MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 356   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 27 iulie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           577. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

           578. - Hotãrâre privind acordarea de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a unor materiale destinate ajutorãrii populatiei sinistrate din comuna Ziduri, judetul Buzãu, afectatã de inundatiile produse în luna iunie 1999

           580. - Hotãrâre privind completarea Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

           581. - Hotãrâre pentru aprobarea celui de-al saselea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã nationalã a ajutoarelor economice abordate Guvernului României de cãtre Comisia Europeanã

           589. - Hotãrâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în construirea si exploatarea conductei de gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România), semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999

            Conventie între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în construirea si exploatarea conductei de gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România)

           592. - Hotãrâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni detinute de acesta la Societatea Comercialã "siderca" - S.A. Cãlãrasi

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - (1) Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã, în valoare totalã de 980 milioane lei, unui numãr de familii sinistrate de la colonia muncitoreascã Brazi, judetul Hunedoara, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) Ajutoarele de urgentã aprobate potrivit alin. (1) se plãtesc din fondurile neutilizate în anul 1999, destinate acordãrii de subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã, potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 577.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a unor materiale destinate ajutorãrii populatiei sinistrate din comuna Ziduri, judetul Buzãu, afectatã de inundatiile produse în luna iunie 1999

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã acordarea de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judetul Buzãu, afectatã de inundatiile produse în luna iunie 1999, constând în articole de echipament si cazarmament în valoare de 517.157.963 lei, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Scãderea din gestiune a cantitãtilor de produse aprobate a se acorda ca ajutoare, cu titlu gratuit, se va face pe baza procesului-verbal de predare-primire, semnat de reprezentantii Ministerului Apãrãrii Nationale si ai Primãriei Comunei Ziduri afectate de calamitate.
            Art. 3. - Transportul produselor de la unitãtile militare predãtoare în zona afectatã de calamitãti se va efectua gratuit, cu mijloace auto ale Ministerului Apãrãrii Nationale.
            Art. 4. - Distribuirea ajutoarelor acordate populatiei sinistrate se va face de cãtre persoanele împuternicite de Ministerul Apãrãrii Nationale, în prezenta reprezentantilor Prefecturii Judetului Buzãu si ai Primãriei Comunei Ziduri.
            Schimbarea sub orice formã a destinatiei bunurilor acordate ca ajutoare este interzisã si atrage dupã sine rãspunderea civilã, administrativã, disciplinarã sau penalã, dupã caz.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 578.

ANEXÃ

TABEL
cuprinzând bunurile materiale distribuite sinistratilor din comuna Ziduri, judetul Buzãu, si scãzute din evidenta contabilã a U.M. 02470 Buzãu


Nr.
crt.
Denumirea materialelor
Institutia
publicã
primitoare
U.M.
Pretul unitar
Cantitea
Valoarea totalã
- lei -

1. Bascã G.N. Primãria bucatã
18.891
200
3.778.200
2. Cãmasã-bluzã G.N.  Comunei bucatã
48.559
200
9.711.800
3. Veston din doc G.N. Ziduri, bucatã
121.246
200
24.249.200
4. Pantaloni din doc G.N. judetul Buzãu pereche
80.832
200
16.166.400
5. Veston din doc kaki bucatã
121.246
200
24.249.200
6. Pantaloni din doc kaki pereche
80.832
200
16.166.400
7. Cãmasã-bluzã kaki bucatã
48.559
200
9.711.800
8. Pantaloni din pânzã pentru studente pereche
80.832
112
9.053.184
9. Veston din postav pentru studente bucatã
234.251
68
15.929.068
10. Veston din postav kaki bucatã
234.251
200
46.850.200
11. Pantaloni din postav kaki pereche
156.167
200
31.233.400
12. Pantaloni din postav pentru studente pereche
156.167
68
10.619.356
13. Fustã pentru studente bucatã
48.559
45
2.185.155
14. Indispensabili din pânzã pereche
26.896
200
5.379.200
15. Manta din postav pentru sportivi bucatã
440.223
104
45.783.192
16. Scurtã din postav kaki bucatã
428.773
96
41.162.208
17. Ciorapi din bumbac pereche
5.682
400
2.272.800
18. Prosop bucatã
6.661
200
1.332.200
19. Cizme din cauciuc pereche
382.493
200
76.498.600
20. Saltea bucatã
168.017
200
33.603.400
21. Pãturã bucatã
125.040
200
25.008.000
22. Pernã bucatã
31.075
200
6.215.000
23. Pat metalic bucatã
300.000
200
60.000.000

TOTAL:
517.157.963

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind completarea Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, se completeazã cu articolul 61 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 61. - (1) Finantarea de la bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului a lucrãrilor prevãzute în program va continua pânã la realizarea stadiilor fizice stabilite în anexã.
            (2) Costul total al lucrãrilor, prevãzut în anexã, va fi actualizat anual în conformitate cu evolutia indicilor de crestere a preturilor ca urmare a efectelor inflatiei.
            (3) Costurile individuale estimate ale lucrãrilor care fac obiectul programului vor putea fi modificate corespunzãtor valorilor rezultate în urma finalizãrii licitatiilor de executie.
            (4) Ministerul Lucrãrilor Publice si Arnenajãrii TeritoriuÎui, la cererea justificatã a consiliilor judetene, poate opera modificãri în listele cuprinzând lucrãrile care fac obiectul programului si asupra valorilor totale pe judete, în cazul aparitiei unor situatii speciale - alunecãri de teren, inundatii, dezafectãri sau reclasãri de drumuri comunale aprobate prin program, infestãri ale pânzei freatice si altele cu conditia ca valoarea totalã a lucrãrilor prevãzutã în anexã, actualizatã anual în conformitate cu evolutia indicilor de crestere a preturilor ca urmare a efectelor inflatiei, sã rãmânã nemodificatã."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 580.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea celui de-al saselea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã nationalã a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de cãtre Comisia Europeanã

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã cel de-al saselea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidã, constituit din contravaloarea în monedã nationalã a a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de cãtre Comisia Europeanã, prezentat în anexa nr. 1.
            (2) Programul indicativ mentionat la alin. (1) constã în alocarea sumei de 28.000 milioane lei pentru finantarea salariilor personalului încadrat în serviciile publice specializate pentru protectia copilului.
            Art. 2. - Suma prevãzutã la art. 1 cuprinde si suma de 8.392,3 milioane lei, reprezentând fonduri necheltuite la data de 31 mai 1999 în cadrul primelor patru programe indicative, potrivit situatiei prezentate în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Suma prevãzutã la art. 1 se alocã potrivit tabelului prezentat în anexa nr. 3.
            Art. 4. - Ministerul Finantelor transferã beneficiarilor fondurile pe baza unor conventii de alocare, utilizare si control. Dacã este cazul, beneficiarii transferã fondurile agentiilor de implementare tot pe baza unor conventii de alocare, utilizare si control.
            Art. 5. - Ministerul Finantelor sisteazã finantarea proiectelor din cadrul programului indicativ în cazul în care constatã nerespectarea de cãtre beneficiarii alocãrilor si/sau agentiile de implementare a prevederilor conventiilor de alocare, utilizare si control, pânã la solutionarea problemelor care au determinat mãsura de sistare a finantãrii.
            Art. 6. - Ministerul Finantelor prezintã Guvernului rapoarte anuale privind finantarea programului indicativ.
            Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru integrare europeanã,
Alexandru Herlea
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Departamentul pentru Protectia Copilului
Cristian Tãbãcaru,
secretar de stat

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 581.

ANEXA Nr. 1

AL SASELEA PROGRAM INDICATIV
de utilizare a Fandului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã nationalã a ajutoarelor acordate Guvernului României de cãtre Comisia Europeanã

- milioane lei -

Obiectul
Beneficiarul/
Agentie de implementare
Suma alocatã

Salariile personalului încadrat 
în serviciile publice specializate 
pentru protectia copilului
Departamentul pentru Protectia
Copilului/directiile judetene sau
a municipiului Bucuresti pentru
protectia copilului
28.000

TOTAL:
28.000

ANEXA Nr. 2

SITUATIA
privind sumele rãmase necheltuite din bugetele primelor patru programe indicative de utilizare a Fondului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã nationalã   a ajutoarelor acordate Guvernului României de cãtre Comisia Europeanã, la 31 mai 1999

 - milioane lei -

Nr.
crt.
Programul indicativ
Baza legalã
Suma necheltuitã

1. Hotãrârea Guvernului nr. 356/1993
1,5
2. Hotãrârea Guvernului nr. 754/1994
451,3
3. Hotãrârea Guvernului nr. 649/1996
7.218,1
4. Hotãrârea Guvernului nr. 760/1997
721,4

TOTAL:
8.392,3

ANEXA Nr. 3

DEFALCAREA
pe destinatii a sumei alocate


Nr.
crt.
Directiile pentru
protectia copilului
Numãrul total
al copiilor
protejati
în institutii
Numãrul
personalului
angajat
Suma alocatã

1. Alba
1.276
423
936.317.417
2. Arad
378
430
460.820.798
3. Arges
916
455
672.152.628
4. Bacãu
1.167
650
856.334.189
5. Bihor
988
608
724.985.586
6. Bistrita-Nãsãud
590
326
432.936.738
7. Botosani
1.707
541
1.252.581.372
8. Brasov
830
486
609.046.596
9. Brãila
974
616
714.712.510
10. Buzãu
926
552
679.490.539
11. Cãlãrasi
482
333
353.687.300
12. Caras-Severin
516
276
378.636.198
13. Cluj
666
357
488.704.859
14. Constanta
918
565
673.620.210
15. Covasna
372
204
272.970.281
16. Dâmbovita
434
336
318.465.328
17. Dolj
688
434
504.848.263
18. Galati
969
460
711.043.556
19. Giurgiu
294
255
215.734.577
20. Gorj
452
298
331.673.569
21. Harghita
901
427
661.145.762
22. Hunedoara
980
437
719.115.258
23. Ialomita
349
222
256.093.086
24. Iasi
2.149
1.657
1.576.917.029
25. Ilfov
230
152
168.771.949
26. Maramures
1.386
565
1.017.034.436
27. Mehedinti
395
296
289.847.476
28. Mures
670
374
491.640.023
29. Neamt
1.342
771
984.747.628
30. Olt
1.126
540
826.248.755
31. Prahova
873
476
640.599.612
32. Sãlaj
381
261
279.574.401
33. Satu Mare
1.604
491
1.177.000.891
34. Sibiu
931
543
683.159.495
35. Suceava
1.549
806
1.136.642.381
36. Teleorman
667
321
489.438.650
37. Timis
1.236
761
906.965.774
38. Tulcea
540
340
396.247.183
39. Vâlcea
874
523
641.333.403
40. Vaslui
481
303
352.953.509
41. Vrancea
889
480
652.340.269
42. Bucuresti, sectorul 1
1.135
702
832.852.875
43. Bucuresti, sectorul 2
299
183
219.403.534
44. Bucuresti, sectorul 3
322
190
236.280.728
45. Bucuresti, sectorul 4
358
219
262.697.206
46. Bucuresti, sectorul 5
464
235
340.479.061
47. Bucuresti, sectorul 6
234
201
171.707.112

TOTAL:
38.158
21.081
28.000.000.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în construirea si exploatarea conductei de gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România), semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Conventia dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în construirea si explotarea conductei de gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România), semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999.
            Art. 2. - Societatea Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. va întreprinde mãsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei mentionate la art. 1.
            Art. 3. - Finantarea lucrãrilor de investitii legate de realizarea celor prevãzute în conventia mentionatã la art. 1 se va realiza de cãtre Societatea Nationalã de Gaze Naturale "romgaz" - S.A., pe seama resurselor proprii obtinute din încasãri si din credite interne si externe.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu
secretar de stat
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 589.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni detinute de acesta la Societatea Comercialã "siderca" - S.A. Cãlãrasi

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 14 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei formulate de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni detinute de acesta la Societatea Comercialã "siderca" - S.A. Cãlãrasi se prelungeste cu 30 de zile.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române
de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 592.