MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 245     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 1 iunie 1999
 
SUMAR
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
            8. - Norme privind limitarea riscului de credit al bãncilor
 
ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
 
NORME
privind limitarea riscului de credit al bãncilor
 
            Prezentele norme reglementeazã supravegherea de cãtre Banca Nationalã a României a solvabilitãtii, a expuneriior mari si a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia si se aplicã bãncilor, persoane juridice române.
            În temeiul art. 26 alin. (1) si (2) lit. a) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si al art. 38 alin. 1 si 2, art. 45 lit. a), b) si c), art. 47 si al art. 50 din Legea bancarã nr. 58/1998, modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1999, si având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societãtile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bãncii Nationale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997, precum si modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorulul Bãncii Nationale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998,
 
            Banca Nationalã a României emite prezentele norme.
 
CAPITOLUL I
 
            Art. 1. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme (filialã, capital, actionar semnificativ, conducãtorii bãncii, societate aflatã sub control efectiv, expunere) au semnificatia prevãzutã la art. 3 din Legea bancarã nr. 58/1998, modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1999.
            De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            a) tãrile din categoria A - tãrile membre ale Organizatiei pentru Cooperare Economicã si Dezvoltare (O.E.C.D.);
            b) tãrile din categoria B - toate tãrile, cu exceptia celor din categoria A si a României;
            c) bãncile de dezvoltare multilateralã - Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare; Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare; Corporatia Internationalã de Finantare; Banca Interamericanã pentru Dezvoltare; Corporatia Interamericanã pentru Investitii; Banca Asiaticã pentru Dezvoltare; Banca Africanã pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordicã pentru Investitii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investitii;
            d) capital propriu - are semnificatia prevãzutã de normele Bãncii Nationale a României privind fondurile proprii ale bãncilor;
            e) fonduri proprii - au semnificatia prevãzutã de normele Bãncii Nationale a României privind fondurile proprii ale bãncilor;
            f) expunere brutã - activele bãncii la valoarea netã (respectiv dupã deducerea elementelor de pasiv rectificative), si elementele în afara bilantuluiu prezentate în anexa nr. 1 a);
            g) expunere netã - expunerea netã din active bilantiere si din elemente în afara bilantului;
            h) expunere netã din active bilantiere - activele bãnci la valoarea netã (respectiv dupã deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate în functie de gradul lor de risc de credit, corespunzãtor criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a);
            i) expunere netã din elemente în afara bilantului - elementele în afara bilantului, transformate în echivalent credit în functie de gradul lor de risc de transformare în credit corespunzãtor criteriilor de încadrare prevãzute în anexa nr. 1b), si ponderate în functie de gradul lor de risc de credit, corespunzãtor criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a);
            j) un singur debitor - orice persoanã sau grup de persoane fizice si/sau juridice fatã de care banca are o expunere si care sunt legate economic între ele în sensul cã:
            - una dintre persoane exercitã asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
            - nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintã un singur risc de credit pentru bancã, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea mãsurã încât, dacã unele dintre ele vor întâmpina dificultãti de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpinã dificultãti similare. În cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, urmãtoarele situatii:
            · sunt afiliate;
            · au aceeasi conducere;
            · garantii încrucisate;
            · interdependenta comercialã directã, care nu poate fi substituitã într-un termen scurt;
            · sunt membrii aceleiasi familii;
            k) afiliate - douã societãti comerciale care se aflã în oricare dintre urmãtoarele situatii:
            - una este filiala celeilalte;
            - sunt filiale ale aceleiasi societãti sau se afl sub controlul comun al altei societãti;
            l) expunere mare - expunere netã fatã de un singur debitor, a cãrei valoare reprezintã cel putin 10% din fondurile proprii ale bãncii;
            m) entitate de risc - orice persoanã fizicã sau entitate cu sau fãrã personalitate juridicã, care concentreazã risc de credit;
            n) persoane aflate în relatii speciale cu banca:
            1. reprezentantii Fondului Proprietãtii de Stat în adunarea generalã a actionarilor bãncii;
            2. administratorii bãncii (inclusiv conducãtorii bãncii) si cenzorii, persoane fizice, ai bãncii, precum si persoanele fizice desemnate sã reprezinte societãtile de expertizã contabilã, care au calitatea de cenzor sau de auditor independent al bãncii;
            3. cenzorii, persoane juridice, ai bãncii si auditorul independent al bãncii;
            4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specialã a bãncii, comisia de privatizare a bãncii etc.);
            5. orice actionar, persoanã juridicã, ce exercitã controlul efectiv asupra bãncii, actionarii unei astfel de persoane juridice, care detin cel putin 10% din capital, si administratorii acesteia;
            6. orice actionar semnificativ al bãncii;
            7. orice actionar care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calitãtile prevãzute la lit. n) pct. 1-3;
            8. orice societate comercialã la al cãrei capital social banca are o participatie de cel putin 10%;
            9. orice societate comercialã la care una dintre persoanele prevãzute la lit. n) pct. 1-8 detine controlul efectiv;
            10. personalul Bãncii Nationale a României care exercitã atributii de control sau de supraveghere bancarã;
            11. membrii Consiliului de administratie al Bãncii Nationale a României;
            12. familiile persoanelor fizice prevãzute la lit. n) pct. 1, 2, 4-7, 10 si 11;
            o) familie - sotii, rudele si afinii de gradul întâi;
            p) personal propriu - salariatii angajati cu contract individual de muncã, cu exceptia conducatorilor bãncii;
            q) acordare de împrumuturi în conditii de favoare:
            1. încheierea unei tranzactii care, prin naturã, scop, caracteristici sau risc, nu ar fi fost încheiatã de bancã cu clientii cu care nu se aflã în relatii speciale;
            2. perceperea sau acceptarea de dobânzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garantii mai mici decât cele cerute altor categorii de clienti;
            r) împrumuturile acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea brutã fatã de aceste persoane;
            s) împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunere netã fatã de aceste persoane.
            Art. 2. - În vederea limitãrii riscului de credit, bãncile sunt obligate:
            a) sã dispunã de proceduri administrative si de control intern adecvate, care sã permitã supravegherea si gestionarea riscului de credit, precum si încadrarea permanentã a indicatorilor de solvabilitate, a expunerilor mari si a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia, în limitele prevãzute de prezentele norme;
            b) sã asigure o evidentã extracontabilã corespunzãtoare, care sã stea la baza întocmtrii raportãrilor de prudentã bancarã prevãzute de prezentele norme, astfel:
            1. pentru conturile de activ si cele de pasiv rectificative aferente acestora, evidentiate în activul bilantului:
            1.1. evidenta se va tine pe entitãti de risc, pentru care se vor înregistra distinct sumele aferente;
            1.2. sumele de la pct. 1.1. se vor evidentia, la rândul lor, pe grade de risc de credit, în urmãtoarele rubrici distincte:
            - "grad de risc de credit 0%";
            - "grad de risc de credit 20%";
            - "grad de risc de credit 50%";
            - "grad de risc de credit 100%";
            2. pentru conturile de activ în afara bilantului, prezentate în anexa nr. 1b);
            2.1. evidenta se va tine pe entitãti de risc, pentru care se vor înregistra distinct sumele aferente;
            2.2. sumele de la pct. 2.1. se vor evidentia, la rândul lor, pe grade de risc de transformare în credit a elementelor în afara bilantului, în urmãtoarele rubrici distincte:
            - "echivalent credit 0%";
            - "echivalent credit 50%";
            - "echivalent credit 100%";
            2.3. sumele de la pct. 2.2. se vor evidentia pe grade de risc de credit, în urmãtoarele rubrici distincte:
            - "grad de risc de credit 0%";
            - "grad de risc de credit 20%";
            - "grad de risc de credit 50%";
            - "grad de risc de credit 100%";
            c) sã codifice, sã denumeascã si sã tinã evidenta extracontabil, pentru fiecare grup de persoane fizice si/sau juridice care reprezintã un singur debitor; codul va fi format dintr-o secventã alfanumericã unicã si data înregistrãrii grupului în evidenta bãncii si se va pãstra atâta timp cât modificãrile în structura grupului nu sunt semnificative;
            d) sã codifice si sã tinã evidenta, extracontabil, a fiecãrei persoane fizice sau juridice care reprezintã un singur debitor sau care intrã în componenta unui grup de persoane fizice sau juridice care reprezintã un singur debitor si/sau în componenta grupului persoanelor aflate în relatii speciale cu banca si/sau în componenta grupului format din personalul propriu si familiile acestuia; codul va fi format dintr-o secventa alfanumericã unicã si data înregistrãrii persoanei fizice sau juridice ca debitor al bãncii si se va pãstra în permanenta. În cazul persoanelor fizice si juridice, secventa alfanumericã unicã va fi reprezentatã de codul numeric personal si, respectiv, de codul fiscal;
            e) sã încheie tranzactii care conduc la expuneri mari numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administratie; decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al comitetului de risc, care va cuprinde cel putin analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a bonitãtii persoanlor fizice sau juridice reprezentând un singur debitor, precum si analiza structurii grupului de persoane fizice sau juridice, în cazul în care acesta reprezintã un singur debitor;
            f) sã acorde împrumuturi persoanelor cu care se aflã în relatii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administratie; decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al directiilor de specialitate; care va cuprinde descrierea naturii speciale în cauzã, analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a bonitãtii persoanelor aflate în relatii speciale cu banca; se excepteazã de la aplicarea acestor prevederi salariatii bãncii, inclusiv familiile acestora, care se încadreazã în prevederile art. 1 alin. 2 , lit. n) pct. 7;
            g) sã acorde împrumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administratie.
            Art. 3. - În scopul determinãrii indicatorilor de solvabilitate, al cãror mod de calcul este prevãzut la art. 4 din prezentele norme, expunerilor mari si împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestui, bãncile vor avea în vedere urmãtoarele:
            a) activele bãncii vor fi grupate pe entitãti de risc, precum si pe categorii de risc de credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a);
            b) în cazul garantiilor cu un grad de risc mai mare decât cel al contrapartidei, gradul de risc atribuit va fi cel aferent contrapartidei;
            c) în cazul unui element de activ garantat cu unul dintre tipurile de garantii prevãzute în anexa nr. 1a), cãruia îi corespunde un grad de risc mai mic decât cel corespunzãtor contrapartidei, partea garantatã a elementului de activ respectiv se va înregistra în categoria cu grad de risc mai mic, iar partea negarantatã a elementului de activ se va înregistra în categoria corespunzãtoare gradului de risc aferent contrapartidei;
            d) în cazul unui element de activ garantat cu douã sau mai multe dintre tipurile de garantii prevãzute în anexa nr. 1a), acestea se vor lua în considerare începând cu cele care permit încadrarea activului respectiv în categoriile cu riscul de credit cel mai mic;
            e) în cazul titlurilor date cu împrumut, entitatea de risc, precum si gradul de risc de credit aferent acesteia se vor determina luându-se în considerare gradul de risc de credit cel mai mare dintre gradul de risc de credit aferent emitentului si gradul de risc de credit aferent împrumutatului, urmând ca în situatia în care titlurile date cu împrumut sunt garantate cu unul dintre tipurile de garantii prevãzute în anexa nr. 1 a), sã se aplice în mod corespunzãtor prevederile lit. b) c) si d). În situatia în care emitentul si împrumutatul au acelasi grad de risc de credit, entitatea de risc va fi împrumutatul;
            f) pentru elementele de pasiv rectificative entitatea de risc va fi aceeasi cu cea a elementelor de activ pe care le corecteazã, iar încadrarea pe categorii de risc de credit se va face în categoriile de risc de credit corespunzãtoare elementelor de activ pe care le corecteazã, începând cu categoria cu riscul cel mai mare;
            g) elementele în afara bilantului vor fi grupate pe entitãti de risc, precum si pe categorii de risc de transformare în credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1b), dupã care vor fi considerate elemente de bilant; vor fi încadrate în categorii de risc de credit, potrivit criteriilor prezentate în anexa nr. 1a si li se vor aplica în mod corespunzãtor prevederile lit. b, c) si d); în cazul titlurilor vândute cu posibilitate de rãscumpãrare; pentru care optiunea de rãscumpãrare a fost ferm exprimatã, entitatea de risc va fi emitentul acestor titluri, iar gradul de risc de credit va fi cel aferent emitentului respectiv.
 
CAPITOLUL II
Sectiunea I
Supravegherea indicatorilor de solvabilitate
 
            Art. 4. - Limita minimã a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii si expunerea netã, va fi de 12%, iar limita minimã a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului propriu si expunerea netã, va fi de 8%.
            Art. 5. - Bãncile vor raporta Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare reglementeazã supraveghere prudentialã a societãtilor bancare nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului "solvabilitatea bãncilor", al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.
            Formularele "structura activelor din bilant" si "Structura elementelor în afara bilantului" se vor completa avându-se în vedere urmãtoarele:
            a) vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitãtile din strãinãtate ale bãncii - la nivelul global al bãncii "g";
            b) vor cuprinde toate operatiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei;
            c) codurile pozitiilor vor fi cele prevãzute în modelele situatiilor financiar-contabile pentru bãnci si în normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidentia corelatiile existente între sumele înregistrate în soldurile conturilor corespunzãtoare si:
            - totalul sumelor nete rezultate în urma încadrãrii pe grade de risc de credit a activelor aferente pozitiei respective (tabelul "structura activelor");
            - totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzãtoare rubricilor de echivalent credit, aferente pozitiei respective (tabelul "structura elementelor în afara bilantului").
            Formularul va fi transmis lunar Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare, în termen de 25 de zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.
 
Sectiunea a II-a
Supravegherea expunerilor mari
 
            Art. 6. - Nivelul unei expuneri mari nu poate depãsi 20% din fondurile proprii ale bãncii, iar suma totalã a expunerilor mari nu va putea depãsi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale bãncii.
            Art. 7. - Bãncile vor raporta Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului "situatia expunerilor mari", al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3a) la prezentele norme si al formularului "Structura grupurilor care reprezintã un singur debitor, fatã de care banca înregistreazã expuneri mari", al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3b) la prezentele norme.
            Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 25 de zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.
 
Sectiunea a III-a
Supravegherea împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relatii speciale, personalului propriu, precum si familiilor acestuia
 
            Art. 8. - Bãncile nu vor acorda împrumuturi persoanelor cu care se aflã în relatii speciale, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 1-4.
            Art. 9. - Bãncile nu vor acorda împrumuturi în conditii de favoare persoanelor cu care se aflã în relatii speciale, precizate la art 1 alin. 2 lit. n) pct. 5-12 si nici personalului propriu si familiilor acestuia.
            Art. 10. - Suma totalã a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 5-12, nu poate depãsi 20% din fondurilor proprii ale bãncii.
            Art. 11. - Suma totalã a împrumuturilor nete acordate de bancã personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, nu poate depãsi 5% din fondurile proprii ale bãncii.
            Art. 12. - Bãncile vor raporta Bãncii Nationale a României - Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare nivelul împrumuturilor nete acordate persoanetor cu care se aflã în relatii speciale si, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum si familiilor acestuia", prin intermediul formularului "Situatia împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia", al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
            Formularul va fi transmis lunar, în termen de 25 de zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.
 
CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii
 
            Art. 13. - Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme bãncile vor dispune de evidentele contabile si extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) si d).
            Art. 14. - Bãncile se vor încadra în limitele de prudentã bancarã prevãzute de prezentele norme, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a acestora. În aceastã perioadã bãncile nu vor încheia tranzactii care sã conducã la:
            - aparitia unor cazuri de depãsire a limitelor admise pentru indicatorii de prudentã bancarã reglementati de prezentele norme;
            - cresterea nivelurilor indicatorilor de prudentã bancarã care, ca urmare a aplicãrii metodologiilor de determinare a acestora reglementate de prezentele norme, nu se încadreazã în limitele admise prevãzute la art. 4, 6, 10 si 11.
 
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
 
            Art. 15. - Formularele de raportare prevãzute la art. 5, 7 si 12 din prezentele norme se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidentã contabilã si în evidentele extracontabile si se semneazã de cãtre conducãtorul bãncii si de cãtre seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.
            Art. 16. - Nerespectarea prezentelor norme atrage atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a mãsurilor prevãzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
            Art. 17. - Prezentele norme intrã în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României.
            Art. 18. - La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 5/1992 privind împrumuturile mari acordate clientilor de cãtre societãtile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 august 1992, Normele Bãncii Nationale a României nr. 10/1992 privind împrumuturile acordate debitorilor aflati în relatii speciale cu societãtile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 19 noiembrie 1992, Normele Bãncii Nationale a României nr. 4/1994 privind solvabilitatea societãtilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, art. II din Circulara Bãncii Nationale a României nr. 10/1997 privind unele reglementãri referitoare la determinarea fondurilor proprii de cãtre societãtile bancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, si Circulara Bãncii Nationale a României nr. 14/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 martie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
 
p. GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI,
VICEGUVERNATOR
 
Bucuresti, 26 aprilie 1999.
Nr. 8.
 
ANEXA Nr. 1a)
 
CRITERII
de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit
 
Gradul 
de risc
de credit
Elemente luate în calcul
0%
1. numerar si valori din aur, metale si pietre pretioase
2. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre sau garantate cu titluri emise de administratia publicã centralã de specialitate
a statului român sau de cãtre Banca Nationalã a României
3. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre sau garantate cu titluri emise de administratii centrale, bãnci centrale din tãrile
din categoria A sau Comunitãtile Europene
4. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale sau bãncilor centrale din
tãrile din categoria B, exprimate si finantate în moneda nationalã a debitorilor
5. elemente de activ constituind creante garantate în mod expres, irevocabil si neconditionat de
administratiile centrale sau bãncile centrale din tãrile din categoria B, exprimate si finantate în
moneda nationalã comunã garantului si debitorului
6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la banca însãsi sau cu certificate
de depozit sau instrumente similare emise de banca însãsi si încredintate acesteia
7. elemente de activ deduse din fondurile proprii
20%
8. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre sau garantate cu titluri emise de bãncile de dezvoltare multilateralã sau de
Banca Europeanã de Investitii
9. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mos expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre administratiile locale din România
10. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre bãncile din România
11. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre administratiile regionale sau locale din tãrile din categoria A
12. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si necon-
ditionat de cãtre bãncile din categoria A
13. elemente de activ constituind creante, cu scadentã de maximum un an, asupra sau garantate
în mod expres, irevocabil si neconditionat de cãtre bãncile din tãrile din categoria B
14. elemente în curs de încasare (cecuri si alte valori)
50%
15. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci în favoarea bãncii, de ranguri supe-
rioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori, asupra locuintelor ce sunt sau vor fi ocupate
de debitor sau ce sunt date cu chirie de cãtre acesta
16. venituri de primit
100%
17. elemente de activ consituind creante asupra administratiilor centrale sau bãncilor centrale din
tãrile din categoria B, cu exceptia celor exprimate si finantate în moneda nationalã a debitorului
18. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor regionael sau locale din tãrile din
categoria B
19. elemente de activ constituind creante, cu scadentã mai mare de un an, asupra bãncilor din
tãrile de categoria B
20. elemente de activ constituind creante asupra sectorului nebancar din tãrile din categoria A sau
B din România
21. imobilizãri corporale
22. alte active
 
ANEXA Nr. 1b)
 
CRITERII
de încadrare a elementelor în afara bilantului în categorii de risc de transformare în credit
 
Grad de risc
de transformare
în credit
Elemente în afara bilantului
100%
1. angajamente în favoarea altor bãnci
2. angajamente în favoarea clientelei
3. titluri vândute cu posibilitate de rãscumpãrare, pnetru care optiunea de rãscumpãrare a
fost ferm exprimatã
4. angajamente îndoielnice
5. alte angajamente date
50%
6. cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bãnci
7. garantii date pentru clientelã
8. titluri vândute cu posibilitate de rãscumpãrare, pentru care optiunea de rãscumpãrare nu
a fost ferm exprimatã
0%
9. titluri date în garantie
 
ANEXA Nr. 2
 
SOLVABILITATEA BÃNCILOR
I. Structura activelor din bilant
 
Denumirea bãncii ...............................
Data raportãrii: [ / / ]
 
ACTIV
Cod
pozitie
Grad de risc de credit 0%
Grad de risc de credit 20%
Grad de risc de credit 50%
Grad de risc de credit 100%
Expunere
netã din
active
bilantiere
col. 13*)
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
0%, înre-
gistrate în
soldurile
conturilor
de activ
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
0%, înre-
gistrate în
soldurile
conturilor
de pasiv
rectifica-
tive
Sume
nete
col. 3 =
col.1-
col. 2
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
20%,
înregis-
trate în
soldurile
conturilor
de activ
Sume afe-
rente gra-
dului de
risc de
credit
20%, înre-
gistrate în
soldurile
conturilor
de pasiv
rectifica-
tive
Sume
nete
col. 6=
col 4--
col. 5
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
50%,
înregis-
trate în
soldurile
conturilor
de activ
Sume afe-
rente gra-
dului de
risc de
credit
50%, înre-
gistrate în
soldurile
conturilor
de pasiv
rectifica-
tive
Sume
nete
col. 9
= col. 7-
col. 8
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
100%,
înregis-
trate
în
soldurile
conturilor
de activ
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
100%,
înregis-
trate
în
soldurile
contu-
rilor
de pasiv
rectifica-
tive
Sume
nete
col.12= col.10-
col. 11
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OPERATIUNI DE
TREZORERIE SI
OPERATIUNI
INTERBANCARE
A01                          
- Casa si alte valori A10                          
- Cont curent la
bãnci centrale
A20                          
- Cont de cores-
pondent la bãnci
A25                          
- Depozite la bãnci A101                          
- Credite acordate
bãncilor
A30                          
- Valori primite în
pensiune
A40                          
- Valori de recuperat A50                          
Creante restante A102                          
Creante îndoielnice A70                          
Creante atasate A90                          
OPERATIUNI CU
CLIENTELA
B01                          
 - Credite acordate
clientelei
B03                          
 - Credite acordate clientelei financiare   B80                          
- Valori primite în pensiune B85                          
- Conturi curente debitoare B99                          
- Valori de recuperat B9J                          
- Creante restante B102                          
- Creante îndoielnice B9K                          
- Creante atasate B9V                          
OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE C0A                          
- Titluri primite în pesiune livratã C1A                          
- Titluri de   
tranzactie
C2A                          
- Titluri de plasament C3A                          
- Titluri de investitii  C4A                          
- Conturi de decontare   
privind operatiunile   
cu   
titluri 
E6A                          
- Decontãri intrabancare E7A                          
- Debitori E123                          
- Conturi de stocuri E70                          
- Conturi de regularizare E8A                          
- Creante restante E104                          
- Creante îndoielnice E90                          
- Creante atasate E97                          
VALORI IMOBILIZATE F01                          
- Credite subordonate F02                          
- Pãrti în cadrul societãtilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitãtii de portofoliu F10                          
- Dotãri pentru unitãtile proprii din strãinãtate F50                          
- Imobilizãri în curs, imobilizãri ale activitãtii de exploatare F6A                          
- Leasing si operatiuni asimilate F7A                          
- Locatie simplã F80                          
- Creante restante F102                          
- Creante îndoielnice F9A                          
- Creante atasate  F97                          
ACTIONARI SAU ASOCIATI  LOC                          
TOTAL:  L98                          
*) col. 13 = col.. 3  x  0 % + col. 6  x  20% + col. 9  x  50 % + col. 12 x 100%
 
II. Structura elementelor în afara bilantului
 - mii lei -
 
Elemente în afara bilantului
Cod pozitie
Echivalent credit 0% Echivalent credit 50% Echivalent credit 100% Expunere 
netã din 
elemente 
în afara 
bilantului 
col. 13*)
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
0%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
20%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
50%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
100%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
0%
Sume
aferente
gradului
de risc
de credit
20%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
50%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
100%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
0%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
20%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
50%
Sume
aferente
gradului
de risc
de
credit
100%
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
-Angajamente în favoarea altor bãnci
N1B
                         
-Angajamente în favoarea clientelei
N1R
                         
-Cautiuni, 
avaluri si alte garantii date altor bãnci
N3B
                         
-Garantii date pentru clientelã
N5A
                         
-Titluri 
de primit
N8B**)
                         
-Angajamente 
date 
P120
                         
-Angajamente îndoielnice
Q80
                         
TOTAL:
X
                         
*) col. 13 = 0% x (col 1. x 0% + col. 2 x 20% + col. 3 x 50% + col. 4 x 100%) + 50% x (col. 5 x 0% + col. 6 x 20% + col. 7 x 50% + col. 8 + 100%) + 100% x (col. 9 x 0% + col.10 x 20% = col. 11 x 50% + col. 12 x 100%)
 **) La aceastã pozitie nu se lua în calcul soldul contului 9219 "alte titluri de primit".
 
 III. Calcularea indicatorilor de solvabilitate
 
Total capital propriu (formularul "calculul fondurilor proprii", rd. 35, col. 3) 1  
Total fonduri proprii (formularul "calculul fondurilor proprii", rd. 44, col. 3) 2  
Total expunere netã din active bilantiere (formularul I, rd. "total", col. 13) 3  
Total expunere netã din elemente în afara bilantului (formularul II, rd. "total", col. 13) 4  
INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 8%)
rd. 5 = rd. 1 x 100/(rd. 3 + rd. 4)
5  
INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 12%) 
rd. 6 = rd. 2 x 100/(rd. 3 + rd. 4)
6  
 
Conducãtorul bãncii, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Conducãtorul 
compartimentului 
financiar-contabil, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Întocmit de: 
Numele si prenumele: .................................. 
Telefon/interior: ..................................
 
ANEXA Nr. 3a)
 
SITUATIA
privind expunerile mari
 
Denumirea bãncii ...............................
Data raportãrii: [ / / ]
 
- mii lei -
 
Fondurii proprii (FP)
10% din fondurile proprii
20% din fondurile proprii
800% din fondurile proprii
       
 
- mii lei -
 
Nr.
crt.
"un singur debitor"
Expunere brutã
Expunere netã
% din
fondurile
proprii
col. 7 =
col. 6 x
100/FP
Cod
Denumire
din elemente
de activ
bilantiere
din elemente
evidentiate în
afara bilantu-
lui
Total
col. 3 =
col. 1 + col. 2
din elemente
de activ
bilantiere
din elemente
evidentiate în
afara bilantu-
lui
Total
col. 6 =
col. 4 + col. 5
A B C 1 2 3 4 5 6 7
                   
    TOTAL:              
 
Conducãtorul bãncii, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Conducãtorul 
compartimentului 
financiar-contabil, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Întocmit de: 
Numele si prenumele: 
.................................. 
Telefon/interior: 
..................................
 
ANEXA Nr. 3b
 
STRUCTURA
grupurilor care reprezintã "un singur debitor", fatã de care banca înregistreazã expuneri mari
 
Denumirea bãncii ...............................
Data raportãrii: [ / / ]
Nr.
crt.
Grup de persoane fizice si/sau juridice
Persoane fizice sau juridice din componenta grupului
Cod
Denumire
Nr. crt.
Cod
Denumire
0
1
2
3
4
5
           
     
     
           
     
     
 
Conducãtorul bãncii, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Conducãtorul 
compartimentului 
financiar-contabil, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Întocmit de: 
Numele si prenumele: .................................. 
Telefon/interior: ..................................
 
ANEXA Nr. 4
 
SITUATIA
privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia
 
Denumirea bãncii ...............................
Data raportãrii: [ / / ]
 - mii lei -
 
Fondurii proprii (FP)
5% din fondurile proprii
20% din fondurile proprii
     
 
- mii lei -
 
Nr.
crt.
Grupul
Expunere brutã
Expunere netã
% din
fondurile
proprii
col. 7 =
col. 6 x
100/FP
din elemente
de activ
bilantiere
din elemente
evidentiate
în afara
bilantului
Total
col. 3 =
col. 1+col. 2
din elemente
de activ
bilantiere
din elemente
evidentiate
în afara
bilantului
Total
col. 6 =
col. 4+col. 5
A B 1 2 3 4 5 6 7
1. Persoanele aflate în relatii speciale,
prevãzute la art. 1 alin 2 lit. n)
pct. 5-12
             
2. Personalul propriu si familiile
acestuia
             
 
Conducãtorul bãncii, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Conducãtorul 
compartimentului 
financiar-contabil, 
.................................... 
(numele, prenumele si semnãtura)
Întocmit de: 
Numele si prenumele: 
.................................. 
Telefon/interior: 
..................................