MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 270    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 11 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           84. - Ordonantã de urgentã privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar

           85. - Ordonantã de urgentã privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelicã C.A. Sibiu

           86. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

           87. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999  nr. 36/1999

           90. - Ordonantã de urgentã privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentã judiciarã în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeanã de asistentã judiciarã în materie penalã, adoptat la  Strasbourg la 17 martie 1978

           473. - Hotãrâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute de acesta la Societatea Comercialã "automobile dacia " -  S.A.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Articolul 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
            "(4) Firma specializatã, selectatã potrivit prevederilor alin. (1), va acorda comisiei de privatizare si consultantã pentru finalizarea procesului de privatizare."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 84.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelicã C.A. Sibiu

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Imobilul, împreunã cu terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã, care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România Comunitatea evanghelicã C.A. Sibiu si a fost trecut în patrimoniul statului român prin nationalizare, se transmite, cu titlu gratuit, în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evangheticã C.A. Sibiu.
            Art. 2. - (1) În scopul verificãrii îndeplinirii conditiilor prevãzute la art. 1 se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, o comisie specialã, formatã, pe baze paritare, din reprezentanti ai Guvernului si ai Bisericii Evanghelice C.A. din România.
            (2) Comisia are sarcina de a întocmi, pe bazã de acte doveditoare, documentatia pentru imobilul prevãzut la art. 1 si de a stabili succesorul care va redobândi dreptul de proprietate.
            Art. 3. - (1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului prevãzut la art. 1 se va realiza la data încheierii protocolului de predare-preluare între pãrtile interesate.
            (2) Protocolul de predare-preluare a imobilului prevãzut la art. 1 se încheie în termen de 30 de zile de la data stabilirii succesorului care va redobândi dreptul de proprietate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 85.

ANEXÃ

SITUATIA
imobilului care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România si pentru care se solicitã transmiterea cu titlu gratuit


Adresa
imobilului
Identificat cu nr.:
Titularul actual
al dreptului
de proprietate
Destinatia
initialã
a imobilului
Folosinta
actualã
a imobilului
Actul în baza
cãruia imobilul a
trecut în
proprietatea
statului
în C.F.
topografic

Municipiul Sibiu,
str. I. Lupas nr. 2,
judetul Sibiu
1.019
1506
1507
1551
1554
1564
Statul român Orfelinatul
"lutherhaus"
si casã
parohialã
Universitatea
"Lucian
Blaga" si
casa de
culturã
studenteascã
Decretul
nr. 176/1948


GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea anexei nr. 3/47 Ia Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Pozitia "Veniturile, alocatiile si cheltuielile institutiilor publice" pentu Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie pe anul 1999, din anexa nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis din 8 martie 1999, se modificã potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
           Art. II. - Ministerul Finantelor este abilitat sã opereze modificãrile corespunzãtoare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Oficiului National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie,
Cornel Nicolae Petre Popescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 86.

ANEXA Nr. 3/47

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFlE

"VENITURILE, ALOCATIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

- mii lei -

Institutia
Program 1999
 
 
 
 
din care:
publicã 
Venituri
Alocatii
Cheltuieli
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
materiale si servicii
Cheltuieli
de capital

ALTE ACTIUNI
ECONOMICE
1.000.000
50.455.586
51.455.586
26.214.376
24.041.210
1.200.000"

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Articolul 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 37. - (1) Unitãtile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din prezenta lege vor restitui sumele respective la bugetul de stat pânã la data de 31 octombrie 1999.
            (2) În situatia în care unitãtile administrativ-teritoriale nu se încadreazã în termenul de restituire prevãzut la alin. (1), Ministerul Finantelor va proceda Ia retragerea sumelor restante din contul bugetelor locale si din contul fondului de rulment pânã la lichidarea integralã a obligatiilor respective."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 87.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentã judiciarã în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeanã de asistentã judiciarã în materie penalã, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Articolul 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentã judiciarã în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeanã de asistentã judiciarã în materie penalã, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 21 decembrie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - În aplicarea dispozitiilor art. 20 din conventie, cheltuielile ocazionate de îndeplinirea cererilor de asistentã judiciarã, atunci când România este stat solicitat, precum si cheltuielile care sunt în sarcina pãrtii române, atunci când România este stat solicitant, vor fi suportate, dupã caz, de cãtre Ministerul Justitiei, Ministerul Public sau Ministerul de Interne."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
p. Ministru de interne,
Liviu Popescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 90.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute de acesta la Societatea Comercialã "automobile dacia " - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 3/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Oferta formulatã de Fondul Proprietãtii de Stat în vederea vânzãrii unui pachet de actiuni din capitalul social al Societãtii Comerciale "automobile dacia" - S.A. este valabilã 285 de zile de la data publicãrii ei.
            Art. 2. - Hotãrârea Guvernului nr. 290/1999 privindprelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute de acesta la unele societãti comerciale mari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 22 aprilie 1999, se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Victor Erõs,
vicepresedinte

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 473.