MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 359   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 28 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           147. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementãri referitoare la accize si la taxa pe valoarea adãugatã

           276. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementãri referitoare la accize si la taxa pe valoarea adãugatã

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           111. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si BHP World Exploration Inc. Canada, Sucursala Bucuresti

           112. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Ministerul Industriei si Comertului

           114. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind prelungirea termenului de primire a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã EIII - 5 Focsani, EIII - 9 Midia Vest si EIII - 10 Pelican Nord, rãmase libere la expirarea termenului de ofertare pentru runda a III-a de licitatie

           121. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune a activitãtilor de dezvoltare-exploatare din perimetrul "cheia", judetul Cluj, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "cimentul" - S.A.

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementãri referitoare la accize si la taxa pe valoarea adãugatã

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18 din 24 septembrie 1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementãri referitoare la accize si la taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, cu urmãtoarea modificare:
           - Articolul I se abrogã.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 147.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementãri referitoare la accize si la taxa pe valoarea adãugatã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementãri referitoare la accize si la taxa pe valoarea adãugatã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 276.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare,
încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si BHP World Exploration Inc. Canada, Sucursala Bucuresti

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si BHP World Exploration Inc. Canada, Sucursala Bucuresti, pentru perimetrul "sacu", localizat pe raza judetelor Hunedoara, Timis, Caras-Severin si Arad, prevãzutã în anexã*).
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 111.


*) Anexa se comunicã semnatarilor licentei de concesiune.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Ministerul Industriei si Comertului

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art, 1. - Se aprobã licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Ministerul Industriei si Comertului, pentru perimetrul "crucea livezi", localizat pe raza judetului Suceava, prevãzutã în anexã*).
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobatã potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 112.


*) Anexa se comunicã semnatarilor licentei de concesiune.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind prelungirea termenului de primire a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã EIII - 5 Focsani, EIII - 9 Midia Vest si EIII - 10 Pelican Nord, rãmase libere la expirarea termenului de ofertare pentru runda a III-a de licitatie

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea petrolului nr. 134/1995;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã prelungirea termenului de primire a ofertelor pânã la data de 30 noiembrie 1999 pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã EIII 5 Focsani EIII - 9 Midia Vest si EIII - 10 Pelican Nord, rãmase libere la expirarea termenului de ofertare stabilit pentru runda a III-a de licitatie.
            Art. 2. - Coordonatele perimetrelor EIII - 5 Focsani, EIII - 9 Midia Vest si EIII - 10 Pelican Nord sunt cele aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 157 bis din 23 decembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 18 ianuarie 1999.
            Art. 3. - Procedura de licitatie, lista cuprinzând datele disponibile în vederea elaborãrii ofertelor si termenele de depunere vor fi fãcute cunoscute companiilor interesate, în baza unor solicitãri adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
            Art. 4. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 114.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind transferul licentei de concesiune a activitãtilor de dezvoltare-exploatare
din perimetrul "cheia", judetul Cluj, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "cimentul" - S.A.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · cererea de transfer al licentei de concesiune a activitãtilor de dezvoltare-exploatare din perimetrul "cheia", formulatã de Societatea Comercialã "cimentul" S.A.,
            în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã transferul licentei de concesiune a activitãtilor de dezvoltare-exploatare din perimetrul "cheia", judetul Cluj, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "cimentul" - S.A., aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 583/1999, cãtre Societatea Comercialã "Gypsum Turda" - S.R.L., cu sediul în Turda, înregistratã la Oficiul registrului comertului sub nr. J 12/1.542/1998, cod fiscal R11034190, cod Sirues 125154143.
            Art. 2. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 28 iulie 1999.
Nr. 121.