MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 201    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 10 mai 1999

SUMAR

DECRETE

           144. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul Român de Informatii

           148. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României unor fosti cavaleri ai Ordinului Steaua României, generali în retragere ai Armatei Române

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           78. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere

           104. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã privind aprobarea Tabelului national al atribuirii benzilor de frecventã pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat si modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz

           228. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu

           4.029. - Ordin al ministrului culturii privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.069/1997

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul Român de Informatii

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 1999 generalul de brigadã Grigorescu Constantin Eugen se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 4 mai 1999.
Nr. 144.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României unor fosti cavaleri ai Ordinului Steaua României, generali în retragere ai Armatei Române

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. e) si al art. 441 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, astfel cum a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 77/1999
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1 . - Se conferã Ordinul national Steaua României, în grad de Comandor, generalilor:
            - Tãutu Eugen Dumitru
            - Ionescu Constantin Alexandru.
            Art. 2. - Se conferã Ordinul national Steaua României, în grad de Ofiter, generalilor:
            - Penciulescu Teodor Mircea-Ion
            - Mihalache Stefan lon
            - Ciprian Gustav Marin.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTlNESCU

 În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 10 mai 1999.
Nr. 148.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere

            Ministrul muncii si protectiei sociale, având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si anexa nr. 2 pct. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia Muncii nr. 87 din 17 decembrie 1998,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din normele departamentale de protectie a muncii care se referã la desfacerea produselor petroliere.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 8 februarie 1999.
Nr. 78.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICÃ

ORDIN
privind aprobarea Tabelului national al atribuirii benzilor de frecventã pentru spectrul radioelectric,de la 9 kHz la 105 GHz, completat si modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
            având în vedere reanalizarea modului de atribuire a benzilor de radiofrecventã,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
            emite prezentul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Tabelul national al atribuirii benzilor de frecventã pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat si modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz.
            Art. 2. - Difuzarea tabelului national al atribuirii benzilor de frecventã pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz se va face contra cost de cãtre Regia Autonomã "inspectoratul general al comunicatiilor".
            Art. 3. - (1) Prezentul ordin va fi publicat si pus în aplicare prin grija Directiei reglementãri si licente în comunicatii din cadrul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã si a Regiei Autonome "inspectoratul general al comunicatiilor".
            (2) Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 4. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã ordinele ministrului comunicatiilor nr. 261/1993, nr. 43/1994, nr. 142/1995 si nr. 291 /1998.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu

Bucuresti, 7 aprilie 1999.
Nr. 104.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare
a Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu

            Ministrul transporturilor,
            pentru redresarea si rentabilizarea activitãtii, precum si pentru pregãtirea procesului de privatizare a Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu,
            în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 207/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            tinând seama de prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 283/1998 privind înfiintarea societãtilor comerciale "resalv" - S.A. Galati, "fluvdrag" - S.A. Giurgiu si "draf" - S.A. Brãila prin divizarea partialã a Regiei Autonome "Administratia Fluvialã a Dunãrii de Jos" Galati,
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
             emite urmãtorul ordin:

              Art. 1. - Se aprobã Programul de restructurare a Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, adoptat de adunarea generalã a actionarilor prin Hotãrârea nr. 16 din 16 aprilie 1999.
            Art. 2. - Împuternicitii mandatati sã reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generalã a actionarilor, Consiliul de administratie si conducerea executivã ale Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu vor aduce la îndeplinire prevederile programului de restructurare.
            Art. 3. - Prin grija Directiei generale de management, strategie, retea sanitarã, prezentul ordin va fi difuzat Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu si directiilor interesate din cadrul Ministerului Transporturilor.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Programul de restructurare a Societãtii Comerciale de Dragaj pe Dunãre "fluvdrag" - S.A. Giurgiu va fi comunicat unitãtilor interesate.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 30 aprilie 1999.
Nr. 228.

MINISTERUL CULTURII

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.069/1997

            Ministrul culturii,
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere dispozitiile art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritãtilor sau institutiilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
           emite urmãtorul ordin:

           Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului culturii nr. 2.069 din 10 decembrie 1997 pentru aplicarea în institutiile publice muzeale a prevederilor art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritãtilor sau institutiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 17 februarie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Începând cu data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României persoanele care ocupã în institutiile publice de culturã functiile de muzeograf, conservator, restaurator, trezorier, gestionar, custode de salã, supraveghetor muzeu, bibliotecar, care au si atributii de gestionari ai valorilor de muzeu si ai obiectelor de expozitie, beneficiazã de prevederile art. 14 din Legea nr. 22/1969 si sunt scutite de la plata garantiei în numerar."
           Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Bucuresti, 17 martie 1999.
Nr. 4.029.