MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 262      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 9 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

           9. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           22. - Hotãrâre pentru constituirea Comisiei de anchetã a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Românã de Televiziune si Societatea Românã de Radiodifuziune prin sistarea de cãtre Compania Nationalã de Electricitate - S. A. a alimentãrii cu energie electricã a unor statii de emisie

DECRETE

           183. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 51 din 8 aprilie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

            Decizia nr. 52 din 8 aprilie 1999 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice

            Decizia nr. 59 din 20 aprilie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria «pierdere» la Banca Agricolã - S.A

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           82. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

            În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,

           Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
           · La anexa nr. XII - Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãti si validãri:
            - domnul senator Ungureanu Vasile, independent, si domnul senator Ciurtin Costicã, independent, se retrag din componenta comisiei.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 27 mai 1999.
Nr. 9.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru constituirea Comisiei de anchetã a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Românã de Televiziune si Societatea Românã de Radiodifuziune prin sistarea de cãtre Compania Nationalã de Electricitate - S. A. a alimentãrii cu energie electricã a unor statii de emisie

            Având în vedere cererea Comisiei pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã,
în temeiul prevederilor art. 61 alin. (4) din Constitutia României si ale art. 68 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se constituie Comisia de anchetã a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Românã de Televiziune si Societatea Românã de Radiodifuziune prin sistarea de cãtre Compania Nationalã de Electricitate - S.A. a alimentãrii cu energie electricã a unor statii de emisie.
            Art. 2. - Comisia de anchetã este alcãtuitã din urmãtorii 7 deputati, membri ai Comisiei pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã:
            1. Ileana Filipescu - Grupul parlamentar al U.S.D.-P.D.;
            2. Monica Octavia Muscã - Grupul parlamentar al P.N.L.;
            3. Alexandru Badea - Grupul parlamentar P.N.T.C.D. - civic ecologist;
            4. Dumitru Pâslaru - Grupul parlamentar al P.D.S.R.;
            5. Kakasi Alexandru - Grupul parlamentar al U.D.M.R.;
            6. Lazãr Lãdariu - Grupul parlamentar al P.U.N.R.;
            7. Leonida Lari Iorga - Grupul parlamentar al P.R.M.
            Comisia îsi va desemna un presedinte si un secretar.
            Art. 3. - Concluziile si propunerile comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi prezentat Camerei Deputatilor pânã la data de 20 iunie 1999.
            Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale comisia de anchetã poate folosi specialisti si alt personal, în conditiile legii. Celelalte facilitãti necesare desfãsurãrii activitãtii comisiei vor fi asigurate de cãtre Comisia de culturã, arte, mijloace de informare în masã.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 7 iunie 1999.
Nr. 22.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 5 alin. (1) si alin (2) lit. f) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, astfel cum a fost aprobatã prin Legea nr. 77/1999

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã lordului Russell-Johnston, presedinte al Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, Ordinul national Steaua României în grad de Mare cruce pentru sprijinul pe care l-a acordat României în cadrul Uniunii Europei Occidentale si în Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei si pentru contributia sa la strângerea relatiilor Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu România.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU,
RADU VASILE

Bucuresti, 1 iunie 1999.
Nr. 183.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Alineatul 3 al articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Agentii economici care au angajat credite bancare pentru productia de export vor beneficia de bonificatia de dobândã, acordatã prin Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), numai pentru exporturile a cãror contravaloare în valutã a fost încasatã si repatriatã la termenele scadente stipulate în contractele externe, termene corelate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994."
           Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu modificarea adusã prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 7 iunie 1999.
Nr. 82.