al regiei autonome a cererii de ofertã, a criteriilor de selectie a administratorilor, a locului si a datei pânã la care se pot depune ofertele. Publicarea se va face de minimum douã ori la un interval de maximum 5 zile;
            d) selectarea si ierarhizarea ofertelor, în functie de punctajul obtinut de fiecare ofertant;
            e) desemnarea câstigãtorului concursului de selectie si restituirea ofertelor neselectate, cu specificarea motivelor.
            Art. 6. - (1) Cererea de ofertã si criteriile de selectie a administratorilor se vor elabora, într-o formã preliminarã, în termen de 5 zile de la data constituirii comisiei de selectie, pe baza obiectivelor si criteriilor de performantã.
            (2) În termen de 5 zile lucrãtoare de la îndeplinirea obligatiilor prevãzute la alin. (1) se va proceda la definitivarea acestor documente, împreunã cu Fondul Proprietãtii de Stat pentru societãtile comerciale mari si cu directiile teritoriale ale Fondului Proprietãtii de Stat pentru societãtile comerciale mijlocii si mici sau cu ministerul de resort/autoritatea administratiei publice locale în cazul companiilor/societãtilor nationale ori al regiilor autonome.
            Art. 7. - Adunarea generalã a actionarilor societãtii comerciale sau, în cazul regiilor autonome, ministrul de resort ori autoritatea administratiei publice locale, dupã caz, aprobã: cererea de ofertã, criteriile de selectie a administratorului si ponderea acordatã acestora, grila de evaluare a ofertelor, data si locul unde are loc concursul de selectie.
            Art. 8. - Societatea comercialã sau regia autonomã, dupã caz, pune la dispozitie candidatilor, la data si în locul mentionate în anuntul prevãzut la art. 5, urmãtoarele documente:
            a) cererea de ofertã;
            b) criteriile de selectie a administratorilor, ponderea acestora si grila de evaluare a ofertelor;
            c) proiectul contractului de administrare;
            d) actul constitutiv al societãtii comerciale sau, dupã caz, actul de înfiintare si regulamentul de organizare si functionare ale regiei autonome;
            e) contractul colectiv de muncã în vigoare;
            f) bilanturile contabile ale exercitiilor financiare ce au stat la baza calculului indicatorilor de referintã, cu anexele si rapoartele semestriale din anul în curs, vizate de directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti;
            g) obiectivele si criteriile de performantã, precum si indicatorii de referintã, prezentate în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2, la prezentele norme;
            h) ultima balantã de venficare, rezultatele financiare, obligatiile fiscale si situatia patrimoniului, vizate de directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau, dupã caz, a municipiului Bucuresti.
            Art 9. - Conditiile obligatorii de participare la concursul de selectie a administratorilor pentru persoane fizice sunt urmãtoarele:
            a) sã aibã capacitate deplinã de exercitiu;
            b) sã nu figureze pe lista cuprinzând administratorii cãrora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora, prezentând dovada eliberatã de oficiul registrului comertului;
            c) sã prezinte adeverintã medicalã din care sã rezulte cã sunt apte din punct de vedere medical;
            d) sã aibã pregãtire profesionalã corespunzãtoare sau experientã în domeniu, doveditã prin:
            1. curriculum vitae (din care sã rezulte cã au o vechime de minimum 5 ani în activitatea specificã);
            2. diplomã de studii superioare, în copie legalizatã;
            3. copii de pe alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
            4. referinte profesionale favorabile;
            e) sã nu fi suferit condamnãri penale definitive care le fac incompatibile conform art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicatã, fapt dovedit prin certificat de cazier judiciar, în original, pentru persoanele fizice române sau prin alt act echivalent, conform legislatiei tãrii de origine, autentificat în limba românã, pentru persoanele fizice strãine;
            f) sã declare pe propria rãspundere cã:
            - nu vor avea calitatea de administrator si la o altã societate comercialã/regie autonomã concurentã sau care are acelasi obiect de activitate, în situatia în care sunt numiti administratori;
            - nu detin actiuni sau pãrti sociale, care conferã mai mult de 5% din drepturile de vot în adunarea generalã a actionarilor, ei sau rudele si afinii lor pânã la gradul al doilea, la o societate comercialã concurentã sau care are acelasi obiect de activitate.
            Art. 10. - Conditiile obligatorii de participare la concursul de numire a administratorilor pentru persoanele juridice sunt urmãtoarele:
            a) sã aibã personalitate juridicã, doveditã, dupã caz, prin:
            1. copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;
            2. dovada existentei legale, în copie autentificatã, conform legislatiei tãrii de origine;
            b) sã aibã obiect de activitate si experientã în domeniul administrãrii/managementului, dovedite prin unul dintre urmãtoarele acte:
            1. extras din actul constitutiv certificat de oficiul registrului comertului, din care sã rezulte cã au ca obiect de activitate administrarea societãtilor comerciale, pentru persoane juridice române;
            2. extras din actul constitutiv similar cu cel eliberat de oficiul registrului comertului (autentificat în limba românã), din care sã rezulte cã au ca obiect de activitate managementul societãtilor, pentru persoane juridice strãine;
            3. referinte profesionale favorabile de la alte societãti comerciale/regii autonome la care au asigurat administrarea sau de la societãtile comerciale cu care au relatii comerciale sau de colaborare;
            c) sã aibã bonitate financiarã doveditã prin:
            1. recomandãri de la o bancã la care au contul curent, pentru persoane juridice române;
            2. recomandãri acordate de o bancã românã sau de o bancã strãinã agreatã de o bancã românã, pentru persoanele juridice strãine;
            d) reprezentantii persoanelor juridice sã nu fi suferit condamnãri penale definitive care îi fac incompatibili conform art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicatã, fapt dovedit prin certificat de cazier judiciar, în original, pentru reprezentantii, persoane fizice române, sau prin alt act echivalent conform legislatiei tãrii de origine, autentificat în limbã românã, pentru reprezentantii, persoane fizice strãine;
            e) sã fi plãtit în termenele legale obligatiile fiscale, fapt dovedit prin adeverintã eliberatã de directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau a municipiului Bucuresti, pentru persoanele juridice române, sau prin recomandare eliberatã de autoritatea fiscalã din tara de origine, pentru persoanele juridice strãine;
            f) sã nu aibã calitatea de administrator si la o altã societate comercialã/regie autonomã concurentã sau care are acelasi obiect de activitate, în situatia în care este numitã administrator, pe bazã de declaratie datã de cãtre reprezentantii persoanelor juridice;
            g) sã nu figureze pe lista cuprinzând adminstratorii revocati din motive imputabile acestora, prezentând dovada eliberatã de oficiul registrului comertului.
            Art. 11. - (1) Actele doveditoare mentionate la art. 9, respectiv la art. 10, pot fi completate, dupã caz, cu alte dovezi care sã ateste conditiile cerute.
            (2) În cazul persoanelor fizice sau juridice strãine, actele mentionate la art. 9, respectiv la art. 10, trebuie sã fie traduse în limba românã si legalizate de cãtre un notar public din România.
            Art. 12. - Neîndeplinirea conditiilor obligatorii prevãzute la art. 9, cu exceptia prevederilor lit. d) pct. 3, sau, dupã caz, la art. 10 atrage respingerea ofertei.
            Art. 13. - Principalele criterii de selectie a administratorilor sunt:
            a) aptitudini legate de procesul decizional, precum si cunostinte în domeniul relatiilor economice internationale, probate prin teste adecvate, elaborate de societatea de specialitate selectatã de Fondul Proprietãtii de Stat, de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale, dupã caz. Sustinerea testelor se dovedeste cu adeverinta eliberatã de societatea de specialitate selectatã;
            b) absolvirea unor cursuri organizate de institutii în domeniul administrãrii si/sau experientã de conducere într-o societate comercialã sau regie autonomã;
            c) elaborarea unor propuneri de: restructurare, relansare economicã, ocupare si formare a fortei de muncã, precum si de privatizare a societãtii comerciale, aplicabile imediat, având indicatorii de referintã, obiectivele si criteriile de performantã care trebuie îndeplinite conform ofertei si adecvate situatiei economico-financiare a societãtii comerciale/regiei autonome;
            d) pregãtire de specialitate si experientã acumulatã în activitatea de conducere;
            e) elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societãtii comerciale/regiei autonome:
            Art. 14. - Candidatii depun, în plic sigilat, în termen de 30 de zile de la ultima publicare  a cererii de ofertã, la locul precizat în anuntul publicitar, urmãtoarele:
            - documente care sã ateste îndeplinirea conditiilor minime obligatorii prevãzute la art. 9 si la art. 13 lit. a), b) si d) sau, dupã caz, la art. 10;
            - oferta cuprinzând propunerile prevãzute la art. 13 lit. c) si e).
            Art. 15. - În termen de maximum 15 zile de la expirarea perioadei de depunere a ofertelor, comisia de selectie procedeazã la:
            a) verificarea ofertelor si respingerea celor care nu îndeptinesc conditiile prevãzute la art. 9 si la art. 13 lit. a), b) si d) sau la art. 10, dupã caz;
            b) evaluarea, inclusv pe bazã de interviu, a propunerilor prevãzute la art. 13 lit. c) si e), prezentate de ofertant;
            c) punctarea ofertelor conform grilei de evaluare;
            d) ierarhizarea ofertelor în functie de punctajul obtinut de fiecare ofertant si desemnarea câstigãtorului concursului de selectie a administratorului;
            e) comunicarea, în scris, a rezultatelor selectiei tuturor ofertantilor;
            f) transmiterea rezultatelor si a documentelor concursului de selectie Fondului Proprietãtii de Stat sau ministerului de resort pentru a înainta propunerile de împuternicire a reprezentantiilor în adunarea generalã a actionarilor a societãtii comerciale privind numirea administratorului si semnarea contractului de administrare. În cazul regiilor autonome numirea administratorului si semnarea contractului de administrare, pe baza rezultatelor si a documentelor concursului de selectie, se fac de ministerul de resort sau, dupã caz, de autoritatea administratiei publice locale.
            Art. 16. - (1) Ofertantii pot depune contestatii la sediul Fondului Proprietãtii de Stat, al ministerului de resort sau al autoritãtii administratiei publice locale, dupã caz, în cel mult 5 zile de la comunicarea rezultatului.
            (2) Contestatiile sunt analizate de cãtre o comisie de solutionare a contestatiilor, desemnatã, dupã caz, de Fondul Proprietãtii de Stat, de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale. Deciziile comisiei vor fi comunicate petentilor în termen de 10 zile de la primirea acestora.
            (3) Dupã încheierea fermenului de solutionare a contestatiilor comisia de selectie îsi înceteazã de drept activitatea.
            (4) Dacã nici o persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã, nu depune cerere de ofertã sau comisia de selectie nu poate desemna câstigãtorul concursului de selectie, procedura se va relua cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme.
            Art. 17. - (1) Negocierea si semnarea contractului de administrare între:
            a) societatea comercialã/regia autonomã, prin reprezentantul/reprezentantii desemnat/desemnati de adunarea generalã a actionarilor, de ministerul de resort ori de autoritatea administratiei publice locale; si
            b) administratorul selectat
se fac la sediul societãtii comerciale/regiei autonome în termen de 10 zile de la solutionarea, în termenul prevãzut la art. 16, a eventualelor contestatii. Clauzele contractuale se negociazã pornindu-se de la obiectivele si criteriile din cererea de ofertã.
            (2) Fondul Proprietãtii de Stat, ministerul de resort ori autoritatea administratiei publice locale, dupã caz, îsi va împuternici reprezentantii în adunarea generalã a actionarilor pentru ca, în termenul prevãzut la alin. (1), sã convoace adunarea generalã a actionarilor pentru numirea administratorului selectat, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã. Pentru regiile autonome numirea administratorului selectat se face prin ordin al ministrului de resort sau prin hotãrâre a autoritãtii administratiei publice locale, dupã caz.
            (3) Dacã pãrtile nu convin asupra continutului contractului de administrare ori asupra încheierii lui, neîntelegerile se vor solutiona în termen de 30 de zile de cãtre conducerea Fondului Proprietãtii de Stat, a ministerului de resort ori de autoritatea administratiei publice locale, dupã caz. În situatia în care neîntelegerile se mentin, se va relua procedura de selectie, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme.
            (4) La negocierea contractului de administrare se va avea în vedere o clauzã reparatorie, pentru situatia prevãzutã la art. 17 din anexa nr. 3 la prezentele norme, care sã asigure administratorului o despãgubire pentru lunile rãmase pânã la sfârsitul anului calendaristic.

CAPITOLUL II
Contractul de administrare

            Art. 18. - (1) Contractul de administrare este acordul de vointã dintre o persoanã juridicã ce desfãsoarã o activitate economicã si un administrator, persoanã fizicã sau/si juridicã, singurã sau în asociere, care are ca obiect organizarea si gestionarea activitãtii proprietarului, pe baza unor obiective si criterii de performantã cuantificabile, în schimbul unei indemnizatii.
            (2) Obiectivele si criteriile de performantã, parte a contractului de administrare, sunt aprobate de Fondul Proprietãtii de Stat, de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale, dupã caz. Continutul-cadru al obiectivelor si criteriilor de performantã este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, iar indicatorii de referintã la care se raporteazã sunt prezentati în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
            (3) Obiectivele si criteriile de performantã reprezintã, în expresie cantitativã si valoricã, principalele rezultate ale societãtii comerciale/regiei autonome pe care administratorul se angajeazã sã le obtinã prin gestionarea si organizarea activitãtii acesteia.
            (4) Modelul proiectului contractului de administrare este cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
            Art. 19. - Contractul de administrare se încheie pe o perioadã de 1-4 ani. Contractul încheiat cu administratorul, persoanã fizicã sau juridicã strãinã, este guvernat de legislatia româneascã. În conditiile îndeplinirii de cãtre administratorul în exercitiu a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevãzut pãrtile pot conveni prelungirea contractului cu o perioadã care se negociazã, dar care nu poate fi mai mare decât cea stabilitã initial prin contract.
            Art. 20. - Administratorul, persoanã fizicã sau/si juridicã, singurã sau în asociere, este plãtit potrivit contractului de administrare, dupã cum urmeazã:
            a) cu indemnizatie lunarã brutã care se suportã din fondurile societãtii comerciale/regiei autonome si se calculeazã conform anexei nr. 3 a) la prezentele norme metodologice;
            b) prin participarea la profitul net al societãtii comerciale/regiei autonome, dupã caz, determinat anual la încheierea exercitiului financiar, numai în cazul în care în anul financiar încheiat rata profitului net este mai mare decât cea realizatã în anul precedent, dacã aceastã ratã a profitului net este cel putin egalã cu cea cuprinsã în criteriile de performantã care au stat la baza încheierii contractului de administrare. Participarea administratorului la profitul net al societãtii comerciale/regiei autonome se determinã conform anexei nr. 3 b) la prezentele norme metodologice.
            Art. 21. - Administratorul nu poate fi revocat decât în conditiile stabilite prin contractul de administrare.
            Art. 22. - Contractul de administrare se încheie în formã scrisã. Contractul semnat se depune spre înregistrare la oficiul registrului comertului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul societãtii comerciale/regiei autonome, în termen de 15 zile de la numirea administratorului de cãtre adunarea generalã a actionarilor, de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale, dupã caz, potrivit art. 22 alin (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicatã.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

           Art. 23. - Obiectivele si criteriile de performantã aprobate de Fondul Proprietãtii de Stat, de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale se vor negocia anual de cãtre pãrtile contractante si vor deveni operante dupã avizarea lor de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat, respectiv de cãtre ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale.
            Art. 24. - Contractele de administrare încheiate cu încãlcarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice pe parcursul procesului de organizare a concursului, selectãrii, negocierii si încheierii acestora sunt nule de drept din momentul dovedirii acestor încãlcãri.
            Art. 25. - Lista cuprinzând administratorii revocati din motive imputabile lor se întocmeste de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat, respectiv de cãtre ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, si se comunicã lunar, pentru afisare, la directiile teritoriale ale Fondului Proprietãtii de Stat, la sediul ministerului de resort, la sediul administratiei publice locale si la oficiul registrului comertului.
            Art. 26. - Ministerele de resort sau autoritãtile administratiei publice locale, pentru companiile/societãtile nationale si pentru regiile autonome aflate în coordonarea acestora, pot elabora instructiuni specifice privind aplicarea prezentelor norme metodologice.
            Art. 27. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplicã în mod corespunzãtor si societãtilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este asociat si detine cel putin jumãtate din drepturile de vot în adunarea generalã a actionarilor.
            Art. 28. - Anexa nr. 1 "obiective si criterii de performantã", anexa nr. 2 "indicatori de referintã" si anexa nr. 3 "contract de administrare" fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTÃ
(continut-cadru)

            Obiectivele si criteriile de performantã reprezintã, în expresie cantitativã si valoricã, principalele rezultate ale societãtii comerciale/regiei autonome, pe care administratorul se angajeazã sã le obtinã prin conducerea, gestionarea si organizarea activitãtii acesteia.
            Obiectivele si criteriile de performantã se stabilesc prin negociere si prin raportare la indicatorii de referintã determinati conform prevederilor anexei nr. 2.
            Ponderea cu care intrã în calcul coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performantã este stabilitã în anexa nr. 3 b).

            A. Obiective
            În functie de situatia concretã a fiecãrei societãti comerciale/regii autonome si de strategia propusã pentru întreaga duratã a contractului de administrare, se vor urmãri:
            1. evolutia volumului de activitate din activitatea de exploatare (cifra de afaceri, volumul productiei, rotatia stocurilor);
            2. evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare (cresterea profitului, diminuarea pierderilor, diminuarea creantelor si a nivelului datoriilor);
            3. evolutia indicatorilor de flux financiar;
            4. prioritãti ale restructurãrii (eforturi si efecte, volumul de investitii, surse de finantare);
            5. îmbunãtãtirea pozitiei pe piata internã si externã: balanta de import-export, cota de piatã, volumul desfacerilor, unde este cazul;
            6. pregãtirea privatizãrii (clarificarea situatiei patrimoniale, atragerea de investitori, pregãtirea dosarului societãtii comerciale în vederea privatizãrii).
            Exprimarea valoricã si cantitativã a fiecãrui obiectiv se negociazã având ca nivel minim propunerile din cererea de ofertã.

            B. Criterii de performantã
            1. Rata profitului net

Profitul net

Cifra de afaceri
x
100 (%)

            2. Rata rentabilitãtii exploatãrii

Rezultatul exploatãrii

Cifra de afaceri
x 100 (%)

            3. Rata rentabilitãtii economice

Rezultatul exploatãrii

Active total
x 100 (%)

            4. Productivitatea muncii în preturi curente

Cifra de afaceri

Numãrul mediu total de personal
(milioane lei/salariat)

            5. Productivitatea muncii în preturi comparabile

Valoarea productiei marfã în preturi comparabile

Numãrul mediu de personal în activitatea industrialã
(milioane lei/salariat)

            sau pentru societãti comerciale cu profil neindustrial

Cifra de afaceri în preturi comparabile

Numãrul mediu total de personal
(milioane lei/salariat)

            6. Perioada de recuperare a creantelor

Creante

Cifra de afaceri semestrialã
x 181 (zile) pentru semestrul I
Creante

Cifra de afaceri anualã
x 365 (zile) pentru un an

            7. Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii

Cifra de afaceri semestrialã
x 181 (zile) pentru semestrul I
Datorii

Cifra de afaceri anualã
x 365 (zile) pentru un an

            8. Rotatia stocurilor

Cifra de afaceri semestrialã

Stocuri
x 2 (rotatii/an) pentru semestrul I
Cifra de afaceri anualã

Stocuri
x (rotatii/an) pentru un an

            9. Rata lichiditãtii generale

Active circulante (milioane lei)

Datorii pe termen scurt (milioane lei)
Nivelul trebuie sã fie peste 1,5.

            10. Rata lichiditãtii partiale (intermediare)

[Active circulante - stocuri] (milioane lei)

Datorii pe termen scurt (milioane lei)
Nivelul trebuie sã fie peste 0,5.

            11. Ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adãugatã

Cheltuieli cu personalul (milioane lei)


Valoarea adãugatã (milioane lei)
x 100 (%)
Ponderea trebuie sã fie sub 80%, consideratã limitã de alarmã.

            Pentru ramuri mari consumatoare de combustibili si energie, optional se pot utiliza indicatori privind reducerea consurnurilor de energie sau de combustibil conventional, calculati conform relatiilor:
            12. Consum specific de energie electricã în preturi curente

Consum de energie electricã (MWh)

Cifra de afaceri (milioane lei)

            13. Consum specific de energie electricã în preturi comparabile

Consum de energie electricã (MWh)

Cifra de afaceri în preturi comparabile cu cele din anul precedent (milioane lei)

            14. Consum specific de combustibil conventional în preturi curente

Consum de combustibil conventional (tcc)

Cifra de afaceri (milioane lei)

            15. Consum specific de combustibil conventional în preturi comparabile

Consum de combustibil conventional (tcc)

Cifra de afaceri în preturi comparabile cu cele din anul precedent (milioane lei)

           N O T Ã:
            Criteriile de performantã se determinã pe baza indicatorilor de referintã.
            În functie de specificul societãtii comerciale/regiei autonome, comisia de selectie decide numãrul criteriilor de performantã si coeficientii de ponderare a acestora (suma coeficientilor de ponderare fiind 1), negociind nivelul criteriilor de performantã.

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

INDICATORI DE REFERINTÃ

            Indicatorii de referintã se stabilesc de cãtre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari realizati în exercitiile financiare din ultimii 2 ani. Acestia stau la baza stabilirii obiectivelor si criteriilor de performantã care se negociazã în cadrul contractului de administrare.
            Indicatorii de referintã se actualizeazã anual pe baza datelor din bilantul contabil anual aprobat si se avizeazã de Fondul Proprietãtii de Stat, de ministerul de resort sau de cãtre autoritatea administratiei publice locale, dupã caz.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

CONTRACT DE ADMINISTRARE*)
(cadru)

CAPITOLUL I
Pãrtile contractante

            Art. 1. - În realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevãzute de Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, precum si în actul constitutiv, între
            1. Societatea Comercialã/Regia Autonomã..................................................................., cu sediul în localitatea ..................................., str. ............................................... nr. ......, sectorul/judetul ...................................................... ........... , înmatriculatã la Oficiul registrului comertului .............. la nr. ........, reprezentatã prin1) ...........................  ................................................., în baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotãrârii din data de ...................................................., denumitã în continuare societate,
            si
            2.a) Societatea Comercialã ........................................., de nationalitate ........................................... cu sediul în localitatea ..................................., str. ................................. nr. ...... sectorul/judetul/tara ........................................ înmatriculatã la ............................... la nr. ..........................., reprezentatã prin ............................................................ ................, denumitã în continuare administrator,
            sau
            b) Societatea Comercialã2) ..............................................................., de nationalitate .....................................,
cu sediul în localitatea ............................. sectorul/judetul/tara.............................................................. înmatriculatã la .................................... la nr. ................................., reprezentatã prin ............................................................ în baza ....................................................., împreunã cu domnul/doamna .................................................................... cetãtean ........................................... domiciliat/domiciliatã în localitatea .................................., str. ............................... ... nr. .........., având actul de identitate .............. seria ...... nr. ............................, eliberat de ................................................   denumitã în continuare administrator,
            sau
            c) domnul/doamna 3) .................................... , cetãtean ......................, domiciliat/domiciliatã în localitatea ................................................. , str. .............................. nr. ........ , sectorul/judetul ..............................., având actul de identitate ................... seria ......... nr. .............., eliberat de .............................., denumit/denumitã în continuare administrator,
            se încheie prezentul contract de administrare.            *) Continutul-cadru al contractului de administrare se aplicã, cu modificãrile corespunzãtoare, si societãtilor cu rãspundere limitatã.
           1) Se nominalizeazã reprezentantii institutiilor publice în adunarea generalã a actionarilor.
           2) Se vor enumera persoanele juridice si/sau fizice care împreunã au calitatea de administrator.
           3) În cazul în care mai multe persoane fizice si/sau juridice participã în echipã, contractul de administrare se semneazã cu fiecare în parte.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

            Art. 2. - În urma acordului de vointã intervenit între pãrti, societatea comercialã/regia autonomã încredinteazã administratorului organizarea si gestionarea activitãtii sale, pe baza unor obiective si criterii de performantã, acesta reprezentând totodatã societatea comercialã/regia autonomã în raporturile cu tertii si purtând rãspunderea pentru modul în care înfãptuieste actele de administrare a societãtii comerciale/regiei autonome, în schimbul unei indemnizatii, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

CAPITOLUL III
Durata contractului

            Art. 3. - Prezentul contract se încheie pe o duratã de 1-4 ani, dacã în actul constitutiv nu se prevede altfel, începând cu data semnãrii acestuia. În conditiile îndeplinirii de cãtre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului pãrtile pot conveni prin act aditional prelungirea contractului cu o perioadã care se va negocia, dar care nu poate fi mai mare decât cea stabilitã prin prezentul contract.

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile administratorului

            Art. 4. - Administratorul are urmãtoarele drepturi:
            (1) Primirea unei indemnizatii lunare brute. Indemnizatia lunarã brutã poate fi supusã indexãrilor stabilite si aprobate prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor/ordin al ministrului de resort sau prin hotãrâre a autoritãtii administratiei publice locale, dupã caz, urmând sã se încheie act aditional la prezentul contract.
            Indemnizatia lunarã brutã se negociazã conform prevederilor anexei nr. 3 a) la prezentul contract.
            În caz de neîndeplinire a criteriilor, indemnizatia lunarã brutã acordatã se diminueazã proportional.
            (2) Participarea la profitul net al societãtii comerciale/regiei autonome, din fondul de participare a administratorului la profit, în cazul în care se obtine o ratã a profitului net mai mare în exercitiul financiar analizat fatã de cea realizatã în anul de referintã, cu conditia ca aceastã ratã sã fie cel putin egalã cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sã o obtinã pentru respectivul exercitiu financiar. Calculul cotei de participare la profitul net se face potrivit reglementãrilor cuprinse în anexa nr. 3 b).
            (3) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnã, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasãrile în interes de serviciu în tarã si în strãinãtate, în limitele stabilite prin bgetele anuale.
            (4) Drept de informare nelimitatã asupra activitãtii societãtii comerciale/regiei autonome, având acces la toate documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia.
            (5) Concediu de odihnã de....... zile lucrãtoare în cazul persoanei fizice:
            Art. 5. - Administratorul are obligatiile prevãzute de lege, în care sens este dator:
            (1) Sã aducã la îndeplinire obiectivele si criteriile de performantã ale societãtii comerciale/regiei autonome, care fac parte integrantã din prezentul contract.
            În acest scop administratorul dispune de urmãtoarele prerogative:
            a) concepe si aplicã strategii si/sau politici de dezvoltare a societãtii comerciale/regiei autonome;
            b) organizeazã selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de muncã;
            c) negociazã contractul colectiv de muncã si contractele individuale de muncã;
            d) reprezintã societatea comercialã/regia autonomã în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
            e) încheie actele juridice, în numele si pe seama societãtii comerciale/regiei autonome, conform legii;
            f) asigurã convocarea adunãrilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor pentru societãti comerciale;
            g) alte prerogative încredintate de adunarea generalã a actionarilor/ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, dupã caz, sau prevãzute de lege;
            h) asigurã realizarea obiectivelor si criteriilor de performantã;
            i) promoveazã si asigurã întocmirea în termen a documentatiilor de privatizare, în conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate.
            (2) Sã prezinte semestrial, în adunarea generalã a actionarilor societãtii comerciale sau ori de câte ori se solicitã de cãtre institutia publicã implicatã, situatia economico-financiarã a societãtii comerciale/regiei autonome, stadiul realizãrii investitiilor, stadiul realizãrii obiectivelor si criteriilor de performantã, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori. La solicitarea scrisã a organizatiei/organizatiilor de sindicat din societatea comercialã/regia autonomã, administratorul va pune la dispozitie date privind administrarea societãtii comerciale/regiei autonome.
            (3) Sã constituie garantiile bãnesti în conditiile prevãzute de lege.
            (4) Sã nu cesioneze contractul de administrare altei persoane.
            (5) În cadrul procesului de privatizare a societãtii comerciale, în perioada dintre aprobarea de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat ori de cãtre ministerul de resort, dupã caz, a initierii procedurii de privatizare pentru vânzarea pachetului/pachetelor de actiuni detinute de aceasta si achitarea sumei prevãzute prin contractul de vânzare-cumpãrare de actiuni, sã nu efectueze vânzarea de active, încheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (în afara celor necesare pentru desfãsurarea activitãtii curente) sau orice alte activitãti de naturã sã impieteze asupra acestui proces. În intervalul acesta administratorul va putea efectua operatiunile mai sus amintite numai cu mandat special din partea institutiei publice implicate.

CAPITOLUL V
Obligatiile societãtii comerciale/regiei autonome

            Art. 6. - Societatea comercialã/regia autonomã are urmãtoarele obligatii:
            a) sã asigure administratorului deplina libertate în organizarea si gestionarea activitãtii societãtii comerciale/regiei autonome, în limitele prevãzute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;
            b) sã plãteascã administratorului toate drepturile bãnesti cuvenite potrivit art. 4 din prezentul contract;
            c) sã acorde administratorului celelalte drepturi prevãzute la art. 4.

CAPITOLUL VI
Indicatorii de referintã, obiectivele si criteriile de performantã

            Art. 7. - Indicatorii de referintã sunt stabiliti conform anexei nr. 2 la normele metodologice.

CAPITOLUL VII
Loialitate, confidentialitate

            Art. 8. - Admininistratorul este obligat sã-si foloseascã întreaga capacitate de muncã în interesul societãtii comerciale/regiei autonome, comportându-se ca un bun comerciant.
            Administratorului îi sunt interzise orice activitãti în beneficiul unor societãti comerciale/regii autonome concurente, altor societãti comerciale/regii autonome cu acelasi domeniu de activitate sau al unor societãti comerciale/regii autonome ce se aflã în relatii de comert cu societatea comercialã/regia autonomã, parte la contract.
            Aceastã interdictie se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pânã la gradul al doilea inclusiv.
            Art. 9. - Pe toatã durata prezentului contract administratorul este obligat sã pãstreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea societãtii comerciale/regiei autonome, care sunt prezentate cu acest caracter. Aceastã obligatie se mentine si pentru o perioadã de 3 ani de la încetarea contractului de administrare.

CAPITOLUL VIII
Rãspunderea pãrtilor

            Art. 10. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligatiilor prevãzute în prezentul contract pãrtile rãspund potrivit legislatiei în vigoare. Forta majorã apãrã pãrtile de rãspundere potrivit prevederilor Codului civil.
            Art. 11. - Aprecierea activitãtii administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performantã.
            Art. 12. - Rãspunderea administratorului este angajatã, în cazul nerespectãrii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si a hotãrârilor adoptate de adunarea generalã a actionarilor pentru societãtii comerciale sau, dupã caz, a ordinului ministrului de resort/hotãrârii autoritãtii administratiei publice locale pentru regii autonome.
            Administratorul rãspunde civil pentru daunele produse societãtii comerciale/regiei autonome prin orice act al sãu contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentã, prin utilizarea abuzivã sau neglijentã a fondurilor societãtii comerciale/regiei autonome, dacã acestea nu constituie infractiuni.
            Art. 13. - Dacã adunarea generalã a actionarilor societãtii comerciale a decis sau, dupã caz, prin odinul ministrului de resort/hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale pentru regii autonome s-a decis pornirea actiunii în rãspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia înceteazã.
            Art. 14. - Societatea comercialã/regia autonomã nu rãspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depãsirea mandatului sãu.

CAPITOLUL IX
Modificarea contractului

            Art. 15. - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupã o prealabilã notificare, cu acordul ambelor pãrti, prin act aditional.
            Contractul va fi adaptat corespunzãtor reglementãrilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAPITOLUL X
Încetarea contractului

            Art. 16. - Pãrtile semnatare ale prezentului contract stabilesc cã acesta îsi poate înceta efectele în una sau mai multe din urmãtoarele situatii:
            a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar pãrtile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
            b) revocarea administatorului:
            - în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevãzute în contract;
            - nerespectarea hotãrârilor adunãrii generale a actionarilor pentru societãtile comerciale sau, dupã caz, a ordinului ministrului de resort/hotãrârii autoritãtii administratiei publice locale pentru regiile autonome;
            - nerespectarea legislatiei în vigoare, aplicabilã societãtilor comerciale sau regiilor autonome, dupã caz;
            - diminuarea din orice motiv a cuantumului garantiilor pentru administrator si nereconstituirea acestora în termenele stabilite de lege;
            c) renuntarea administratorului la mandatul încredintat;
            d) acordul de vointã al pãrtilor semnatare;
            e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevãzut de lege;
            f) decesul sau punerea sub interdictie judecãtoreascã a administratorului;
            g) insolvabilitatea ori lichidarea societãtii;
            h) scãderea sub 50% a actiunilor detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale în societatea comercialã;
            i) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performantã stabilite în contract.
            Art. 17. - (1) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, iar institutia publicã implicatã este în situatia prevãzutã la art. 16 -lit. h), prezentul contract de administrare îsi pãstreazã valabilitatea numai dacãadunarea generalã a actionarilor, în noua sa structurã, aprobã executarea în continuare a contractului pânã la expirarea duratei sale.
            (2) În situatia în care adunarea generalã a actionarilor, în noua sa structurã, hotãrãste încetarea contractului de administrare, societatea comercialã va despãgubi administratorul pentru lunile rãmase pânã la sfârsitul anului calendaristic.
            Art. 18. - În cazul revocãrii sale, administratorul este obligat sã înapoieze societãtii comerciale/regiei autonome toate actele si documentele detinute în exercitarea atributiilor sale la data expirãrii preavizului stabilit.

CAPITOLUL XI
Litigii

            Art. 19. - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvã pe cale amiabilã sau arbitrarã. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecãtoresti competente române.1)

CAPITOLUL XII
Dispozitii finale

            Art. 20. - Administratorul are dreptul sã solicite mediere, consultantã sau alte mãsuri de protectie din partea adunãrii generale a actionarilor sau, dupã caz, ministerului de resort/autoritãtii administratiei publice locale, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea comercialã/regia autonomã în solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizatii legal constituite.
            Art. 21. - La încetarea contractului în conditiile art. 16 lit. a), c) ori d), societatea comercialã/regia autonomã poate ca, la cererea fostului administrator, persoanã fizicã, sã-i asigure un loc de muncã în societatea comercialã/regia autonomã pe o perioadã de cel putin 6 luni, post corespunzãtor pregãtirii sale profesionale.
            Art. 22. - Prevederile prezentului contract se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicatã, precum si cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, aplicabile.
            Art. 23. - Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre pãrti. Contractul se depune, împreunã cu semnãturile pãrtilor, spre înregistrare la oficiul registrului comertului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul societãtii comerciale/regiei autonome, în termen de 15 zile de la semnare.
 

Încheiat astãzi, .......................... în ..................
SOCIETATE COMERCIALÃ/REGIE AUTONOMà                             (localitatea)
Administrator,
.......................

           1) Contractul încheiat cu persoana fizicã sau juridicã strãinã este guvernat de legislatia românã.

ANEXA Nr. 3 a)

CALCULUL
indemnizatiei lunare brute a administratorului

            Indemnizatia lunarã brutã plãtitã administratorului se negociazã pornindu-se de la salariul de bazã mediu brut pe societate comercialã/regie autonomã, corespunzãtor încadrãrilor stabilite prin contracte individuale de muncã ale salariatilor, calculat în ultima lunã, înainte de numirea administratorului, înmultitã cu un coeficient de ierarhizare a cãrui valoare orientativã este prezentatã în grila alãturatã.
            Grila tine seama de realizarea unui anumit nivel anual al cifrei de afaceri, pe de o parte, si de numãrul mediu scriptic de salariati al societãtii comerciale/regiei autonome, pe de altã parte, ambele determinate la data numirii administratorului.
            Cifra de afaceri se determinã pe ultimele 12 luni încheiate anterior numirii administratorului.

GRILA
coeficientilor de ierarhizare


Cifra anualã
de afaceri
(miliarde lei)
Numãrul salariatilor
Sub 300
301-1.000
1.001-3.000
3.001-5.000
5.001-10.000
Peste 10.000

Sub 10
    10-35
    35-100
  100-200
  200-400
  400-700
  700-1.000
Peste 1.000
  4
  9
14
19
24
29
34
39
  5
10
15
20
25
30
35
40
  6
11
16
21
26
31
36
41
  7
12
17
22
27
32
37
42
  8
13
18
23
28
33
38
43
  9
14
19
24
29
34
39
44

            Pentru societãtile comerciale/regiile autonome la care în baza bilanturilor contabile anuale sau a raportãrilor semestriale se înregistreazã datorii sau/si pierderi, coeficientul maximal de ierarhizare se va diminua dupã cum urmeazã:
            - în cazul în care societatea comercialã/regia autonomã înregistreazã pierderi, coeficientul de ierarhizare se va diminua, proportional cu valoarea pierderii, cu un procent cuprins între 0-30%. Procentul maxim de diminuare se aplicã în situatia în care pierderile reprezintã 20% sau mai mult din valoarea capitalului social;
            - în cazul în care societatea comercialã/regia autonomã înregistreazã datorii, coeficientul de ierarhizare se va diminua, proportional cu valoarea datoriei, cu un procent cuprins între 0-20%.
            Procentul maxim de diminuare se aplicã în situatia în care datoriile înregistreazã o crestere fatã de situatia existentã la data semnãrii contractului de administrare, cu 50% sau mai mult peste indicele de inflatie.
            Datoriile sunt constituite din:
            - datorii cãtre furnizori;
            - datorii cãtre bugetul de stat;
            - datorii cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat;
            - datorii cãtre bugetele fondurilor speciale;
            - datorii cãtre bãnci.
            Indicele de inflatie se determinã, pentru ramura din care face parte societatea comercialã/regia autonomã, din Buletinul statistic de preturi (aparitie lunarã) al Comisiei Nationale pentru Statisticã.
            Se va lua în considerare ca document pentru perioada de referintã bilantul încheiat la data de 31 decembrie, respectiv raportarea economico-financiarã la data de 30 iunie. Diminuãrile de mai sus se aplicã de la data de 1 aprilie a fiecãrui an pentru rezultatele înregistrate în bilanturile exercitiului financiar la data de 31 decembrie si de la data de 1 august a fiecãrui an pentru cele înregistrate în raportãrile economico-financiare la data de 30 iunie.
            În cazul în care situatia economico-financiarã se mentine negativã (pierderi si datorii) pe o perioadã mai mare de maximum douã raportãri semestriale, adunarea generalãa actionarilor pentru societãti comerciale sau, dupã caz, ministerul de resort ori autoritatea administratiei publice locale pentru regii autonome va lua în discutie oportunitatea revocãrii administratorului.

ANEXA Nr. 3 b)

STABILIREA COTEI
de participare a administratorului la profitul net al societãtii comerciale/regiei autonome

            Pentru administratorul societãtii comerciale/regiei autonome se calculeazã cota de participare a acestuia la profitul net numai cu conditia ca rata profitului net sã fie mai mare în exercitiul financiar analizat decât cea realizatã în exercitiul financiar precedent, dacã aceastã ratã a profitului net este cel putin egalã cu cea cuprinsã în criteriile de performantã care au stat la baza încheierii contractului de administrare.
            Calculul cotei se face prin înmultirea coeficientului global de realizare a criteriilor de performantã cu procentul de participare la profitul net. Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performantã se determinã prin înmultirea coeficientului de îndeplinire a fiecãrui criteriu de performantã cu coeficientul de ponderare a acestuia, diferentiat pe ramuri ale economiei nationale, si prin însumarea tuturor rezultatelor astfel obtinute. Ponderile, diferentiate pe ramuri, ale criteriilor de performantã sunt prezentate în anexa nr. 3 c).
            Procentul de participare la profitul net a administratorului nu va putea depãsi 3% din valoarea absolutã a profitului net.
            Sumele cuvenite se vor plãti o datã cu plata dividendelor pentru actionari.

ANEXA Nr. 3 c)

PONDERILE DIFERENTIATE PE RAMURI ALE CRITERIILOR DE PERFORMANTÃ

Codul
sectiunii
CAEN
Denumirea subramurii
Numãrul
de socie-
tãti la
care se
aplicã în
anul 1999
Denumirea criteriului de performantã
Rata
profitului
net 3.1
Rata
rentabilitãtii
economice
3.3
Productivi-
tatea
muncii
3.4
Perioada de
recuperare
a creantelor
3.6
Perioada de
rambursare
a datoriilor
3.7
Solvabilitea
(lichiditatea)
generalã
3.9
Solvabilitea
(lichiditatea)
partialã
3.10
Ponderea
cheltuielilor
cu personalul,
în valoare
adãugatã
3.11
Consumul
specific
de energie
electricã
3.12
Consumul
specific de
combustibil
conventional
3.14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
A, B, C Agricultura, silvicultura, piscicultura  
0,20
0,10
0,15
 
0,20
 
0,15
0,10
 
0,10
 
DA, DB Industria extractivã de produse 
energetice si neenergetice
  0,20 0,10 0,20   0,20 0,10   0,10   0,10
 
EA Industria alimeritarã, a bãuturilor si
tutunului
  0,20   0,20 0,10 0,10 0,20   0,10 0,10  
EB, EC Industria textilã si a pielãriei   0,20  
0,20
0,10
0,10
0,20
 
0,10
0,10
 
ED Industria prelucrãrii lemnului  
0,20
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
 
0,10
0,10
 
EE Industria celulozei si hârtiei  
0,20
0,10
0,20
 
0,10
0,10
 
0,10
0,20
 
EF, EG, EH Industria prelucrãrii titeiului, chimiei,
cauciucului
  0,20 0,10 0,20   0,10 0,10   0,10 0,20  
EI Industria altor produse din minerale
nemetalice
  0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10   0,10 0,10  
EJ Industria metalurgicã  
0,10
0,10
0,20
 
0,20
0,10
 
0,10
0,20
 
EK Industria constructiilor metalice si
a produselor din metal
  0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10   0,10 0,10  
EL, EM,
EN, EO
Industria de masini si echipamente,
 echipamente electrice, mijloace de
transport, alte activitãti industriale
  0,20 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10   0,10    
 
F Energie electricã, temicã, gaze si
apã
  0,20 0,10 0,20   0,10 0,20   0,10   0,10
 
G Constructii  
0,30
 
0,20
0,10
0,10
0,20
 
0,10
   
 
H Comert cu ridicata  
0,20
0,10
0,15
 
0,25
 
0,20
0,10
   
H Comert cu produse industriale
(ACSA)
  0,20   0,20 0,20 0,20 0,10   0,10    
 
I Hoteluri si restaurante  
0,20
0,10
0,15
0,10
0,25
 
0,20
     
 
J Transport si depozitare  
0,20
0,10
0,10
 
0,20
 
0,20
0,10
 
0,10
 
M Tranzactii imobiliare, servicii prestate
în special întreprinderilor
  0,20   0,20 0,10 0,20   0,20 0,10    
 
R Alte activitãti de servicii colective,
sociale si personale
  0,20   0,20 0,10 0,20   0,20 0,10    
 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii în fonduri cu capital de risc

            În conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionãrii fondurilor deschise de investitii si a societãtilor de investitii ca institutii de intermediere financiarã, aprobatã prin Legea nr. 83/1994, ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc, precum si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 5/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc,
            în temeiul prevederilor subcapitolului "Procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea si lichidarea fondurilor deschise de investitii" din cap. II, partea I din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societãtilor de investitii, societãtilor de administrare si societãtilor de depozitare,
            în baza Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,

           Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Pe data prezentului ordin se aprobã Regulamentul nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii în fonduri cu capital de risc si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.
            Art. 2. - Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiarã si Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Regulamentul nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii în fonduri cu capital de risc intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 2 aprilie 1999.
Nr. 8.

REGULAMENTUL Nr. 5/1999
privind transformarea fondurilor deschise de investitii în fonduri cu capital de risc

            Art. 1. - Adunarea generalã a investitorilor poate hotãrî transformarea fondului deschis de investitii, constituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, aprobatã prin Legea nr. 83/1994, în fond cu capital de risc sau în societate de investitii cu capital de risc conform prezentului regulament, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
            Art. 2. - (1) În mod obligatoriu consultarea investitorilor se va face cu privire la informatiile cuprinse la art. 56 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 si la componenta consiliului de încredere al fondului cu capital de risc sau, dupã caz, a consiliului de administratie al societãtii de investitii cu capital de risc, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
            (2) Consiliul de încredere al fondului cu capital de risc sau consiliul de administratie al societãtii de investitii cu capital de risc este împuternicit sã semneze contractul de societate civilã al fondului cu capital de risc sau actul constitutiv al societãtii de investitii cu capital de risc.
            Art. 3. - (1) Dupã validarea rezultatelor consultãrii investitorilor de cãtre cenzorul extern independent se va proceda la publicarea în Monitorul Oficial al României si în 3 ziare de largã circulatie a hotãrârii de transformare, inclusiv a numelor membrilor primului consiliu de încredere al fondului cu capital de risc sau, dupã caz, ai consiliului de administratie al societãtii de investitii cu capital de risc.
            (2) La data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii de transformare vor înceta operatiunile de emisiune si de rãscumpãrare, dacã acestea nu au fost sistate înaintea declãnsãrii consultãrii investitorilor.
            (3) Concomitent, societatea de depozitare va determina numãrul investitorilor si al titlurilor de participare aflate în circulatie pentru fondul deschis de investitii.
            (4) Dupã data publicãrii în Monitorul Oficiaf al României a hotãrârii de transformare sunt permise numai regularizãri legate de operatiunile de emisiune si de rãscumpãrare a titlurilor de participare anterioare datei publicãrii hotãrârii de transformare.
            (5) În termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii de transformare se va determina de cãtre societatea de depozitare numãrul investitorilor si al titlurilor de participare aflate în circulatie, tinându-se seama de regularizãri.
            (6) Titlurile de participare ale fondului deschis de investitii vor fi considerate fractiuni ale titlului de participare al fondului cu capital de risc, valoarea nominalã a titlului de participare al fondului cu capital de risc fiind egalã cu valoarea titlului de participare al fondului deschis de investitii de la data semnãrii contractului de societate civilã al fondului cu capital de risc, certificatã de un cenzor extern independent.
            (7) Fondul cu capital de risc îsi va putea majora capitalul prin emisiune de noi fractiuni de titluri pe baza hotãrârii adunãrii generale a investitorilor.
            (8) În cazul în care o actiune a societãtii de investitii cu capital de risc, constituitã conform art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1998, devine proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã.
            Art. 4. - (1) Valoarea capitalului initial al fondului cu capital de risc este egalã cu valoarea activului net al fondului deschis de investiti la data semnãrii contractului de societate civilã al noului fond, stabilitã de societatea de depozitare si certificatã de un cenzor extern independent în termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii de transformare.
            (2) Capitalul social al societãtii de investitii cu capital de risc se va determina de cãtre societatea de depozitare pe baza situatiei activelor si obligatiilor fondului deschis de investitii, certificatã de un cenzor extern independent în termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii de transformare.
            (3) Bilantul de deschidere al societãtii de investitii cu capital de risc se va întocmi pe baza situatiei activelor si obligatiilor fondului deschis de investitii.
            Art. 5. - Termenul prevãzut la art. 3 alin. (5) si la art. 4 alin. (1) si (2) poate fi prelungit cu acordul consiliului de încredere al fondului cu capital de risc sau, dupã caz, al consiliului de administratie al societãtii de investitii cu capital de risc si cu avizul C.N.V.M., la prezentarea unor justificãri întemeiate.
            Art. 6. - (1) În termen de 10 zile de la data semnãrii contractului de societate civilã fondul cu capital de risc, prin reprezentantul sãu legal, va solicita C.N.V.N. eliberarea autorizatiei conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
            (2) În termen de 10 zile de la data semnãrii actului constitutiv societatea de investitii cu capital de risc, prin reprezentantul sãu legal, va solicita C.N.V.M. autorizarea conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.