MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 297    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 25 iunie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           112. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiarã a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998 aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agentia Nationalã a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, si anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova

           206. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiarã a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agentia Nationalã a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996 si anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova

           113. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998

           207. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998

           114. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi

           208. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernuluinr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           27. - Hotãrâre privind prelungirea mandatului contingentului de 20 de politisti români din Grupul International de Politie (I.P.T.F.) din Bosnia-Hertegovina, participarea României cu 25 de politisti la Misiunea O.N.U. din Kosovo, redesfãsurarea în Kosovo a unor ofiteri de politie români din cadrul Grupului International de Politie (I.P.T.F.) din Bosnia-Hertegovina si participarea cu 10 ofiteri de legãturã din Ministerul Apãrãrii Nationale la Misiunea O.N.U. din Kosovo

           28. - Hotãrâre privind aprobarea trecerii nemijlocite a Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" la îndeplinirea actiunilor în cadrul Rezervei Strategice SFOR în Bosnia-Hertegovina

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           96. - Ordonantã de urgentã privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia

           502. - Hotãrâre privind autorizarea Bãncii Agricole - S.A. si Banc Post - S.A. de a actiona în calitate de agent al statului în operatiunile de vânzare, înregistrare si platã a obligatiunilor de tezaur denominate în valutã, emise de Ministerul Finantelor, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F si 10F

           503. - Hotãrâre privind lansarea unui împrumut de stat denominat în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiarãa dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agentia Nationalã a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, si anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 47 din 8 decembrie 1998 privind reglementarea financiarã a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agentia Nationalã a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, si anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 decembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 23 iunie 1999.
Nr. 112.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiarã a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agentia Nationalã a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, si anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova

            În temeiul art. 77 alin. (1 ) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiarã a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agentia Nationalã a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, si anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 iunie 1999.
Nr. 206.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 24 din 29 ianuarie 1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998,emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. q) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 30 ianuarie 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 23 iunie 1999.
Nr. 113.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare privind Programul National PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 iunie 1999.
Nr. 207.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, cu urmãtoarea modificare:
           - Articolul unic, partea introductivã, va avea urmãtorul cuprins:
            "Articol unic. - La articolul 15, alineatul (1) litera a) si alineatul (2) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:"

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 20 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 23 iunie 1999.
Nr. 114.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 iunie 1999.
Nr. 208.

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind prelungirea mandatului contingentului de 20 de politisti români din Grupul International de Politie (I.P.T.F.) din Bosnia-Hertegovina, participarea României cu 25 de politisti la Misiunea O.N.U. din Kosovo, redesfãsurarea în Kosovo a unor ofiteri de politie români din cadrul Grupului International de Politie (I.P.T.F.) din Bosnia-Hertegovina si participarea cu 10 ofiteri de legãturã din Ministerul Apãrãrii Nationale la Misiunea O.N.U. din Kosovo

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba desfãsurarea unor actiuni cu politisti români si cu ofiteri din Ministerul Apãrãrii Nationale în Bosnia-Hertegovina si în Kosovo, în cadrul misiunilor O.N.U.,
            în temeiul art. 5 alin. 1 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994, al art. 501 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Române, modificatã prin Legea nr. 179/1997, si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã prelungirea mandatului contingentului de 20 de politisti români, care fac parte din Grupul International de Politie (I.P.T.F.) din Bosnia-Hertegovina, pânã la expirarea Misiunii O.N.U. din aceastã zonã.
            Art. 2. - Se aprobã participarea României cu 25 de politisti la Misiunea O.N.U. din Kosovo, în componenta Grupului International de Politie, începând cu data ce va fi comunicatã de Departamentul O.N.U. pentru Operatiuni de Mentinere a Pãcii, pânã la expirarea mandatului misiunii. Cei 25 de politisti vor fi selectionati din Grupul "stand-by"/O.N.U., aprobat prin Hotãrârea Parlamentului nr. 18 din 10 iunie 1998.
            Art. 3. - Se aprobã redesfãsurarea în Kosovo a unor ofiteri de politie români din cadrul Grupului International de Politie (I.P.T.F.) din Bosnia-Hertegovina, în urma selectionãrii lor de cãtre Misiunea O.N.U.
            Art. 4. - Se aprobã participarea cu 10 ofiteri militari de legãturã din Ministerul Apãrãrii Nationale la Misiunea O.N.U. din Kosovo, pe întreaga perioada a mandatului, care vor îndeplini misiuni de legãturã cu comandamentele NATO si cu politia civilã, urmând sã fie desfãsurati în celmult 31 de zile de la data intrãrii în vigoare a Rezolutiei Consiliului de Securitate nr. 1.244 din 10 iunie 1999.
            Art. 5. - Costurile necesare în vederea desfãsurãrii actiunilor prevãzute în prezenta hotãrâre vor fi suportate de Organizatia Natiunilor Unite.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 23 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 23 iunie 1999.
Nr. 27.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea trecerii nemijlocite a Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" la îndeplinirea actiunilor în cadrul Rezervei Strategice SFOR în Bosnia-Hertegovina

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României pentru a aproba trecerea nemijlocitã, în termen de 96 de ore, a Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" la îndeplinirea actiunilor în cadrul Rezervei Strategice SFOR în Bosnia-Hertegovina,
            în temeiul art. 5 alin. 1 din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã, la cererea NATO, trecerea nemijlocitã, în termen de 96 de ore, a Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" din structura Statului Major al Trupelor de Uscat la îndeplinirea actiunilor în cadrul Rezervei Strategice SFOR în Bosnia-Hertegovina.
            Batalionul are în structura sa 400 de militari, armamentul si tehnica din dotare, astfel cum a fost aprobat prin hotãrârile Parlamentului României nr. 9 din 9 iunie 1997 si nr. 5 din 24 martie 1998.
            Art. 2. - Fondurile necesare în vederea participãrii la aceastã misiune, pentru o perioadã de 60 de zile, au fost aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 119 din 1 martie 1999.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 23 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 23 iunie 1999.
Nr. 28.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului si pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Se finanteazã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cheltuielile pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publicã a statului, patrimoniu genetic national, formate din armãsari pepinieri, iepe mame si armãsari de montã publicã, precum si cheltuielile pentru trecerea la turma de bazã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia, în limita efectivului stabilit prin hotãrâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 iunie 1999.
Nr. 96.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Bãncii Agricole - S.A. si Banc Post - S.A. de a actiona în calitate de agent al statului în operatiunile de vânzare, înregistrare si platã a obligatiunilor de tezaur denominate în valutã, emise de Ministerul Finantelor, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F si 10F

            În temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr. 81/1999 privind datoria publicã, al Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valutã pe piata internã, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 248/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si al art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se autorizeazã Banca Agricolã - S.A. si Banc Post - S.A. sã actioneze, în calitate de agent al statului, în operatiunile de vânzare, înregistrare si platã a obligatiunilor de tezaur denominate în valutã, emise de Ministerul Finantelor, puse în vânzare în perioada 28 iunie - 9 iulie 1999, conform prospectului de emisiune cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Comisionul aferent operatiunilor prevãzute la art. 1, care se va acorda de Ministerul Finantelor agentilor autorizati, va fi de 0,5% calculat asupra valorii obligatiunilor de tezaur vândute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

Bucuresti, 24 iunie 1999.
Nr. 502.

ANEXÃ

PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F si 10F

            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã lansarea unor emisiuni de obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F si 10F.
            Art. 2. - Valoarea nominalã individualã a unei obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în valutã al statului este de 500 dolari S.U.A. sau de 800 mãrci germane.
            Art. 3. - Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului se pun în vânzare la valoarea nominalã, în formã dematerializatã.
            Caracteristicile emisiunilor de obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului sunt urmãtoarele:
            - la 91 de zile:


Seria
Data punerii
în vânzare
a obligatiunilor de tezaur
Data de la care
începe calculul
dobânzii (inclusiv)
Data încheierii
calculului dobânzii
(exclusiv)
Data plãtii
capitalului si a dobânzii
obligatiunilor de tezaur

VAL 1999 1E
28 iunie 1999
1 iulie 1999
30 septembrie 1999
5 octombrie 1999
VAL 1999 2E
29 iunie 1999
2 iulie 1999
1 octombrie 1999
6 octombrie 1999
VAL 1999 3E
30 iunie 1999
5 iulie 1999
4 octombrie 1999
7 octombrie 1999
VAL 1999 4E
1 iulie 1999
6 iulie 1999
5 octombrie 1999
8 octombrie 1999
VAL 1999 5E
2 iulie 1999
7 iulie 1999
6 octombrie 1999
11 octombrie 1999
VAL 1999 6E
5 iulie 1999
8 iulie 1999
7 octombrie 1999
12 octombrie 1999
VAL 1999 7E
6 iulie 1999
9 iulie 1999
8 octombrie 1999
13 octombrie 1999
VAL 1999 8E
7 iulie 1999
12 iulie 1999
11 octombrie 1999
14 octombrie 1999
VAL 1999 9E
8 iulie 1999
13 iulie 1999
12 octombrie 1999
15 octombrie 1999
VAL 1999 10E
9 iulie 1999
14 iulie 1999
13 octombrie 1999
18 octombrie 1999


            - la 182 de zile: 
Seria
Data punerii
în vânzare
a obligatiunilor de tezaur
Data de la care
începe calculul
dobânzii (inclusiv)
Data încheierii
calculului dobânzii
(exclusiv)
Data plãtii
capitalului si a dobânzii
obligatiunilor de tezaur

VAL 1999 1F
28 iunie 1999
1 iulie 1999
30 decembrie 1999
4 ianuarie 2000
VAL 1999 2F
29 iunie 1999
2 iulie 1999
31 decembrie 1999
5 ianuarie 2000
VAL 1999 3F
30 iunie 1999
5 iulie 1999
3 ianuarie 2000
6 ianuarie 2000
VAL 1999 4F
1 iulie 1999
6 iulie 1999
4 ianuarie 2000
7 ianuarie 2000
VAL 1999 5F
2 iulie 1999
7 iulie 1999
5 ianuarie 2000
10 ianuarie 2000
VAL 1999 6F
5 iulie 1999
8 iulie 1999
6 ianuarie 2000
11 ianuarie 2000
VAL 1999 7F
6 iulie 1999
9 iulie 1999
7 ianuarie 2000
12 ianuarie 2000
VAL 1999 8F
7 iulie 1999
12 iulie 1999
10 ianuarie 2000
13 ianuarie 2000
VAL 1999 9F
8 iulie 1999
13 iulie 1999
11 ianuarie 2000
14 ianuarie 2000
VAL 1999 10F
9 iulie 1999
14 iulie 1999
12 ianuarie 2000
17 ianuarie 2000


            Art. 4. - Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului pot fi cumpãrate de persoane fizice si de persoane juridice rezidente în România.
            Cumpãrarea, plata dobânzii si rãscumpãrarea obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului se efectueazã prin completarea formularelor de cãtre angajatii sucursalelor si ai filialelor autorizate de Banca Agricolã - S.A. si de Banc Post - S.A., care actioneazã în calitate de agent al statului.
            Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului vor fi vândute de cãtre cele douã bãnci între orele 8,00-14,00, iar decontarea se va face la 3 zile lucrãtoare de la data cumpãrãrii.
            În cazul constatãrii de cãtre bãncile specializate, în termen de 10 zile de la data cumpãrãrii obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, a existentei unor bancnote false, detinãtorul obligatiunii va fi anuntat de cãtre bancã, care îi va restitui contravaloarea bancnotelor autentice si va prelua obligatiunea ca detinãtor.
            Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului se vând în regim nominal, iar calitatea de proprietar al obligatiunilor este recunoscutã posesorului prin eliberarea unei chitante de cãtre bãncile comerciale autorizate.
            În cazul în care posesorul înregistrat nu îsi poate exercita drepturile, plata se poate efectua împuternicitilor legali ai acestuia, pe bazã de procurã notarialã sau, în caz de deces, mostenitorilor legali, în baza si în limitele stabilite prin certificatul de mostenitor.
            Art. 5. - Rata dobânzii obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F si 10F este de:
            - 7,5% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A. lansate pe o perioadã de 91 de zile;
            - 8,0% pe an pentru obligatiunile în dolari S.U.A. lansate pe o perioadã de 182 de zile;
            - 5,0% pe an pentru obligatiunile în mãrci germane lansate pe o perioadã de 91 de zile;
            - 5,5% pe an pentru obligatiunile în mãrci germane lansate pe o perioada de 182 de zile
            si se determinã conform formulei:
D=
N x r x z
365
            în care:
            D = valoarea dobânzii;
            N = valoarea nominalã totalã a obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în valutã ale statului, detinute;
            r = rata dobânzii;
            z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda (91, respectiv 182 de zile).
            Art. 6. - Calculul dobânzii înceteazã o datã cu data mentionatã în tabelele prevãzute la art. 3, rãscumpãrarea putând fi fãcutã si dupã datele mentionate.
            Nu sunt admise rãscumpãrãrile în avans.
            Art. 7. - Pentru respectarea perioadelor de detinere de cãtre Ministerul Finantelor a contravalorii obligatiunilor de tezaur emise pentru 91, respectiv 182 de zile, în situatia în care datele decontãrii sau datele scadentei capitalului si a dobânzii sunt zile nelucrãtoare în România sau în strãinãtate, plãtile se vor face în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare, modificându-se în mod corespunzãtor si tabelele prevãzute la art. 3.
            Art. 8. - Regimul fiscal al obligatiunilor de tezaur prevãzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind lansarea unui împrumut de stat denominat în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001

            În temeiul art. 9. alin. (3) din Legea nr. 81/1999 privind datoria publicã, al art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, al Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valutã pe piata internã, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 248/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor strãine în România, realizate prin cumpãrarea de titluri de stat,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se autorizeazã lansarea, în perioada 28 iunie - 9 iulie 1999, a împrumutului de stat denominat în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001, de cãtre Ministerul Finantelor, prin intermediul Bãncii Nationale a României, conform prospectului de emisiune cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

Bucuresti, 24 iunie 1999.
Nr. 503.

ANEXÃ

PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de tezaur cu dobândã denominate în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001

            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã lansarea unei emisiuni de titluri de stat, numite obligatiuni de tezaur cu dobândã denominate în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001.
            Obligatiunile de tezaur cu dobândã denominate în dolari S.U.A. sunt în formã dematerializatã, iar valoarea nominalã individualã a unei obligatiuni de tezaur cu dobândã este de 10.000 dolari S.U.A.
            Art. 2. - Data emisiunii (data decontãrii) obligatiunilor de tezaur cu dobândã seria VAL 10 2001 este 14 iulie 1999.
            Art. 3. - Data scadentei (data rãscumpãrãrii) obligatiunilor de tezaur cu dobândã seria VAL 10 2001 este 14 iulie 2001.
            Art. 4. - Metoda de vânzare este subscriptia publicã, obligatiunile de tezaur cu dobândã putând fi cumpãrate de participanti autorizati pe piata titlurilor de stat, care pot subscrie în nume si în cont propriu, precum si în nume propriu si în contul clientilor lor, persoane juridice si fizice, rezidente si/sau nerezidente în România.
            Cererile de subscriere se depun la Banca Nationalã a României în perioada 28 iunie - 9 iulie 1999, pânã la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere, consideratã a fi data vânzãrii.
            În a doua zi lucrãtoare dupã închiderea subscrierii participantii vor fi informati despre acceptarea sau neacceptarea totalã ori partialã a cererilor depuse.
            Art. 5. - Adjudecarea emisiunii de obligatiuni de tezaur cu dobândã seria VAL 10 2001 se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 2/1997 privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului.
            Art. 6. - Rata dobânzii obligatiunilor de tezaur cu dobândã seria VAL 10 2001 este de 10% pe an.
            Dobânda se va plãti semianual, la datele de 13 ianuarie 2000, 13 iulie 2000, 12 ianuarie 2001 si 14 iulie 2001, prin creditarea contului de corespondent în dolari S.U.A. al participantului autorizat pe piata titlurilor de stat, comunicat oficial de cãtre acesta Bãncii Nationale a României.
            Dobânda se va determina conform formulei:

D=
N x r x z
365
            în care:
            D = dobânda;
            N = valoarea nominalã;
            r = rata dobânzii;
            z = numãrul de zile de detinere de la ultima scadentã pânã la scadenta urmãtoare.
            În situatia în care una dintre aceste date este o zi nelucrãtoare, plata se va efectua în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
            Art. 7. - Plata obligatiunilor de tezaur cu dobândã se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de cãtre participantul autorizat, în contul de dolari S.U.A. al Bãncii Nationale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, a sumei reprezentând valoarea nominalã a obligatiunilor de tezaur cu dobândã cumpãrate.
            În caz contrar, pentru întreaga perioadã de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la nivelul ratei dobânzii de emisiune plus o marjã de douã puncte procentuale pe an (10% + 2% = 12%).
            Art. 8. - Rãscumpãrarea obligatiunilor de tezaur cu dobândã se va efectua la data scadentei, 14 iulie 2001, prin creditarea contului de corespondent în dolari S.U.A. al participantului autorizat, comunicat oficial Bãncii Nationale a României de cãtre acesta la data înregistrãrii curente, cu suma reprezentând valoarea nominalã a obligatiunilor de tezaur cu dobândã exprimate în dolari S.U.A.
            În cazul în care detinãtorul înregistrat, persoanã fizicã, nu îsi poate exercita drepturile, plata se poate efectua împuternicitilor legali ai acestuia, pe bazã de procurã notarialã sau, în caz de deces, mostenitorilor legali, în baza si în limitele stabilite prin certificatul de mostenitor.
            Nu se admit rãscumpãrãrile în avans.
            Art. 9. - Obligatiunile de tezaur cu dobândã sunt negociabile pe piata secundarã, tranzactionarea acestora efectuându-se prin intermediul participantilor autorizati pe piata titlurilor de stat. Proprietatea asupra acestora va fi înregistratã la Banca Nationalã a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anuntatã acesteia conform prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 2/1997 privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului.
            Art. 10. - Tranzactionarea obligatiunilor de tezaur cu dobândã pe piata secundarã nu va fi permisã:
            - în ultimele douã zile lucrãtoare înaintea plãtii dobânzii; precum si
            - în ultimele douã zile lucrãtoare înaintea datei scadentei.
            Art. 11. - Regimul fiscal al obligatiunilor de tezaur prevãzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.