MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 354   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 27 iulie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 107 din 1 iulie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. 2 din Codul de procedurã penalã

            Decizia nr. 108 din 6 iulie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolã - S.A., aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 166/1998

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           571. - Hotãrâre pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 350/1993 privind pregãtirea, antrenarea, perfectionarea pregãtirii si brevetarea scafandrilor

           572. - Hotãrâre pentru stabilirea destinatiei soldului contului "Fondul valutar pentru Programul energetic", constituit în baza Hotãrârii Guvernului nr. 469/1996

           574. - Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din proprietatea Societãtii Comerciale "comixtur" - S.A. Techirghiol în proprietatea Mânãstirii "sfânta maria" din Techirghiol

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           795. - Ordin al ministrului finantelor privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România

           Rectificare

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 350/1993 privind pregãtirea, antrenarea, perfectionarea pregãtirii si brevetarea scafandrilor

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 350/1993 privind pregãtirea, antrenarea, perfectionarea pregãtirii si brevetarea scafandrilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 5 august 1993, se completeazã dupã cum urmeazã:
           - Dupã articolul 3 se introduce articolul 31cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - Finantarea Centrului de scafandri se asigurã din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, în conditiile legii.
            Pentru beneficiarii din afara Ministerului Apãrãrii Nationale Centrul de scafandri executã lucrãrile prevãzute la art. 3, pe bazã de contracte încheiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 571.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru stabilirea destinatiei soldului contului "fondul valutar pentru programul energetic", constituit în baza Hotãrârii Guvernului nr. 469/1996

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Soldul contului "Fondul valutar pentru Programul energetic", constituit în baza Hotãrârii Guvernului nr. 469/1996 privind asigurarea resurselor valutare necesare realizãrii Programului energetic în temeiul prevederilor art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 si a Normelor metodologice ale Bãncii Nationale a României nr. 12/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului valutar pentru Programul energetic si neutilizat pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se vireazã la rezerva valutarã a statului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 572.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea cu platã, a unui imobil din proprietatea Societãtii Comerciale
" comixtur" - S.A. Techirghiol în proprietatea Mânãstirii "sfânta maria" din Techirghiol

            În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, a unui imobil situat în orasul Techirghiol, str. Dr. V. Climescu nr. 12, judetul Constanta, compus din constructii si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea Societãtii Comerciale "comixtur" - S.A. Techirghiol în proprietatea Mânãstirii "sfânta maria" din Techirghiol.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat,
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Dorin Anton,
vicepresedinte
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 574.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite, cu platã, din proprietatea Societãtii Comerciale  "comixtur" - S.A. Techirghiol în proprietatea Mânãstirii "Sfânta Maria" din Techirghiol


Denumirea imobilului
Adresa imobilului
Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul
Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul
Principalele
date de identificare
a imobilului

Vila "târgoviste" Orasul Techirghiol,
str. Dr. V. Climescu
nr. 12, judetul
Constanta
Societatea
Comercialã
"comixtur" - S.A
Techirghiol
Mânãstirea
"sfânta maria"
din Techirghiol
· Valoarea de inventar =
15.814.350 lei
· Suprafata terenului
aferent = 432,64 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se constituie Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România, format din 9 membri, respectiv:

· Ministerul Finantelor
- Gheorghe Banu, secretar de stat
- Paul Coman, director general

· Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare
- Stefan Boboc, presedinte

· Consiliul Investitorilor Strãini
- Michel de Saive, vicepresedinte, membru în Biroul permanent

· Institutii financiare de asigurare-reasigurare si bancare
- Florea Cojoc, reprezentant

· Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
- loan Mihãilescu, membru al Consiliului Superior  al C.E.C.C.A.R.
- Gheorghe Savu, seful comisiei de formare profesionalã

· Academia de Studii Economice din Bucuresti
- prof. univ. dr. Eugen Turlea, presedintele Filialei Bucuresti a C.E.C.C.A.R.

· Firme internationale de audit, cu activitate în România
- David Trow, senior manager, Price Waterhouse Coopers

            Art. 2. - Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România va fi convocat în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Pe toatã perioada functionãrii Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România, membrii acestuia vor primi toate drepturile salariate de la institutia pe care o reprezintã.
            Art. 3. - Potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 75/1999, Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România are obligatia de a elabora:
            a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România;
            b) Codul privind conduita eticã si profesionalã în domeniul auditului financiar;
            c) standardele de audit;
            d) Programa analiticã a examenului de aptitudini profesionale;
            e) Normele privind procedurile de control al calitãtii auditului financiar;
            f) Regulile privind pregãtirea continuã a auditorilor;
            g) Normele privind procedurile minimale de audit.
            Art. 4. - Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România va functiona pânã la primele alegeri care se vor organiza în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România.
            Reglementãrile si normele prevãzute la art. 3 vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 5. - Pentru realizarea acestor obiective Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România îsi va elabora un regulament de functionare, va desemna un secretariat si va proceda la înregistrarea Camerei Auditorilor din România ca persoanã juridicã, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
            Art. 6. - Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România va stabili criteriile, modul si perioada de înregistrare a membrilor provizorii ai Camerei Auditorilor din România, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României dupã aprobarea lor prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 7. - Directia generalã legislatie contabilã va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 iulie 1999.
Nr. 795.

RECTIFICARE

            Nota de subsol la Hotãrârea Guvernului nr. 444/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 17 iunie 1999, se rectificã astfel:
            - în loc de: *) Anexele nr. 1-22 se publicã ulterior se va citi: *) Anexele se comunicã institutiilor interesate.