MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 207    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 13 mai 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           78. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, adoptatã la Madrid la 21 mai 1980

           150. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, adoptatã la Madrid la 21 mai 1980

           20. - Decret privind supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentalor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia

           79. - Lege pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia

           Amendamente la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii

           151. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia

           80. - Lege privind reorganizarea comunei Barcani si înfiintarea comunei Valea Mare, judetul Covasna

           152. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Barcani si înfiintarea comunei Valea Mare, judetul Covasna

           156. - Decret privind numirea în functie a unui judecãtor financiar

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           353. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, în administrarea Serviciului de Informatii Externe

           357. - Hotãrâre privind modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 674/1998 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilorcu efective de jandarmi, cu modificãrile si completãrile ulterioare

           362. - Hotãrâre pentru completarea art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã si celelalte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate

           366. - Hotãrâre privind prelungirea termenului prevãzut la art. III alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 864/1998 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare

           369. - Hotãrâre privind interdictia de a vinde si furniza petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL
CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, adoptatã la Madrid la 21 mai 1980

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 120 din 28 august 1998 pentru ratificarea de cãtre România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, adoptatã la Madrid la 21 mai 1980 emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. I) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu urmãtoarea modificare:
           - La articolul 2, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) România declarã cã, în sensul prevederilor art. 2 paragraful 2 din Conventia-cadru europeanã privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, colectivitãtile sau autoritãtile teritoriale desemnate sã exercite functiile regionale sunt, potrivit legislatiei sale în vigoare, judetele, respectiv consiliile judetene."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 78.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, adoptatã Ia Madrid la 21 mai 1980

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a colectivitãtilor sau autoritãtilor teritoriale, adoptatã la Madrid la 21 mai 1980, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 10 mai 1999.
Nr. 150.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentelor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune Parlamentului acceptarea de cãtre România a amendamentelor aduse, la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialâ a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 13 ianuarie 1999.
Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - România acceptã amendamentele aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Oeputatilor în sedinta din 7 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 79.

REZOLUTIA ADUNÃRII MONDIALE A SÃNÃTÃTII*)

A 51-A SESIUNE A ADUNÃRII MONDIALE
A SÃNÃTÃTII
WHA 51.23
16 mai 1998

Amendamente la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii

            A 51-a sesiune a Adunãrii Mondiale a Sãnãtãtii,
            considerând cã numãrul membrilor Consiliului executiv ar trebui sã fie mãrit de la 32 la 34, astfel încât numãrul de membri ai Regiunii Europene si ai Regiunii Pacificului Occidental, abilitati sã desemneze câte un reprezentant în Consiliul executiv, sã poatã fi adus la 8, respectiv 5,
            1. Adoptã urmãtoarele amendamente la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, textele în limbile englezã, arabã, chinezã, spaniolã, francezã si rusã fiind egal autentice:
           - Articolul 24 se înlocuieste cu urmãtorul text:
            "Consiliul este compus din 34 de persoane, desemnate de tot atâtea state membre. Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii alege, tinând seama de o repartitie geograficã echitabilã, statele chemate sã desemneze un delegat în Consiliu, întelegându-se cã cel putin trei dintre acesti membri trebuie alesi din rândul fiecãreia dintre organizatiile regionale stabilite prin aplicarea art. 44. Fiecare dintre aceste state va trimite la Consiliu o personalitate, tehnic calificatã în domeniul sãnãtãtii, care va putea fi însotitã de supleanti si de consilieri."
           - Articolul 25 se înlocuieste cu urmãtorul text:
            "Acesti membri sunt alesi pentru 3 ani si sunt reeligibili; cu toate acestea, dintre membrii alesi la prima sesiune a Adunãrii Mondiale a Sãnãtãtii care va urma dupã intrarea în vigoare a amendamentului la prezenta Constitutie, modificând numãrul membrilor Consiliului de la 32 la 34, mandatul membrilor suplimentari alesi va fi, dupã caz, redus cu atât cât este necesar pentru a facilita alegerea a cel putin unui membru din fiecare organizatie regionalã în fiecare an."
            2. Decide cã douã exemplare din prezenta rezolutie vor fi autentificate prin semnãtura presedintelui celei de a 51-a sesiuni a Adunãrii Mondiale a Sãnãtãtii si a directorului general al Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, urmând ca un exemplar sã fie transmis secretarului general al Natiunilor Unite, depozitarul Constitutiei, iar celãlalt exemplar sã fie pãstrat în arhivele Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii.
            3. Decide cã notificarea acceptãrii acestor amendamente de cãtre statele membre, conform dispozitiilor art. 73 din Constitutie, se va efectua prin depunerea unui instrument oficial adresat secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, astfel cum prevede art. 79 lit. b) din Constitutie, pentru acceptarea Constitutiei însesi.


*) Traducere.
A 10-a sedintã plenarã,
16 mai 1998


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 si 25 din Constitutia Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, prin Rezolutia 51.23 adoptatã la Geneva la 16 mai 1998 de cãtre Adunarea Mondialã a Sãnãtãtii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 10 mai 1999.
Nr. 151.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind reorganizarea comunei Barcani si înfiintarea comunei Valea Mare, judetul Covasna

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Comuna suburbanã Barcani, judetul Covasna, se reorganizeazã, având în componentã satele Barcani, Lãdãuti si Sãrãmas.
            Art. 2. - La data prezentei legi se înfiinteazã comuna suburbanã Valea Mare, judetul Covasna, având în componentã satul Valea Mare.
            Art. 3. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã a teritoriului României se modificã în mod corespunzãtor.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 80.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Barcani si înfiintarea comunei Valea Mare, judetul Covasna

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind reorganizarea comunei Barcani si înfiintarea comunei Valea Mare, judetul Covasna, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 10 mai 1999.
Nr. 152.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unui judecãtor financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Doamna Pop Eudochia se numeste în functia de judecãtor financiar la Colegiul jurisdictional al Camerei de Conturi din judetul Maramures.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 156.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, în administrarea Serviciului de Informatii Externe

            În temeiul art. 12 alin. (1 ) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului, proprietate publicã a statului, situat în comuna Snagov, satul Snagov, judetul Ilfov, identificat conform anexei*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Serviciului de Informatii Externe.
            Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminueazã cu valoarea bunurilor prevãzute la art. 1, iar patrimoniul Serviciului de Informatii Externe se majoreazã în mod corespunzãtor.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Cãtãlin Harnagea
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 6 mai 1999.
Nr. 353.


*) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 674/1998 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, cu modificãrile si completãrile ulterioare

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Articolul 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 674/1998 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, cu modificãrile si completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Prefectii sunt obligati sã asigure paza prefecturilor cu gardieni publici, în conditiile legii."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
p. Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei

Bucuresti, 6 mai 1999.
Nr. 357.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã si celelalte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate

            În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 40/1991, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã si celelalte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se completeazã cu litera d) cu urmãtorul cuprins:
            "d) o indemnizatie de 25%, în cazul în care personalul îsi desfãsoarã activitatea în conditii de conflict armat sau în alte situatii de violentã ori insecuritate recunoscute oficial. Aceastã indemnizatie se acordã numai pe durata existentei riscurilor mentionate."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 10 mai 1999.
Nr. 362.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea termenului prevãzut la art. III alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 864/1998 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare

            În temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Articol unic. - Termenul maxim prevãzut la art. III alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 864/1998 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 decembrie 1998, se prelungeste pânã la data de 31 decembrie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 366.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind interdictia de a vinde si furniza petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia

            Având în vedere prevederile Reglementãrii Consiliului Uniunii Europene nr. 900, adoptatã la 29 aprilie 1999, intratã în vigoare la 1 mai 1999 (Jurnalul Oficial al Comunitãtii Europene nr. L 114/1 mai 1999), privind interdictia de a vinde, furniza sau exporta petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia,
            tinând seama de aprobarea datã de Guvern în sedinta din 29 aprilie 1999 privind alinierea României la transpunerea în practicã a Pozitiei comune adoptate de Consiliul Uniunii Europene la 23 aprilie 1999 (transpusã juridic în Reglementarea Consiliului Uniunii Europene nr. 900/1999), referitoare la interdictia de a furniza si a vinde petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se interzic:
            a) vânzarea, furnizarea sau exportul, direct sau indirect, al petrolului sau produselor petroliere cuprinse în anexa care face parte din prezenta hotãrâre, provenind sau neprovenind din România, cãtre orice persoanã sau organizatie din Republica Federalã Iugoslavia sau cãtre orice persoanã sau organizatie, în scopul desfãsurãrii unei activitãti comerciale pe sau dinspre teritoriul Republicii Federale Iugoslavia;
            b) expedierea pe cale maritimã sau fluvialã cãtre Republica Federalã Iugoslavia a produselor la care se face referire la lit. a);
            c) participarea la activitãti conexe al cãror obiect sau efect este facilitarea tranzactiilor sau a activitãtilor la care se face referire la lit. a) si b).
            Art. 2. - Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 1, autoritãtile competente pot autoriza:
            a) vânzarea, furnizarea sau exportul produselor cuprinse în anexã, pentru uzul misiunii diplomatice si consulare a României în Republica Federalã Iugoslavia, precum si pentru uzul unei prezente internationale de mentinere a pãcii;
            b) de la caz la caz, vânzarea, furnizarea sau exportul produselor cuprinse în anexã, dacã se prezintã dovezi convingãtoare cã vânzarea, furnizarea sau exportul serveste strict unor scopuri umanitare.
            Art. 3. - Prezenta hotãrâre se aplicã pe întregul teritoriu al României, inclusiv în spatiul aerian, la bordul oricãrei aeronave sau al oricãrui vas aflat sub jurisdictia statului român, precum si oricãrei persoane fizice sau juridice române care actioneazã în afara teritoriului României.
            Art. 4. - Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Apãrãrii Nationale vor elabora, în termen de 7 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, mãsuri de aplicare a prevederilor acesteia, în limitele competentei fiecãrui minister.
            Art. 5. - Încãlcarea prevederilor prezentei hotãrâri atrage rãspunderea civilã, materialã, administrativ-disciplinarã, contraventionalã sau penalã, dupã caz, a persoanei vinovate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Elena Zamfirescu,
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
p. Ministru de interne,
Liviu Popescu,
secretar de stat

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 369.

ANEXÃ

PETROL SI PRODUSE PETROLIERE LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ART. 1


Pozitia tarifarã
Denumirea mãrfii

2709 00 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute
2710 00 Uleiuri din petrol si din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; produse nedenumite si necuprinse în altã parte, care contin în greutate cel putin 70% uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase, aceste uleiuri fiind constituenti de baza ai produselor respective
2711 Gaz de sondã si alte hidrocarburi gazoase
2712 10 Vaselinã 
2712 20 Parafinã continând în greutate mai putin de 0,75% ulei
ex. 2712 90 Ozocheritã, cearã de lignit sau de turbã (produse naturale)
2713 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase
2714 Bitum si asfalt, naturale; sisturi si nisipuri bituminoase; asfaltite si roci asfaltice
2715 00 Amestecuri bituminoase pe bazã de asfalt natural sau bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoalã de gudron mineral (de exemplu: masticuri bituminoase, "cut-backs")
2901 Hidrocarburi aciclice
2902 11 Ciclohexan
2902 20 Benzen
2902 30 Toluen
2902 41 00 O-xilen
2902 42 00 M-xilen
2902 43 00 P-xilen
2902 44 Amestec de izomeri ai xilenului
2902 50 00 Stiren
2902 60 00 Etilbenzen
2902 70 00 Cumen
2905 11 00 Metanol (alcool metilic)
3403 19 10 Preparate lubrifiante (inclusiv uleiuri pentru tãiere, preparate pentru degriparea suruburilor, preparate antiruginã sau anticorozive si preparate pentru demulare pe bazã de lubrifianti) continând 70% sau mai mult din greutate, uleiuri petroliere sau de minerale bituminoase, neconsiderate constituenti de bazã
3811 21 00 Aditivi pentru uleiuri lubrifiante care contin uleiuri petroliere sau minerale bituminoase
3824 90 10 Sulfonati de petrol, cu exceptia sulfonatilor de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici ai uleiurilor de minerale bituminoase, tiofeni si sãrurile lor
3824 90 95 Altele