MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 345    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 21 iulie 1999

 SUMAR

LEGI SI DECRETE

           131. - Lege pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

           250. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 54/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

           134. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

           253. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

           135. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

           254. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

           137. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar

           256. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar

           139. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare

           258. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           92. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Ruralã "ceder" - S.A. Cristian, judetul Sibiu

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Punctul II "Coeficienti de multiplicare pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor" din anexa nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al Româriiei, Partea I nr. 266 din 16 iulie 1998, se modificã si va avea cuprinsul prevãzut în anexa la prezenta lege.

           Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 131.

ANEXÃ

II. Coeficienti de multiplicare pentru functii din aparatul propriu al prefecturilor si al consiliilor judetene si locale

1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti


Nr.
crt.
Functia
Coeficientul de multiplicare

1.
Secretar general al prefecturii
9,920
2.
Secretar
9,920

2. Prefecturi si consilii judetene
Nr.
crt.
Functia
Coeficientul de multiplicare
Categoria I
Categoria II

3.
Secretar general al prefecturii
9,440
8,720
4.
Secretar
9,440
8,720


3. Consilii locale: municipale, orãsenesti, comunale
Nr.
crt.
Functia
Coeficientul de multiplicare
Cu peste
320.000 de locuitori*)
Categoria
I
II
III

5.
Municipii
- secretar
7,840
7,120
6,480
5,750

*) Se aplicã si sectoarelor municipiului Bucuresti.

6.
Orase
- secretar
-
4,880
4,400
3,760

Nr.
crt.
Functia
Coeficientul de multiplicare
Cu peste
15.000 de
locuitori
Categoria
I
între
7.001-15.000
de locuitori
II
între
3.001-7.000
de locuitori
III
pânã la
3.000
de locuitori

7.
Comune
- secretar
3,500
3,200
2,900
2,400

            NOTÃ :
            Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotãrâre a Guvernului.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 54/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia  României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 54/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 250.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11 din 24 februarie 1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 25 februarie 1999, cu urmãtoarea modificare:
           - Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - În aplicarea prezentei ordonante de urgentã Ministerul Finantelor va emite norme metodologice în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 134.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 253.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32 din 26 martie 1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 26 martie 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 135.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2)din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 254.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 aprilie 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 20 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 137.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 256.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, cu urmãtoarea modificare:
           - Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se aprobã de cãtre Parlament."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 139.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugerare

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 258.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãtii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Ruralã "ceder" - S.A. Cristian, judetul Sibiu

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            având în vedere Programul de restructurare a Societãtii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Ruralã "ceder" S.A. Cristian, judetul Sibiu, aprobat de adunarea generalã a actionarilor prin Hotãrârea nr. 5 din 12 mai 1999, prin care s-a stabilit o serie de mãsuri menite sã eficientizeze activitatea acestei societãti si sã lichideze arieratele care însumeazã 9.424.034 mii lei,
            în baza prevederilor cuprinse în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare de închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,
            emite urmãtorul ordin:

            1. - Se aprobã Programul de restructurare a Societãtii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Ruralã "ceder" - S.A. Cristian, judetul Sibiu.
            2. - Directia management, resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Comercialã de Cercetare-Dezvoltare Ruralã "ceder" - S.A. Cristian, judetul Sibiu, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si vor asigura publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 1 iulie 1999.
Nr. 92.