MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 357    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 28 iulie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            Decizia nr. 84 din 25 mai 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 din Legea notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995

            Decizia nr. 91 din 8 iunie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului unic, punctul 1 din Legea nr. 136/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

            Decizia nr. 95 din 17 iunie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 si art. 867 alin. 3 din Codul penal

            Decizia nr. 100 din 29 iunie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 lit. d) si ale art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

            Decizia nr. 101 din 29 iunie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 12/1995

            Decizia nr. 103 din 1 iulie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiitor art. 41 din Legea concurentei nr. 21/1996

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           593. - Hotãrâre privind abilitarea Ministerului Educatiei Nationale de a negocia modificarea contractelor încheiate cu editurile câstigãtoare ale licitatiei 007

           595. - Hotãrâre privind transmiterea unor cantitãti de titei de la Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Societãtii Comerciale "petrotel lukoil" - S.A. si Societãtii Comerciale "petromidia" - S.A.

           596. - Hotãrâre privind aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind abilitarea Ministerului Educatiei Nationale de a negocia modificarea contractelor încheiate cu editurile câstigãtoare ale licitatiei 007

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se abiliteazã Ministerul Educatiei Nationale sã negocieze modificarea contractelor încheiate cu editurile câstigãtoare ale licitatiei 007 pentru realizarea de manuale scolare alternative, în scopul ajustãrii cu indicele de 1,51, în conformitate cu circulatia prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Ministerul Educatiei Nationale este autorizat sã amendeze corespunzãtor toate contractele încheiate cu editurile câstigãtoare ca urmare a licitatiei mentionate la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
p. Ministrul finantelor,
Gheorghe Banu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 593.

ANEXÃ

EVOLUTIA
preturilor la productia de manuale scolare în perioada august 1998-iulie 1999


 
Elementele de cost
Ponderea
în total pret
(%)
Crestere în
perioada mentionatã
(%)
Influenta
cresterii costului
(%)

1. Hârtie de interior
32
40
12,8
2. Carton copertã
5
75
3,75
3. Filme tipografice
2
75
1,5
4. Plãci tipografice
5
75
3,75
5. Manoperã tipograficã
25
5
12,5
6. Beneficiu tipografic
6
Procent din total
 
7. Drepturi de autor
9
Procent din total
 
8. Culegere si paginare
1
70
0,7
9. Redactare si corecturã
3
60
1,8
10. Graficã si desene
2
75
1,5
11. Regie si beneficiu editurã
10
Procent din total
 

            Însumând influentele cresterilor se obtine 38,3%, valoare care, raportatã la procentul de 75% din cost pe care îl reprezintã, conduce la un coeficient de crestere de 51%.
            Indicele cu care trebuie înmultite preturile ofertate în august 1998 este de 1,51.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trasmiterea unor cantitãti de titei de la Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Societãtii Comerciale "petrotel lukoil" - S.A. si Societãtii Comerciale "petromidia" - S.A.

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Pe data prezentei hotãrâri cantitãtile de titei cu valorile aferente prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, aflate în patrimoniul Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. si care se regãsesc în zestrea conductelor si depozitelor Societãtii Comerciale "conpet" - S.A. si Societãtii Comerciale "oil terminal" - S.A., se transmit Societãtii Comerciale "petrotel lukoil"' - S.A. si Societãtii Comerciale "petromidia" - S.A. si se predau la aceeasi valoare cu care au fost preluate în anul 1996 de cãtre fosta Societate Comercialã "rafirom" - S.A.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului
Radu Berceanu

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 595.

ANEXÃ

Zestrea conductelor si rezervoarelor care se predã de cãtre Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. rafinãriilor Societatãtii Comerciale "Petrotel Lukoil" - s.a. si societãtii comerciale "Petromidia" - S.A.


Societatea comercialã
beneficiarã
Cantitatea
(tone)
Valoarea
(lei)

- Societatea Comercialã "Petrotel Lukoil" - S.A.
60.556,730
121.019.669
- Societatea Comercialã "petromidia" - S.A.
53.749,829
142.143.140

            Localizarea cantitãtilor de titei pe cele douã societãti comerciale "oil terminal" - S.A. si "conpet" - S.A. se va stabili în urma inventarierii ce se va efectua în termen de maximum 10 zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne contractate de Ministerul Finantelor în perioada1 ianuarie - 30 iunie 1999

            În temeiul prevederilor art. 4 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã nivelul dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 ianuarie 30 iunie 1999, conform anexei*).

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor
Gheorghe Banu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 596.


*) Anexa se difuzeazã organismelor interesate.