MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 206    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 12 mai 1999
 
SUMAR
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
            140. - Ordin al ministrului transporturilor privind autorizarea si supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si servicii în activitãtile de construire, modernizare, întretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
            7. - Norme privind fondurile proprii ale bãncilor
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 
ORDIN
privind autorizarea si supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si servicii în activitãtile de construire, modernizare, întretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul
 
            Ministrul transporturilor,
            în temeiul art. 11 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) lit. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,
            având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Feroviare Române - AFER si ale Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - (1) În domeniul transportului feroviar si cu metroul, activitãtile de constituire, modernizare, întretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pot fi realizate numai de cãtre furnizori de produse si/sau servicii, denumiti în continuare furnizori feroviari, autorizati si supravegheati, din punct de vedere tehnic, de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã - AFER, denumitã în continuare AFER.
            (2) Autorizarea furnizorilor feroviari se efectueazã potrivit Normelor privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul, prevãzute în anexa nr. 1.
            (3) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevãzute în anexa nr. 2.
            Art. 2. - Furnizarea de produse si/sau servicii pentru realizarea activitãtilor prevãzute la art. 1 poate fi efectuatã de cãtre furnizorii feroviari, dacã acestia fac dovada omologãrii tehnice sau, dupã caz, a detinerii unui agrement tehnic pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.
            Art. 3. - (1) Omologarea tehnicã a produselor si/sau serviciilor se acordã de cãtre AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnicã a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul, prevãzute în anexa nr. 3.
            (2) Pentru produsele si/sau serviciile omologate tehnic AFER va elibera certificate de omologare tehnicã, ale cãror model si continut sunt prevãzute în anexa nr. 4.
            Art. 4. - (1) Produsele si/sau tehnologiile din import pot fi acceptate pentru utilizare în domeniul transportului feroviar si cu metroul, pe baza unui agrement tehnic eliberat de cãtre AFER.
            (2) Agrementul tehnic este documentul care se acordã de cãtre AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice în transportul feroviar si cu metroul, prevãzute în anexa nr. 5.
            (3) Modelul si continutul agrementului tehnic sunt prevãzute în anexa nr. 6.
            Art. 5. - (1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereazã numai în cazul în care furnizorul feroviar se angajeazã sã accepte supravegherea modului în care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produsului si/sau serviciului furnizat, prin actiuni de evaluare si/sau actiuni de inspectie tehnicã feroviarã, realizate de cãtre AFER.
            (2) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnicã feroviarã se realizeazã de cãtre AFER pe bazã de contract sau de conventie.
            (3) Inspectia tehnicã feroviarã se organizeazã si se efectueazã de cãtre AFER, potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnicã în transportul feroviar si cu metroul, prevãzute în anexa nr. 7.
            Art. 6. - Verificãrile si încercãrile pentru stabilirea conformitãtii produselor si/sau serviciilor în vederea omologãrii tehnice, a certificãrii sau a acordãrii agrementelor tehnice, dupã caz, se vor efectua în laboratoarele AFER, precum si în alte laboratoare autorizate/atestate de cãtre aceasta.
            Art. 7. - (1) Compania Nationalã de Cãi Ferate "c.f.r." - S.A., Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A., Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Marfã "c.f.r. marfã" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "s.a.a.f." - S.A., Regia Autonomã de Exploatare a Metroului "metrorex" Bucuresti, precum si alti agenti economici care îsi desfãsoarã activitatea în domeniul transportului feroviar si cu metroul pot încheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor necesare pentru desfãsurarea activitãtilor prevãzute la art. 1 numai cu furnizori feroviari care îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 2.
            (2) Unitãtile prevãzute la alin. (1) pot încheia, pânã la data de 30 septembrie 1999, contracte si cu furnizori feroviari care nu îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 2, dar care posedã certificatul de conformitate sau un document din care sã rezulte stadiul actiunii de certificare pentru produsele si/sau serviciile respective, eliberat de cãtre fosta Regie Autonomã "Registrul Feroviar Român - REFER" sau de cãtre AFER, dupã caz.
            (3) Rapoartele de omologare tehnicã, eliberate de Regia Autonomã "societatea nationalã a cãilor ferate române" pânã la data de 1 octombrie 1998, îsi pãstreazã valabilitatea pânã la expirarea termenului înscris pe document, dar nu mai mult de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, în conditiile vizãrii acestora de cãtre AFER si acceptãrii de cãtre furnizor a supravegherii tehnice conform art. 5 alin. (3).
            Art. 8. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 9. - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea materialã, civilã sau penalã, dupã caz, potrivit legii.
            Art. 11. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrarã îsi înceteazã aplicabilitatea.
            Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
 
Bucuresti, 15 mattie 1999.
Nr. 140.
 
ANEXA Nr. 1
 
NORME
privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
            Art. 1. - În scopul respectãrii cerintelor privind siguranta circulatiei si a securitãtii transportului feroviar si cu metroul, activitãtile de construire, modernizare, reparare si întretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare si de livrare a produselor/serviciilor pentru realizarea acestor activitãti se pot efectua numai de cãtre agentii economici, furnizori de produse sau servicii, autorizati si supravegheati, din punct de vedere tehnic, de cãtre AFER, denumiti în continuare furnizori feroviari.
            Art. 2. - În categoria furnizorilor feroviari intrã si subunitãtile specializate, fãrã personalitate juridicã, apartinând operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructurã feroviarã, care realizeazã activitãtile si/sau produsele/serviciile prevãzute la art. 1.
            Art. 3. - În sfera de aplicare a prezentelor norme intrã si realizarea activitãtilor si/sau produselor/serviciilor prevãzute la art. 1, aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinând agentilor economici care desfãsoarã activitãti de transport feroviar uzinal cu acces la reteaua feroviarã deschisã circulatiei publice.
            Art. 4. - (1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de cãtre AFER, prin care se atestã cã un furnizor feroviar intern poate realiza si/sau furniza una sau mai multe categorii de produse/servicii, cu respectarea cerintelor de calitate specifice transportului feroviar si cu metroul.
            (2) Autorizatia de furnizor feroviar, însotitã de certificatul de omologare tehnicã feroviarã de fabricatie sau de agrementul tehnic, dupã caz, dã dreptul furnizorului feroviar sã încheie, în conditiile legii, contracte pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor specificate în autorizatie.
            Art. 5. - Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal si netransmisibil, care se acordã pentru o perioadã de 5 ani de la data eliberãrii si este valabil în conditiile vizãrii lui anual de cãtre AFER.
            Art. 6. - Posesorii de autorizatie de furnizor feroviar se înregistreazã de cãtre AFER în Registrul agentilor economici furnizori de produse si/sau servicii în transportul feroviar si cu metroul.
 
CAPITOLUL II
Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar
 
            Art. 7. - Autorizatia de furnizor feroviar se poate acorda agentilor economici, persoane juridice române, care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarete cerinte:
            a) obiectul lor de activitate cuprinde fabricarea produselor, respectiv efectuarea serviciilor, care fac obiectul cererii pentru obtinerea autorizatiei de furnizor feroviar;
            b) dispun de structuri organizatorice, de dotãri tehnice si de personal instruit si/sau atestat care asigurã aplicarea eficientã a sistemului calitãtii pe baza standardelor SR-EN ISO seria 9000;
            c) dispun de laboratoare, standuri si/sau dispozitive speciale, autorizate/atestate tehnic de cãtre AFER, care sunt  necesare pentru verificarea si tinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare;
            d) fac dovada onorabilitãtii si a bonitãtii financiare;
            e) se angajeazã sã accepte, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de furnizor feroviar, supravegherea tehnicã efectuatã de cãtre AFER, prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnicã feroviarã;
            f) fac dovada achitãtii contravalorii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de cãtre AFER.
            Art. 8. - Pentru obtinerea autorizatiei de furnizor feroviar solicitantul trebuie sã depunã la AFER urmãtoarele documente:
            a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care sã rezulte:
            - denumirea persoanei juridice solicitante;
            - localitatea si sediul solicitantului;
            - numãrul de înregistrare la registrul comertului;
            - categoriile de produse si/sau servicii pentru care solicitã acordarea autorizatiei;
            b) actele legale de constituire ca persoanã juridicã, din care sã rezulte cã realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor, pentru care solicitã acordarea autorizatiei de furnizor feroviar, sunt cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic (în copie);
            c) certificatul de înmatriculare la registrul comertului (în copie);
            d) certificatul/atestatul, eliberat de AFER, privind stadiul de implementare a sistemului calitãtii în baza standardelor SR-EN ISO seria 9000 si/sau, dupã caz, stadiul certificãrii conformitãtii calitãtii produselor/serviciilor pentru care solicitã eliberarea autorizatiei de furnizor feroviar (în copie);
            e) lista cuprinzând principalele dotãri existente, necesare pentru realizarea produselor si/sau serviciilor în conditiile stabilite prin documentatiile tehnice si tehnologice respective;
            f) lista cuprinzând datele de identificare a principalilor subfurnizori;
            g) memoriul tehnic din care sã rezulte modul de organizare a agentului economic, nivelul tehnic si tehnologic, experienta în fabricarea produselor/serviciilor pentru care se solicitã autorizarea sau pentru produse similare, certificate obtinute privind sistemul de asigurare a calitãtii;
            h) lista cuprinzând laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare;
            i) lista cuprinzând principalii beneficiari ai produselor/serviciilor furnizate de cãtre solicitant si cel putin o recomandare scrisã, din partea unuia dintre beneficiari, din care sã rezulte cã solicitantul si-a respectat în mod corespunzãtor clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor/serviciilor furnizate;
            j) ultimul bilant contabil depus conform legii, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul în curs, precum si alte documente din care sã rezulte bonitatea solicitantului (în copie);
            k) declaratia solicitantului, din care sã rezulte cã, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de furnizor feroviar, se angajeazã:
            - sã anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordãrii autorizatiei;
            - sã respecte normele tehnice si tehnologice obligatorii în toate etapele de realizare a produselor/serviciilor prevãzute în autorizatie;
            - sã comunice la AFER data începerii si, dupã caz, data întreruperii si a reluãrii activitãtii de fabricare si livrare a produselor/serviciilor prevãzute în autorizatie;
            - sã accepte supravegherea tehnicã efectuatã de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnicã feroviarã;
            - sã accepte ca personalul posesor al legitimatiei de control emise de Ministerul Transporturilor sã efectueze controale, în vederea verificãrii modului în care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei de furnizor feroviar;
            l) dovada plãtii tarifului aferent eliberãrii autorizatiei de furnizor feroviar.
            Art. 9. - (1) AFER va comunica, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevãzute la art. 8, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei de furnizor feroviar. Decizia de neacordare a autorizatiei de furnizor feroviar va fi motivatã.
            (2) Dacã în termen de 15 zile de la primirea comunicãrii deciziei de neacordare a autorizatiei de furnizor feroviar solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitãtilor prevãzute în decizie, AFER va elibera autorizatia de furnizor feroviar solicitatã. În caz contrar, cererea se considerã respinsã.
            Art. 10. - (1) În perioada de valabilitate a autorizatiei de furnizor feroviar AFER va supraveghea modul în care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnicã. Dacã pe parcursul supravegherii se constatã cã una sau mai multe conditii care au stat la baza acordãrii autorizatiei nu mai sunt îndeplinite, AFER poate suspenda sau poate retrage, dupã caz, autorizatia de furnizor feroviar acordatã.
            (2) Cu cel putin 30 de zile înainte de data expirãrii vizei anuale a autorizatiei de furnizor feroviar, dar nu mai mult de 45 de zile, posesorul acesteia va cere, în scris, la AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însotitã de documentele care au suferit modificãri fatã de cele prezentate la acordarea initialã a autorizatiei de furnizor feroviar si de dovada efectuãrii plãtii tarifului aferent acordãrii vizei anuale.
            (3) AFER va comunica, în scris, în termen de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei de furnizor feroviar. Decizia de neacordare va fi motivatã. Dacã în termen de 15 zile de la data primirii comunicãrii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada eliminãrii neconformitãtilor prevãzute în decizie, AFER va acorda viza anualã, iar în caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar.
            (4) În cazul în care, în termen de 90 de zile de la data suspendãrii autorizatiei de furnizor feroviar, posesorul acesteia face dovada eliminãrii neconformitãtilor care au condus la suspendarea autorizatiei, AFER va dispune încetarea suspendãrii si reacordarea autorizatiei. În caz contrar, se retrage autorizatia de furnizor feroviar suspendatã.
            (5) În cazul retragerii autorizatiei de furnizor feroviar, acordarea unei noi autorizatii se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.
            (6) Furnizorului feroviar cãruia i s-a retras de douã ori autorizatia de furnizor feroviar nu i se va mai elibera o nouã autorizatie timp de 5 ani de la retragerea acesteia.
 
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
 
            Art. 11. - Detinerea autorizatiei de furnizor feroviar nu scuteste posesorul acesteia de rãspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor furnizate
            Art. 12. - (1) Eventualele contestatii împotriva deciziei de neacordare, suspendare sau, dupã caz, de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar se depun la AFER în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei.
            (2) Solutionarea contestatiilor se face de cãtre Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunicã, în scris, contestatarului.
            Art. 13. - AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizatiei de furnizor feroviar.
            Art. 14. - Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anualã, încetarea suspendãrii, eliberarea duplicatelor si a autorizatiei de furnizor feroviar se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.
            Art. 15. - Lista cuprinzând persoanele juridice cãrora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras autorizatia de furnizor feroviar, dupã caz, sau lista cuprinzând persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectivã se publicã în Buletinul AFER.
 
ANEXA Nr. 2
 
ROMÂNIA
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 
AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ - AFER
 
 
AUTORIZATIE
DE FURNIZOR FEROVIAR
 
Seria ......................... Nr. .........................
 
      În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului. nr. 12/1998, 
ale Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 626/1998, persoana 
juridicã  ........................................................., cu sediul în localitatea ................................... 
str. ...................................... nr. ................, judetul (sectorul) ........................., înregistratã la 
Camera de Comert si Industrie a României la nr. ....................................., este autorizatã sã realizeze si/sau sã furnizeze, în calitate de furnizor de produse/servicii pentru domeniul transportului feroviar si cu metroul, urmãtoarele categorii de produse/servicii: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
      Prezenta autorizatie este valabilã pe o perioadã de 5 ani de la data eliberãrii, în conditiile vizãrii anuale. Obligatiile si drepturile posesorului autorizatiei, precum si vizele anuale sunt specificate pe verso. 
  
      Data eliberãrii ................ 
  
Director general,
..........................................
(numele, prenumele si semnãtura)
L.S.
 
(verso)
 
            Posesorul autorizatiei are urmãtoarele obligatii:
 
            1. sã anunte imediat Autoritatea Feroviarã Românã - AFER despre orice modifiicare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizatiei, despre data începerii efective sau, dupã caz, a întreruperii activitãtii;
            2. sã organizeze si sã asigure controlul propriu pe fluxul de fabricatie;
            3. sã accepte supravegherea de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã - AFER a activitãtii de realizare a categoriilor de produse/servicii, nominalizate în autorizatie, prin actiuni de evaluare periodicã si/sau actiuni de inspectie tehnicã feroviarã, si sã asigure, la cerere, conditiile necesare pentru realizarea acestor actiuni, respectiv spatii de lucru, echipamente de lucru si de protectie adecvate, aparate de mãsurã si control;
            4. sã achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru activitãtile desfãsurate de Autoritatea Feroviarã Românã - AFER privind vizarea anualã a prezentei autorizatii, efectuarea actiunilor de evaluare periodicã si efectuarea inspectiei tehnice feroviare, dupã caz.
 
            Posesorul autorizatiei are urmãtoarele drepturi:
 
            1. sã solicite obtinerea certificatelor de omologare tehnicã feroviarã pentru produse/servicii noi, care se încadreazã în categoriile produselor/serviciilor specificate în autorizatie;
            2. sã încheie, în conditiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse/servicii din categoriile specificate în autorizatie si pentru care detine certificate de omologare tehnicã sau, dupã caz, agremente tehnice valabile.
 
VIZE ANUALE
 
Valabil pânã la data
de
.....................
Director
general,
.....................
L.S.
Valabil pânã la data
de
.....................
Director
general,
.....................
L.S.
Valabil pânã la data
de
.....................
Director
general,
.....................
L.S.
Valabil pânã la data
de
.....................
Director
general,
.....................
L.S.
Valabil pânã la data
de
.....................
Director
general,
.....................
L.S.
 
ANEXA Nr. 3
 
NORME
privind omologarea tehnicã a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
            Art. 1. - (1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul, denumite, în continuare produse feroviare, pot fi utilizate în activitãtile de construire, modernizare, reparare si întretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai în conditiile în care au fost omologate tehnic, în prealabil, de cãtre AFER.
            (2) În categoria produselor feroviare intrã si vehiculele feroviare.
            Art. 2. - (1) Omologarea tehnicã se realizeazã pentru produsele feroviare si se finalizeazã cu eliberarea certificatulul de omologare tehnicã.
            (2) Certificatul de omologare tehnicã se acordã pentru atestarea unui nou tip de produs feroviar sau pentru atestarea conformitãtii cu documentul tehnic de referintã a unui tip de produs feroviar realizat/fabricat de cãtre un furnizor feroviar.
            Art. 3. - (1) Omologarea tehnicã pentru atestarea tipului de produs feroviar, denumitã în continuare omologare tehnicã de tip, si pentru atestarea realizãrii/fabricatiei produsului feroviar, denumitã în continuare omologare tehnicã de fabricatie, se realizeazã, de regulã, în douã faze:
            a) omologarea tehnicã preliminarã, care permite realizarea produsului feroviar într-un numãr limitat, în vederea efectuãrii verificãrilor si încercãrilor acestuia în exploatare;
            b) omologarea tehnicã finalã, care permite productia de serie a produsului feroviar omologat.
            (2) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnicã finalã de tip pentru un produs feroviar i se acordã si certificatul de omologare tehnicã preliminarã de fabricatie pentru produsul respectiv.
            Art. 4. - (1) În cazul omologãrii tehnice preliminare, de tip sau de fabricatie, valabilitatea certificatului de omologare tehnicã este:
            a) de maximum 12 luni;
            b) limitatã la un numãr de produse, fãrã a depãsi durata de 12 luni.
            (2) În cazul omologãrii tehnice finale, valabilitatea certificatului de omologare este:
            a) pe duratã nedeterminatã pentru omologarea tehnicã de tip;
            b) de maximum 5 ani pentru omologarea tehnicã de fabricatie.
            Art. 5. - (1) Certificatul de omologare tehnicã îsi pierde valabilitatea în cazul în care se aduc modificãri constructive produsului sau modificãri ale tehnologiei de fabricatie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau a mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar respectiv.
            (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sã solicite în prealabil, în scris, avizul AFER pentru orice modificare constructivã a unui produs feroviar omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia.
            Art. 6. - Certificatul de omologare tehnicã este un document cu regim special, nominal, netransmisibil si se acordã, la cerere, în mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, în conditiile prezentelor norme.
            Art. 7. - Evidenta produselor feroviare, omologate tehnic, repartizate pe furnizori, se tine de cãtre AFER în Registrul produselor feroviare omologate tehnic.
 
CAPITOLUL II
Clasificarea produselor feroviare
 
            Art. 8. - Prin produs feroviar se întelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator, destinat materialului rulant, cãii de rulare, semnalizãrii feroviare, alimentãrii cu energie electricã, controlului si comenzii circulatiei feroviare, instalatiilor de mentenantã, sau având legãtura cu mai multe din aceste elemente.
            Art. 9. - În functie de gravitatea consecintelor unei potentiale defectãri, cu implicatii în siguranta si securitatea transporturilor feroviare, în realizarea transportului feroviar, calitatea prestatiilor oferite clientului si/sau în costurile de întretinere si exploatare, produsele feroviare se clasificã în urmãtoarele clase de risc:
            Clasa 1 A: produse feroviare a cãror defectare antreneazã pierderea sigurantei si securitãtii transporturilor, comportând urmãtoarele riscuri:
            - risc de accident feroviar care poate sã cauzeze rãniri personalului feroviar sau pasagerilor;
            - risc de distrugere majorã a echipamentelor feroviare sau a mãrfurilor transportate.
            Exemple:
            a) la materialul rulant:
            - osii montate, cutii de osie si elemente componente ale acestora;
            - aparate de tractiune, legare, tamponare;
            - echipamente si elemente componente ale sistemelor de frânã, de orice fel;
            - echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie;
            - usi de acces din exterior;
            - echipamente si dispozitive de protectie, aferente instalatiilor electrice si electronice;
            - instalatii de control automat al vitezei si componentele acestora;
            - dispozitive de sigurantã la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si al materialelor pulverulente;
            b) la infrastructura feroviarã:
            - instalatii de semnalizare si control al circulatiei;
            - relee de sigurantã sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si control al circulatiei;
            - inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau instalatii similare;
            - sine, aparate de cale si traverse de cale feratã;
            - electromecanisme de macaz;
            - aparate de compensare a cãii pe poduri.
            Clasa 1 B: produse feroviare a cãror defectare determinã grave perturbatii în exploatarea feroviarã
            Exemple:
            a) la materialul rulant:
            - motoare de tractiune de orice fel;
            - sisteme de transmisie de orice fel;
            - sisteme de comandã si servicii auxiliare;
            - pantografe;
            - transformatoare de putere;
            b) la infrastructura feroviarã:
            - linia de contact si elementele componente ale acesteia;
            - elemente componente ale instalatiilor CED, CEM, BLA, cu exceptia celor prevãzute la clasa 1A;
            - elemente de prindere a sinei;
            - elemente ale suprastructurii podurilor.
            Clasa 2 A: produse feroviare a cãror defectare determinã o diminuare a calitãtii conditiilor de transport
            Exemple:
            a) la materialul rulant:
            - elementele componente ale sistemelor de iluminare, încãlzire si conditionare a aerului;
            - elementele componente ale instalatiilor sanitare;
            - usi si ferestre interioare;
            - elementele componente ale instalatiei frigorifice la vagoane;
            b) la infrastructura feroviarã:
            - elementele componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare.
            Clasa 2 B: produse feroviare a cãror defectare afecteazã costurile de întretinere si exploatare, cu influente în calitatea transportului
            Exemple:
            a) la materialul rulant:
            - sisteme de monitorizare si diagnozã;
            - materiale si elemente ale structurii de rezistentã si ale dotãrilor interioare;
            - materiale pentru protectie anticorozivã;
            - baterii, acumulatoare si elemente ale instalatiei de iluminare si/sau sonorizare;
            b) la infrastructura feroviarã:
            - materiale pentru protectie anticorozivã;
            - materiale si elemente ale structurii de rezistentã ale podurilor, tunelurilor etc.;
            - aparate de reazem pentru poduri;
            - utilaje si dispozitive speciale utilizate la întretinerea cãii si a liniei de contact;
            - piatrã spartã pentru prisma de balast.
            Clasa 3: alte produse feroviare a cãror defectare nu este perceputã de clienti si/sau nu are efecte majore asupra costurilor de întretinere si exploatare
            Exemple:
            - materiale si elemente cu caracter estetic;
            - materiale de uz general.
            Art. 10. - (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a cãror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea tehnicã sau obtinerea agrementelor tehnice, dupã caz.
            (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnicã.
            (3) Produsele feroviare realizate din mai multe componente se încadreazã în clasa de risc a componentei cu riscul cel mai ridicat.
            (4) Serviciile destinate fabricãrii, modernizãrii, reparãrii, întretinerii sau exploatãrii, dupã caz, a unor produse feroviare se încadreazã în aceleasi clase de risc ca si produsele respective.
            (5) Clasa de risc a unui produs feroviar se stabileste de cãtre AFER si se înscrie în documentul de referintã al produsului respectiv.
 
CAPITOLUL III
Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnicã
 
            Art. 11. - Certificatul de omologare tehnicã poate fi acordat furnizorilor feroviari, persoane juridice române, care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele cerinte:
            a) detin o autorizatie de furnizor feroviar, valabilã pentru categoria de produs feroviar pentru care se solicitã omologarea tehnicã;
            b) detin documentatia tehnicã a produsului feroviar, acceptatã în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizatã de cãtre AFER;
            c) fac dovada cã prototipul produsului a corespuns conditiilor specificate în documentul tehnic de referintã;
            d) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructurã pentru efectuarea încercãrilor în exploatare, în cazul în care aceste încercãri sunt necesare pentru omologarea finalã a produsului.
            Art. 12. - Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnicã a unui produs feroviar solicitantul trebuie sã depunã la AFER o documentatie, în original si în copie, care trebuie sã cuprindã:
            a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare, din care sã rezulte:
            - denumirea persoanei juridice solicitante;
            - localitatea si sediul solicitantului;
            - numãrul de înregistrare la registrul comertului;
            - numãrul si data eliberãrii autorizatiei de furnizor feroviar;
            - denumirea produsului pentru care solicitã omologarea si numãrul documentului de referintã;
            - felul si faza omologãrii;
            b) documentul tehnic de referintã care poate fi, dupã caz, caiet de sarcini, normã sau specificatie tehnicã de produs;
            c) memoriul tehnic de prezentare a produsului, care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante, la conceptia si solutiile constructive, functionarea, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricatie, la influentele asupra sigurantei si securitãtii transporturilor, asupra sãnãtãtii omului si asupra mediului;
            d) notele de calcul, prevãzute de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului, dacã este cazul;
            e) programul de verificãri si încercãri ale produsului în vederea omologãrii tehnice;
            f) documentele care contin rezultatele verificãrilor si încercãrilor efectuate;
            g) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructurã pentru efectuarea încercãrilor în exploatare, dacã este cazul;
            h) certificatele de omologare tehnicã si/sau agrementele tehnice pentru componentele cu functii independente, utilizate la realizarea produsului, dacã este cazul;
            i) raportul comisiei de omologare preliminarã si raportul asupra comportãrii în exploatare a prototipului si/sau a seriei zero, în cazul omologãrii în fazã finalã;
            j) dovada achitãrii tarifului de omologare tehnicã.
            Art. 13. - (1) AFER va verifica documentatia prezentatã si va comunica în scris solicitantilor, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnicã a produsului feroviar respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, dupã caz, decizia de respingere motivatã a cererii.
            (2) Dacã în termen de 30 de zile de la primirea comunicãrii prin care se solicitã completarea documentelor beneficiarul nu remediazã neconformitãtile respective, cererea se considerã respinsã.
            (3) Dupã verificarea documentelor prevãzute la art. 12, AFER va retine copii de pe acestea si va returna originalele furnizorului feroviar.
            Art. 14. - (1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul, componenta comisiei de omologare a produsului feroviar respectiv, care trebuie sã cuprindã reprezentanti ai furnizorului feroviar, ai subfurnizorilor, ai proiectantului, ai beneficiarilor si ai AFER.
            (2) Comisia de omologare va fi convocatã, în scris, de cãtre furnizorul solicitant, la o datã pusã de acord cu pãrtile interesate, de regulã la sediul acestuia. Presedintele comisiei de omologare este reprezentantul AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de cãtre furnizorul feroviar solicitant.
            (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitie membrilor comisiei de omologare, cu cel putin 5 zile înainte de data la care aceasta a fost convocatã, documentatia produsului, întocmitã potrivit art. 12.
            (4) Furnizorul feroviar trebuie sã aibã disponibile, pentru a fi puse la dispozitie comisiei de omologare, la cererea acesteia, prototipul produsului si urmãtoarele documente:
            a) documentatia tehnicã de executie si control, inclusiv planul de calitate si de control;
            b) cartea tehnicã a produsului, instructiuni de exploatare, întretinere, reparare, piese de schimb, service;
            c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului;
            d) procesul-verbal de receptie internã a produsului.
            Art. 15. - (1) Comisia de omologare verificã documentele dosarului de omologare tehnicã a produsului feroviar respectiv, alte documente puse la dispozitie, la cerere, si, dupã caz, solicitã efectuarea unor verificãri pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului, urmãrind, în principal, dacã:
            a) documentatia tehnicã de executie este întocmitã de personal calificat, este avizatã, aprobatã si înregistratã în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
            b) solutiile tehnice privind constructia, fabricatia si utilizarea produsului satisfac cerintele specificate în documentul tehnic de referintã;
            c) notele de calcul au fost elaborate în conformitate cu normele tehnice în vigoare, iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate;
            d) verificãrile si încercãrile s-au efectuat în conformitate cu programul de încercãri si verificãri ale produsului, stabilit initial, cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate în documentatia tehnicã a produsului.
            (2) Rezultatele verificãrilor efectuate de cãtre comisia de omologare se înscriu în raportul comisiei de omologare tehnicã, care va cuprinde, în mod obligatoriu, urmãtoarele:
            a) numãrul actului de convocare a comisiei de omologare tehnicã, data si locul întrunirii acesteia;
            b) denumirea produsului si a documentului tehnic de referintã;
            c) concluziile comisiei de omologare cu privire la documentele existente în dosarul de omologare;
            d) concluziile comisiei de omologare cu privire la verificãrile efectuate asupra produsului si asupra proceselor de fabricatie;
            e) hotãrârea comisiei de omologare cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare;
            f) componenta comisiei de omologare si semnãturile membrilor acesteia.
            Art. 16. - (1) AFER, în baza concluziilor si a hotãrârii înscrise în raportul comisiei de omologare în termen de 5 zile de la data încheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnicã sau, dupã caz, comunicã în scris solicitantului decizia motivatã de respingere a omologãrii tehnice a produsului feroviar respectiv.
            (2) Dacã în termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnicã furnizorul solicitant face dovada eliminãrii neconformitãtilor mentionate în decizie, AFER elibereazã certificatul de omologare tehnicã solicitat. În caz contrar, cererea se considerã respinsã, iar pentru reluarea procedurii de omologare va fi necesarã depunerea unei noi cereri, potrivit art. 12.
            Art. 17. - (1) În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnicã AFER va supraveghea modul în care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordãrii certificatului de omologare tehnicã prin actiuni de evaluare, la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnicã.
            (2) Dacã pe parcursul supravegherii se constatã cã una sau mai multe cerinte nu mai sunt îndeplinite, AFER suspendã certificatul de omologare tehnicã pentru produsul feroviar respectiv.
            (3) Dacã în interval de 45 de zile de la data comunicãrii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnicã furnizorul feroviar nu face dovada eliminãrii neconformitãtilor care au stat la baza deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnicã, certificatul respectiv se retrage.
            (4) În cazul retragerii certificatului de omologare tehnicã sau al expirãrii valabilitãtii acestuia, acordarea unui nou certificat se poate face numai pe baza unei noi cereri de acordare, conform art. 12.
 
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
 
            Art. 18. - Obtinerea certificatului de omologare tehnicã nu scuteste posesorul acestuia de rãspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare furnizate.
            Art. 19. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupã caz, de retragere a certificatului de omologare tehnicã se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicãrii scrise.
            (2) Solutionarea contestatiilor se face de cãtre Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunicã, în scris, contestatarului.
            Art. 20. - AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau deteriorare, duplicate ale certificatului de omologare tehnicã.
            Art. 21. - Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, încetarea suspendãrii, eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnicã a produselor feroviare se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.
            Art. 22. - Lista cuprinzând persoanele juridice cãrora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnicã, dupã caz, sau lista cuprinzând persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publicã în Buletinul AFER.
 
ANEXA Nr. 4
 
ROMÂNIA
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 
AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ - AFER
 
 
CERTIFICAT
DE OMOLOGARE TEHNICÃ
 
Seria ......................... Nr. .........................
 
      În baza raportului nr. ............. din data de ...................... al comisiei de omologare, se atestã cã produsul/serviciul ..............................., realizat de cãtre persoana juridicã ........................., cu sediul în localitatea ............................, str. ........................... nr. ........., judetul (sectorul) .......... , înregistratã la Camera de Comert si Industrie a României la nr. ................. , este conform docu-  mentului tehnic de referintã ................................. si a fost omologat tehnic ................................. 
                                             (denumirea, numãrul, data)                                                           (de tip, de fabricalie) 
în fazã .................................... . 
                         (preliminarã, finalã) 
      Produsul/serviciul poate fi realizat în productie de ................................................................. 
                                                                                                  (serie, serie zero, numãr de bucãti) 
      Produsul/serviciul poate fi utilizat în domeniul transportului feroviar si cu metroul. 
      Prezentul certificat este valabil pânã la data de ................., în urmãtoarele conditii: ............ 
...................................................................................................................................................... 

  
      Data eliberãrii .............................. 
  

Director general,
..........................................
(numele, prenumele si semnãtura)
L. S.
 
ANEXA Nr. 5
 
NORME
privind acordarea de agremente tehnice în transportul feroviar si cu metroul
 
CAPITOLUL I
Conditii generale
 
            Art. 1. - (1) Produsele si serviciile feroviare, denumite în continuare produse feroviare, care se procurã din import sau pentru care nu existã documente tehnice de referintã aprobate se pot utiliza în activitãtile de construire, modernizare, reparare si întretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai pe baza unor agremente tehnice acordate de cãtre AFER.
            (2) Se pot acorda agremente tehnice pentru urmãtoarele produse feroviare:
            a) vehicule feroviare de orice fel, procurate din import;
            b) materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente si instalatii, procurate din import sau pentru care nu existã documente tehnice de referintã aprobate, utilizate la construirea, modernizarea, repararea si întretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant în transportul feroviar si cu metroul;
            c) tehnologii noi sau servicii, utilizate la construirea, modernizarea, repararea si întretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant în transportul feroviar si cu metroul.
            Art. 2. - Agrementul tehnic este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice, precum si aptitudinea de utilizare a produselor feroviare procurate din import sau pentru care nu existã document tehnic de referintã aprobat si care atestã utilizarea produselor feroviare, în conditii specificate, la construirea, modernizarea, repararea si întretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant în transportul feroviar si cu metroul.
            Art. 3. - Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare, pentru care s-a solicitat acordarea agrementul tehnic, se determinã prin încercãri de laborator, încercãri si simulãri pe standuri si în poligonul de încercãri, iar aptitudinea de utilizare se deterrninã prin verificãri si încercãri în exploatare ale produselor feroviare respective. Toate verificãrile si încercãrile se efectueazã de cãtre AFER sau sub supravegherea acesteia, dupã caz.
            Art. 4. - (1) Agrementul tehnic se elibereazã, dupã caz, astfel:
            a) pentru un numãr limitat de produse;
            b) pentru o perioadã de maximum 6 luni, în vederea testãrii aptitudinilor de utilizare a produselor;
            c) pentru o perioadã de maximum 2 ani, pe baza rezultatelor favorabile obtinute în urma testãrii aptitudinilor de utilizare a produselor.
            (2) Pentru produsele feroviare care se procurã din import se poate solicita un nou agrement dupã expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic.
            (3) În cazul unui produs feroviar pentru care nu existã document tehnic de referintã aprobat, dupã expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic detinãtorul agrementului tehnic poate elabora documentul tehnic de referintã, în baza cãruia se poate proceda la omologarea tehnicã a produsului respectiv.
            Art. 5. - Agrementul tehnic este documentul cu regim special, nominal si netransmisibil, care se acordã, la cerere, furnizorilor feroviari si furnizorilor produselor feroviare procurate din import.
            Art. 6. - Evidenta produselor feroviare pentru care s-au eliberat agremente tehnice, repartizate pe furnizori, se tine de cãtre AFER în Registrul agrementelor tehnice.
 
CAPITOLUL II
Acordarea, suspendarea sau retragerea agrementului tehnic
 
            Art. 7. - Agrementul tehnic poate fi acordat furnizorilor feroviari si furnizorilor produselor feroviare procurate din import, persoane juridice române sau strãine, care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele cerinte:
            a) detin autorizatie de furnizor feroviar, în cazul persoanelor juridice române;
            b) obiectul lor de activitate cuprinde fabricarea sau comercializarea produselor feroviare pentru care solicitã obtinerea agrementului tehnic, în cazul produselor feroviare procurate din import;
            c) fac dovada onorabilitãtii si a bonitãtii financiare;
            d) detin acordul beneficiarului potential privind utilizarea produsului respectiv;
            e) detin documentatia tehnicã a produsului, avizatã de cãtre AFER;
            f) fac dovada efectuãrii unui program de încercãri si verificãri, prin care s-au determinat caracteristicile tehnice si performantele produsului;
            g) fac dovada rezultatelor obtinute în utilizarea produselor identice sau similare pentru care au solicitat agrementul tehnic, în cazul în care acestea au fost utilizate în tara de origine si/sau în alte tãri;
            h) se angajeazã sã accepte, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, supravegherea tehnicã efectuatã de cãtre AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnicã pe fluxul de fabricatie si/sau în activitãtile unde se utilizeazã produsele pentru care s-a solicitat agrementul tehnic;
            i) fac dovada cã fabricantul produsului dispune de structuri organizatorice, de dotãri tehnice, precum si de personal instruit si atestat, care sã asigure aplicarea eficientã a sistemului calitãtii pe baza standardelor SR-EN ISO seria 9000;
            j) fac dovada achitãrii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de cãtre AFER.
            Art. 8. - (1) Pentru obtinerea agrementului tehnic, solicitantul trebuie sã depunã la AFER un dosar care trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
            a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic, din care sã rezulte:
            - denumirea persoanei juridice solicitante;
            - localitatea si sediul solicitantului sau ale filialei acestuia;
            - numãrul de înregistrare la registrul comertului;
            - denumirea produsului feroviar pentru care solicitã acordarea agrementului tehnic;
            - numãrul si data eliberãrii autorizatiei de furnizor feroviar;
            b) certificatul de înmatriculare la Camera de comert si industrie din tara de origine - numai pentru furnizorii externi (în copie);
            c) certificatul/atestatul eliberat de un organism de certificare, privind stadiul de implementare a sistemului calitãtii, în baza standardelor SR-EN ISO seria 9000, pentru furnizorii externi, sau, dupã caz, autorizatia de furnizor feroviar, pentru furnizorii interni (în copie);
            d) acordul scris al beneficiarului potential pentru utilizarea produsului feroviar respectiv;
            e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar, care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante, conceptia si solutiile constructive, functionarea, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricatie, influentele asupra sigurantei si securitãtii transporturilor, asupra sãnãtãtii omului si asupra mediului;
            f) documentatia tehnicã necesarã pentru sustinerea datelor mentionate în memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar;
            g) notele de calcul, prevãzute de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar, dacã este cazul;
            h) documentele care contin rezultatele verificãrilor si încercãrilor efectuate înainte de solicitarea agrementului tehnic;
            i) lista cuprinzând principalii beneficiari ai produselor feroviare, identice sau similare, furnizate de cãtre solicitantul agrementului tehnic, si cel putin o recomandare scrisã din partea unui beneficiar al solicitantului, din care sã rezulte cã acesta a respectat clauzele contractuale;
            j) ultimul bilant contabil si bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul în curs;
            k) declaratia din care sã rezulte cã, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, se angajeazã:
            - sã comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordãrii agrementului tehnic;
            - sã comunice imediat la AFER data începerii, a întreruperii si a reluãrii activitãtii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare mentionate în agrementul tehnic;
            - sã respecte prevederile înscrise în agrementul tehnic, referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare;
            - sã accepte efectuarea de cãtre AFER, pe fluxul de fabricatie, a actiunilor de inspectie tehnicã si/sau a actiunilor de evaluare, prevãzute în agrementul tehnic pentru furnizorii feroviari interni;
            - sã accepte efectuarea de cãtre AFER a actiunilor de evaluare si/sau de inspectie tehnicã în activitãtile de construire, modernizare sau reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare, în care se utilizeazã produsele feroviare respective, pentru produsele procurate din import;
            l) dovada achitãrii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic.
            (2) Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost elaborate, împreunã cu traducerea în limba românã a acestora, dupã caz.
            Art. 9. - (1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, decizia de acceptare conditionatã sau neconditionatã a cererii de acordare a agrementului tehnic sau, dupã caz, decizia de respingere motivatã a acesteia.
            (2) În cazul acceptãrii conditionate a cererii, AFER poate solicita:
            a) completarea documentatiei tehnice;
            b) efectuarea unor verificãri si încercãri pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar respectiv;
            c) efectuarea unor actiuni de evaluare pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar respectiv.
            (3) Dacã în termen de 30 de zile de la primirea comunicãrii privind decizia de acceptare conditionatã a cererii beneficiarul nu dã curs solicitãrilor mentionate la alin. (2), cererea se considerã respinsã.
            Art. 10. - (1) AFER va comunica, în scris, furnizorului feroviar, în termen de 15 zile de la data îndeplinirii eventualelor solicitãri mentionate la art. 9 alin. (2), decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. Decizia de neacordare va fi motivatã.
            (2) Dacã în termen de 30 de zile de la primirea comunicãrii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitãtilor mentionate în decizie, AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. În caz contrar, cererea se considerã respinsã.
            Art. 11. - (1) În perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul în care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnicã. Dacã pe parcursul supravegherii se constatã cã una sau mai multe conditii care au stat la baza acordãrii agrementului tehnic nu mai sunt îndeplinite, AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat.
            (2) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data suspendãrii agrementului tehnic detinãtorul acestuia face dovada eliminãrii neconformitãtilor care au determinat suspendarea, AFER va dispune încetarea suspendãrii si reacordarea agrementului tehnic. În caz contrar, agrementul tehnic se retrage.
            (3) În cazul retragerii agrementului tehnic, acordarea unui nou agrement se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.
 
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
 
            Art. 12. - Detinerea agrementului tehnic nu îl scuteste pe posesorul acestuia de rãspunderea care îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare furnizate.
            Art. 13. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupã caz, de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicãrii scrise.
            (2) Solutionarea contestatiilor se face de cãtre Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunicã, în scris, contestatarului.
            Art. 14. - AFER va elibera, la cerere, duplicate ale agrementului tehnic, în caz de pierdere sau de deteriorare.
            Art. 15. - Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, reacordarea, în caz de încetare a suspendãrii, sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic, dupã caz, se percep tarife, aprobate de Ministerul Transporturilor.
            Art. 16. - Lista cuprinzând persoanele juridice cãrora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras agrementul tehnic, dupã caz, sau lista cuprinzând persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publicã în Buletinul AFER.
 
ANEXA Nr. 6
 
ROMÂNIA
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 
AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ - AFER
 
 
AGREMENT TEHNIC
 
Seria ......................... Nr. .........................
 
      Se atestã cã produsul/serviciul ..............................................., realizat/furnizat de cãtre persoana juridicã ..................................., cu sediul în localitatea ........................................,
str. ................................. nr. ............ , judetul (sectorul) .................., înregistratã la Camera de Comert si Industrie a ........................... la nr. ............................., îndeplineste conditiile pentru utilizare în domeniul transportului feroviar si cu metroul. 
                  Produsul/serviciul este definit prin: 
                  a) descrierea produsului/serviciului .................................................... 
                  b) principalele performante si caracteristici tehnice ............................ 
                  c) domeniul de utilizare ....................................................................... 
                  d) conditii de utilizare .......................................................................... 
                  e) clasa de risc ..................................................................................... 
      Prezentul agrement este valabil pânã la data de .............................. , 
în urmãtoarele conditii ........................................................................... . 
  
      Data eliberãrii ........................... 
  
Director general,
............................................
(numele, prenumele si semnãtura)
L.S.
 
ANEXA Nr. 7
 
NORME
privind activitatea de inspectie tehnicã în transportul feroviar si cu metroul
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
            Art. 1. - Pentru respectarea cerintelor privind siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea verificarea tehnicã si respectarea normelor tehnice obligatorii în activitãtile de construire, modernizare, reparare, întretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare, prin actiuni de inspectie tehnicã în transportul feroviar si cu metroul.
            Art. 2. - Activitatea de inspectie tehnicã în transportul feroviar si cu metroul, denumitã în continuare inspectie tehnicã, se asigurã de cãtre AFER.
            Art. 3. - (1) Inspectia tehnicã constã, în principal, din verificarea, prin sondaj, pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare, denumite în continuare produse feroviare, a modului în care sunt respectate normele tehhice si prescriptiile obligatorii, care au relevantã pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul.
            (2) Inspectia tehnicã se executã la agentii economici, detinãtori de autorizatie de furnizor feroviar, care au obtinut certificate de omologare tehnicã sau, dupã caz, agremente tehnice, pentru produsele feroviare destinate utilizãrii în transportul feroviar si cu metroul.
 
CAPITOLUL II
Organizarea si desfãsurarea activitãtii
 
            Art. 4. - (1) Inspectia tehnicã se executã de cãtre AFER, în baza contractelor sau a conventiilor încheiate cu furnizorii feroviari.
            (2) Inspectia tehnicã se executã de cãtre inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai legitimatiei speciale de control, emisã de Ministerul Transporturilor.
            (3) Inspectia tehnicã constã, în principal, din:
            a) verificarea, prin sondaj, a conformitãtii cu documentatia tehnicã a caracteristicilor materialelor, componentelor, echipamentelor si a instalatiilor, utilizate la fabricarea produselor sau la realizarea serviciilor, astfel:
            - verificarea documentelor însotitoare privind calitatea;
            - verificarea inscriptiilor existente pe produse;
            - efectuarea unor verificãri sau încercãri în laboratoarele furnizorului, ale AFER sau în alte laboratoare autorizate/atestate de AFER;
            b) verificarea, prin sondaj, a respectãrii continutului si a ordinii operatiunilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnicã a produsului;
            c) participarea, prin sondaj, la verificãrile, probele si încercãrile efectuate de furnizorul feroviar, conform planului de control al produsului;
            d) solicitarea repetãrii unor mãsurãtori sau verificãri, efectuate anterior de cãtre furnizorul feroviar, si compararea rezultatelor obtinute cu cele înscrise anterior în buletinele si în protocoalele de verificãri si încercãri;
            e) verificarea, prin sondaj, a aparatelor de mãsurã si control, a standurilor si dispozitivelor speciale, prin care se asigurã mãsurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul;
            f) verificarea, prin sondaj, a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat, dupã caz, utilizat la executia unor operatiuni sau a unor verificãri si încercãri pentru care, prin normele sau reglementãrile tehnice în vigoare, se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv;
            g) participarea la efectuarea unor încercãri si/sau verificãri privind determinarea unor caracteristici relevante pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul.
            (4) Furnizorul va asigura, pe baza contractelor sau a conventiilor încheiate cu AFER, spatiile si dotãrile necesare pentru desfãsurarea activitãtii inspectorilor tehnici cu atributii permanente în incinta unitãtii acestuia.
            Art. 5. - Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie inspectorului tehnic al AFER, la cererea acestuia, urmãtoarele:
            a) documentatia tehnicã si tehnologicã de executie a produsului feroviar respectiv;
            b) echipamentul de lucru si de protectie, specific locurilor de muncã, necesar pentru efectuarea inspectiei tehnice;
            c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificãri tehnice cuprinse în planul de control al produsului.
            Art. 6. - Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici, la cererea acestora, la:
            a) locurile de muncã în care se executã, se reconditioneazã sau se verificã produsele feroviare ori componente ale acestora;
            b) laboratoarele utilizate la verificarea si încercarea produselor feroviare respective;
            c) depozitele de materiale si echipamente.
            Art. 7. - (1) Inspectorii tehnici ai AFER, în cazul în care constatã neconformitãti în procesul de executie, vor aviza, în scris, furnizorul feroviar pentru luarea mãsurilor necesare în scopul eliminãrii acestora.
            (2) În cazul constatãrii unor neconformitãti grave sau repetate, inspectorul tehnic va propune conducerii AFER, în scris, motivat, suspendarea sau retragerea, dupã caz, a:
            - autorizatiei de furnizor feroviar;
            - certificatului de omologare tehnicã;
            - agrementului tehnic;
            - autorizatiei/atestatului personalului de executie si control;
            - autorizatiei/atestatului de functionare a laboratoarelor de încercãri, a standurilor sau a dispozitivelor speciale.
            Art. 8. - În cazul în care se constatã cã produsele feroviare se realizeazã în conformitate cu cerintele stabilite prin documentatia tehnicã a produsului si cu documentele tehnice normative în vigoare, inspectorii tehnici procedeazã astfel:
            - vizeazã declaratiile de conformitate ale produselor livrate;
            - marcheazã, prin poansonare sau stampilare, cu un însemn specific AFER, produsele feroviare pentru care, prin documentul tehnic normativ de referintã, este prevãzutã aceastã marcare;
            - întocmesc fisele tehnice necesare pentru eliberarea atestatelor tehnice pentru vehiculele feroviare construite sau reparate.
 
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
 
            Art. 9. - Neacceptarea de cãtre agentii economici a supravegherii efectuate de cãtre AFER prin actiuni de inspectie tehnicã si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau, dupã caz, de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar.
            Art. 10. - Lista cuprinzând furnizorii si produsele feroviare pentru care AFER asigurã supravegherea tehnicã prin actiuni de inspectie tehnicã se publicã în Buletinul AFER.
            Art. 11. - (1) Produsele feroviare pentru care AFER asigurã supravegherea tehnicã prin inspectie tehnicã se pot livra, respectiv aproviziona pentru utilizare în activitãtile de transport feroviar si cu metroul, numai în conditiile în care declaratiile de conformitate pentru produsele respective sunt vizate în prealabil de cãtre AFER.
            (2) Vizarea declaratiilor de conformitate pentru produse se face prin aplicarea unei stampile care poartã înscrisul VIZAT AFER si numãrul de identificare a inspectorului tehnic.
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
NORME
privind fondurile proprii ale bãncilor
 
            Prezentele norme se aplicã bãncilor, persoane juridice române, si reglementeazã metodologia de calcul si de raportare a fondurilor proprii.
            În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si ale art. 3 lit. r) din Legea bancarã nr. 58/1998 si având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societãtile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997,
            Banca Nationalã a României emite prezentele norme.
 
            Art. 1. - Fondurile proprii ale unei bãnci sunt formate din urmãtoarele categorii de capital:
            - capital propriu;
            - capital suplimentar.
            Art. 2. - Capitalul propriu se compune din:
            a) capitalul social vãrsat;
            b) primele legate de capital, integral încasate;
            c) rezervele legale;
            d) rezerva generalã pentru riscul de credit;
            e) rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitãtilor în valutã reprezentând capital social în valutã, conform Hotãrârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pânã la data de 15 aprilie 1996, modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 si prin Hotãrârea Guvernului nr. 213/1999;
            f) rezervele constituite din prime legate de capital si repartizãri din profitul net, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului;
            g) rezervele din diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului, precum si a prevederilor legale în baza cãrora s-au cotistituit;
            h) fondul imobilizãrilor corporale;
            i) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare;
            j) fondurile constituite de bãnci, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului, precum si a prevederilor legale în baza cãrora s-au constituit;
            k) rezervele statutare;
            l) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat;
            m) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit;
            n) fondurile cu caracter permanent puse la dispozitie unitãtilor proprii din strãinãtate.
            Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce urmãtoarele elemente:
            a) sumele reprezentând contravaloarea actiunilor proprii rãscumpãrate în vederea reducerii capitalului social în conditiile prevãzute la art. 53 lit. b) din Legea nr. 58/1998;
            b) valoarea neamortizatã a cheltuielilor de constituire;
            c) valoarea netã a fondului comercial;
            d) Sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentând dividende (în cazul bãncilor care nu intrã sub incidenta art. 47 din Legea nr. 58/1998), participarea personalului la profit si cota de participare a managerului la profit, precum si repartizãrile la fonduri, altele decât cele prevãzute la alin. 1 lit. h), i) si j).
            Aceste sume se calculeazã extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net înregistrat la finele fiecãrei luni a ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartizãrilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza bilantului contabil al anului precedent;
            e) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat si cheltuieli înregistrate în avans, care urmeazã a se suporta esalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare;
            f) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperitã;
            g) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere;
            h) repartizarea profitului;
            i) dotãrile pentru unitãtile proprii din strãinãtate.
            Art. 3. - Capitalul suplimentar se compune din:
            a) alte rezerve decât cele incluse în capitalul propriu potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 lit. e), f) si g);
            b) datoria subordonatã;
            c) subventiile pentru investitii;
            d) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a denumirii si a sirnbolului contului, precum si a prevederilor legale în baza cãrora s-au constituit.
            Art. 4. - Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii ale unei bãnci se vor avea în vedere urmãtoarele:
            a) capitalul suplimentar va fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii numai în conditiile înregistrãrii unui nivel pozitiv al capitalului propriu si în proportie de cel mult 100% din acesta;
            b) datoria subordonatã va fi luatã în calculul fondurilor proprii în proportie de maximum 50% din capitalul propriu si va trebui sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele conditii:
            - sã fie în întregime angajatã;
            - în cazul datoriei subordonate la termen, scadenta initialã trebuie sã fie de cel putin 5 ani; dacã datoria subordonatã este pe duratã nedeterminatã, ea nu este rambursabilã decât la initiativa bãncii împrumutate si numai în conditiile în care nivelul fondurilor proprii nu este afectat;
            - la calculul nivelului fondurilor proprii volumul datoriei subordonate va fi gradual redus cu 20% pe an în ultimii 5 ani anteriori scadentei;
            - contractul de credit sã nu includã clauza rambursãrii anticipate a datoriei subordonate în alte circumstante decât lichidarea bãncii;
            - în cazul lichidãrii bãncii, datoria subordonatã are un rang inferior celorlalte datorii si nu va fi rambursatã pânã când toate acestea nu au fost achitate;
            c) deducerea din nivelul fondurilor proprii a urmãtoarelor elemente:
            - sumele reprezentând pãrti în societãtile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitãtii de portofoliu, detinute la bãnci si societãti cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând diferente de conversie, vãrsãminte de efectuat pentru pãrti în societãti comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitãtii de portofoliu si provizioane pentru deprecierea pãrtilor detinute în cadrul societãtilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitãtii de portofoliu;
            - creditele subordonate, acordate bãncilor si societãtilor cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând provizioane pentru creante restante si îndoielnice, aferente acestora.
            Art. 5. - Bãncile au obligatia sã determine, lunar, nivelul fondurilor proprii, potrivit metodologiei din prezentele norme, pe baza datelor înscrise în balanta contabilã a fiecãrei luni. Bãncile vor transmite Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare formularul de raportare în termen de cel mult 10 zile calendaristice din luna urmãtoare celei pentru care se întocmeste aceastã balantã. Modelul formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexa la prezentele norme.
            Art. 6. - Pentru toti indicatorii de prudentã bancarã, a cãror determinare se face în functie de fondurile proprii, bãncile au obligatia sã utilizeze ultimul nivel al fondurilor proprii rezultat din aplicarea art. 5.
            Art. 7. - În cazul în care, dupã aprobarea de cãtre adunarea generalã ordinarã a actionarilor a bilantului contabil la data de 31 decembrie, nivelul fondurilor proprii se modificã, bãncile vor reface si vor retransmite Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare, în termen de 10 zile de la data limitã de depunere a bilantului contabil la organele în drept, raportãrile indicatorilor de prudentã bancarã ce se determinã în functie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei zile lucrãtoare din lunã, pentru perioada scursã de la începutul anului pânã la data aprobãrii bilantului contabil.
            Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a mãsurilor prevãzute la art. 69 alin. 2 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 9. - La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societãtilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 noiembrie 1995, art. I din Circulara Bãncii Nationale a României nr. 10/1997 privind unele reglementãri referitoare la determinarea fondurilor proprii de cãtre societãtile bancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR
 
Bucuresti, 16 aprilie 1999.
Nr. 7.
 
ANEXÃ
 
CALCULUL FONDURILOR PROPRII
 
Denumirea bãncii ......................................
Data raportãrii: [ / / ]
 
- mii lei -
 
Elementele luate în calcul
Numãrul
rândului
Valoarea
contabilã
Coeficientul
de ajustare
Valoarea
ajustatã
A
B
1
2
3
Capitalul social vãrsat (sold cont 5012)
1
 
x
 
Primele legate de capital (extras sold cont 511)
2
 
x
 
Rezervele legale (sold cont 512)
3
 
x
 
Rezerva generalã pentru riscul de credit (sold 
cont 514)
4   x  
Sumele înregistrate în contul "alte rezerve", ana- 
litic distinct "Rezerve din influente de curs 
valutar aferente aprecierii disponibilitãtilor în 
valutã reprezentând capital social în valutã, con- 
form Hotãrârii Guvernului nr. 252/1996" 
(sold cont 519, analitic distinct)
5   x  
Sumele înregistrate în contul "alte rezerve" 
reprezentând prime legate de capital (sold 
cont 519, analitic distinct)
6   x  
Sumele înregistrate în contul "alte rezerve" 
repartizate din profitul net (sold cont 519, analitice 
distincte) din care: 
             - .................................................. 
             - .................................................. 
             - ..................................................
7   x  
 
- mii lei -
 
Elementele luate în calcul
Numãrul
rândului
Valoarea
contabilã
Coeficientul
de ajustare
Valoarea
ajustatã
A
B
1
2
3
Sumele înregistrate în contul "alte rezerve", anali- 
tic distinct "Rezerve din diferente favorabile din 
reevaluarea patrimoniului" (sold cont 519, analitice 
distincte), din care: 
             - .................................................. 
             - .................................................. 
             - ..................................................
8
 
x
 
Sumele înregistrate în contul "Fondul imobilizãrilor 
corporale" (sold cont 5281)
9
 
x
 
Sumele înregistrate în contul "alte fonduri", anali- 
tic "Fond pentru cresterea surselor proprii de 
finantare" (sold cont 528, analitic distinct) 
10
 
x
 
Sumele legal înregistrate în contul "alte fonduri", 
altele decât cele incluse la rd. 9 si 10 (sold 
cont 528, analitice distincte), din care: 
             - .................................................. 
             - .................................................. 
             - ..................................................
11   x  
Rezervele statutare (sold cont 513) 12   x  
Rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat 
(sold cr. cont 581)
13   x  
Rezultatul net al exercitiului financiar curent repre- 
zentând profit (sold cr. cont 591)
14   x  
Elemente asimilate capitalului (sold cont 502)
15
 
x
 
Total (rd. 1 la 15)
16
 
x
 
Sumele înregistrate în contul "actiuni proprii" 
reprezentând contravaloarea actiunilor proprii rãs- 
cumpãrate în vederea reducerii capitalului social, 
în conditiile prevãzute la art. 53 lit. b) din Legea 
nr. 58/1998 (sold cont 30214)
17   x  
Cheltuieli de constituire (sold cont 4412)
18
 
x
 
Amortizarea cheltuielilor de constituire (sold 
cont 46112)
19   x  
Valoarea neamortizatã a cheltuielilor de constituire 
(rd. 18-rd. 19)
20   x  
Fondul comercial (sold cont 4411 + extras sold 
cont 451)
21   x  
Amortizarea fondului comercial (sold cont 46111 + 
extras sold cont 4621)
22   x  
Provizioane pentru deprecierea fondului comercial 
(extras sold conturi: 49221, 49231) 
23   x  
Valoarea netã a fondului comercial (rd. 21 - 
rd. 22-rd. 23)
24   x  
Dividende*)
25
 
x
 
Participarea personalului la profit*)
26
 
x
 
Cota de participare a managerului la profit*)
27
 
x
 
Repartizãri din profitul net la fonduri*)
28
 
x
 
Cheltuieli de repartizat si cheltuieli înregistrate în 
avans (sold conturi: 374, 375)
29   x  
Rezultatul reportat reprezentând pierdere neaco- 
peritã (sold deb. cont 581)
30
  x  
Rezultatul net al exercitiului curent reprezentând 
pierdere (sold deb. cont 591)
31   x  

*) Se va completa potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 lit. d) din prezentele norme, cu mentiunea cã pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refãcut si retransmis de bãnci potrivit art. 7 din prezentele norme.
- mii lei -
 
Elementele luate în calcul
Numãrul
rândului
Valoarea
contabilã
Coeficientul
de ajustare
Valoarea
ajustatã
A
B
1
2
3
Repartizarea profitului (sold cont 592)
32
 
x
 
Dotãri pentru unitãtile proprii din strãinãtate (sold 
cont 421)
33
 
x
 
Total elemente deductibile (rd. 17+rd. 20+rd.24 
la 33)
34
 
x
 
Total capital propriu (rd. 16 - rd. 34) 35   x  
Sumele înregistrate în contul "alte rezerve", altele 
decât cele incluse la rd. 5, 6, 7 si 8 (extras sold 
cont 519)
36   x  
Sumele înregistrate în conturile "Datorii subordo- 
nate la termen" si "Datorii subordonate pe duratã 
nedeterminatã" (extras sold conturi: 531, 532)
37   maximum 
50% din 
rd. 35
 
Sumele înregistrate în contul "Subventii pentru 
investitii" (sold cont 541)
38   x  
Sumele înregistrate în contul "Diferente din reeva- 
luare" (sold cr. cont 516, analitice distincte), 
din care: 
             - .................................................. 
             - .................................................. 
             - ..................................................
39
 
x
 
Total capital suplimentar 
       col. 1 = col. 1, rd. 36 la 39; 
       col. 3 = col. 3, rd. 36 la 39 (în limita a 
                maximum 100% din col. 3, rd. 35)
40
 
x
 
Sumele reprezentând pãrti în societãtile comer- 
ciale legate, titluri de participare si titluri ale 
activitãtii de portofoliu, detinute la bãnci si socie- 
tãti cu caracter financiar (sold conturi: 4111, 
4112, 4121, 4122, 413+/- extras sold cont 414 - 
extras sold conturi: 418, 491)
41   x  
Sumele înregistrate în conturile "Credite subordo- 
nate la termen" si "Credite subordonate pe 
duratã nedeterminatã", acordate altor bãnci si 
societãti cu caracter financiar (extras sold con- 
turi: 401, 402, 481, 482 - extras sold cont 499)
42
 
x
 
Total elemente deductibile (rd. 41+rd. 42) 43   x  
Total fonduri proprii (rd. 35+rd. 40-rd. 43) 44   x  
 
 Întocmit de: 
Numele si prenumele ...................................................... 
Telefon/interior .............................................................. 
 
Conducãtorul bãncii,
(numele, prenumele si semnãtura)
 
 
 
 
 
 
 
Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil
(numele, prenumele si semnãtura)