MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 363    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 30 iulie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           38. - Ordonantã privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 115/1999

           39. - Ordonantã privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 115/1999

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

           Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., în vederea privatizãrii publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 44/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 9 aprilie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Pentru activele bancare supuse valorificãrii, Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egalã, care vor fi evidentiate în contul datoriei publice interne si vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Nationalã a României în perioada administrãrii speciale a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. Dobânda aferentã acestui credit acordat de Banca Nationalã a României se anuleazã."
           2. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Titlurile de stat prevãzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobândã a cãrei ratã va fi egalã cu rata medie lunara a dobânzilor active practicate de bãnci în relatiile cu clientii nebancari si vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunarã a dobânzilor active se calculeazã de Banca Nationalã a României pe baza datelor furnizate de bãnci. Dobânda se calculeazã trimestrial, începând cu trimestrul urmãtor realizãrii emisiunii, si se plãteste pâna la data de 27 a lunii urmãtoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Nationalã a României va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasãrii efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii, preluãrii activelor neperformante de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1)."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 89/1999 privind unele mãsuri de restructurare financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 iunie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - În vederea restructurãrii financiare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A , obligatiile de platã ale acesteia, în limita sumei de 160 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valutã ale Societãtii Nationale de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. la Banca Românã de Comert Exterior Bancorex - S.A. si dobânzile aferente pânã la data de 14 iunie 1999 inclusiv se preiau de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A.
            În contrapartida acestor obligatii Banca Comercialã Românã S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egalã, cu scadentã la 31 decembrie 1999.
            Titlurile sunt negociabile si poartã o dobândã a cãrei ratã este egalã cu 7% pe an.
            Dobânda aferentã titlurilor de stat în valutã se plãteste la scadentã. Banca Comercialã Românã - S.A. va înregistra pe venituri dobânda aferentã titlurilor de stat în valutã, la data încasãrii acesteia."
           2. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - Pentru toate retragerile de disponibilitãti din depozitele în valutã înainte de 31 decembrie 1999 Banca Nationalã a României va rãscumpãra de la Banca Comercialã Românã - S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult douã zile, titluri de stat de valoare egalã cu sumele solicitate a fi retrase de Societatea Nationalã de Telecomunicatii «Romtelecom» - S.A.".
           Art. III. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 115/1999 privind unele mãsuri de restructurare financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Pentru activele bancare supuse valorificãrii Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egalã, care vor fi evidentiate în contul datoriei publice interne si vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Nationalã a României în perioada administrãrii speciale a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si a dobânzii aferente acestuia."
           2. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Titlurile de stat revãzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobândã a carei ratã va fi egalã cu rata medie lunarã a dobânzilor active practicate de bãnci în relatiile cu clientii nebancari si vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale, începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunarã a dobânzilor active se calculeazã de Banca Nationalã a României pe baza datelor furnizate de bãnci. Dobânda se calculeazã trimestrial, începând cu trimestrul urmãtor realizãrii emisiunii, si se plãteste pânã la data de 27 a lunii urmãtoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Nationalã a României va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasãrii efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii preluãrii activelor neperformante de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1)."
           3. Articolele 3 si 4 se abrogã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 29 iulie 1999.
Nr. 38.

ORDONANTÃ
privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A.

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantã stabileste cadrul juridic pentru finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. în scopul cresterii gradului de solvabilitate a sistemului bancar, precum si a credibilitãtii interne si externe a acestuia.
            Art. 2. - (1) Restructurarea Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. se va finaliza prin fuziunea acesteia cu Banca Comercialã Românã - S.A.
            (2) Fondul Proprietãtii de Stat va mandata reprezentantii sãi în adunãrile generale ale actionarilor celor douã banci sã voteze fuziunea între Banca Comercialã Românã - S.A. si Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si sã îi împuterniceascã pe administratorii bãncilor ce fuzioneazã sã întocmeascã proiectul de fuziune.
            Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            a) fuziune - operatiunea de fuziune prin abosorbire între Banca Comercialã Românã - S.A. si Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A., în care Banca Comercialã Românã - S.A. este banca absorbantã si Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. este banca absorbitã;
            b) patrimoniu net - valoarea capitalurilor proprii, asimilate si provizioane, înscrisã în bilantul de prefuziune sau în bilantul contabil de fuziune;
            c) bilant de prefuziune - bilantul contabil care va fi întocmit de fiecare dintre bãncile care fuzioneazã, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, pentru data de 30 iunie 1999;
            d) administratori - membrii consiliului de administratie, în cazul Bãncii Comerciale Române - S.A., si administratorul special, în cazul Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.;
            e) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finantare si a angajamentelor de garantie asumate de Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A., care sunt evidentiate la data fuziunii în soldurile urmãtoarelor conturi: "901 Angajamente în favoarea altor bãnci", "903 - Angajamente în favoarea clientelei", "911 - cautiuni avaluri si alte garantii date altor bãnci", "913 - Garantii date pentru clientelã", "922 - Titluri de livrat" si "981 - angajamente îndoielnice", diminuatã cu valoarea depozitelor colaterale aduse în garantie pentru angajamentele respective;
            f) data fuziunii - data când la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti se vor radia mentiunile privind Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si, dacã va fi cazul, se va înregistra actul modificator, în formã autenticã, al statutului bãncii absorbante - Banca Comercialã Românã - S.A.;
            g) bilant contabil de fuziune - bilantul contabil comun care va fi întocmit de Banca Comercialã Românã - S.A. si Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pentru data de 31 iulie 1999.

CAPITOLUL II
Mãsuri premergãtoare fuziunii

            Art. 4. - (1) În termen de 3 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A, si Banca Comercialã Românã - S.A. vor întocmi bilanturile de prefuziune si se vor tine adunãrile generale extraordinare ale actionarilor, care vor aproba bilanturile de prefuziune si vor decide în legãturã cu fuziunea.
            (2) Hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale actionarilor celor douã bãnci privind fuziunea vor fi anuntate în mass media si vor fi notificate bãncilor corespondente.
            (3) De asemenea Banca Comercialã Românã - S.A. va notifica hotãrârea de fuziune autoritãtilor de supraveghere bancarã din tãrile în care îsi au sediul social filialele din strãinãtate ale Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.
            Art. 5. - Administratorii Bãncii Comerciale Române - S.A., precum si cei ai Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. vor întocmi proiectul de fuziune în urmãtoarele conditii:
            a) situatia patnmonialã a celor douã bãnci se va stabili exclusiv pe baza bilanturilor de prefuziune aprobate de adunãrile generale extraordinare ale actionarilor conform dispozitiilor art. 4 alin. (1);
            b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor nominative se va face astfel:
            - determinarea valorii contabile a actiunilor Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si ale Bãncii Comerciale Române - S.A. prin raportarea patrimoniului net la numãrul de actiuni emise;
            - determinarea numãrului de actiuni ce trebuie emise de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A prin raportarea patrimoniului net al Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. la valoarea contabilã a unei actiuni a Bãncii Comerciale Române - S.A.;
            - determinarea majorãrii capitalului social al Bãncii Comerciale Române - S.A. prin înmultirea numãrului de actiuni care trebuie emise de Banca Comercialã Românã - S.A. cu valoarea nominalã a unei actiuni de la aceastã bancã;
            c) administratorii Bãncii Comerciale Române - S.A. vor stabili modalitatea de preluare a contractelor de credit, a contractelor de depozit, precum si a celorlalte angajamente similare ale Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. în conditiile în care au fost negociate anterior fuziunii, urmând ca la solicitarea pãrtilor sau dupã ajungerea la termen a acestora sã fie renegociate în conformitate cu normele si procedurile de lucru ale Bãncii Comerciale Române - S.A., în cazul în care se doreste prelungirea sau reînnoirea lor;
            d) data bilantului contabil de fuziune va fi 31 iulie 1999.
            Art. 6. - Hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale actionarilor Bãncii Comerciale Române - S.A. si Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. luate potrivit dispozitiilor art. 4, vor mentiona si termenul de 10 zile în care actionarii minoritari si/sau creditorii comerciali pot formula cerere în anulare sau, dupã caz, opozitie.
            Art. 7 - Termenul pentru introducerea cererilor în anulare si a opozitiilor împotriva hotãrârii de fuziune adoptate de cãtre adunãrile generale extraordinare ale actionarilor potrivit dispozitiilor art. 4 alin (1) este de 10 zile de la data publicãrii proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României. Hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale actionarilor bãncilor ce fuzioneazã si proiectul de fuziune vor fi publicate în Monitorul Oficial al României la cererea si pe cheltuiala celor douã bãnci.
            Art. 8. - (1) Cererea în anulare sau, dupã caz, opozitia nu suspendã executarea hotãrârii atacate. La cerere pentru motive întemeiate instanta poate decide suspendarea dacã se depune o cautiune egalã cu 2% din valoarea însumatã a capitalului social al bãncilor supuse fuziunii. Cautiunea se restituie numai în cazul admiterii actiunii.
            (2) Cererile prevãzute la art. 7 sunt de competenta Curtii de apel si se judecã de urgentã si cu precãdere.
            (3) Dacã sunt motive întemeiate pentru care pãrtile nu sunt în mãsurã sã îsi prezinte apãrãrile în mod complet, instanta va putea, în mod exceptional, sã acorde un termen în cunostintã, de cel mult 7 zile.
            (4) Instanta va pronunta hotãrârea în termen de 5 zile dupã sfârsitul dezbaterilor si va comunica pãrtilor hotãrârea motivatã în cel mult 10 zile de la pronuntare.
            (5) Hotãrârea instantei poate fi atacatã numai cu recurs, care se va judeca de urgentã si cu precãdere.
            Art. 9. - (1) Banca Nationalã a României va retrage autorizatia de functionare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pe baza urmãtoarelor documente:
            - hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale actionarilor Bãncii Comerciale Române - S.A. si Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A privind fuziunea;
            - bilantul contabil de prefuziune.
            (2) Hotãrârea Bãncii Nationale a României privind retragerea autorizatiei de functionare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. se va publica în Monitorul Oficial al României în regim de urgentã si va intra în vigoare la data fuziunii. În cazul în care potrivit bilantului de prefuziune, Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. înregistreazã un patrimoniu net negativ, hotãrârea de retragere a autorizatiei de functionare intrã în vigoare la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL III
Fuziunea

            Art. 10. - În situatia în care la data de 31 iulie 1999 Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. are un patrimoniu net negativ, în bilantul contabil de fuziune va fi evidentiatã valoarea pierderilor Bãncii Române de Comert Exterior Bancorex - S.A. rãmase neacoperite dupã folosirea tuturor surselor prevãzute la pozitia bilantierã "Capitaluri proprii asimiliate si provizioane", inclusiv capitalul social, exceptând datoriile subordonate, subventiile si fondurile publice alocate.
            Art. 11. - În cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevãzut la art. 7 adunarea generalã extraordinarã a fiecãreia dintre bãnci va aproba bilantul de fuziune si va hotãrî asupra fuziunii.
            Art. 12. - (1) Banca Nationalã a României va autoriza fuziunea în temeiul art. 20 din Legea bancarã nr. 58/1998, pe baza urmãtoarelor documente:
            - hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale Bãncii Comerciale Române - S.A. si Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. privind fuziunea;
            - actul modificator, în formã autenticã, al statutului Bãncii Comerciale Române - S.A., dacã va fi cazul;
            - bilantul contabil de fuziune.
            (2) Hotãrârea Bãncii Nationale a României privind autorizarea fuziunii va intra în vigoare la data radierii la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti a mentiunilor privind Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S A.
            Art. 13. - (1) Dupã fuziune banca absorbantã îsi va pãstra denumirea si sediul social si va fi administratã de cãtre administratorii Bãncii Comerciale Române - S.A.
            (2) Mãsurile de administrare specialã instituite la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. înceteazã la data fuziunii.

CAPITOLUL IV
Mãsuri de restructurare financiarã

            Art. 14. - La data fuziunii se vor lua mãsuri de restructurare financiarã a patrimoniului bãncii absorbite evidentiat în bilantul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15-22 din prezenta ordonantã.
            Art. 15. - (1) Obligatia de platã a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite ale Bãncii Nationale a României la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A., plus dobânzile aferente pânã la data fuziunii se anuleazã. Banca Nationalã a României va primi în contrapartidã titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egalã cu scadentã la 12 luni. Titlurile vor fi negociabile si vor purta o dobândã a cãrei ratã este egalã cu 6% pe an. Plata dobânzii aferente titlurilor de stat se va face la scadentã. Banca Nationalã a României va înregistra pe venituri dobânda aferentã titlurilor de stat la data încasãrii acesteia. Emisiunea titlurilor se va face cu data fuziunii.
            (2) Obligatia de platã, în limita sumei de 64 miliarde lei si 61,3 milioane dolari S U.A. plus dobânzile aferente pânã la data fuziunii, reprezentând depozite ale Fondului Proprietãtii de Stat la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A., se anuleazã. În mod corespunzãtor se anuleazã si obligatiile de platã ale Fondului Proprietatii de Stat cãtre bugetul de stat. Depunerile în valutã ale Fondului Proprietãtii de Stat la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. vor fi evaluate în monedã nationalã la cursul de schimb în vigoare la data fuziunii.
            (3) Cu sumele prevãzute la alin. (1) si (2) se diminueazã pierderea existentã în evidenta contabilã a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. în ziua anterioarã datei fuziunii.
            (4) Suma cuvenitã Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pentru imobilul situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2 reluat în proprietatea publicã a statului, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, se anuleazã.
            Art. 16. - Pierderea din evidenta contabilã a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., rãmasã dupã efectuarea operatiunilor prevãzute la art. 10 si 15 din prezenta ordonantã, va fi acoperitã cu titluri de stat în limita sumei de 2.500 miliarde lei. Titlurile de stat vor fi emise cu data fuziunii în favoarea Bãncii Comerciale Române - S.A.
            Art. 17. - (1) Angajamentele extrabilantiere, în limita a 325 miliarde lei si a echivalentului a 450 milioane dolari S.U.A., vor fi garantate de stat si se urmãresc în continuare de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A.
            (2) În momentul când obligatiile de platã aferente angajamentelor extrabilantiere devin exigibile Banca Nationalã a României va acorda Bãncii Comerciale Române - S.A., la cererea acesteia, un credit pentru asigurarea lichiditãtii necesare.
            (3) Angajamentele extrabilantiere care ulterior devin creante neperformante potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/1999, vor fi predate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare la valoarea nominalã.
            (4) În contrapartida activelor preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Comercialã Românã - S.A. va primi titluri de stat de valoare egalã în lei sau în valutã, dupã caz. Emisiunea titlurilor se va face cu data predãrii activelor neperformante la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. Cu contravaloarea titlurilor de stat primite de Banca Comercialã Românã - S.A. se va diminua valoarea garantiei statului prevãzutã la alin. (1).
            Art. 18. - Pentru retragerile din disponibilitãtile si depozitele preluate în urma fuziunii, efectuate înainte de 12 luni de la data acesteia, Banca Nationalã a României va rãscumpãra de la Banca Comercialã Românã - S.A., la cererea acesteia, în termen de douã zile, titluri de stat emise în baza prezentei ordonante, de valoare egalã cu retragerile efectuate de clienti
            Art. 19. - Disponibilitãtile si depozitele în lei si în valutã preluate în urma fuzionãrii de la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si existente în sold la Banca Comercialã Românã - S.A., precum si pasivele externe preluate prin fuzionare si care sunt scadente în termen de 12 luni de la data fuzionãrii nu vor fi incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pânã la data scadentei titlurilor de stat emise potrivit dispozitiilor art. 17 din prezenta ordonantã.
            Art. 20. - (1) În termen de 60 de zile de la data fuziunii Banca Comercialã Românã - S.A. va putea efectua o operatiune de reclasificare a portofoliului de credite preluate în urma fuzionãrii si a dobânzilor aferente acestuia, în conformitate cu normele Bãncii Nationale a României si cu normele interne ale bãncii. Banca Comercialã Românã - S.A. nu va constitui provizioane specifice de risc în urma reclasificãrii.
            (2) Activele care, în urma actiunii de reclasificare prevãzute la alin. (1), se încadreazã în prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/ 998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, modificata si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/1999, vor fi preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare.
            (3) În contrapartida activelor predate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Comercialã Românã - S.A. va primi titluri de stat de valoare egalã. Emisiunea titlurilor se va face cu data predãrii activelor neperformante la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare.
            Art. 21. - (1) În termen de 60 de zile de la data fuziunii Banca Comercialã Românã - S.A. va efectua o analizã a activelor preluate prin fuziune de la banca absorbitã.
            (2) În baza analizei efectuate potrivit prevederilar alin. (1), Banca Comercialã Românã - S.A. va hotãrî asupra activelor care vor fi pãstrate în proprietatea bãncii si asupra celor care vor fi pãstrate spre administrare de cãtre bancã, în numele si în contul statului. Pentru activele pãstrate pentru administrare Banca Comercialã Românã - S.A va primi în contrapartidã de la Ministerul Finantelor titluri de stat, în lei sau în valutã dupã caz. Emisiunea titlurilor se va face cu data transferului activelor în proprietatea statului. Nu pot fi pãstrate spre administrare de cãtre Banca Comercialã Romanã - S.A. bunurile mobile si imobile preluate prin fuziune de la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A., precum si alte active pe care Ministerul Finantelor decide sã le administreze în mod direct.
            (3) Sumele obtinute de Banca Comercialã Românã - S.A. din valorificarea activelor pãstrate spre administrare se fac venit la bugetul de stat.
            (4) Ministerul Finantelor împuterniceste Banca Comercialã Românã - S.A. ca, în caz de nerambursare a creditelor preluate în urma fuziunii de la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si pãstrate spre administrare si a neplãtii dobânzilor aferente, sã deschidã si sã finalizeze, în contul si în numele statului, procedura de executare silitã.
            (5) Activele preluate prin fuziune de la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si pãstrate spre administrare în contul si în numele statului se vor evidentia de cãtre Banca Comercialã Românã - S.A. în conturi în afara bilantului.
            (6) Pentru serviciile prestate Banca Comercialã Românã - S.A va primi un comision, negociat cu Ministerul Finantelor.
            Art. 22. - Titlurile de stat emise potrivit dispozitiilor art. 16, 17, 20 si 21 sunt negociabile si au o scadentã de 12 luni. Titlurile de stat în lei poartã o dobândã a cãrei ratã este egalã cu rata medie lunarã a dobânzilor active practicate de bãnci în relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunarã a dobânzilor active este calculatã de Banca Nationalã a României pe baza datelor transmise de bãnci. Titlurile de stat în valutã vor fi exprimate în dolari S.U.A. si vor purta o dobândã a cãrei ratã va fi egalã cu 7% pe an. Dobânda aferentã titlurilor de stat se plãteste trimestrial, pânã la data de 27 a lunii urmãtoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comercialã Românã - S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în lei si în valutã la data încasãrii acestora.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 23. - Comisia de privatizare a bãncii absorbante Banca Comercialã Românã - S.A. este cea stabilitã prin Hotãrârea Guvernului nr. 469 din 10 iunie 1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A.
            Art. 24. - Pentru indicatorii de prudentã bancarã care în urma fuzionãrii nu se mai încadreazã în limitele stabilite prin normele Bãncii Nationale a României, Banca Comercialã Românã - S.A. are obligatia sã reîncadreze nivelurile acestora în prevederile legale în termen de 360 de zile de la data fuzionãrii.
            Art. 25. - Se autorizeazã Banca Nationalã a României sã acorde bãncii absorbite un credit special pentru asigurarea lichiditãtii necesare pânã la data fuziunii si/sau sã prelungeascã termenele de rambursare ale creditelor deja acordate.
            Art. 26. - Dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996 si ale Regulamentului din 14 aprilie 1997 privind autorizarea concentrãrilor economice, emis de Consiliul Concurentei, nu se aplicã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 29 iulie 1999.
Nr. 39.