MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 273    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 16 iunie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           103. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997

           190. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997

           104. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 56/1997

           191. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 56/1997

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           88. - Ordonantã de urgentã privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de cãtre persoanele juridice

           469. - Hotãrâre pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A.

           470. - Hotãrâre pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

           472. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 pentru Regia Autonomã "rami dacia" din subordinea Ministerului de Interne

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997 si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
            1. La articolul I punctul 2, articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Salariatii societãtilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã, cei ai societãtilor comerciale constituite cu avizul Fondului Proprietãtii de Stat, la care capitalul majoritar apartine societãtilor cu capital majoritar de stat, precum si ai regiilor autonome care înregistreazã pierderi sau arierate, ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã."
            2. La articolul I punctul 4, articolul 3 litera C va avea urmãtorul cuprins:
            "C. În cazul privatizãrii societãtilor comerciale:
            a) data încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a societãtilor comerciale care se privatizeazã, dacã acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizãrile de personal sau, dupã caz, alte termene prevãzute în contract pentru disponibilizãri de personal, dacã acestea se fac în etape;
            b) data raportului privind rezultatele ofertei publice de vânzare de valori mobiliare, dacã aceasta contine informatii referitoare la disponibilizãrile de personal si dacã procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public este de cel putin 33,3%."
            3. La articolul I punctul 4, la articolul 3 litera D se introduce litera c) cu urmãtorul cuprins:
            "c) data debarcãrii sau data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internationale sau aflate sub stare de arest, sechestru, retinere sau avarie în porturi strãine, în cazul societãtilor comerciale sau al companiilor nationale de transporturi maritime sau fluviale, care se lichideazã judiciar în conditiile prevãzute la lit. b), inclusiv al celor pentru care hotãrârea de lichidare judiciarã a fost pronuntatã anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã."
            4. La articolul I punctul 11, dupã alineatul (5) al articolului 19 se introduce alineatul (51) cu urmãtorul cuprins:
            "(51) Sunt exceptati de la prevederile alin. (5) beneficiarii de plãti compensatorii care fac parte din personalul necesar pentru desfãsurarea procesului de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995."
            5. La articolul I punctul 17, articolul 24 alineatul (1) litera a) va avea urmãtorul cuprins:
            "a) scutirea pe o perioadã de 2 ani de la plata impozitului pe profit, pentru cei care au înfiintat societãti comerciale, si de la plata impozitului pe venit, pentru cei care sunt autorizati sã desfãsoare activitãti economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale. De aceastã prevedere beneficiazã si cei disponibilizati în cursul anului 1998."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 103.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 190.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 56/1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã urmãtoarele ordonante ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante:
           I. Ordonanta Guvernului nr. 9 din 28 iulie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
            1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Salarizarea magistratilor si a personalului din instantele judecãtoresti si parchete se face tinându-se seama de rolul, rãspunderea, complexitatea, caracterul justitiei de putere în stat, de pregãtirea si competenta profesionalã, precum si de incompatibilitãtile si interdictiile prevãzute de Constitutie si de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, pentru magistrati."
            2. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Avansarea magistratilor în functii se face în conditiile prevãzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, pe bazã de examen. Modul de organizare si de desfãsurare a examenului se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
            3. La articolul I punctul 11, articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Procurorii care efectueazã activitate de supraveghere a urmãririi penale beneficiazã de o majorare cu 20% a salariului de bazã brut, iar procurorii care efectueazã urmãrire penalã proprie beneficiazã de o majorare cu 25% a salariului de bazã brut."
            4. La articolul I punctul 13, articolul 93 se abrogã.
            5. La articolul I, punctul 15 va avea urmãtorul cuprins:
           "15. La articolul 10, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            <<(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si magistratilor care beneficiazã de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã.>>"
            6. La articolul I, dupã punctul 17 se introduce punctul 171 cu urmãtorul cuprins:
           "171. La articolul 16, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            <<(3) Personalul auxiliar de specialitate prevãzut la alin. (1) beneficiazã de spor de stabilitate în conditiile art. 5, care se aplicã în mod corespunzãtor.>>"
            7. La articolul I punctul 19, alineatele (2) si (3) ale articolului 17 vor avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Grefierii beneficiazã de indemnizatia de sedintã de judecatã în conditiile art. 9, care se aplicã în mod corespunzãtor. De aceste dispozitii beneficiazã si grefierii-dactilografi, dacã participã în locul grefierilor în sedintele de judecatã.
            (3) Grefierii care participã la efectuarea actelor privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, a actelor de publicitate imobiliarã, a actelor comisiei pentru cetãtenie, precum si cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiazã de indemnizatia prevãzutã la art. 13 alin. (1), care se aplicã în mod corespunzãtor. De aceeasi indemnizatie beneficiazã si conducãtorii de carte funciarã."
            8. La articolul I punctul 20, articolul 19 se abrogã.
            9. La articolul I, dupã punctul 20 se introduce punctul 201 cu urmãtorul cuprins:
           "201. Dupã articolul 21 se introduce articolul 211 cu urmãtorul cuprins:
            «Art. 211. - (1) Expertii criminalisti beneficiazã de spor de stabilitate în conditiile art. 5, care se aplicã în mod corespunzãtor.
            (2) Expertii criminalisti care posedã titlul stiintific de doctor sau de doctor docent beneficiazã de un spor de 15% la salariul de bazã brut.»"
            10. La articolul I punctul 23, articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 23. - Personalul militar din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitãtii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitãtile subordonate acesteia, din Directia medicalã si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."
            11. La articolul l punctul 24, articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitãtii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitãtile subordonate acesteia si din Directia medicalã beneficiazã de sporuri si de alte drepturi salariale pentru activitãti ce solicitã încordare psihicã foarte ridicatã sau care se desfãsoarã în conditii deosebite de muncã. Categoriile de personal, locurile de muncã, mãrimea concretã a sporurilor si conditiile de acordare a acestora sunt prevãzute în anexele nr. 6 si 7."
            12. La articolul 1 punctul 32, articolul 421 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 421. - Pentru risc si suprasolicitare neuropsihicã magistratii, precum si personalul auxiliar de specialitate beneficiazã de un spor de 50% la salariul de bazã brut lunar."
            13. La articolul 1, dupã punctul 32 se introduce punctul 321 cu urmãtorul cuprins:
           "321. La articolul 43, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
            «(4) Expertii criminalisti beneficiazã de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihicã în conditiile art. 421. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplicã expertilor criminalisti.»"
           14. La articolul I, dupã punctul 36 se introduc punctele 361 si 362 cu urmãtorul cuprins:
           "361. Articolul 51 se completeazã, dupã alineatul (1), cu alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            «(2) Magistratii militari pot opta între pensia de serviciu stabilitã în conditiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, si pensia militarã de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.»"
           362. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
            <<Art. 52. - (1) Judecãtorii financiari, procurorii financiari, judecãtorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar aferent activitãtii jurisdictionale din cadrul Curtii de Conturi beneficiazã de sporurile salariale prevãzute pentru magistrati si personalul auxiliar de specialitate din prezenta lege.
            (2) Controlorii financiari beneficiazã de sporul de stabilitate în raport cu vechimea efectivã în functii economice de specialitate si de control financiar, de sporul pentru titlul stiintific de doctor sau doctor docent, precum si de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihicã.>>"
            15. La articolul I punctul 38, articolul 561 se abrogã.
            16. La articolul I, dupã punctul 41 se introduce punctul 411 cu urmãtorul cuprins:
           "411. La anexa nr. 4 - Coeficientii de ierarhizare a salariilor de bazã si indemnizatiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertizã criminalisticã -, litera A va avea urmãtorul cuprins:

<<A. Functii de executie de specialitate


Nr.
crt.
Functia
Nivelul
studiilor
Coeficientul de ierarhizare
a salariilor de bazã
gradatia
Vechimea
minimã
în 
specialitate
1
2
3
4

1.
Expert criminalist gradul I
S
5,45
5,55
5,65
5,75
10 ani
2.
Expert criminalist gradul II
S
5,00
5,10
5,20
5,30
  7 ani
3.
Expert criminalist gradul III
S
4,50
4,60
4,70
4,80
  4 ani
4.
Asistent criminalist
S
3,60
3,80
4,00
-
  1 an
5.
Asistent criminalist debutant
S
2,50
-
-
-
->>"

            17. La articolul I punctul 43, Nota anexei nr. 4, punctul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            "11. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie salariile de bazã pentru personalul auxiliar de specialitate prevãzut la lit. B sunt mai mari cu 7%."
            18. La articolul I, punctul 46 va avea urmãtorul cuprins:
           "46. Anexa nr. 6 se intituleazã: «Sporuri specifice personalului militar din Directia Generalã a Penitenciarelor, din unitãtile subordonate acesteia, din Directia medicalã si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie»."
            19. La articolul I, punctul 47 va avea urmãtorul cuprins:
           "47. Anexa nr. 7 se intituleazã: «Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitãtii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalului civil din Directia Generalã a Penitenciarelor, din unitãtile subordonate acesteia si din Directia medicalã»".
            20. La articolul I punctul 48, la anexa nr. 7, punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "1. Personalul civil din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control si cel care efectueazã lucrãri în legãturã cu activitatea penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalul civil din Directia Generalã a Penitenciarelor, Directia medicalã si din unitãtile subordonate acestora beneficiazã de un spor la salariul de bazã de pânã la 30%.
            Magistratii civili care îndeplinesc atributiile prevãzute la alineatul precedent beneficiazã de o majorare a salariului de bazã cu pânã la 30%. Aceastã majorare face parte din salariul de bazã."
            21. La anexa nr. 1, capitolul II "Indemnizatiile de conducere la curtile de apel, tribunale, judecãtorii si parchetele de pe lângã aceste instante", dupã numãrul curent 9 se introduce numãrul curent 91 cu urmãtorul cuprins:
            "91. Presedinte sectie
maritimã la judecãtorie,
procuror sef sectie
maritimã la parchetul de
pe lângã judecãtorie
18% 22%"
            22. La anexa nr. 1, capitolul II, nota va avea urmãtorul cuprins:
            "NOTÃ:
            Indemnizatiile de conducere pentru instantele si parchetele din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10%.
            Functiile prevãzute la nr. crt. 91 se folosesc numai în cazul în care ministrul justitiei stabileste, conform art. 13 alin. (2) si art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, înfiintarea de sectii maritime la unele judecãtorii si parchete corespunzãtoare."
            23. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 2 din notã va avea urmãtorul cuprins:
            "2. Pentru ocuparea functiei de grefier prevãzute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.
            Pentru ocuparea functiei de grefier analist-programator cu studii superioare se iau în considerare si studiile în domeniile: informaticã, automaticã, ciberneticã, electronicã, matematicã. În acest caz, vechimea prevãzutã de lege pentru încadrarea si promovarea în grade profesionale se majoreazã cu 3 ani."
            24. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 5 din notã se abrogã.
            25. Anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2

INDEMNIZATIILE
pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie si din Ministerul Justitiei


Nr.
crt.
Functia
Indemnizatia de conducere
în procente din salariul de bazã
 
minim
maxim

1. Secretar general, director general, consilierul
ministrului justitiei, procuror consilier al
procurorului general
Salariul de bazã
corespunzãtor
functiei de
executie
45% 55%
2. Director, procuror sef sectie la Parchetul de pe
lângã Curtea Supremã de Justitie
45% 50%
3. Director adjunct, procuror sef sectie adjunct la
Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie
40% 45% 
4. Inspector general judecãtoresc, inspector general
notarial, inspector general de penitenciare
procuror inspector
38% 42%
5.
Sef serviciu, procuror sef serviciu
30%
35%
6.
Sef birou, procuror sef birou
25%
30%
7. Grefier sef sectie din Parchetul de pe lângã
Curtea Supremã de Justitie
20% 25%
8. Grefier sef serviciu din Parchetul de pe lângã
Curtea Supremã de Justitie
15% 20%"

           II. Ordonanta Guvernului nr. 56 din 28 august 1997 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74, alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 104.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 56/1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1997 si a Ordonaniei Guvernului nr. 56/1997 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 191.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de cãtre persoanele juridice

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile importate prin serviciile postale si în regim de curierat rapid de cãtre persoanele juridice, cu o valoare totalã/trimitere a echivalentului în lei de pânã la 12 euro inclusiv.
            Art. 2. - Vãmuirea bunurilor prevãzute la art. 1 se va face numai pe baza documentului de transport.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 88.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Pentru privatizarea Bãncii Comerciale Române - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, înregistratã la oficiul registrului comertului sub numãrul J40/90/1991, se constituie comisia de privatizare cu urmãtoarea componentã:
            1. Vintilã Lazãr - reprezentant al Bãncii Nationale a României;
            2. Elefterian Dumitrescu - reprezentant al Bãncii Nationale a României;
            3. Eugen Popel - reprezentant al Agentiei Române de Dezvoltare;
            4. Vasile Avram - reprezentant al Agentiei Române de Dezvoltare;
            5. Dan Predoiu - reprezentant al Fondului Proprietãtii de Stat;
            6. Olimpia Schiopu - reprezentantã a Fondului Proprietãtii de Stat;
            7. Nicolae Boeti - reprezentant al Fondului Proprietãtii de Stat.
            Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea detine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea mandatului lor, functia de administrator, membru al comitetului de directie sau al comitetului de supraveghere al nici unei bãnci care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul României, al nici unei filiale sau sucursale a acesteia sau sã exercite o activitate remuneratã în respectivele bãnci.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 469.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Pentru privatizarea Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sectorul 5, înregistratã la oficiul registrului comertului sub numãrul J40/334/1991, se constituie comisia de privatizare cu urmãtoarea componentã:
            1. Emil Vasile - reprezentant al Bãncii Nationale a României;
            2. Elena Udrea - reprezentantã a Bãncii Nationale a României;
            3. Gabriela Baicu - reprezentantã a Agentiei Române de Dezvoltare;
            4. Florin Bonciu - reprezentant at Agentiei Române de Dezvoltare;
            5. Victor Erõs - reprezentant al Fondului Proprietãtii de Stat;
            6. Ioana Cristina Olaru - reprezentantã a Fondului Proprietãtii de Stat;
            7. Anamaria Antemir - reprezentantã a Fondului Proprietãtii de Stat.
            Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare nu vor putea sã detinã, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea mandatului lor, functia de administrator, membru al comitetului de directie sau al comitetului de supraveghere al nici unei bãnci care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul României, al nici unei filiale sau sucursale a acesteia sau sã exercite o activitate remuneratã în respectivele bãnci.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 470.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 pentru Regia Autonomã "rami dacia" din subordinea Ministerului de Interne

            În temeiul art. 29 si al art. 60 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "rami dacia" din subordinea Ministerului de Interne, prevãzut în anexã.
            Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "rami dacia" se aprobã de cãtre Ministerul de Interne.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintã limita maximã si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne si cu avizul Ministerului Muncii si Proiectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            În cazul în care în executie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã "rami dacia" poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã, cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotãrâri.
            Contraventiei prevãzute la art. 3 îi sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre si se transmite Ministerului de Interne.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 472.