MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 247      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 1 iunie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           89. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române

           171. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române

           90. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurãrilor sociale de stat

           172. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurãrilor sociale de stat

           91. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

           173. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

           92. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

           174. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

           93. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporarã a unor atributii ale comitetului de conducere si al presedintelui Curtii de Conturi

           175. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporarã a unor atributii ale comitetului de conducere si ale presedintelui Curtii de Conturi

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           429. - Hotãrâre privind autorizarea difuzãrii programelor I.B.B.-Engineering-Voice of America de cãtre Societatea Nationalã de Radiocomunicatii - S.A.

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATlLOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe Cãile Ferate Române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes national, reprezintã un serviciu public esential pentru societate, contribuie la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mãrfurilor si a altor bunuri, in interiorul tãrii si în trafic international, cu un grad înalt de sigurantã, în conditii ecologice, eficiente, si îndeplineste sarcini specifice pentru nevoile de apãrare a tãrii, potrivit legii."
           2. La articolul 1, dupã alineatul (3) se introduc alineatele (31) si (32) cu urmãtorul cuprins:
            "(31) Serviciile conexe transportului sunt activitãtile ce se desfãsoarã în legãturã nemijlocitã cu sau în timpul transportului.
            (32) Serviciile adiacente transportului sunt activitãtile au ca obiect asigurarea desfãsurãrii în sigurantã a transportului."
           3. La articolul 2, literele b) si d) vor avea urmãtorul cuprins:
            "b) detin în proprietate sau cu chirie material rulant de tractiune înmatriculat de autoritatea competentã, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de sigurantã a circulatiei feroviare si de calitatea serviciului de transport;
            .......................................................................................................................................
            d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar care fac obiectul activitãtii operatorului respectiv;"
           4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevãzute la art. 1 se acordã de Ministerul Transporturilor."
           5. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "(1) Transportul feroviar public de cãlãtori are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritãtilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adaugã o cotã de profit între 3 si 5%."
           6. La articolul 7 alineatul (2), literele b) si I) vor avea urmãtorul cuprins:
            "b) elaboreazã si supune aprobãrii Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;
            .......................................................................................................................................
            l) asigurã gestionarea proprietãtii publice si private a statului din domeniul transportului feroviar;"
           7. La articolul 7 alineatul (3), literele i) si r) vor avea urmãtorul cuprins:
            "i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mãrfuri periculoase pe calea feratã;
            .......................................................................................................................................
            r) aprobã norme si regulamente obligatorii pentru detinãtorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea feratã, care au acces pe infrastructura feroviarã deschisã accesului public, dupã caz, precum si pentru beneficiarii de transport;"
           8. La articolul 7, alineatul (4) se abrogã:
           9. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - (1) Gestionarea infrastructurii feroviare, proprietate publicã sau proprietate privatã a statului, se asigurã de cãtre o companie nationalã rezultatã ca urmare a reorganizãrii Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, cãreia i se atribuie în concesiune, fãrã plata redeventei, infrastructura feroviarã publicã si care detine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române, stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
            (2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadã de 49 de ani."
           10. La articolul 10 alineatul (1), dupã litera e) se introduce litera f) cu urmãtorul cuprins:
            "f) alte instalatii si clãdiri aferente infrastructurii feroviare."
           11. La articolul 10, alineatele (2) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevãzute la alin. (1), se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
            (3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevãzute la alin. (1), constituie proprietate privatã a companiei care gestioneazã infrastructura feroviarã publicã sau, dupã caz, a societãtilor nationale si a societãtilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum si a Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, rãmasã dupã reorganizare."
           12. La articolul 11, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizeazã de cãtre compania nationalã care gestioneazã infrastructura feroviarã, prin:
           13. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 22. - (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a cãror finantare nu se poate asigura de compania prevãzutã la art. 9 alin. (1), precum si pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau strãine, în conditiile legii.
            (2) Pe data aprobãrii concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu compania prevãzutã la art. 9 alin. (1) se modificã în mod corespunzãtor."
           14. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmatã de conservare sau de dezafectare, ori mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatãrii ei se aprobã de cãtre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apãrãrii Nationale si al administratiei publice locale."
           15. La articolul 25, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei cãii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa cãii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice formã, la asigurarea functionãrii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protectie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, cu informarea scrisã a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile."
           16. La articolul 32, litera g) va avea urmãtorul cuprins:
            "g) propun spre aprobare sau aprobã, dupã caz, în conditiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizãri si obiective de investitii noi care privesc transporturile pe cãile ferate, proiectarea sau executia de obiective de investitii noi si participã la receptia si, la punerea în functiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;"
           17. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 44. - Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române continuã sã fiinteze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei si a creantelor existente la data reorganizãrii. Dupã finalizarea procesului de divizare Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române se va reorganiza prin hotãrâre a Guvernului, care va stabili forma juridicã, atributiile si patrimoniul acesteia."
           18. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 45. - Compania nationalã, societãtile nationale si societãtile comerciale prevãzute la art. 43 se organizeazã si functioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotãrâre a Guvernului, care va stabili forma juridicã, atributiile si patrimoniul acestora."
           19. La articolul 48 alineatul (1), litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) pot constitui societãti comerciale, filiale, agentii si reprezentante în tarã si în strãinãtate, în conditiile legii;"
           20. Articolul 57 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 57. - Majorãrile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor cãtre stat si institutii publice, existente la data înmatriculãrii în registrul comertului a companiei nationale care gestioneazã infrastructura feroviarã, a societãtilor nationale si a societãtilor comerciale rezultate din reorganizare, precum si majorãrile datorate de Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române în forma rãmasã dupã reorganizare sunt scutite de la platã."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1), din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 25 mai 1999.
Nr. 89.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 21 mai 1999.
Nr. 171.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurãrilor sociale de stat

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 35 din 12 noiembrie 1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurãrilor sociale de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 25 mai 1999.
Nr. 90.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurãrilor sociale de stat

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurãrilor sociale de stat si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 21 mai 1999.
Nr. 172.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998
privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 57 din 28 decembrie 1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998, cu urmãtoarea modificare:
           La articolul unic, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Articol unic. - (1) Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã garanteze, în numele si în contul statului, împrumuturile, dobânzile si toate costurile aferente emisiunilor de obligatiuni efectuate prin tranzactii de vânzare pe piata privatã de capital, încheiate între Regia Autonomã de Electricitate "renel", reorganizatã în Compania Nationalã de Electricitate S.A., si MERRILL LYNCH, în sumã de:
            - 135 milioane dolari S.U.A., cu scadentã la data de 12 februarie 2002;
            - 1.350 milioane yeni japonezi, cu scadentã la data de 13 februarie 2000."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 25 mai 1999.
Nr. 91.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 21 mai 1999.
Nr. 173.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 7 din 15 februarie 1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 16 februarie 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 25 mai 1999.
Nr. 92.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 21 mai 1999.
Nr. 174.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporarã a unor atributii ale comitetului de conducere si ale presedintelui Curtii de Conturi

           Parlamentul României adoptã prezenta lege:

           Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 20 din 19 martie 1999 pentru suspendarea temporarã a unor atributii ale comitetului de conducere si ale presedintelui Curtii de Conturi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 22 martie 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 25 mai 1999.
Nr. 93.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporarã a unor atributii ale comitetului de conducere si ale presedintelui Curtii de Conturi

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporarã a unor atributii ale comitetului de conducere si ale presedintelui Curtii de Conturi si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 21 mai 1999.
Nr. 175.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea difuzãrii programelor I.B.B.-Engineering-Voice of America
de cãtre Societatea Nationalã de Radiocomunicatii - S.A.

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se autorizeazã Societatea Nationalã de Radiocomunicatii - S.A. sã difuzeze pentru strãinãtate programele I.B.B.-Engineering-Voice of America, în benzile de unde medii si ultrascurte, prin mijloacele tehnice proprii sau asigurate de I.B.B.-Engineering-Voice of America.
            Art. 2. - Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã va stabili amplasamentele statiilor, precum si frecventele de emisie care vor fi utilizate de Societatea Nationalã de Radiocomunicatii - S.A. pentru difuzarea programelor prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informaticã,
Sergiu Stelian Iliescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Elena Zamfirescu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 mai 1999.
Nr. 429.