MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 280    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 18 iunie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 60 din 20 aprilie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

            Decizia nr. 65 din 22 aprilie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           440. - Hotãrâre privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           117. - Ordin al ministrului industriei si comertului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 266/1999 privind unele mãsuri pentru revitalizarea industriei de îngrãsãminte si pesticide

           214. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi

           215. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru mine de petrol

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei

            În temeiul Legii nr. 30/1994 privind ratificarea Conventiei pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale si a protocoalelor aditionale la aceastã conventie si al Legii nr. 79/1995 privind ratificarea Protocolului nr. 11 la Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control, stabilit prin conventie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Reprezentarea intereselor statului român în procedurile jurisdictionale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabilã si în procedurile executionale în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, amendatã prin protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995.
            (2) Prerogativele de agent guvernamental pentru Consiliul Europei în procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor se exercitã, în numele Guvernului României, de Ministerul Justitiei.
            (3) În cadrul Ministerului Justitiei functioneazã Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, denumit în continuare agent guvernamental.
            Art. 2. - (1) Agentul guvernamental este numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul ministrului afacerilor externe.
            (2) Numirea si eliberarea din functie a agentului guvernamental se comunicã Grefei Curtii Europene a Drepturilor Omului de cãtre Misiunea Permanentã a României pe lângã Consiliul Europei.
            Art. 3. - Agentul guvernamental informeazã de îndatã Guvernul României, pe primul-ministru sau pe ministrul justitiei, la cererea acestora sau ori de câte ori este necesar, cu privire la modul în care îsi exercitã atributiile.
            Art. 4. - (1) Agentul guvernamental, în perioada în care îndeplineste aceastã functie, face parte din personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã.
            (2) Numirea agentului guvernamental ca membru al personalului de specialitate juridicã din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor, se face prin ordin al ministrului justitiei, pe baza deciziei prevãzute la art. 2, începând cu data numirii în functie de cãtre primul-ministru.
            (3) Agentul guvernamental, în perioada în care îndeplineste aceastã functie, este membru de drept al Corpului Diplomatic si Consular al României.
            Art. 5. - (1) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit ministrului justitiei.
            (2) Agentul guvernamental se încadreazã în functia de consilier al ministrului justitiei si este echivalat ca functie cu secretarul general al Ministerului Justitiei.
            Art. 6. - (1) În cadrul Ministerului Justitiei functioneazã un compartiment de specialitate privind agentul guvernamental.
            (2) Compartimentul prevãzut la alin. (1) se încadreazã cu personal de specialitate juridicã asimilat magistratilor, cu traducatori-interpreti atestati si cu personal economic, administrativ, tehnic si de întretinere, în limita numãrului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei.
            (3) Organizarea, functionarea si structura de personal ale compartimentului prevãzut la alin. (1), precum si raporturile acestuia cu celelalte structuri interne ale Ministerului Justitiei se stabilesc în conditiile Hotãrârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea agentului guvernamental.
            Art. 7. - (1) În cadrul Misiunii Permanente a României pe lângã Consiliul Europei functioneazã un diplomat care colaboreazã cu agentul guvernamental si îi acordã sprijinul necesar pentru îndeplinirea functiilor acestuia.
            (2) Misiunea Permanentã a României pe lângã Consiliul Europei acordã agentului guvernamental sprijinul logistic necesar pentru îndeplinirea rolului acestuia în perioada în care se aflã în misiune oficialã la Strasbourg.
            Art. 8. - (1) Ministrul justitiei la propunerea agentului guvernamental, îl poate desemna pe seful compartimentului prevãzut la art. 6 sau pe diplomatul prevãzut la art. 7 în calitate de coagent guvernamental, pentru procedurile orale în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.
            (2) Desemnarea în calitate de coagent guvernamental se face pentru o anumitã cauzã sau pentru o anumitã procedurã dintr-o cauzã.
            (3) Coagentul guvernamental actioneazã conform instructiunilor date de agentul guvernamental.
            (4) Numirea coagentului guvernamental se comunicã de îndatã Grefei Curtii Europene a Drepturilor Omului de cãtre Misiunea Permanentã a României pe lângã Consiliul Europei.
            Art. 9. - (1) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnãturã, pentru raporturile cu autoritãtile române si cu persoanele fizice si juridice, române si strãine, membrilor personalului de specialitate juridicã asimilat magistratilor din compartimentul prevãzut la art. 6.
            (2) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnãturã, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, cu statele si cu organizatiile internationale interguvernamentale, sefului compartimentului prevãzut la art. 6.
            (3) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnãturã, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, diplomatului prevãzut la art. 7.
            Art. 10. - (1) Agentul guvernamental sau coagentul guvernamental poate fi ajutat, în procedurile orale în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, de unul sau mai multi asistenti.
            (2) Desemnarea ca asistent se face de cãtre agentul guvernamental. Pot fi desemnati ca asistenti membrii personalului de specialitate juridicã asimilat magistratilor din compartimentul prevãzut la art. 5.
            (3) În cazuri exceptionale, când complexitatea cauzei o impune, agentul guvernamental poate desemna ca asistenti, cu aprobarea ministrului justitiei, personalitãti recunoscute în domeniul care formeazã obiectul cauzei.
            (4) Persoanele prevãzute la alin. (3) îsi desfãsoarã activitatea pe bazã de conventie civilã, în conditiile legii.
            (5) Desemnarea ca asistent se face pentru o anumitã cauzã sau pentru o anumitã procedurã dintr-o cauzã.
            Art. 11. - (1) În cazuri exceptionale, când complexitatea cauzei o impune, agentul guvernamental poate utiliza, în calitate de consultanti, personalitãti recunoscute în domeniul care formeazã obiectul cauzei.
            (2) În raport cu nevoile activitãtii, agentul guvernamental poate utiliza traducãtori-interpreti atestati, în calitate de colaboratori externi.
            (3) Persoanele prevãzute la alin. (1) si (2) îsi desfãsoarã activitatea pe bazã de conventie civilã, în conditiile legii.
            Art. 12. - Pe lângã agentul guvernamental functioneazã un consiliu consultativ, prezidat de agentul guvernamental si compus din fostii agenti guvernamentali. La lucrãrile consiliului consultativ iau parte seful compartimentului prevãzut la art. 6 si alte persoane invitate de agentul guvernamental.
            Art. 13. - Perioada în care o persoanã îndeplineste functia de agent guvernamental constituie vechime în magistraturã si stagiu în activitatea diplomaticã.
            Art. 14. - (1) În perioada misiunii oficiale temporare în strãinãtate agentul guvernamental, coagentul guvernamental si asistentii beneficiazã de drepturile prevãzute de actele normative în vigoare pentru magistrati.
            (2) Celelalte persoane care îl însotesc pe agentul guvernamental sau pe coagentul guvernamental în misiune oficialã temporarã în strãinãtate beneficiazã de drepturile prevãzute de actele normative în vigoare pentru personalul institutiilor publice.
            Art. 15. - În calitate de membru al Corpului Diplomatic si Consular al României, agentul guvernamental are dreptul la eliberarea si detinerea unui pasaport diplomatic.
            Art. 16. - (1) La audierile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului agentul guvernamental, coagentul guvernamental si asistentii poartã robã, bavetã si insignã. Modelele robelor, bavetelor si insignelor se aprobã prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea agentului guvernamental.
            (2) Robele, bavetele si insignele se asigurã gratuit de cãtre Ministerul Justitiei. Pentru diplomatul prevãzut la art. 7 roba, baveta si insigna se asigurã gratuit de cãtre Ministerul Afacerilor Externe.
            (3) Agentul guvernamental are dreptul, la încetarea functiei, sã pãstreze roba, baveta si insigna.
            Art. 17. - Dispozitiile art. 4 si 13 se aplicã si agentului guvernamental în functie.
            Art. 18. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã orice dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

Bucuresti, 3 iunie 1999.
Nr. 440.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 266/1999 privind unele mãsuri pentru revitalizarea industriei de îngrãsãminte si pesticide

            Ministrul industriei si comertului,
            având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 266/1999 privind unele mãsuri pentru revitalizarea industriei de îngrãsãminte si pesticide,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 266/1999 privind unele mãsuri pentru revitalizarea industriei de îngrãsãminte si pesticide, prevãzute în anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia petrol si gaze, Directia chimie, petrochimie si Dispeceratul de Gaze Naturale din cadrul Societãtii Nationale de Gaze Naturale "romgaz" S.A. Medias vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 24 mai 1999.
Nr. 117.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Hotãrârii Guvernulm nr. 266/1999 privind unele mãsuri pentru revitalizarea industriei de îngrãsãminte si pesticide

Dispozitii generale

            Art. 1. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplicã societãtilor comerciale producãtoare de îngrãsãminte chimice si pesticide, denumite în continuare agenti economici, prevãzuti în anexa la prezentele norme metodologice, cãrora în conformitate cu dispozitiile Hotãrârii Guvernului nr. 266/1999, le sunt livrate în anul 1999 gaze naturale produse de Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. si de Societatea Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. Medias, datorate ca redeventã petrolierã statului.
            Art. 2. - (1) Lunar, Ministerul Industriei si Comertului, prin directiile de specialitate, va revizui lista cuprinzând agentii economici prevãzuti în anexã, în functie de îndeplinirea de cãtre acestia a criteriilor cuprinse în prezentele norme metodologice.
            (2) La sfârsitul fiecãrei luni Dispeceratul National de Gaze Naturale al Societãtii Nationale de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. Medias va stabili, pe baza consumurilor efective ale agentilor economici, redeventa realã, în scopul facturãrii de cãtre titularii acordurilor petroliere, si o va comunica Ministerului Industriei si Comertului.

Criterii de repartizare a redeventelor

            Art. 3. - (1) Agentii economici prevãzuti în anexã vor beneficia de redeventã, dacã achitã obligatiile curente de platã cãtre titularii acordurilor petroliere, respectiv: contravaloarea gazelor de redeventã si a altor cantitãti de gaze naturale contractate si contravaloarea serviciilor prestate.
            (2) În situatia neachitãrii de cãtre un agent economic a obligatiilor curente de platã prevãzute la alin. (1), cantitãtile de gaze disponibilizate vor fi redistribuite celorlalti agenti economici nominalizati în anexã.
            (3) Redistribuirea se va efectua proportional cu procentul de achitare a datoriilor restante cãtre titularii acordurilor petroliere.
            (4) În cazul în care într-un trimestru nu se consumã întreaga cantitate de gaze ce reprezintã redeventa, chiar dacã s-au efectuat redistribuiri între utilizatori, diferenta neconsumatã va fi repartizatã altor agenti economici, altii decât cei nominalizati în anexã, la pretul în vigoare pentru agenti economici.
            Art. 4. - (1) Pretul de valorificare al gazelor de redeventã este echivalentul în lei al sumei de 40 dolari S.U.A./1.000 m3.
            (2) Cursul de schimb leu/dolar S.U.A., utilizat pentru transformarea în lei a pretului redeventei petroliere, va fi cel utilizat la calculul pretului gazelor naturale din productia internã.

Dispozitii finale

            Art. 5. - Prezentele norme metodologice se completeazã cu dispozitiile referitoare la plata cãtre bugetul de stat a redeventei petroliere, stabilitã în acordul petrolier, conform Legii petrolului nr. 134/1995.

ANEXÃ
la normele metodologice

LISTA
cuprinzând agentii economici beneficiari de gaze datorate statului ca redeventã petrolierã

           a) Producãtori de îngrãsãminte chimice:
            1. Societatea Comercialã "doljchim" - S.A. Craiova
            2. Societatea Comercialã "turnu" - S.A. Turnu Mãgurele
            3. Societatea Comercialã "azomures" S.A Târgu Mures
            4. Societatea Comercialã "sofert" - S.A. Bacãu
            5. Societatea Comercialã "nitramonia" - S.A. Fãgãras
            6. Societatea Comercialã "azochim" - S.A. Piatra-Neamt
            7. Societatea Comercialã "amonil" - S.A. Slobozia
            8. Societatea Comercialã "fibrex" - S.A. Sãvinesti
           b) Producãtori de pesticide:
            1. Societatea Comercialã "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
            2. Societatea Comercialã "chimcomplex" S.A. Borzesti
            3. Societatea Comercialã "bicapa" - S.A. Târnãveni.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 4 din 4 martie 1999 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Departamentul Protectiei Muncii,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din normele departamentale de protectie a muncii care se referã la exploatarea substantelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 7 aprilie 1999.
Nr. 214.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru mine de petrol

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 5 alin. (5) si pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - art. 3 si art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 67 din 23 octombrie 1998 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Departamentul Protectiei Muncii,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru mine de petrol, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din normele departamentale de protectie a muncii care se referã la mine de petrol.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru mine de petrol sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 7 aprilie 1999.
Nr. 215.