MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 211   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 14 mai 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            62. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri de restructurare financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri de restructurare financiarã
a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României adoptã urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - În vederea restructurãrii financiare a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., obligatiile de platã ale acesteia, în lei si în valutã, fatã de persoane fizice se reglementeazã dupã cum urmeazã:
            a) Obligatia de platã în limita sumei de 1.411,6 miliarde lei, reprezentând disponibililãti, depozite în lei ale persoanelor fizice la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si dobânzile aferente pânã la data de 14 mai 1999 inclusiv, se preia de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A.
            În contrapartida acestei obligatii Banca Comercialã Românã - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egalã, cu scadentã la 12 luni.
            Titlurile sunt negociabile si poartã o dobândã a cãrei ratã este egalã cu rata medie lunarã a dobânzii active practicate de bãnci în relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunarã a dobânzii active este calculatã de Banca Nationalã a României pe baza datelor transmise de bãnci.
            b) Obligatia de platã în valute convertibile, în limita echivalentului a 124 milioane dolari S.U.A., reprezentând disponibilitãti, depozite în valutã ale persoanelor fizice la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si dobânzile aferente pânã la data de 14 mai 1999 inclusiv, se preia de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A.
            În contrapartida acestei obligatii Banca Comercialã Românã - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egalã, cu scadentã la 12 luni.
            Titlurile sunt negociabile si poartã o dobândã a cãrei ratã este egalã cu 7% pe an.
            Dobânda aferentã titlurilor de stat în lei si în valutã se plãteste trimestrial, pânã la data de 27 a lunii urmãtoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercialã Românã - S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat, în lei si în valutã, la data încasãrii acestora.
            Sumele prevãzute la lit. a) si b) nu includ obligatiile Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. fatã de salariatii proprii si nici pe cele aferente operatiunilor cu carduri, care se reglementeazã distinct.
            Art. 2. - Transferul conturilor prevãzute la art. 1 de la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercialã Românã - S.A. se face la data de 14 mai 1999, dupã încheierea zilei contabile, si se înregistreazã de cãtre cele douã bãnci cu data de 14 mai 1999.
            Procedura de transferare a conturilor de la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercialã Românã - S.A. se stabileste prin protocol semnat de cãtre cele douã bãnci.
            Transferul efectiv al conturilor de la Banca Românã de Comert Exterior Bancorex - S.A. la Banca Comercialã Românã - S.A. nu se opereazã prin conturile de corespondent ale acestor bãnci, deschise la Banca Nationalã a României sau la alte bãnci, iar înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de transfer al conturilor se realizeazã pe bazã de proces-verbal de predare-primire, încheiat de cãtre cele douã bãnci potrivit prevederilor protocolului.
            Dosarele cuprinzând acte si documente aferente conturilor transferate rãmân la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si se pãstreazã potrivit dispozitiilor legale.
            Începând cu data de 17 mai 1999 operatiunile cu clientela corespunzãtoare acestor conturi vor fi efectuate de Banca Comercialã Românã - S.A.
            Disponibilitãtile si depozitele în lei si în valutã, transferate de la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) S.A. la Banca Comercialã Românã - S.A., vor fi remunerate, începând cu data de 15 mai 1999, cu dobânda practicatã de Banca Comercialã Românã - S.A. la depozitele la termen si la vedere. Fac exceptie depozitele cu dobândã fixã, la care dobânda va fi mentinutã pânã la termenul stabilit în conventia încheiatã între Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si clienti.
            Art. 3. - Preluarea la datoria publicã internã si emiterea titlurilor de stat în lei si în valutã, aferente operatiunilor prevãzute la art. 1, precum si evidentierea lor de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A. se fac cu data de 14 mai 1999, pentru obligatiile de platã efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si procesului-verbal de predare-reprimire.
            Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea si realitatea sumelor preluate la datoria publicã internã conform art. 1 revine Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) S.A. prin administratorul special numit de Banca Nationalã a României.
            Art. 4. - Operatiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonante de urgentã se deruleazã prin Banca Nationalã a României, care actioneazã în calitate de agent al statului.
            În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã Ministerul Finantelor va încheia cu Banca Comercialã Românã - S.A. o conventie de derulare a datoriei publice astfel contractate.
            Art. 5. - Pentru toate retragerile de disponibilitãti si depozite înainte de 12 luni de la data preluãrii acestora de la Banca Nationalã a României va rãscumpãra de la Banca Comercialã Românã - S.A., la cererea acesteia, în termen de douã zile, titluri de stat de valoare egalã cu retragerile efectuate de clienti.
            Art. 6. - Pânã la data scadentei titlurilor de stat, prevãzutã la art. 1, disponibilitãtile si depozitele în lei si în valutã, preluate de la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si existente în sold la Banca Comercialã Românã - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii.
            Art. 7. - În contabilitatea Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., în contrapartida obligatiilor de platã cedate, se va evidentia diminuarea activului cu activele neperformante ce se predau la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în conditiile prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1998, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 44/1999.
            Pânã la predarea efectivã a activelor prevãzute la alin. 1 obligatiile de predare ale Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. se evidentiazã în contul "creditori".
            Art. 8. - Dupã predarea pentru valorificare la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare a activelor neperformante, eventualele diferente dintre valoarea obligatiilor de platã cedate conform art. 1 si valoarea activelor neperformante predate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare vor fi evidentiate de Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. în contul "decontãri cu bugetul statului", urmând a fi regularizate prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 9. - Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare la data de 14 mai 1999. Orice alte dispozitii contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 14 mai 1999.
Nr. 62.