MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 288    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 22 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           23. - Hotãrâre referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea raportului de cãtre Comisia de anchetã a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Românã de Radiodifuziune prin sistarea de cãtre Compania Nationalã de Electricitate - S.A. a alimentãrii cu energie electricã a unor statii de emisie

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           499. - Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea consiliului local si a primarului în Circumscriptia electoralã Valea Mare, judetul Covasna

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINlSTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           659. - Ordin al ministrului finantelor privind actualizarea accizelor stabilite în lei prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea raportului de cãtre Comisia de anchetã a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Românã de Radiodifuziune prin sistarea de cãtre Compania Nationalã de Electricitate - S.A. a alimentãrii cu energie electricã a unor statii de emisie

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se prelungeste pânã la data de 30 iunie 1999 termenul pentru depunerea raportului Comisiei de anchetã a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Românã de Radiodifuziune prin sistarea de cãtre Compania Nationalã de Electricitate - S.A. a alimentãrii cu energie electricã a unor statii de emisie, comisie constituitã prin hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 22 din 7 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 9 iunie 1999.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 21 iunie 1999.
Nr. 23.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea consiliului local si a primarului în Circumscriptia electoralã Valea Mare, judetul Covasna

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 164/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se stabileste data de 8 august 1999 pentru alegerea consiliului local si a primarului în Circumscriptia electoralã Valea Mare, judetul Covasna.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 499.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind actualizarea accizelor stabilite în lei prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare

            Ministrul finantelor,
            având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            în temeiul prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Începând cu data de 1 iulie 1999 accizele specifice stabilite în lei pe unitatea de mãsurã, prevãzute la pozitiile nr. 1-8 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)" la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile ulterioare, se actualizeazã si sunt cele prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
            Art. 2. - Începând cu data de 1 iulie 1999 accizele specifice stabilite în lei pe unitatea de mãsurã, prevãzute la pozitiile nr. 1-4 din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tarã" la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile ulterioare, se actualizeazã si sunt cele prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
            Art. 3. - Începând cu data de 1 iulie 1999 impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã, prevãzut în anexa nr. 3 "Lista cuprinzând impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã" la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile ulterioare, se actualizeazã si este cel prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
            Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 659.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)


Nr.
crt.
Denumirea produsului sau a grupei de produse
U.M.
Acciza
(lei/U.M.)

0
1
2
3

A. Alcool etilic alimentar, bãuturi alcoolice si orice alte
produse destinate industriei alimentare, care contin
alcool etilic alimentar
1. Alcool etilic alimentar; bãuturi alcoolice si orice alte
produse destinate industriei alimentare sau consumului,
care contin alcool etilic alimentar, cu o concentratie
mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bazã
de vin si produse pe bazã de distilat din vin, cu o
concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac,
armaniac si vinars
hl alcool pur*) 3.286.800
2. Bãuturi alcoolice naturale hl alcool pur 2.241.000
3.
Vinuri si produse pe bazã de vin  
3.1. Vinuri nespumoase hl/1 grad alcoolic**)
8.964
3.2. Vinuri spumoase hl/1 grad alcoolic
14.940
3.3. Vin spumant hl/1 grad alcoolic 44.820
3.4. Vermuturi si alte produse pe bazã de vin***) cu
o concentratie în alcool de pânã la 22% inclusiv în
volum
hl/1 grad alcoolic 37.350
4.
Bere hl/1 grad alcoolic
23.904
B.
Produse din tutun
5. Tigarete 1.000 tigarete 119.520 +
+ 20%****)
6.
Tigãri si tigãri de foi 1.000 bucãti
104.580
7.
Tutun destinat fumatului kg
224.100
8.
Tutun de prizat si tutun de mestecat kg
224.100                  *) hl alcool pur reprezintã 100 litri alcool etilic alimentar cu concentratia de 100% alcool în volume, la temperatura de 20°C, continut într-o cantitate datã de produs aloolic.
                **) hl/1 grad aloolic reprezintã concentratia alcoolicã exprimatã în % de volum, respectiv 1%.
              ***) Cu exceptia otetului alimentar.
            ****) Cota procentualã se aplicã asupra bazei de impozitare prevãzute la art. 10 din prezenta ordonantã de urgentã.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tarã


Nr.
crt.
Denumirea produsului sau a grupei de produse
U.M.
Acciza
(lei/U.M.)

0
1
2
3

1.
Cafea verde
tonã
13.446.000
2.
Cafea prãjitã, inclusiv cafea cu înlocuitori
tonã
17.928.000
3.
Cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã
kg
74.700
4. Ape, ape minerale si ape gazoase, cu continut de
zahãr sau alte produse de îndulcit si substante
aromatizante
hl 29.880

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã


Nr.
crt.
Denumirea produsului sau a grupei de produse
U.M.
Acciza
(lei/U.M.)

0
1
2
3

1.
Titei
tonã
64.262
2.
Gaze naturale
1.000 m3
120.491