MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 305            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 30 iunie 1999

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

508. – Hotararea privind acordarea unui ajutor de urgenta

 

509. – Hotararea pentru aprobarea atestarii orasului Valenii de Munte, judetul Prahova, ca statiune turistica de interes local

 

510 – Hotarare pentru aprobarea atestarii orasului Pucioasa, judetul Dambovita, ca statiune turistica de interes national

 

511. - Hotararea pentru aprobarea platii contributiilor voluntare, in lei, ale Romaniei, la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1999

 

512. - Hotararea privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998, personalului de specialitate incadrat in unitati de navigatie si aviatie sportiva

 

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

 

11. - Circulara privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind acordarea unui ajutor de urgenta

 

In temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

Articol unic: - Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 10 milioane lei, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei Ion Ciortan cu domiciliul in Braila, cartier Obor, bloc H4, apartament 26, judetul Braila.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Secretar de stat,

seful Departamentului pentru

Administratie Publica Locala,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 24 iunie1999.

Nr. 508.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru aprobarea atestarii orasului Valenii de Munte, judetul Prahova, ca statiune turistica de interes local

 

In temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania si ale Hotararii Guvernului nr. 77/1996 pentru aprobarea Normelor privind atestarea statiunilor turistice,

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

Articol unic: - Se aproba atestarea orasului Valenii de Munte, judetul Prahova, ca statiune turistica de interes local.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Presedintele

Autoritatii Nationale pentru Turism,

Sorin Frunzaverde

Secretar de stat, seful Departamentului

pentru Administratie Publica Locala,

Vlad Rosca

 

 

Bucuresti, 24 iunie1999.

Nr. 509.

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru aprobarea atestarii orasului Pucioasa, judetul Dambovita, ca statiune turistica de interes national

 

 

In temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania si ale Hotararii Guvernului nr. 77/1996 pentru aprobarea Normelor privind atestarea statiunilor turistice,

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

Articol unic: - Se aproba atestarea orasului Pucioasa, judetul Dambovita, ca statiunie turistica de interes national.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Presedintele

Autoritatii Nationale pentru Turism,

Sorin Frunzaverde

Secretar de stat,

seful Departamentului pentru

Administratie Publica Locala,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 24 iunie1999.

Nr. 510

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru aprobarea platii contributiilor voluntare, in lei, ale Romaniei, la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1999

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. - Se aproba plata contributiilor voluntare, in lei, ale Romaniei, la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1999.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata contributiilor prevazute la art. 1 se suporta din fondurile aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Afacerilor Externe, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Plesu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 

Bucuresti, 24 iunie1999.

Nr. 511.

 

ANEXA

 

Contributii voluntare, in lei, ale Romaniei la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1999

 

Nr. Crt.

Programul (fondul de dezvoltare) al O.N.U.

Contributia pe(mii lei anul 1999)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), din care:

1.300.000

 

- cheltuieli pentru programe

250.000

 

- cheltuieli ale biroului local

1.050.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (F.N.U.A.P.)

100.000

3.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

100.000

4.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

500.000

 

TOTAL:

2.000.000

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARAREA

privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998, personalului de specialitate incadrat in unitati de navigatie si aviatie sportiva

 

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

Articol unic: - Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, se aplica si personalului de specialitate incadrat in unitati de navigatie si aviatie sportiva, potrivit anexelor nr. VII/8 si VII/12 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 iunie1999.

Nr. 512.


BANCA NATIONALA A ROMANIEI

 

CIRCULARA

privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

 

In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, precum si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,

Banca Nationala a Romaniei stabileste urmatoarele reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci:

I. Reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitatea bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine

1. Inregistrarea operatiunilor privind contributia pentru asigurarile sociale

Stabilirea si calculul contributiei pentru asigurarile sociale de stat, precum si plata acesteia catre bugetul asigurarilor sociale de stat se efectueaza in conformitate cu prevederile Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999.

Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, denumite in continuare Planul de conturi bancar, operatiunile privind contributia pentru asigurarile sociale, in cotele prevazute la art. 1 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, astfel:

- calcularea contributiei pentru asigurarile sociale de stat si evidentierea obligatiei de plata fata de bugetul asigurarilor sociale de stat

 

6121 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale"

=

35211 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

- sumele datorate, calculate potrivit legii

- plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei pentru asigurarile sociale de stat

 

35211 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

=

111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"

- sumele efectiv platite in contul asigurarilor sociale de stat

 

- evidentierea reducerilor privind contributia pentru asigurarile sociale de stat, in situatia in care se vireaza sumele la termenele scadente prevazute de reglementarile legale

 

35211 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

=

7499 "Alte venituri"

- sumele reprezentand reduceri calculate la contributia pentru asigurarile sociale de stat datorata

 

- evidentierea majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele scadente a contributiei pentru asigurarile sociale de stat datorate

6711 "Despagubiri, amenzi si penalitati"

=

3538 "Fonduri speciale - taxesi varsaminte asimilate"

- valoarea majorarilor de intarziere calculate

 

Se mentioneaza ca inregistrarea contabila 6711 "Despagubiri, amenzi si penalitati" = 3538 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se efectueaza si in cazul in care s-a obtinut esalonarea la plata a unor penalizari sau majorari de intarziere, calculate.

2. Inregistrarea operatiunilor privind garantiile pentru gestionari

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994, agentii economici, autoritatile si institutiile publice depun garantiile in numerar, constituite de catre gestionari, la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la banci, intr-un cont special al agentului economic, al autoritatii ori al institutiei publice respective.

Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, evidentierea in contabilitate a garantiilor in numerar constituite de catre gestionari se efectueaza cu ajutorul contului 25335 "Depozite pentru garantii gestionari", deschis pe fiecare agent economic, autoritate sau institutie publica, respectiv defalcat, in analitic, pe fiecare gestionar. De asemenea, garantiile pentru gestionarii proprii ai bancilor, persoane juridice romane, si cei ai sucursalelor bancilor straine, constituite in numerar din disponibilitatile existente in conturile acestora sau prin retinere pe statul de salarii, se evidentiaza cu ajutorul contului 25335 "Depozite pentru garantii gestionari", defalcat, in analitic, pe fiecare persoana fizica (gestionar).

Inregistrarea in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, a principalelor operatiuni privind garantiile pentru gestionarii proprii se efectueaza astfel:

- valoarea garantiei achitate de catre gestionarii proprii din disponibilitatile existente in contul curent sau prin retinere pe statul de plata

 

%

 

=

25335 "Depozite pentru garantii gestionari", analitic distinct

101

"Casa"

 

 

2511

"Conturi curente"

 

 

3511 "Personal- remuneratii datorate"

 

 

 

 

- dobanzile calculate, datorate, aferente garantiilor constituite de catre gestionarii proprii

 

60253 "Dobanzi la depozitele colaterale"

=

2537 "Datorii atasate", analitic distinct

 

- dobanzile virate in contul de depozite pentru garantii constituite de catre gestionarii proprii sau in contul curent al acestor gestionari

2537 "Datorii atasate", analitic distinct

=

%

 

 

25335 "Depozite pentru garantii gestionari", analitic distinct

 

 

2511 "Conturi curente", analitic distinct

 

- sumele datorate de gestionarii proprii, reprezentand valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate acestora, si T.V.A. colectata aferenta, in cazul in care banca si-a exercitat dreptul de deducere pentru T.V.A. corespunzatoare bunurilor lipsa sau deteriorate imputabile

 

35192 "Alte creante in legatura cu personalul", analitic distinct

=

%

 

 

7499 "Alte venituri"

 

 

35327 "T.V.A. colectata"

- sumele retinute din garantiile constituite de catre gestionarii proprii, reprezentand imputatii sau alte debite

25335 "Depozite pentru garantii gestionari", analitic distinct

=

35192 "Alte creante in legatura cu personalul", analitic distinct

- sumele achitate gestionarilor proprii, reprezentand diminuari sau restituiri de garantii

25335 "Depozite pentru garantii gestionari", analitic distinct

=

%

 

 

101 "Casa"

 

 

2511 "Conturi curente"

 

3. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata si modificata prin Legea nr. 162/1997

Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, operatiunile decurgand din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 162/1997, se inregistreaza in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, si de sucursalele bancilor straine, astfel:

- salariile cuvenite absolventilor institutiilor de invatamant pentru munca prestata

 

611 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului"

=

3511 "Personal - remuneratii datorate"

- drepturile salariale integrale, cuvenite absolventilor institutiilor de invatamant

 

- sumele retinute din contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj

 

3522 "Ajutor de somaj"-

=

7493" Venituri din subventii de exploatare", analitic distinct

sumele deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj

 

- sumele de recuperat in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor institutiilor de invatamant este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj

 

3534 "Subventii", analitic distinct

=

7493 "Venituri din subventii de exploatare", analitic distinct

- diferentele care se vor recupera prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala

 

4. Inregistrarea operatiunilor privind acoperirea pierderii contabile

Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind acoperirea pierderii contabile de catre banci, persoane juridice romane, se efectueaza astfel:

4.1. Pierderea contabila inregistrata in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", poate fi acoperita din profitul net contabil realizat in exercitiul financiar curent, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, efectuandu-se articolul contabil:

 

592 "Repartizarea profitului"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din profitul net realizat in exercitiul financiar curent

 

4.2. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", in conditiile nerealizarii de profit net in exercitiul financiar curent sau nivelul acestuia este inferior pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, se poate face prin diminuarea rezervelor si a fondurilor constituite potrivit legii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

In contabilitate aceste operatiuni se reflecta astfel:

 

5122 "Rezerve legale din profitul net"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din rezervele legale constituite din profitul net

513 "Rezerve statutare"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din rezervele statutare constituite din profitul net

519 "Alte rezerve"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din alte rezerve constituite din profitul net

528 "Alte fonduri"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din fondurile constituite din profitul net

5121 "Rezerve legale din profitul brut"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din rezervele legale consti tuite din profitul brut

519 "Alte rezerve"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din rezerve, altele decat cele constituite din profitul net

528 "Alte fonduri"

=

581 "Rezultatul reportat"

- valoarea pierderii contabile acoperite din fonduri, altele decat cele constituite din profitul net

 

4.3. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", din diferentele din reevaluare, potrivit dispozitiilor legale

 

516 "Diferente din reevaluare"

=

581 "Rezultatul reportat" - valoarea pierderii contabile acoperite din diferente din reevaluare

 

4.4. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, evidentiata in contul 581 "Rezultatul reportat", se poate face si prin reducerea capitalului social, in conditiile prevazute la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si la art. 42 din Legea nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, efectuandu-se articolul contabil:

 

501 "Capital social"

=

581 "Rezultatul reportat" - valoarea pierderii contabile acoperite prin reducerea capitalului social

 

5. Inregistrarea diminuarii sau utilizarii rezervei generale pentru riscul de credit

Potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii, iar de la data investirii cu formula executorie a contractului de credit, dobanzile se vor calcula in continuare si se vor evidentia de catre banca in afara bilantului contabil, impreuna cu creditele respective.

In conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor, date in aplicarea Legii nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, creditele aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, scoase in afara bilantului, se inregistreaza de catre banca creditoare in conturile in afara bilantului 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99312 "Valori primite in pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99313 "Titluri primite in pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" si se urmaresc in continuare pana la recuperarea integrala a acestora, pana la epuizarea posibilitatilor legale de recuperare sau pana la implinirea termenului de prescriptie.

Potrivit prevederilor Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/1999 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la banci, creditele acordate debitorilor care se afla in procedura falimentului, potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, precum si creditele acordate debitorilor aflati in situatiile prevazute la pct. 1 lit. b) si c) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de catre societatile bancare, scoase in afara bilantului, se inregistreaza de catre banca creditoare in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de credite, in vederea urmaririi recuperarii totale sau partiale a acestora.

La data scoaterii in afara bilantului a creditelor, potrivit prevederilor legale, inclusiv a creditelor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, bancile utilizeaza provizioanele specifice de risc constituite pentru creditele respective, iar partea din aceste credite, ce depaseste nivelul provizioanelor specifice de risc utilizate, se acopera din rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si din rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul brut. Eventuala suma ramasa neacoperita, reprezentand diferenta dintre valoarea creditelor scoase in afara bilantului si valoarea totala a utilizarilor reprezentand provizioane specifice de risc, rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si rezerva generala pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, se trece pe cheltuieli, respectiv pe pierderi din credite neacoperite cu provizioane.

Inregistrarea in contabilitate de catre banci, persoane juridice romane, a operatiunilor privind stingerea creantelor reprezentand credite neacoperite cu provizioane, prin utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut si pe seama pierderilor din credite neacoperite cu provizioane, se efectueaza astfel:

- utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, pentru stingerea creditelor in lei, neacoperite cu provizioane

 

5142 "Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul net"

=

%

 

 

141X "Credite acordate bancilor"

 

 

151X "Valori primite in pensiune"

 

 

18X "Creante restante si indoielnice"

 

 

20X "Credite acordate clientelei"

 

 

231X "Credite acordate clientelei financiare"

 

 

241X "Valori primite in pensiune"

 

 

28X "Creante restante si indoielnice"

 

 

30111 "Titluri primite in pensiune livrata"

 

 

38X "Creante restante si indoielnice"

 

 

40X "Credite subordonate"

 

 

48X "Creante restante si indoielnice"

 

- utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, pentru stingerea creditelor in devize, neacoperite cu provizioane

 

3721 "Pozitie de schimb"

=

%

 

 

141X "Credite acordate bancilor"

 

 

151X "Valori primite in pensiune"

 

 

18X "Creante restante si indoielnice"

 

 

20X "Credite acordate clientelei"

 

 

231X "Credite acordate clientelei financiare"

 

 

241X "Valori primite in pensiune"

 

 

28X "Creante restante si indoielnice"

 

 

30111 "Titluri primite in pensiune livrata"

 

 

38X "Creante restante si indoielnice"

 

 

40X "Credite subordonate"

 

 

48X "Creante restante si indoielnice"

concomitent

 

 

5142 "Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul net"

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

 

- utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, pentru stingerea creditelor in lei, neacoperite cu provizioane

 

5141 "Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut"

=

7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut"

concomitent

 

 

667 "Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane"

=

%

 

 

141X "Credite acordate bancilor"

 

 

151X "Valori primite in pensiune"

 

 

18X "Creante restante si indoielnice"

 

 

20X "Credite acordate clientelei"

 

 

231X "Credite acordate clientelei financiare"

 

 

241X "Valori primite in pensiune"

 

 

28X "Creante restante si indoielnice"

 

 

30111 "Titluri primite in pensiune livrata"

 

 

38X "Creante restante si indoielnice"

 

 

40X "Credite subordonate"

 

 

48X "Creante restante si indoielnice"

 

- utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut, pentru stingerea creditelor in devize, neacoperite cu provizioane

 

5141 "Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut"

=

7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut"

Concomitent

3721 "Pozitie de schimb"

=

%

 

 

141X "Credite acordate bancilor"

 

 

151X "Valori primite in pensiune"

 

 

18X "Creante restante si indoielnice"

 

 

20X "Credite acordate clientelei"

 

 

231X "Credite acordate clientelei financiare"

 

 

241X "Valori primite in pensiune"

 

 

28X "Creante restante si indoielnice"

 

 

30111 "Titluri primite in pensiune livrata"

 

 

38X "Creante restante si indoielnice"

 

 

40X "Credite subordonate"

 

 

48X "Creante restante si indoielnice"

 

 

Concomitent

667 "Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane"

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

- evidentierea pierderii aferente creditelor in lei ramase dupa utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si a rezervei gene rale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut

 

668 "Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane"

=

%

 

 

141X "Credite acordate bancilor"

 

 

151X "Valori primite in pensiune"

 

 

18X "Creante restante si indoielnice"

 

 

20X "Credite acordate clientelei"

 

 

231X "Credite acordate clientelei financiare"

 

 

241X "Valori primite in pensiune"

 

 

28X "Creante restante si indoielnice"

 

 

30111 "Titluri primite in pensiune livrata"

 

 

38X "Creante restante si indoielnice"

 

 

40X "Credite subordonate"

 

 

48X "Creante restante si indoielnice"

- evidentierea pierderii aferente creditelor in devize ramase dupa utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite, a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul net, si a rezervei generale pentru riscul de credit, constituita din profitul brut

 

 

 

concomitent

3721 "Pozitie de schimb"

=

%

 

 

141X "Credite acordate bancilor"

 

 

151X "Valori primite in pensiune"

 

 

18X "Creante restante si indoielnice"

 

 

20X "Credite acordate clientelei"

 

 

231X "Credite acordate clientelei financiare"

 

 

241X "Valori primite in pensiune"

 

 

28X "Creante restante si indoielnice"

 

 

30111 "Titluri primite in pensiune livrata"

 

 

38X "Creante restante si indoielnice"

 

 

40X "Credite subordonate"

 

 

48X "Creante restante si indoielnice"

668 "Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane"

 

concomitent

 

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

 

6. Dispozitii referitoare la aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998 (aprobata si modificata prin Legea nr. 249/1998, in vigoare de la 1 ianuarie 1999)

Evaluarea elementelor exprimate in devize, de activ si de pasiv, si inregistrarea in contabilitate a subscrierii si varsarii capitalului social in devize, precum si a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare se efectueaza potrivit prevederilor Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998, ale Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/1999 si ale pct. 7 din prezenta circulara.

In baza prevederilor Planului de conturi bancar, diferentele de curs valutar rezultate din compararea sumelor obtinute din evaluarea lunara a conturilor "Pozitie de schimb" (operationala) cu sumele inscrise in conturile corespunzatoare "Contravaloarea pozitiei de schimb" (operationala) inainte de evaluare se inregistreaza in conturile de venituri sau in cele de cheltuieli privind operatiunile de schimb, dupa caz.

Regimul diferentelor de curs valutar reprezentand venituri sau cheltuieli, rezultate din evaluare, corespunzatoare devizelor, altele decat cele aferente capitalului social in devize al bancilor, persoane juridice romane/capitalului de dotare in devize al sucursalelor bancilor straine, va fi stabilit prin normele referitoare la inscrierea in "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" a cheltuielilor, respectiv a veniturilor din diferente de curs valutar, care vor fi elaborate, potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 314/1999 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, in trimestrul IV 1999. Acelasi regim se aplica si pentru diferentele de curs valutar reprezentand venituri sau cheltuieli, rezultate din evaluare, ramase dupa inregistrarea in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social/capital de dotare in valuta, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996" a diferentelor de curs valutar corespunzatoare nivelului disponibilitatilor in devize reprezentand capital social/capital de dotare in devize.

7. Evidentierea de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, a diferentelor de curs valutar aferente capitalului de dotare

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 213/1999, «Diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social se vor inregistra, incepand cu bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de intocmire si de depunere, potrivit legii, pana la data de 15 aprilie 1996, in contul "Alte rezerve", analitic distinct, fara a fi influentate rezultatele financiare ale agentilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate in alte scopuri.

Acelasi regim se aplica si pentru diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii si cel al varsarii efective a capitalului social in valuta.

Prevederile prezentului punct se aplica in mod corespunzator si capitalului de dotare a sucursalelor bancilor straine, reglementat de Legea bancara nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, inclusiv pentru bilantul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999.»

In conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind capitalul social minim al bancilor, sumele in devize, puse la dispozitie sucursalelor, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartin, reprezinta una dintre sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine.

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, metodologia de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social, prevazuta la pct. 2.3. din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998, se aplica in mod corespunzator si pentru capitalul de dotare al sucursalelor bancilor straine, inclusiv pentru bilantul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999, cu mentiunea ca, pentru stabilirea de catre sucursalele bancilor straine a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare, notiunea "capital de dotare" are aceeasi semnificatie cu cea de "capital social" in cazul bancilor, persoane juridice romane.

De asemenea, se precizeaza ca pentru determinarea de catre sucursalele bancilor straine, pe baza datelor inregistrate in contabilitate, a "pozitiei de schimb operationale" pentru o anumita deviza, soldul contului 3721 "Pozitie de schimb", creditor sau debitor pe deviza in cauza, nu se influenteaza algebric cu suma reprezentand soldul contului 421 "Dotari pentru unitatile proprii din strainatate", pe deviza in cauza, intrucat acest cont, in cazul acestor sucursale, nu prezinta sold.

Diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital de dotare al sucursalelor bancilor straine se evidentiaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare in valuta, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996".

8. Dispozitii referitoare la publicarea bilantului contabil de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine

In conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 58/1998, fiecare banca are obligatia sa publice bilantul contabil, dupa aprobarea lui de catre adunarea generala a actionarilor, impreuna cu opinia auditorului independent asupra acestuia.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, comerciantul care are sediul principal al comertului sau in strainatate si infiinteaza o sucursala sau o filiala in Romania va fi supus tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru comerciantii din tara.

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, pentru publicarea bilantului contabil de catre sucursalele bancilor straine se au in vedere urmatoarele:

Publicarea bilantului contabil de catre sucursalele bancilor straine, inclusiv a celui intocmit pentru anul 1998, respectiv a bilantului (vizat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti), a contului de profit si pierderi si a anexei, impreuna cu raportul expertilor contabili, contabililor autorizati cu studii superioare sau societatilor de expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, ce indeplinesc atributiile cenzorilor, se efectueaza in termen de 45 de zile de la data prevazuta de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru depunerea bilantului contabil la autoritatile in drept.

Pentru publicarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, respectiv pentru depunerea la oficiul registrului comertului, sucursalele bancilor straine vor utiliza formularele: model 4200 "Bilant publicabil" si model 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil", prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998. Sucursalele bancilor straine intocmesc si publica formularele la nivelul national al sucursalei (sucursala insasi si sediile secundare subordonate acesteia).

II. Reglementari privind intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine

9. Reglementari privind intocmirea situatiilor model - 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" si model - 4090 "Indicatori de activitate", prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998

9.1. In ceea ce priveste intocmirea situatiei model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate":

Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, evidentierea mijloacelor fixe amortizabile pe cele 6 grupe principale, prevazute de Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, se efectueaza, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, cu ajutorul conturilor sintetice de gradul III, deschise in cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale".

In vederea detalierii sumelor privind mijloacele fixe amortizabile, corespunzator conturilor sintetice de gradul III, deschise in cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale", pozitiile F108 la F114 si F117 la F124 din situatia model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" se modifica, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru trimestrul I al anului 1999, in functie de noile conturi sintetice de gradul III, iar pozitiile noi introduse au urmatoarele corelatii cu planul de conturi:

 

F108 Constructii

44222 - 46122 - ex 49222

F109 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

44223 - 46123 - ex 49222

F110 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

44224 - 46124 - ex 49222

F111 Mijloace de transport

44225 - 46125 - ex 49222

F112 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

44227 - 46127 - ex 49222

F117 Constructii

45222- 46222 - ex 49232

F118 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

45223 - 46223 - ex 49232

F119 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

45224 - 46224 - ex 49232

F120 Mijloace de transport

45225 - 46225 - ex 49232

F121 Animale si plantatii

45226 - 46226 - ex 49232

F122 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

45227 - 46227 - ex 49232

 

In consecinta, corelatiile dintre pozitiile introduse in documentul model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" si documentul model 4000 "Situatia patrimoniului" sunt urmatoarele:

 

Modelul 4016

Relatia

Modelul 4000

Fila 01 - coloana 1

 

Fila 01 - coloana 1

F6C + F6D + F6M + F6R + F6W +

=

F6A

+ F106 + F107 + F108 + F109 +

 

 

+ F110 + F111 + F112 + F61 +

 

 

+ F115 + F116 + F117 + F118 +

 

 

+ F119 + F120 + F121 + F122

 

 

Fila 01 - coloana 2

 

Fila 01 - coloana 6

F6C + F6D + F6M + F6R + F6W +

=

F6A

+ F106 + F107 + F108 + F109 +

 

 

+ F110 + F111 + F112 + F61 +

 

 

+ F115 + F116 + F117 + F118 +

 

 

+ F119 + F120 + F121 + F122

 

 

 

Ca urmare a modificarilor efectuate, modelul situatiei - model 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate", Fila 01 este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta circulara.

9.2. In ceea ce priveste intocmirea situatiei model 4090 "Indicatori de activitate":

In conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, si ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind capitalul social minim al bancilor, contravaloarea in lei a sumelor in devize, puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine, precum si profitul net realizat de sucursala in exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar reprezinta surse de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine.

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, continutul datelor privind capitalul social si al celor privind investitiile straine in Romania, din situatia model 4090 "Indicatori de activitate", se modifica si se completeaza, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru semestrul I al anului 1999, astfel:

Date privind capitalul social si capitalul de dotare

Capitalul social:

Cuprinde pe linii structura actionariatului bancii, persoana juridica romana, grupata pe anumite categorii de persoane juridice si fizice, iar pe coloane, soldul, la inceputul anului si la sfarsitul perioadei, al capitalului social subscris si varsat.

Capitalul de dotare:

Cuprinde pe linii sursele de constituire sau de majorare ale capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine, iar pe coloane, soldul, la inceputul anului si la sfarsitul perioadei, al capitalului de dotare.

Date privind investitiile straine in Romania

Capitalul social:

Cuprinde informatii cu privire la investitiile straine in Romania, respectiv participarile de capital strain detinute in capitalul social al bancilor, persoane juridice romane.

Capitalul de dotare:

Cuprinde informatii cu privire la investitiile straine in Romania, respectiv fondurile bancilor straine, aflate la dispozitia sucursalelor acestora din Romania si care indeplinesc conditiile pentru a fi evidentiate in capitalul de dotare.

Ca urmare a completarilor si modificarilor de mai sus, modelul situatiei privind datele referitoare la capitalul social, capitalul de dotare si la investitiile straine in Romania, din documentul model 4090 "Indicatori de activitate", este prevazut in anexa nr. 2.

10. Controlul documentului model 4014 "Operatiuni cu clientela"

Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, valoarea nominala a efectelor de comert scontate se inregistreaza in contabilitate in debitul contului 20111 "Scont si operatiuni asimilate" in contrapartida cu creditul conturilor: 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)" si 2511 "Conturi curente". Astfel, sumele rezultate din operatiunile de scontare si asimilate, inregistrate in contul 20111 "Scont si operatiuni asimilate", indiferent de calitatea agentului de contrapartida, se inscriu la pozitia "Creante comerciale" (B10) din situatia model 4000 "Situatia patrimoniului", iar cele efectuate cu clientela nefinanciara se inscriu in situatia model 4014 "Operatiuni cu clientela" la pozitia "Scont si operatiuni asimilate" (B11) - Fila 01 si, respectiv, in cadrul pozitiei "Creante comerciale" (B10) - Fila 02.

In consecinta, corelatiile dintre pozitiile "Scont si operatiuni asimilate" (B11) - Fila 01, "Creante comerciale" (B10) - Fila 02 din cadrul documentului model 4014 "Operatiuni cu clientela" si pozitia "Creante comerciale" (B10) din documentul model 4000 "Situatia patrimoniului" sunt, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru trimestrul I al anului 1999, urmatoarele:

Fila 01 din documentul model 4014 (activ)

Documentul in lei/rezidenti:

 

Modelul

Relatia

Modelul 4000

Fila 01 - coloana 1

 

Fila 01 - coloana 2

B11 + B12 + B19

·

B10

Documentul in lei/nerezidenti

Modelul 4014

Relatia

Modelul 4000

Fila 01 - coloana 2

 

Fila 01 - coloana 3

B11 + B12 + B19

·

B10

Documentul in devize/rezidenti

Modelul 4014

Relatia

Modelul 4000

Fila 01 - coloana 1

 

Fila 01 - coloana 4

B11 + B12 + B19

·

B10

Documentul in devize/nerezidenti

Modelul 4014

Relatia

Modelul 4000

Fila 01 - coloana 2

 

Fila 01 - coloana 5

B11 + B12 + B19

·

B10

 

Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344 din 1 august 1997, precum si pe cele ale Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998.

Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.

Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.

Banca Nationala a Romaniei va urmari, in cadrul actiunilor de supraveghere prudentiala, desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci a prevederilor prezentei circulare.

 

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,

Mugur Isarescu

 

Bucuresti, 10 iunie 1999.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

OPERATIUNI CU TITLURI DE TRANZACTIE, OPERATIUNI DIVERSE, VALORI IMOBILIZATE - model 4016

 

ACTIV

Cod pozitie

Amortizari si provizioane

Total net

A

B

1

2

TITLURI DE TRANZACTIE (exclusiv titluri date cu imprumut)

- Titluri de tranzactie

C5V

 

 

- Titluri luate cu im rumut

C5Z

 

 

CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI

- Conturile societatilor de bursa

E6M

 

 

- Alte sume de incasat privind operatiunile cu titluri

E6Z

 

 

DECONTARI INTRABANCARE

E7A

 

 

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

 

 

 

- Avansuri acordate personalului

E106

 

 

- Alte creante in legatura cu personalul

E107

 

 

ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

E102

 

 

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

 

 

 

- TVA de recuperat

E109

 

 

- TVA deductibila

E110

 

 

- TVA neexigibila

E111

 

 

- Subventii

E112

 

 

- Alte creante in legatura cu bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

E113

 

 

DEBITORI DIVERSI

 

 

 

- Depozite de garantii varsate

E7L

 

 

Debitori din avansuri spre decontare

E7S

 

 

- Alti debitori diversi

E7Z

 

 

CONTURI DE STOCURI

 

 

 

- Valori din aur, metale si pietre pretioase

E74

 

 

- Materiale

E114

 

 

- Obiecte de inventar

E115

 

 

- Stocuri aflate la terti

E116

 

 

- Alte stocuri si asimilate

E76

 

 

- Alte bunuri diverse

 

 

 

CONTURI DE REGULARIZARE

 

 

 

- Valori primite la incasare

E8B

 

 

- Conturi de ajustare

 

 

 

- privind devizele

E8F

 

 

- privind alte elemente din afara bilantului

E8M

 

 

- Conturi de diferente

 

 

 

- privind devizele

E8S

 

 

- privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare

E8W

 

 

- alte conturi de diferente

E8Z

 

 

- Cheltuieli de repartizat

 

 

 

- Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

E9B

 

 

- Prime de rambursare rivind titlurile cu venit fix

E9E

 

 

- Alte cheltuieli de repartizari

E9M

 

 

- Cheltuieli inregistrate in avans

E9S

 

 

- Venituri de primit

E9T

 

 

- Alte conturi de regularizare

E9W

 

 

 

ACTIV

Cod pozitie

Amortizari si provizioane

Total net

A

B

1

2

IMOBILIZARI IN CURS

 

 

 

- Imobilizari necorporale in curs

F6C

 

 

- Imobilizari corporale in curs

F6D

 

 

IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE EXPLOATARE

 

 

 

- Imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare

 

 

 

- Fond comercial

F6M

 

 

- Cheltuieli de constituire

F6R

 

 

- Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare

F6W

 

 

- Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare

 

 

 

- Terenuri

 

 

 

- Terenuri

F106

 

 

- Amenajari de terenuri

F107

 

 

- Mijloace fixe

 

 

 

- Constructii

F108

 

 

- Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

F 109

 

 

- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

F110

 

 

- Mijloace de transport

F111

 

 

- Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

F112

 

 

IMOBILIZARI IN AFARA ACTIVITATII DE EXPLOATARE

 

 

 

- Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploalare

F61

 

 

- Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare

 

 

 

- Terenuri

 

 

 

- Terenuri

F115

 

 

- Amenajari de terenuri

F116

 

 

- Mijloace fixe

 

 

 

- Constructii

F117

 

 

- Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

F118

 

 

- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

F119

 

 

- Mijloace de transport

F120

 

 

- Animale si plantatii

F121

 

 

- Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

F122

 

 

LEASING SI OPERATIUNI ASIMILATE

 

 

 

- Operatiuni de leasing si asimilate

 

 

 

- Leasing mobiliar

F7C

 

 

- Leasing imobiliar

F7D

 

 

- Leasing cu active necorporale

F7E

 

 

- Operatiuni de leasing privind imobilizarile in curs

 

 

 

- Leasing mobiliar

F7K

 

 

-.Leasing imobiliar

F7L

 

 

- Leasing cu active necorporale

F7M

 

 

- Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat

F7V

 

 

 

ADMINISTRATOR, (CONDUCATORUL BANCII)

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele, semnatura si stampila bancii

Numele, prenumele si semnatura

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL

Cod pozitie

Capital social subscris

 

 

Inceputul anului

Sfarsitul perioadei

 

 

TOTAL -mii lei-

din care:

TOTAL -mii lei-

din care:

 

 

 

in devize (echivalent mii lei)

in devize (echivalent USD)

 

in devize (echivalent mii lei)

in devize (echivalent USD)

A

B

1

2

3

4

5

6

Capital social, din care:

401

 

 

 

 

 

 

F.P.S.

402

 

 

 

 

 

 

S.I.F.

403

 

 

 

 

 

 

- regii autonome

404

 

 

 

 

 

 

- societati si companii comerciale rezidente

405

 

 

 

 

 

 

societati si companii comerciale nerezidente

406

 

 

 

 

 

 

persoane fizice rezidente

407

 

 

 

 

 

 

persoane fizice nerezidente

408

 

 

 

 

 

 

 

DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL

Cod pozitie

Capital social varsat

 

 

Inceputul anului

Sfarsitul perioadei

 

 

TOTAL -mii lei-

din care:

TOTAL -mii lei-

din care:

 

 

 

in devize (echivalent mii lei)

in devize (echivalent USD)

 

in devize (echivalent mii lei)

in devize (echivalent USD)

A

B

1

2

3

4

5

6

Capital social, din care:

420

 

 

 

 

 

 

- F.P.S.

421

 

 

 

 

 

 

- S.I.F.

422

 

 

 

 

 

 

-regii autonome

423

 

 

 

 

 

 

-societati si companii comerciale rezidente

424

 

 

 

 

 

 

societati si companii comerciale nerezidente

425

 

 

 

 

 

 

-persoane fizice rezidente

426

 

 

 

 

 

 

-persoane fizice nerezidente

427

 

 

 

 

 

 

 

DATE PRIVIND CAPITALUL DE DOTARE

Cod pozitie

Capital social subscris

 

 

Inceputul anului

Sfarsitul perioadei

 

 

TOTAL -mii lei-

din care:

TOTAL -mii lei-

din care:

 

 

 

in devize (echivalent mii lei)

in devize (echivalent USD}

 

in devize (echivalent mii lei)

in devize (echivalent USD}

A

B

1

2

3

4

5

6

Capital de dotare, din care:

430

 

 

 

 

 

 

sumele in devize, puse la dispozitia sucursa1ei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine

431

 

 

 

 

 

 

profitul net realizat de sucursala in exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar, pe baza aprobarii bancii straine de care apartine

432

 

 

 

 

 

 

 

DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE IN ROMANIA (banci persoane juridice romane)

Cod pozitie

Suma in devize

(echivalent dolari SUA)

A

B

1

Total capital social varsat de investitorul strain, pana la inceputul anului

501

 

Cresterea capitalului varsat de investitorul strain in cursul perioadei (poz.503 la 506)

502

 

- cumparari de actiuni

503

 

- dividende reinvestite

504

 

- conversii de imprumuturi in actiuni

505

 

- alte modalitati

506

 

Descresterea capitalului sociat varsat de investitorul strain in cursul perioadei (poz.508 la 510)

507

 

- vanzari de actiuni

508

 

- restituiri de capital

509

 

- alte modalitati

510

 

Total capital social varsat de investitorul strain, la sfarsitul perioadei (poz. 501+502-507)

511

 

Cota de participare a investitorului strain (%)

512

 

Imprumuturi acordate de investitorul strain

513

 

 

DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE IN ROMANIA {echivalent dolari SUA)

Cod pozitie

Suma in devize (echivalent dolari SUA)

A

B

1

Total capital de dolare varsat de investitorul strain, pana la inceputul anului

520

 

Cresterea capitalului de dotare varsat de investitorul strain in cursul perioadei (poz.522 la 524)

521

 

- sumele in devize puse la dispozitia sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine

522

 

- profitul net realizat de sucursala in exercitiile financiare precedente sau ta incheierea exercitiului financiar, pe baza aprobarii bancii straine de care a artine

523

 

- alte modalitati

524

 

Descresterea capitalului de dotare varsat de investitorul strain in cursul perioadei (poz.526 + 527)

525

 

- restituiri de sume in devize puse la dispozitia sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine

526

 

- alte modalitati

527

 

Total capital de dotare varsat de investitorul strain, la sfarsitul perioadei (poz.520 + 521 - 525)

528