MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 285    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 21 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           452. - Hotãrâre pentru aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993

           453. - Hotãrâre privind aprobarea cheltuielilor de organizare la Bucuresti, la 26 mai 1999, a reuniunii grupului de lucru pentru proiectul "Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitãtii transfrontaliere"

           456. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române pentru Dezvoltare - S.A.

           457. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 660/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Societãtii Comerciale "Banc Post" - S.A.

           458. - Hotãrâre privind aprobarea Licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montanã, judetul Alba, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest"- S.A.

           459.  - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vãrsarea si gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural national

           460. - Hotãrâre privind transmiterea fãrã platã a unor spatii apartinând unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Suceava, judetul Suceava, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava si a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat Suceava în administrarea Ministerului Justitiei

           462. - Hotãrâre privind scoaterea definitivã din circuitul agricol a terenului în suprafatã de 82.900 m2 pentru realizarea obiectivului de investitii "centru comercial, anexe, birouri, utilitãti, parcãri", în comuna Nicolae Bãlcescu, judetul Bacãu

           464. - Hotãrâre privind modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 23/1998 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si pentru înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apãrãrii Nationale

           476. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a împrumutului si de decontare a cheltuielilor în legãturã cu achizitionarea de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificatie pentru consumul intern

           484. - Hotãrâre privind acordarea sumei de 2.000.000 mii lei Consiliului Judetean Maramures pentru finantarea activitãtii de protectie a drepturilor copilului

           501. - Hotãrâre privind unele mãsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov, la Societatea Comercialã "tractorul utb" - S.A. Brasov si la Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           645. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 567/1999

           646. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 568/1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România
si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993

            În temeiul prevederilor art. VI din Ordonanta Guvernului nr. 16/1995 pentru ratificarea unor acorduri si împrumuturi externe si a unor amendamente la acorduri de împrumuturi externe, aprobatã prin Legea nr. 121/1995, prin care se modificã si se completeazã Legea nr. 49/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993, si tinând seama de acordul Bãncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare,

           Guvernul României hotãrãreste:

           Articol unic. - Se aprobã amendamentul la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993, prezentat în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 452.

ANEXÃ

AMENDAMENT
convenit cu Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut semnat la Londra la 23 aprilie 1993

            1. Se realocã sumele din împrumut între categorii de cheltuieli prezentate în anexa nr. 2 la acordul de împrumut, dupã cum urmeazã:


Categoria
Sume realocate
în moneda împrumutului
între categorii
de cheltuieli
Sume revizuite
în moneda împrumutului,
alocate
fiecãrei categorii
%
din cheltuielile
ce urmeazã
a fi finantate

(1) Lucrãri civile conform pãrtilor
A.1. si B.1.1.
+ 1.135,78 dolari S.U.A.
[de la categoria (3)]
+ 51.053,07 dolari S.U.A.
[de la categoria (5)]
72.046.937,39
64
(2) Echipamente conform pãrtii D.3 fãrã modificãri
1.518.424,63
100
(3) Servicii de consultantã conform
pãrtii E.1 pentru supravegherea
lucrãritor civile conform pãrtilor
A.1. si B.1.1.
- 1.135,78 dolari S.U.A.
[la categoria (1)]
5.048.864,22
100
(4) Servicii de consultantã conform
pãrtii E.2.
fãrã modificãri
436.826,83
100
(5) Computere si software conform
pãrtii E.5.
- 51.053,07 dolari S.U.A.
[la categoria (1)]
148.946,93
100
(6) Nealocate fãrã modificãri
0,00
(7) Suma datoratã conform sectiunii
2.08 b)
fãrã modificãri
800.000,00

TOTAL:
80.000.000,00
dolari S.U.A. 

GUVERNUL ROMÂNlEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de organizare la Bucuresti, la 26 mai 1999, a reuniunii grupului de lucru pentru proiectul "Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitãtii transfrontaliere"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã cheltuielile de organizare la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, la data de 26 mai 1999, a reuniunii grupului de lucru pentru proiectul "Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitãtii transfrontaliere".
            Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunii prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 52.000.000 lei, se asigurã în proportie de 50% din bugetul Ministerului Finantelor - Directia Generalã a Vãmilor, cap. 72.01 "alte actiuni", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", si, respectiv, de 50% din bugetul Ministerului de Interne, cap. 55.01 "ordine publicã si sigurantã nationalã", titlul "cheltuieli materiale si servicii".
            Art. 3. - Utilizarea sumelor pentru desfãsurarea actiunii prevãzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu-lonescu
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 453.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române pentru Dezvoltare - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române pentru Dezvoltare - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 noiembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Punctul 3 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "3. lonel voinescu, reprezentant al agentiei române de dezvoltare;"
           2. Punctul 4 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "4. liliana zaharia, reprezentantâ a agentiei române de dezvoltare;"

PRIM-MINlSTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 456.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 660/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Societãtii Comerciale "banc post" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Normele metolodogice de aplicare a Legii nr. 83/1997, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 660/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Societãtii Comerciale "Banc Post"- S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 17 octombrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Titlul hotãrârii va avea urmãtorul cuprins:
           "Hotãrâre pentru constituirea Comisiei de privatizare a Banc Post - S.A."
           2. Partea introductivã a articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Pentru privatizarea Banc Post - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Libertãtii nr. 18, bl. 104, sectorul 5, înregistratã la oficiul registrului comertului sub numãrul J40/9.052/1991, se constituie comisia de privatizare având urmãtoarea componentã:"
           3. Punctul 3 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "3. sorin voicescu, reprezentant al agentiei române de dezvoltare;"
           4. Punctul 4 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "4. Eliza Olga Lupascu, reprezentantã a Agentiei Române de Dezvoltare;"
           5. Sintagma societãti comerciale bancare din cuprinsul articolului 2 se înlocuieste cu cuvântul bãnci.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 457.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montanã, judetul Alba, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61l1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Licenta de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montanã, judetul Alba, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A., cu sediul în municipiul Deva, judetul Hunedoara, prevãzutã în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licenta de concesiune pentru exploatarea prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRlM-MINISTRU
RADU VASlLE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail lanãs
Ministrul industriei si Comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 458. 


*) Anexa se comunicã semnatarilor licentei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vãrsarea si gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural national

            În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului cultural national,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice privind stabilirea, vãrsarea si gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural national, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
lon Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 459.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea, vãrsarea si gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural national

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            1. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului cultural national, denumitã în continuare ordonantã, în vederea protejãrii, punerii în valoare a mostenirii culturale, dezvoltãrii si promovãrii valorilor culturale nationale si universale, se constituie Fondul cultural national, denumit în continuare fond, prin care se gestioneazã sursele extrabugetare.
            2. Veniturile extrabugetare ale fondului se constituie din sursele prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonantã.
            3. În sensul prevederilor ordonantei se definesc urmãtorii termeni:
            a) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în conditiile legii, dupã bunuri culturale mobile proprietate publicã sau dupã monumentele sau componente ale monumentelor istorice proprietate publicã, prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonantã, se întelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formã bidimensionalã în formã tridimensionalã sau din formã tridimensionalã în formã bidimensionalã, a imaginii totale sau partiale, a simbolului sau a unei pãrti componente caracteristice bunului respectiv;
            b) prin bun cultural mobil, prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) din ordonantã, se întelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural national mobil;
            c) prin monument istoric, prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. a), c), i) si I) din ordonantã, se întelege orice constructie, amenajare, ansamblu sau sit care se aflã înscris în Lista monumentelor istorice;
            d) prin publicatii sau casete audio cu continut erotic, prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din ordonantã, se întelege materialele tipãrite sau înregistrate, care contin preponderent imagini, texte sau sunete, ce reprezintã nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viata sexualã, cu exceptia materialelor cu caracter didactic, educativ, stiintific sau sanitar;
            e) prin agenti economici care comercializeazã bunuri culturale provenite din import, prevãzuti la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonantã, se întelege agentii economici care introduc si comercializeazã pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din strãinãtate;
            f) prin incintã sau spatiu de protectie a monumentelor istorice, prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. i) si I) din ordonantã, se întelege acea zonã care înconjoarã un monument istoric, delimitat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1994, cu modificãrile ulterioare;
            g) prin fonduri obtinute în cadrul colaborãrii internationale, prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. m) din ordonantã, se întelege sumele puse la dispozitie fondului de cãtre organismele internationale, pe bazã de acorduri si conventii, care se încadreazã în destinatiile prevãzute la art. 6 alin. (1) si (2) din ordonantã.

CAPITOLUL II
Stabilirea si vãrsarea sumelor datorate fondului

            4. Agentii economici sau entitãtile care desfãsoarã activitãtile prevãzute la art. 2 alin. (i) lit. a)-I) din ordonantã au obligatia sã calculeze si sã înregistreze în contabilitatea proprie, în conturi distincte, sumele datorate fondului, stabilite pe mãsura încasãrii veniturilor asupra cãrora se aplicã cotele prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonantã.
            5. Agentii economici prevãzuti la art. 2 alin. (1) din ordonantã obligatia sã calculeze si sã vireze, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare, contributia la constituirea fondului în cotele stabilite la art. 2 alin. (1) din ordonantã, de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
            6. Contributiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. e) si g) din ordonantã nu se cumuleazã.
            7. Sumele se vireazã cu ordin de platã tip trezorerie în contul 50.61 "disponibil din fondul cultural national" deschis la Trezoreria statului a municipiului Bucuresti pe seama Ministerulul Culturii.
            8. În ordinul de platã agentii economicii vor mentiona expres "Reprezintã contributia/restanta/penalitãti pentru Fondul cultural national de ............... %, aferentã/aferente lunii ................. , anul ..........., pentru veniturile încasate, în sumã de ......... mii lei".
            9. Virarea sumelor datorate fondului se va evidentia în declaratia lunarã, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
            10. Declaratia lunarã privind obligatiile de platã cãtre fond, însotitã de copia de pe ordinul de platã vizat de trezoreria statului se vor depune direct sau prin postã, prin scrisoare cu valoarea declaratã, la sediul Ministerului Culturii din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, pânã la data de 20 ale lunii în care se face plata.
            11. Evidentierea în contabilitate a sumelor datorate si vãrsate cãtre fond se face dupã cum urmeazã:
            a) regiile autonome si societãtile comerciale, indiferent de forma de proprietate, în debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate", prin creditul contului 447 "fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate", analitic distinct;
            b) asociatiile familiale care desfãsoarã activitãti de comert sau prestãri de servicii, precum si persoanele fizice autorizate care au calitatea de comerciant sau de prestator de servicii, într-un jurnal auxiliar, iar plata efectivã în Registrul jurnal de încasãri si plãti.
            12. Retururile publicatiilor vândute distribuitorilor se evidentiazã în contabilitate pe baza procesului-verbal încheiat în acest sens, iar operatiunea se face prin înscrierea în factura fiscalã, cod 14-4-10/A, cu semnul minus, a cantitãtilor returnate, la pretul de vânzare.

CAPITOLUL III
Elaborarea si executia bugetului fondului

            13. Ministerul Culturii va întocmi anual, o datã cu propunerile de elaborare a bugetului de stat, si propunerile bugetului fondului.
            14. La partea de venituri se vor înscrie veniturile ce urmeazã a se realiza în cursul exercitiului financiar. În buget se înscriu sursele de venituri, pe categorii corespunzãtor cotelor prevãzute la art. 2 alin. (1) din ordonantã, care dimensioneazã masa veniturilor realizate de agentii economici, asupra cãrora se aplicã cotele respective.
            15. La partea de chettuieli se vor înscrie cheltuielile, grupate pe categoriile prevãzute la art. 6 alin. (1) din ordonantã, precum si sumele alocate ca sprijin financiar rambursabil si nerambursabil, desfãsurate pe articole si alineate, conform clasificatiei pentru institutiile publice si activitãtile autofinantate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
            16. Bugetul se încheie echilibrat, adicã veniturile la niveiul cheltuielilor sau cu excedent, atunci când veniturile depãsesc cheltuielile.
            17. Bugetul de venituri si cheltuieli se defalcheazã pe trimestre si se aprobã de cãtre ministrul culturii.
            18. Rãspunderea pentru încasarea si utilizarea veniturilor fondului revine ministrului culturii care are atributii de ordonator principal de credite, conform art. 36 din Legea finantelor publice nr. 72/1996.
            19. Sumele ce constituie fondul sunt gestionate în regim extrabugetar de cãtre Ministerul Culturii, prin Directia resurse financiare, dezvoltare.
            20. Controlul respectãrii obligatiilor de platã a contributiilor la fond, în conditiile si la termenele stabilite prin ordonantã, se efectueazã de cãtre Ministerul Culturii, prin serviciile publice descentralizate ale acestuia.
            21. Actiunile de control vor viza, în principal, urmãtoarele obiective:
            a) determinarea corectã a valorii contributiei la constituirea fondului;
            b) virarea integralã si la termen a sumei datorate;
            c) stabilirea eventualelor diferente între sumele vãrsate si cele datorate, potrivit dispozitiilor legale.
            22. Derularea sumelor aferente fondului se efectueazã prin contul 50.61 "disponibil din fondul cultural national", deschis la Trezoreria statului a municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Culturii.
            23. Toate operatiunile de încasãri si plãti se efectueazã prin trezoreria statului, fãrã comisioane si în conditii de integritate a disponibilitãtilor. Pentru disponibilul aflat în cont trezoreria statului acordã dobânda stabilitã prin conventie încheiatã cu Ministerul Finantelor.
            24. În contabilitatea Ministerului Culturii veniturile, cheltuielile si disponibilitãtile fondului se înregistreazã cu ajutorul conturilor:
            - 120 "disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare";
            - 420 "cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare";
            - 520 "Veniturile extrabugetare ale institutiei publice;
            - 528 "venituri din anii precedenti si alte surse".
            25. Cheltuielile se efectueazã pe baza documentelor legale aprobate de organele în drept si vizate pentru controlul financiar preventiv.
            26. Executia veniturilor si cheltuielilor fondului se raporteazã în anexa nr. 10, respectiv în anexa nr. 14, la bilantul contabil pentru "institutii publice", pe structura bugetului aprobat, conform precizãrilor Ministerului Finantelor.

ANEXÃ
la normele metodologice

DECLARATIE LUNARÃ
privind obligatia de platã la Fondul cultural national pe luna..................., anul....................

           Denumirea plãtitorului ................................................................................
            Codul fiscal ................, numãrul/data autorizatiei/certificatului de înmatriculare ......................
            Sediul/domiciliul: localitatea ............................. str. ........................... nr. ....., bl. ......, sc. ............... , ap. ........, sectorul/judetul .............., codul postal .................., telefon/fax ....................
 

Conturi bancare
Banca
.......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

           A. Obligatia la platã la fondul cultural national

Contributia lunarã, confrom art. 1 alin (1) din
Ordonanta Guvernului nr. 79/1998
Restante
(lei)
Penalitãti, conform
art. 4 alin. (2) din 
Ordonanta Guvernului
nr. 79/1998 (lei)
Total 
(lei)
a) 5%     lei      
b) 5%     lei      
c)1%      lei      
d) 20%   lei      
e) 2%     lei      
f) 3%      lei      
g) 2%     lei      
h) 2%     lei      
i)  2%     lei      
j) 1%     lei      
k) 1%    lei      
l) 2%     lei      
TOTAL: lei      

           B. Documentul de platã

Nr. 
crt.
Numãrul documentului
de platã
Explicatia plãtii
(contributie lunarã, restante, penalitãti)
Suma
(lei)
       
       
       
       

            Cunoscând pedeapsa aplicatã infractiunii de fals în acte publice, declar cã am examinat aceastã declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectã si completã.
            Numele ....................... Prenumele ........................ Data ...........................
            Functia*) ......................................... .
            Semnãtura si stampila ......................*) Director general sau altã persoanã autorizatã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unor spatii apartinând unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Suceava, judetul Suceava, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava si a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat Suceava în administrarea Ministerului Justitiei

            În temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea unor spatii apartinând imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, cu datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava si a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat Suceava în administrarea Ministerului Justitiei, în vederea utilizãrii lor ca sediu pentru Judecãtoria Suceava, Tribunalul Suceava, Curtea de Apel Suceava si pentru parchetele care functioneazã pe lângã aceste instante judecãtoresti.
            Art. 2. - Predarea-preluarea spatiilor prevãzute la art. 1 se va face prin protocol, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Ministerul Justitiei va lua mãsuri în vederea punerii în sigurantã împotriva seismelor a imobilului preluat, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 460.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a spatiilor apartinând imobilului situat în municipiul Suceava, judetul Suceava, care se transmit în administrarea Ministerului Justitiei


Locul unde este situat 
imobilul care 
se transmite
Persona juridicã 
 de la care se transmite
Persoana juridicã 
la care 
se transmite
Caracteristicile tehnice

Municipiul Suceava,
str. Stefan cel Mare
nr. 62, judetul
Suceava
· Consiliul Local
al Municipiului
Suceava
· Directia generalã
a finantelor publice
si controlului financiar
de stat Suceava
Ministerul Justitiei Suprafata totalã construitã = 847,01 m2,
din care: 
· subsol = 283,79 m2
· parter = 407,40 m2
· etajul 1 = 155,82 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind scoaterea definitivã din circuitul agricol a terenului în suprafatã de 82.900 m2 pentru realizarea obiectivului de investitii "Centru comercial, anexe, birouri, utilitãti, parcãri", în comuna Nicolae Bãlcescu, judetul Bacãu

            În temeiul art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se scoate definitiv din circuitul agricol terenul arabil în suprafatã de 82.900 m2, clasa a II-a de calitate, amenajat pentru irigat, situat pe teritoriul comunei  Nicolae Bãlcescu, judetul Bacãu, în tarlaua nr. 16, parcela cadastralã nr. 282/34, în vederea realizãrii obiectivului de investitii "Centru comercial, anexe, birouri, utilitãti, parcãri".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat, seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
loan Avram Muresan
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 462.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 23/1998 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si pentru înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apãrãrii Nationale

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

           Articol unic. - Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 23/1998 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si pentru înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apãrãrii Nationale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) În scopul organizãrii si functionãrii sectiunii militare din cadrul Misiunii Române la NATO si a Reprezentantei Permanente a Statului Major General la NATO, de la Bruxelles, se aprobã înfiintarea unui numãr de 20 de posturi în serviciul extern al Ministerului Apãrãrii Nationale.
            (2) Cheltuielile generate de cresterea numãrutui maxim de posturi prevãzut la alin. (1) se suportã din bugetul aprobat Ministerului Apãrãrii Nationale, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1999."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 464.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a împrumutului si de decontare a cheltuielilor în legãturã cu achizitionarea de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificatie pentru consumul intern

            În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 privind achizitionarea de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificatie pentru consumul intern,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice privind modul de acordare a împrumutului si de decontare a cheltuielilor în legãturã cu achizitionarea de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificatie pentru consumul intern, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
loan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 iunie 1999.
Nr. 476.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare a împrumutului si de decontare a cheltuielilor în legãturã cu achizitionarea de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificatie pentru consumul intern

            Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 privind achizitionarea de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificatie pentru consumul intern, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei mandateazã Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. sã achizitioneze de pe piata liberã cantitatea de maximum 100.000 tone grâu panificabil pentru consumul intern, pe baza comenzilor agentilor economici de morãrit si/sau de panificatie.
            (2) Mandatarea se va efectua pe baza unui contract de mandat încheiat între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A.
            Art. 2. - Grâul de panificatie se cumpãrã de la producãtorii agricoli, persoane fizice, care au cultivat terenul individual sau în formele de asociere fãrã personalitate juridicã, constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere în agriculturã, de la arendasi, persoane fizice, de la persoanele fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de actionar în baza art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si de la persoanele fizice care au încheiat contractul de locatiune potrivit prevederilor. art. 25 din Legea arendãrii nr 16/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 3. - Pretul de achizitionare al grâului de panificatie de la producãtorii agricoli prevãzuti la art. 2 este de 1.500 lei/kg STAS 813-68, respectiv greutate hectolitricã 75 kg, umiditate 14% si corpuri strãine 3%, loco depozitul producãtorului, care include si o primã la producãtor de 200 lei/kg.
            Art. 4. - (1) Cheltuielile ocazionate de achizitionarea grâului de panificatie se stabilesc pe bazã de tarif negociat, prevãzut în contractul de mandat încheiat între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A., care cuprinde cheltuielile generale ale societãtii aferente cantitãtilor cumpãrate.
            (2) Cheltuielile ocazionate de stocarea cantitãtilor cumpãrate se stabilesc pe bazã de tarife negociate între Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. si unitãti specializate în pãstrarea si depozitarea grâului de panificatie, se suportã din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anul 1999 si au la bazã tarife maximale stabilite în contractul de mandat încheiat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei cu Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A.
            (3) În cazul în care operatiunea de stocare a grâului de panificatie se face direct în unitãtile de morãrit si/sau de panificatie, aceasta nu face obiectul negocierii între Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. si unitãtile sus-mentionate, nefiind suportatã din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            Art. 5. - Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A., pe baza comenzilor ferme prezentate de agentii economici de morãrit si/sau de panificatie, solicitã Ministerului Agriculturii si Alimentatiei alocarea sumelor, sub formã de împrumut din fondul de 50,0 miliarde lei constituit pentru achizitionarea grâului de panificatie pentru consumul intern, în limita cantitãtii de maximum 100.000 tone grâu STAS 813-68, potrivit cererii prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Împrumutul se alocã fãrã dobândã.
            Art. 6. - (1) În baza cererii prezentate de Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A., Ministerul Agriculturii si Alimentatiei întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare cãtre Ministerul Finantelor, la cap. 86.01 "împrumuturi".
            (2) Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea de credite de cãtre Ministerul Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se alimenteazã contul special al Societãtii Nationale a Produselor Agricole - S.A., deschis pentru aceastã operatiune, care va proceda la plata grâului de panificatie achizitionat.
            Art. 7. - (1) Livrarea grâului de panificatie cãtre agentii economici de morãrit si/sau de panificatie se efectueazã pe mãsura achizitionãrii acestuia la pretul de vânzare prevãzut la art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 70/1999, la care se calculeazã T.V.A.
            (2) Plata se efectueazã de agentii economici de morãrit si/sau de panificatie în momentul achizitionãrii cantitãtilor de grâu, în contul special al Societãtii Nationale a Produselor Agricole - S.A.
            Art. 8. - Pe mãsura încasãrii sumelor reprezentând contravaloarea grâului de panificatie achitat la livrare de agentii economici de morãrit si/sau de panificatie, potrivit prevederilor art. 7 din prezentele norme metodologice, acestea pot fi folosite în continuare de Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. în vederea achizitionãrii grâului de panificatie, în limita cantitãiii de maximum 100.000 tone STAS 813-68.
            Art. 9. - (1) Lunar, agentii economici detinãtori ai spatiilor de depozitare special amenajate, în baza contractelor de prestãri de servicii încheiate cu Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. si a tarifelor negociate cu aceasta, solicitã alocarea de la buget a sumelor aferente cheltuielilor de stocare aferente cantitãtilor de grâu de panificatie cumpãrate în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 si întocmeste decontul justificativ prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
            (2) Decontul justiticativ se înainteazã spre verificare si aprobare Societãtii Nationale a Produselor Agricole - S.A.
            (3) Dupã verificare si aprobare Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. centralizeazã datele din deconturile justificative înaintate de agentii economici detinãtori ai spatiilor de depozitare si întocmeste decontul justificativ centralizator, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pe care îl înainteazã Ministerului Agriculturii si Alimentatiei spre aprobare, însotit de copii de pe deconturile justificative înaintate de agentii economici detinãtori ai spatiilor de depozitare.
            (4) Dupã verificarea si aprobarea decontului justificativ centralizator Ministerul Agriculturii si Alimentatiei procedeazã la alimentarea contului Societãtii Nationale a Produselor Agricole - S.A., de la cap. 67.01. "agriculturã si silviculturã", titlul "subventii", în vederea efectuãrii plãtilor cãtre beneficiari.
            Art. 10. - (1) Dobânda acordatã de bancã la contul de disponibilitãti al Societãtii Nationale a Produselor Agricole - S.A. se utilizeazã pentru acoperirea comisioanelor bancare.
            (2) Diferenta dintre dobândã si comisioane reîntregeste împrumutul acordat.
            (3) În cazul în care comisioanele bancare sunt mai mari decât dobânda, diferenta se suportã din împrumutul acordat.
            Art. 11. - Societatea Nationalã a Produselor Agricole -S.A., rãspunde de gestionarea împrumutului acordat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei conform dispozitiilor legale în vigoare.
            Art. 12. - Utilizarea grâului cumpãrat în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 de cãtre agentii economici de morãrit si/sau de panificatie în alt scop decât cel pentru consum intern atrage majorarea pretului de cumpãrare cu 200 lei/kg, reprezentând prima plãtitã la producãtor si suportatã de la bugetul de stat inclusiv plata penalitãtilor prevãzute în legislatia fiscalã în vigoare.
            Art. 13. - La data de 31 august 1999 Societatea Nationalã a Produselor Agricole - S.A. va restitui suma împrumutatã Ministerului Agriculturii si Alimentatiei într-un cont special deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, inclusiv diferenta dintre dobândã si comisioanele bancare, dacã este cazul, mai putin suma plãtitã cu titlu de primã, si va prezenta decontul justificativ final prevãzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
            Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

SOCIETATEA NATIONALÃ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
Sediul...............................................
Codul fiscal.....................................
Numãrul de înregistrare
în registrul comertului...................
Contul nr.........................................
Banca ..............................................

Se aprobã
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
Ordonator principal de credite,
.................................................

CERERE
pentru alocarea sumelor, sub formã de împrumut, necesare în vederea achizitionãrii cantitãtii de 100.000 tone grâu STAS 813-68, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 476/1999

Nr. 
crt.
Agentul economic
de morãrit si/sau 
de panificatie
Cantitatea solicitatã
conform comenzii ferme 
nr. .......... /1999
din data de ........... 
(tone)
Pretul de cumpãrare
Suma soliciatatã
Total
(1500 lei/kg)
(lei)
din care:
prima de 200 lei/kg
(lei)
Total
(mii lei)
din care:
prima de
200 lei/kg
(mii lei)
0
1
2
3
4
5
6
1.            
2.            
......            
......            
......            
......            
......            
  TOTAL:          
Director general,
..................................
(numele si prenumele)
Director economic,
..................................
(numele si prenumele)

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC DETINÃTOR
AL SPATIULUI DE DEPOZITARE ..........................................................................

(denumirea)
Sediul..........................................................
Codul fiscal................................................
Numãrul de înregistrare
în registrul comertului .............................
Contul nr. .................................................
Banca ......................................................

SOCIETATEA NATIONALÃ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
Se încadreazã în tariful negociat cu Ministerul Agriculturii
si Alimentatiei, potrivit contractului de mandat nr. .../1999.

Verificat realitatea datelor si aprobat pentru decontare.

Director general,
..................................
Director economic,
..................................

DECONT JUSTIFICATIV
privind decontarea cheltuielilor de stocare a grâului de panificatie, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 476/1999


 
Nr.
crt.
Specificatie
U.M.
Tipul de spatii de depozitare, pãstare
Siloz
Magazie
Soproane
multifunctionale
Total
0 A B 1 2 3 4
1. Cantitatea de grâu:
tone
       
1.1. - receptionatã
tone
       
1.2. - stocatã
tone
       
1.3. - numãrul mediu de zile de stocare
zile
       
1.4. -  livratã agentilor economici
de morãrit si/sau de panificatie
tone
       
2. Tariful negociat pentru:
 
       
2.1. - stocare
lei/tonã/zi
       
3. Suma de plãtit - total, 
din care pentru:
lei
       
3.1. - stocare
lei
       
Director general (manager),
..................................
(numele si prenumele)
Director economic (contabil-sef),
..................................
(numele si prenumele)

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SOCIETATEA NATIONALÃ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
Sediul............................................
Codul fiscal....................................
Numãrul de înregistrare
în registrul comertului......................
Contul nr........................................
Banca ...........................................

Se aprobã
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
Ordonator principal de credite,
.................................................

DECONT JUSTIFICATIV CENTRALIZATOR
privind decontarea cheltuietilor de stocare aferente cantitãtilor de grâu de panificatie cumpãrat în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 476/1989


 
Nr.
crt.
Specificatie
U.M.
 
 
A
B
C
1. Cantitatea de grâu:
tone
 
1.1. - receptionatã
tone
 
1.2. - stocatã
tone
 
1.3. - numãrul mediu de zile de stocare
zile
 
1.4. - livratã agentilor economici 
de morãrit/sau panificatie
tone
 
2. Tariful negociat pentru:    
2.1. - stocare
lei/tonã/zi
 
2.2 - achizitionare, cuvenit societãtii
Nationale a Produselor
Agricole - S.A.
lei/tonã
 
3. Suma de plãtit - total, 
din care pentru
lei
 
3.1. - stocare
lei
 
3.2. - cheltuieli de achizitionare
ale Societãtii Nationale a
Produselor Agricole - S.A.
lei
 
Director general (manager),
..................................
(numele si prenumele)
Director economic (contabil-sef),
..................................
(numele si prenumele)

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

SOCIETATEA NATIONALÃ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
Sediul............................................
Codul fiscal....................................
Numãrul de înregistrare
în registrul comertului......................
Contul nr........................................
Banca ...........................................

Se aprobã
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
Ordonator principal de credite,
.................................................

DECONT JUSTIFICATIV CENTRALIZATOR
privind cheltuielile care se suportã de la bugetul de stat si restituirea sumei împrumutate de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1999 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 476/1999, si a cheltuielilor care se suportã de la bugetul de stat


 
Nr. 
crt.
Specificatie
U.M.
 
1. Suma împrumutatã de la Ministerul Agriculturii
si Alimentatiei
lei
 
2. Cantitatea achizitionatã de la producãtorii agricoli,
STAS 813-68  tone
tone
 
3. Suma plãtitã producãtorilor agricoli
(rd. 1 x 1.500 lei/kg)
lei
 
3.1. Prima de 200 lei/kg plãtitã producãtorilor agricoli
(rd. 2 x 200 lei/kg)
lei
 
4. Cantitatea vândutã agentilor economici de morãrit
si/sau de panificatie, STAS 813-68
tone
 
5. Suma încasatã de la agentii economici de morãrit 
si/sau de panificatie (rd. 4 x 1.300 lei/kg)
lei
 
6. T.V.A. de virat la bugetul de stat
lei
 
7. Dobânzi încasate de Societatea Nationalã 
a Produselor Agricole - S.A. de la bancã în contul
de disponibilitãti, aferente sumei împrumutate de la
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
lei
 
8. Comisioane bancare plãtite de Societatea 
Nationalã a Produselor Agricole - S.A. la bancã, 
aferente operatiunilor bancare pentru derularea 
contractului de mandat nr. . .../1999
lei
 
9. Suma de restituit la bugetul Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei [rd. 10 = rd. 1 + rd. 7 -
(rd. 3.1 + rd. 8)]
lei
 
Director general,
..................................
(numele si prenumele)
Director economic,
..................................
(numele si prenumele)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea sumei de 2.000.000 mii lei Consiliului Judetean Maramures pentru finantarea activitãtii de protectie a drepturilor copilului

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã acordarea sumei de 2.000.000 mii lei Consiliului Judetean Maramures din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pentru finantarea activitãtii de protectie a drepturilor copilului.
            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat.

PRIM-MINlSTRU
RADU VASlLE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Protectia Copilului
Cristian Liviu Tãbãcaru
p. Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
loan Onisei
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 484.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov, la Societatea Comercialã "tractorul utb" - S.A. Brasov si la Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati

            În baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/1999, ale Ordonantei de urgentã a Guvernul nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 8/1999 privind unele mãsuri pentru sustinerea Programului de restructurare a Societãtii Comerciale "roman" - S.A. Brasov, a Societãtii Comerciale "tractorul utb" - S.A. Brasov a Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Fondul Proprietãtii de Stat garanteazã în proportie de 100% credite în valoare totalã de 150 miliarde lei si dobânzile aferente acestora, care urmeazã sã fie contractate de Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov (100 miliarde lei) cu Banca Comercialã Românã - S.A. si de Societatea Comercialã "tractorul utb" - S.A, Brasov (50 miliarde lei) cu Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A., pentru sustinerea programului de restructurare.
            Art. 2. - (1) Creditele vor fi garantate prin depozite bancare constituite de Fondul Proprietãtii de Stat pe toatã perioada de derulare a creditului, astfel:
            - 100 miliarde lei - la Banca Comercialã Românã S.A. - pentru creditui acordat Societãtii Comerciale "roman" - S.A. Brasov;
            - 50 miliarde lei - la Banca de Export-Import României (Eximbank) - S.A. pentru creditul acordat Societãtii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brasov.
            (2) La depozitele constituite se va calcula si se va plãti lunar Fondului Proprietãtii de Stat, de cãtre bãncile comerciale, o dobândã de 30% pe an, în termen ds 5 zi lucrãtoare de la finele lunii, pe mãsura încasãrii acesteia de la cele douã societãti comerciale.
            Art. 3. - Creditele vor fi contractate pe o perioadã de 5 ani, cu o perioadã de gratie de un an, cu o dobândã de 30% pe an, si vor fi rambursate conform contractelor ce se vor încheia între Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov si Banca Comercialã Românã - S.A., pe de o parte, si între Societatea Comercialã "tractorul utb" - S.A. Brasov si Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A., pe de altã parte.
            Art. 4. - Creditele vor fi utilizate exclusiv pentru relansarea productiei celor douã societãti comerciale, scop în care Fondul Proprietãtii de Stat, prin reprezentantii sãi în adunãrile generale, va controla si va asigura respectarea destinatiei prevãzute.
            Art. 5. - Creditul de 400 miliarde lei, contractat de Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati cu Banca Comercialã Românã - S.A. în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 8/1999, va fi garantat si utilizat în conditiile art. 1-3 din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 iunie 1999.
Nr. 501.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 567/1999

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, protejeazã economiile bãnesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si piata dobânzilor aferente,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor nr. 567/1999 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1011, pe o perioadã de 90 zile, îsi prelungeste valabilitatea pentru vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie în zilele 22, 23, 24, 25, 29 si 30 iunie, 1 si 2 iulie 1999, cu temen de rãscumpãrare în zilele de 20, 21, 22, 23, 27, 29 si 30 septembrie 1999.
            Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pot efectua si prin virare de cãtre persoanele fizice, din conturile deschise la bãncile comerciale, în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda se calcuteazã din ziua în care suma a fost înregistratã în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Dobânda acordatã pentru noua perioadã de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se mentine la 78% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile, si se calculeazã dupã formula:
 

D =
VN x 78 x 90
360 x 100

            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.
            Art. 4. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se închide în ziua de 2 iulie 1999, ora 14,00.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 645.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 568/1999

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, protejeazã economiile bãnesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si piata dobânzilor aferente,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor nr. 568/1999 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1012, pe o perioadã de 180 zile, îsi prelungeste valabilitatea pentru vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie în zilele 23, 24, 25 si 30 iunie, 1 si 2 iulie 1999, cu temen de rãscumpãrare în zilele de 20, 21, 22, 27, 28 si 29 decembrie 1999.
            Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pot efectua si prin virare de cãtre persoanele fizice, din conturile deschise la bãncile comerciale, în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Dobânda acordatã pentru noua perioadã de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se mentine la 75% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 180 de zile, si se calculeazã dupã formula:
 

D =
VN x 75 x 180
360 x 100

            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.
            Art. 4. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se închide în ziua de 2 iulie 1999, ora 14,00.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 646.