MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 250    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 2 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           76. - Ordonantã de urgentã privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrãsãminte chimice si produse fitosanitare

           423. - Hotãrâre privind înfiintarea Centrului de Pregãtire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

           425. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 591/1993 privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

           431. - Hotãrâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona din sursã unicã servicii de consultantã financiarã

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           106 C. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind interdictia vânzãrii, furnizãrii si exportului de petrol si de produse petroliere în Republica Federalã Iugoslavia

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrãsãminte chimice si produse fitosanitare

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Se excepteazã de la plata taxei pe valoarea adãugatã, pânã la data de 31 octombrie 1999 inclusiv, agentii economici autorizati sã producã îngrãsãminte chimice si produse de uz fitosanitar, pentru importul de substante active necesare la fabricarea de îngrãsãminte chimice si produse fitosanitare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 iunie 1999.
Nr. 76.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând substantele active din import exceptate de la plata taxei pe valoarea adãugatã pânã la data de 31 octombrie 1999


 
Nr.
crt
Pozitia tarifarã
Denumirea produsului
1.
Ex. 3808.20.50 Alte fungicide pe bazã de diazoli sau triazoli (MICLOBUTANIL, PRO-
PICONAZOL)
2.
Ex. 3808.20.30 Alte fungicide pe bazã de ditiocarbamati (MANCOZEB, TIURAM)
3.
Ex. 3808.30.13 Erbicide pe bazã de triazine (ATRAZIN)
4.
Ex. 3808.30.27 Alte erbicide (PENDIMENTALIN, IMAZETAPYR, TRIFLURALIN, SETO-
XIDIM, HALOXIFOP-R-METIL)
5.
Ex. 3808.10.10 Insecticide pe bazã de piretroide (ALFA CYPERMETRIN, CYPERME-
TRIN)
6.
Ex. 3808.30.15 Erbicide pe bazã de amide (ALACHLOR)
7.
Ex. 3808.10.30 Insecticide pe bazã de carbamati (PRE-MIX CARBAMIC)
8.
Ex. 3808.20.80 Alte fungicide (TIOFANAT METIL)
9.
Ex. 2827.41.00 Oxicloruri si hidroxicloruri de cupru (OXICLORURÃ DE CUPRU)
10.
2918.90.20 Dicamba (ISO)
11.
2510.10.00 Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici naturali si cretã fosfatatã,
nemãcinati
12.
2510.20.00 Fosfati de calciu naturali, fosfati aluminocalcici naturali si cretã fosfatatã,
mãcinati
13.
3104.20.50 Clorurã de potasiu cu un continut de potasiu apreciat în K20, cuprins
între 40% si 62% din greutatea produsului anhidru în stare uscatã
14.
2503.00.10 Sulf brut si sulf nerafinat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiintarea Centrului de Pregãtire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Centrul de Pregãtire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, denumit în continuare centru, institutie publicã fãrã personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Justitiei, cu sediul în municipiul Bucuresti.
            (2) Centrul realizeazã pregãtirea si perfectionarea personalului auxiliar de specialitate pentru instantele judecãtoresti si pentru parchetele de pe lângã instante, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, sub coordonarea de specialitate a Institutului National al Magistraturii.
            Art. 2. - (1) Centrul este condus de un consiliu format din 7 membri, dintre care un judecãtor al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezentant ales al personalului de instruire al centrului, directorul general al Directiei generale organizare, resurse umane si relatia cu Ministerul Public din cadrul Ministerului Justitiei, directorul Institutului National al Magistraturii, precum si un reprezentant ales al cursantilor, care participã la cursuri pe durata prevãzutã la art. 5 alin. (1).
            (2) Directorul si directorul adjunct ai centrului sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei. Directorul centrului face parte de drept din consiliu si prezideazã sedintele acestuia.
            (3) Directorul si directorul adjunct ai centrului asigurã conducerea curentã a activitãtii si aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului.
            (4) Mandatul membrilor consiliului centrului este de 4 ani, cu exceptia mandatului reprezentantului cursantilor, care este ales pe durata studiilor.
            Art. 3. - Atributiile, organizarea si functionarea centrului se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justitiei.
            Art. 4. - (1) Personalul de instruire al centrului este numit de ministrul justitiei, de regulã dintre judecãtorii si procurorii în functie, care pot fi detasati, în conditiile legii, în cadrul centrului.
            (2) Salarizarea personalului de instruire de specialitate juridicã al centrului se face prin asimilare cu functiile de magistrati, în raport cu vechimea în magistraturã, în conditiile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            (3) Statele de personal si de functii ale centrului se aprobã de ministrul justitiei, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat Ministerului Justitiei pentru cheltuieli de personal, potrivit legii.
            Art. 5. - (1) Durata cursurilor de pregãtire specificã a personalului auxiliar de specialitate în cadrul centrului este de 6-9 luni.
            (2) Anual ministrul justitiei stabileste durata cursurilor si numãrul cursantilor, în functie de necesarul de personal la instante si la parchete.
            (3) Admiterea în centru se face prin concurs. Modul de constituire a comisiei si conditiile de concurs se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justitiei.
            Art. 6. - (1) În perioada de pregãtire cursantii vor efectua si stagii practice în cadrul instantelor si parchetelor, sub îndrumarea personalului de instruire al centrului, pentru a cunoaste în mod direct activitãtile specifice pe care le desfãsoarã grefierii si celãlalt personal auxiliar de specialitate.
            (2) La absolvirea centrului cursantii vor sustine un examen în fata unei comisii formate din 3 membri ai personalului de instruire si 2 magistrati de la instante si parchete, numiti de ministrul justitiei.
            (3) Absolventilor centrului li se elibereazã atestate.
            Art. 7. - (1) Cursantii care au absolvit centrul cu cel putin media 7, dacã sunt încadrati în functii la instante sau parchete, vor fi trecuti, de drept, în treapta profesionalã imediat superioarã celei avute.
            (2) Cursantii care au obtinut media prevãzutã la alin. (1) si sunt numiti în posturi vacante vor fi încadrati în treapta profesionalã III, dacã nu au vechimea în functie prevãzutã de nomenclator.
            Art. 8. - (1) Pe durata cursurilor Ministerul Justitiei poate acorda burse cursantilor, în cuantum egal cu salariul de bazã pentru functia de debutant, în limita fondurilor aprobate pentru burse în bugetul Ministerului Justitiei.
            (2) Durata cursurilor constituie vechime în muncã si în specialitate.
            Art. 9. - (1) Centrul va organiza cursuri de perfectionare a pregãtirii profesionale a grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate de la instante si parchete, cu durata de 15-30 de zile anual.
            (2) Cursurile de perfectionare se organizeazã la sediul centrului sau la sediul curtilor de apel, cu sprijinul Directiei generale organizare, resurse umane si relatia cu Ministerul Public din cadrul Ministerului Justitiei.
            (3) Personalul auxiliar de specialitate care participã la cursurile de perfectionare se considerã delegat în interesul serviciului, pe toatã durata cursurilor, beneficiind de drepturile prevãzute de dispozitiile legale.
            Art. 10. - Numãrul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei se suplimenteazã cu 40 de posturi pentru Centrul de Pregãtire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate.
            Art. 11. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã în limita bugetului aprobat Ministerului Justitiei, potrivit legii.
            Art. 12. - Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se completeazã cu litera G cu urmãtorul cuprins:
            "G. Centrul de Pregãtire si
            Perfectionare a Grefierilor
            si a Celuilalt Personal
            Auxiliar de Specialitate                         40  Bugetul de stat".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 27 mai 1999.
Nr. 423.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 591/1993 privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

            În temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 591/1993 privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "b) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de peste 7 ani, care urmeazã învãtãmântul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrisi în unitãtile scolare si întrerup temporar scolarizarea din motive de sãnãtate dovedite cu certificat medical, precum si pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani si tinerii în vârstã de peste 18 ani, care urmeazã una dintre formele de învãtãmânt organizate în conditiile legii, se gestioneazã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale;"
           2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "c) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani si tinerii în vârstã de peste 18 ani, care urmeazã cursurile învãtãmântului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administratiei publice, inclusiv militare, se gestioneazã, dupã caz, de cãtre ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate care au în subordine aceste scoli."
           3. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Alocatia de stat pentru copiii cu handicap, precum si pentru copiii încadrati în gradul I sau II de invaliditate se plãteste de cãtre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc si de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protectia specialã a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100%."
           4. Alineatul (1) al articolului 5 se abrogã.
           5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Lunar, institutiile de ocrotire si de asistentã socialã, precum si unitãtile militare, care asigurã întretinerea completã a copiilor mai mult de 15 zile din lunã, comunicã directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, datele de identificare pentru copiii aflati în aceste institutii si unitãti, în vederea întreruperii plãtii alocatiei de stat pentru copii."
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 591/1993, republicatã, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasernneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul educatiei nationale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 mai 1999.
Nr. 425.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona din sursã unicã servicii de consultantã financiarã

            În temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã achizitioneze din sursã unicã, de la firma Multinational Strategies Inc New York, servicii de consultantã financiarã, în vederea revizuirii portofoliului datoriei publice externe a României în termenii conveniti prin contractul de consultantã încheiat de Ministerul Finantelor cu firma Multinational Strategies Inc New York.
            Art. 2. - Plata cheltuielilor aferente contractului încheiat conform art. 1 se face de cãtre Ministerul Finantelor, în conditiile legii, de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli", prevãzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 1999.
            Art. 3. - Aprobarea plãtii cheltuielilor prevãzute la art. 2 se face de cãtre o comisie constituitã prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 4. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare, potrivit art. 2, în bugetul de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 iunie 1999.
Nr. 431.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind interdictia vânzãrii, furnizãrii si exportului de petrol si de produse petroliere în Republica Federalã Iugoslavia

            Ministrul industriei si comertului,
            având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 369 din 11 mai 1999 privind interdictia de a vinde si furniza petrol si unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se interzice vânzarea, furnizarea sau exportul, direct sau indirect, al petrolului si al produselor petroliere cuprinse în anexã, care provin sau nu provin din România, cãtre orice persoanã sau organizatie din Republica Federalã Iugoslavia ori cãtre orice altã persoanã sau organizatie, în scopul desfãsurãrii unei activitãti comerciale pe sau dinspre teritoriul Republicii Federale Iugoslavia.
            Art. 2. - Ministerul Industriei si Comertului poate elibera licente de export pentru produsele prevãzute în anexã, în urmãtoarele cazuri:
            a) pentru uzul misiunii diplomatice si consulare a României în Republica Federalã Iugoslavia;
            b) pentru uzul unei prezente internationale de mentinere a pãcii pe teritoriul Republicii Federale Iugoslavia;
            c) dacã exportatorul prezintã dovezi convingãtoare cã marfa serveste strict unor scopuri umanitare.
            Art. 3. - Cererile de licentã de export pentru produsele cuprinse în anexã, care se încadreazã în prevederile art. 2 lit. a) si b), vor fi însotite de confirmarea Ministerului Afacerilor Externe.
            Art. 4. - Licentele de export eliberate de Ministerul Industriei si Comertului pentru produsele prevãzute în anexã, cu destinatia Republica Federalã Iugoslavia, îsi înceteazã valabilitatea începând cu data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 6. - Orice încãlcare a prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea administrativã, contraventionalã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile reglementãrilor legale în vigoare.
            Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 14 mai 1999.
Nr. 106 C.

ANEXÃ

PETROL SI PRODUSE PETROLIERE
la care se face referire în art. 1


 
Pozitia tarifarã
Denumirea mãrfii
2709 00 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute
2710 00 Uleiuri din petrol si din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; produse nedenumite si necuprinse în altã parte, care contin în greutate cel putin 70% uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase, aceste uleiuri fiind constituenti de bazã ai produselor respective
2711 Gaz de sondã si alte hidrocarburi gazoase
2712 10 Vaselinã
2712 20 Parafinã continând în greutate mai putin de 0,75% ulei
Ex. 2712 90 Ozocheritã, cearã de lignit sau de turbã (produse naturale)
2713 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase
2714 Bitum si asfalt, naturale; sisturi si nisipuri bituminoase; asfaltite si roci asfaltice
2715 00 Amestecuri bituminoase pe bazã de asfalt natural sau bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoalã de gudron mineral (de exemplu: masticuri bituminoase, "cut-backs")
2901 Hidrocarburi aciclice
2902 11 Ciclohexan
2902 20 Benzen
2902 30 Toluen
2902 41 00 o-xilen
2902 42 00 m-xilen
2902 43 00 p-xilen
2902 44 Amestec de izomeri ai xilenului
2902 50 00 Stiren
2902 60 00 Etilbenzen
2902 70 00 Cumen
2905 11 00 Metanol (alcool metilic)
3403 19 10 Preparate lubrifiante (inclusiv uleiuri pentru tãiere, preparate pentru degriparea suruburilor, preparate antiruginã sau anticorozive si preparate pentru demulare pe bazã de lubrifianti) continând 70% sau mai mult din greutate, uleiuri petroliere sau de minerale bituminoase neconsiderate constituenti de bazã
3811 21 00 Aditivi pentru uleiuri lubrifiante care contin uleiuri petroliere sau minerale bituminoase
3824 90 10 Sulfonati de petrol, cu exceptia sulfonatilor de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanol-aminelor; acizi sulfonici ai uleiurilor de minerale bituminoase, tiofeni si sãrurile lor
3824 90 95 Altele