MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 341    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 19 iulie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           555. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           557. - Hotãrâre privind acordarea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar pentru construirea unor noi lãcasuri de cult si pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse

           558. - Hotãrâre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru sustinerea programului national privind taberele de odihnã pentru copiii beneficiarilor Legii nr. 42/1990

           560. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

           561. - Hotãrâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol

           565. - Hotãrâre privind transmiterea unor bunuri, proprietate publicã a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Local al Orasului Orsova, judetul Mehedinti

           566. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

           568. - Hotãrâre privind aprobarea licentelor de concesiune încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Apelor Minerale - S.A., în scopul exploatãrii perimetrelor Târgu Secuiesc, Vâlcele, Poiana Cosnei, Moara Dracului si Tusnad

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           150. - Ordin al ministrului transporturilor privind obtinerea certificatelor de pregãtire profesionalã de cãtre conducãtorii autovehiculelor de transport mãrfuri, a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 7,5 tone, precum si de cãtre conducãtorii autovehiculelor de transport rutier de persoane

           773. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1013

           774. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1014

           2.031. - Ordin al ministrului culturii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.013/1999

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           17. - Circularã privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente perioadei de aplicare 1-15 iulie 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

 
            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în valoare de 160 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii siProtectiei Sociale, familiei domnului Andrei Lucian, cu domiciliul în orasul Pitesti, Str. Petrochimistilor bl. B 37, sc. A, et. 4, ap. 16, judetul Arges.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 555.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar pentru construirea unor noi lãcasuri de cult si pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 2.600 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea continuãrii lucrãrilor de constructie a unor lãcasuri de cult, precum si pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 557.

ANEXÃ


Nr. 
crt.
Unitatea
de cult
Suma
(milioane lei)

1. Mitropolia Iasi
1.500
2. Patriarhia Bucuresti
250
3. Mânãstirea Rohia, judetul Maramures
250
4. Schitul Ortodox "Sfântul Ioan Botezãtorul", Poiana Brasov, judetul Brasov
200
5. Catedrala Ortodoxã "Nasterea Domnului", Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti 
400

TOTAL:
2.600

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru sustinerea programului national privind taberele de odihnã pentru copiii beneficiarilor Legii nr. 42/1990

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 470 milioane lei în vederea completãrii fondurilor proprii, necesare pentru derularea în bune conditii a programului national privind taberele de odihnã pentru copiii beneficiarilor Legii nr. 42/1990.
            Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revolutionarilor
din Decembrie 1989
Cristian Alexandrescu,
secretar de stat

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 558.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

            În temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 24 martie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 3, litera d) a punctului 1 se abrogã.
           2. La articolul 3, punctul V se completeazã cu litera d) cu urmãtorul cuprins:
            "d) organizeazã evidenta muncii si controleazã respectarea legalitãtii relatiilor de muncã la agentii economici cu capital social privat sau mixt, precum si la alte categorii de angajatori care folosesc personal salariat."
           3. Dupã alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (31) cu urmãtorul cuprins:
            "(31) Ministrul muncii si protectiei sociale aprobã prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitãtile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor art. 1081 dinOrdonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare."
           4. Punctul 1 al capitolului III de la litera A din anexa nr. 2 "Unitãtile care functioneazã în subordinea, în coordonarea sau în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale" se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "1. Centrul de Monitorizare a Unitãtilor cu Risc Profesional, unitate cu personalitate juridicã (20 de posturi)"
           Art. II. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna iulie 1999.
           Art. III. - Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 560.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea criteriilor de stabilire a imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale
si a celorlalte locuinte de protocol

            În temeiul prevederilor art. 58 alin. 3 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã criteriile de stabilire a imobilelor ce destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - (1) Propunerile privind imobilele cu destinatie de resedinte oficiale, precum si locuintele de protocol din patrimoniul Regiei Autonome "administratia patrimoniului ptotocolului de stat" se fac de cãtre o comisie tehnicã constituitã din specialisti ai MinisteruluiLucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, Ministerului Finantelor, Ministerului Culturii, Departamentului pentru Administratie Publicã Localã, Serviciului de Protectie si Pazã, Secretariatului General al Guvernului, precum si ai Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
            (2) Comisia tehnicã prevãzutã la alin. (1) este condusã de un presedinte cu rang de secretar de stat, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului.
            Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri comisia tehnicã prevãzutã la art. 2 va prezenta Guvernului spre aprobare lista cuprinzând imobilele cu destinatie de resedinte oficiale si celelalte locuinte de protocol.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Secretar de stat,
directorul Serviciului de Protectie si Pazã,
Stoina Neculai

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 561.

ANEXÃ

CRITERIILE
de stabilire a imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol

            Resedintele oficiale si locuintele de protocol vor îndeplini urmãtoarele criterii:

I. Resedinte oficiale
Regimul juridic al constructiei

            1. Imobilul, în totalitate, sã facã parte din categoria bunurilor proprietate publicã a statului.
            2. Sã nu existe litigii în curs de solutionare cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului.

Amplasament

            3. Imobilul sã fie situat în zona centralã sau rezidentialã a municipiului, conform planului urbanistic general, unde densitatea populatiei si circulatia vehiculelor sunt reduse, dispunând de posibilitatea de acces rapid, în caz de fortã majorã, la sistemele de apãrare civilã.
            4. Amplasamentul imobilului sã permitã organizarea pazei în conditii de deplinã sigurantã, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor.
            5. Imobilul sã aibã caracter de locuintã individualã (gen vilã) si sã fie destinat a fi locuit de o singurã familie, împreunã cu personalul de serviciu.
            6. Imobilul sã aibã o suprafatã de teren neocupatã cu constructii mai mare de 300 m2, iar constructia principalã, respectiv locuinta, sã fie amplasatã insular, în functie de perimetrul curtii.

Estetica

            7. Imobilul sã prezinte un stil arhitectural unitar atât în interior, cât si în exterior, cu finisaje corespunzãtoare.
            8. În curtea imobilului sã poatã fi asigurat iluminatul nocturn cu corpuri de iluminat ornamentale.

Asigurarea cerintelor prevãzute de Legea nr. 10/1995
privind calitatea în constructii si a unor cerinte sporite de confort

            9. Prin natura constructiei, sã poatã fi asigurat iluminatul natural al tuturor încãperilor, exceptie fãcând debaralele si grupurile sanitare de serviciu.
            10. Sã fie asigurate rezistenta si stabilitatea constructiei, precum si siguranta în exploatare si împotriva incendiilor.
            11. Sã fie asiguratã protejarea locatarilor - integritatea fizicã, viata personalã - intimitate, protectie la poluare sonorã si chimicã.

Utilitãti

            12. Imobilul sã fie racordat la utilitãti: apã curentã, canalizare, energie electricã cu dublu sistem de alimentare, gaze naturale si combustibil lichid, instalatie de aer conditionat, iar încãlzirea centralã sã fie asiguratã prin centralã proprie.
            13. Imobilul sã permitã conectarea la reteaua de telefonie interstructuratã si la sistemul informatic national cu sistemele de asigurare a protejãrii primirii si transmiterii informatiilor.

Spatii locative

            14. Imobilul sã dispunã de minimum trei dormitoare, cu salon de primire si salon de zi, cu o suprafatã de cel putin 25 m2 fiecare, bucãtãrie spatioasã, bãi, grupuri sanitare, garaj, precum si anexe pentru personalul de serviciu auxiliar si de pazã.
            15. Suprafata utilã totalã sã fie mai mare cu cel putin 20% decât cea prevãzutã în anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã;
            16. Imobilul poate dispune de cramã, pivnitã si spãlãtorie proprie, saunã, piscinã, iar bucãtãria sã fie dotatã cu dulapuri sau camere frigorifice.

II. Locuinta de protocol
Regimul juridic al constructiei

            1. Locuinta de protocol sã facã parte din categoria bunurilor proprietate publicã a statului.
            2. Sã nu existe litigii în curs de solutionare cu privire la dreptul de proprietate asupra locuintei de protocol.

Amplasament

            3. Imobilul sã fie situat în zona centralã sau rezidentialã a localitãtii, conform planului urbanistic general, unde densitatea populatiei si circulatia vehiculelor sunt reduse.
            4. Amplasamentul imobilului sã permitã organizarea pazei în conditii de deplinã sigurantã, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor.

Asigurarea cerintelor prevãzute de Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în constructii si a unor cerinte sporite de confort

            5. Prin natura constructiei, sã poatã fi asigurat iluminatul natural al tuturor încãperilor, exceptie fãcând debaralele si grupurile sanitare de serviciu.
            6. Sã fie asigurate rezistenta si stabilitatea constructiei, precum si siguranta în exploatare si împotriva incendiilor.
            7. Sã fie asiguratã protejarea locatarilor - integritatea fizicã, viata personalã - intimitate, protectie la poluare sonorã si chimicã.

Utilitãti

            8. Imobilul sã prezinte urmãtoarele utilitãti: apã curentã, canalizare, energie electricã (cu dublu sistem de alimentare), gaze naturale, încãlzire prin centralã proprie.

Spatii locative

            9. Locuinta sã dispunã de minimum douã dormitoare, salon de zi, cu o suprafatã de cel putin 25 m2 fiecare, si de un birou cu o suprafatã de cel putin 15 m2, un grup sanitar, baie, bucãtãrie aferentã, cu o suprafatã utilã totalã mai mare cu cel putin 100% decât cea prevãzutã în anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã.
            10. Locuinta poate dispune de curte si de garaj.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor bunuri, proprietate publicã a statului,
din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Consiliului Local al Orasului Orsova, judetul Mehedinti

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimui juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea bunurilor, proprietate publicã a statului, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Local al Orasului Orsova, judetul Mehedinti.
            Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminueazã cu valoarea bunurilor transmise potrivit art. 1.
            Art. 4. - Pe data prezentei hotãrâri se abrogã orice dispozitie contrarã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 565.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând bunurile, proprietate publicã a statului, care se transmit
din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Consiliului Local al Orasului Orsova, judetul Mehedinti


Denumirea bunului
Unitatea care predã bunul
Unitatea care preia bunul

Salupa de agrement "danubius",
cu obiectele de inventar aferente
conform listei de inventar, anexã
la procesul-verbal din 10
decembrie 1996
Regia Autonomã
"Administratia Patrimoniului
a Protocolului de Stat"
Consiliul Local al
Orasului Orsova,
judetul Mehedinti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, fãrã platã, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a imobilului, proprietate publicã a statului, monument istoric, compus din clãdire si teren, situat în municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 47, sectorul 1, identificat conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va lua mãsurile de punere în sigurantã a imobilului prevãzut la art. 1, prin executarea lucrãrilor de reparatii, restaurare, protectie si conservare.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Ministerul Afacerilor Externe în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe
Mihai Rãsvan Ungureanu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 566.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Ministerului Afacerilor Externe


Locul unde este situat
imobilul care se
transmite
Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul
Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,
sos. Kiseleff nr. 47,
sectorul 1
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti
Ministerul
Afacerilor
Externe
Imobil P+1:
· Suprafata desfãsuratã = 800 m2
· Dispune de centralã termicã
· Suprafata terenului = 1.341 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÃRE
privind aprobarea licentelor de concesiune încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Apelor Minerale - S.A în scopul exploatãrii perimetrelor Târgu Secuiesc, Vâlcele, Poiana Cosnei, Moara Dracului si Tusnad

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune pentru exploatarea perimetrelor Târgu Secuiesc, Vâlcele, Poiana Gosnei, Moara Dracului si Tusnad, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Apelor Minerale - S.A., cu sediul în Bucuresti, prevãzute în anexele*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune pentru exploatare, prevãzute la art. 1, intrã în vigoare la data pablicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 568.


*) Anexele se comunicã semnatarilor licentelor de concesiune.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind obtinerea certificatelor de pregãtire profesionalã de cãtre conducãtorii autovehiculelor de transport mãrfuri, a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 7,5 tone, precum si de cãtre conducãtorii autovehiculelor de transport rutier de persoane

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul art. 11 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 alin. (3) lit. r) si s) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificãrile si completãrile ulterioare, al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, al art. 1 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Rutiere Române - A.R.R. si al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale art. 2 pct. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului C.E.E. privind nivelul minim de pregãtire a anumitor conducãtori de vehicule pentru transportul rutier,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Conducãtorii de vehicule cu masa maximã autorizatã mai mare de 7,5 tone trebuie sã obtinã un certificat de pregãtire profesionalã care sã confirme dobândirea cunostintelor profesionale în calitate de conducãtor de vehicul de transport rutier de mãrfuri.
            Art. 2. - Conducãtorii de vehicule pentru transport de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune în afara locului conducãtorului, trebuie sã detinã un certificat de pregãtire profesionalã, care sã confirme dobândirea cunostintelor profesionale de conducãtor de vehicul pentru transportul rutier de persoane.
            Art. 3. - Tematica de pregãtire profesionalã a conducãtorilor de autovehicule de transport rutier de mãrfuri este prezentatã în anexa nr. 1, iar tematica de pregãtire profesionalã a conducãtorilor de autovehicule de transport rutier de persoane este prezentatã în anexa nr. 2.
            Pregãtirea pentru obtinerea certificatelor prevãzute la art. 1 si 2 se realizeazã în scolile de conducãtori auto, autorizate de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. Programa scolarã va fi completatã cu cunostintele prezentate în anexele nr. 1 si 2.
            Art. 4. - Modelul certificatului de pregãtire profesionalã pentru conducerea unui vehicul de transport rutier de mãrfuri este prezentat în anexa nr. 3, iar cel al certificatului de pregãtire profesionalã pentru conducerea unui vehicul de transport rutier de persoane, în anexa nr. 4.
            Art. 5. - Certificatele pentru atestarea pregãtirii profesionale se elibereazã de cãtre Autoritatea Rutierã Românã A.R.R. în urma sustinerii si promovãrii unui test tip grilã, conditionat de obtinerea în prealabil a permisului de conducere categoria C, respectiv categoria D.
            Art. 6. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 7. - Prezentul ordin va intra în vigoare dupã 60 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 17 martie 1999.
Nr. 150.

ANEXA Nr. 1

TEMATICA
de pregãtire profesionalã a conducãtorilor de autovehicule de transport rutier de mãrfuri

            1. Cunostinte despre constructia si pãrtile componente ale vehiculelor
            1.1. Caracteristici de constructie si functionare a autovehiculelor:
            - motoare cu combustie internã
            - sisteme de ungere si rãcire
            - sisteme de injectie
            - instalatie electricã
            - instalatie de aprindere si carburatie
            - sistem de transmisie
            1.2. Cunostinte generale despre sistemul de ungere si de rãcire
            1.3. Cunostinte si mãsuri de protectie în timpul montãrii si demontãrii rotilor
            1.4. Cunostinte despre constructia, montarea, folosirea si întretinerea pneurilor
            1.5. Cunostinte privind sistemele de frânare si dispozitivele de remorcare
            1.6. Cunostinte privind întretinerea si repararea vehiculelor
            2. Cunostinte generale în domeniul transporturilor rutiere
            2.1. Cunostinte generale privind geografia României si a Europei si de utilizare a hãrtilor rutiere
            2.2. Cunostinte privind folosirea economicã a autovehiculelor
            2.3. Cunostinte despre mãsurile ce trebuie luate dupã un accident sau incident în ceea ce priveste asigurarea automobilului
            2.4. Cunostinte privind legislatia nationalã si internationalã aplicabilã tipului de transport de mãrfuri
            2.5. Cunostinte despre conditiile impuse pentru vehicul în trafic national si international de marfã
            2.6. Cunostinte privind rãspunderea conducãtorului auto care transportã mãrfuri
            2.7. Cunoasterea documentelor referitoare la vehicule si mãrfurile transportate în trafic national si international
            3. Experientã practicã în conducerea si manevrarea autovehiculelor de transport marfã si de folosire a dispozitivelor de remorcare.

ANEXA Nr. 2

TEMATICA
de pregãtire profesionalã a conducãtorilor de autovehicule de transport rutier de persoane

            1. Cunostinte despre constructia si pãrtile componente ale vehiculelor
            1.1. Caracteristici de constructie si functionare a autovehiculelor:
            - motoare cu combustie internã
            - sisteme de ungere si rãcire
            - sisteme de injectie
            - instalatie electricã
            - instalatie de aprindere si carburatie
            - sistem de transmisie
            1.2. Cunostinte generale despre sistemul de ungere si de rãcire
            1.3. Cunostinte si mãsuri de protectie în timpul montãrii si demontãrii rotilor
            1.4. Cunostinte despre constructia, montarea, folosirea si întretinerea pneurilor
            1.5. Cunostinte privind sistemele de frânare si dispozitivele de remorcare
            1.6. Cunostinte privind întretinerea si repararea vehiculelor
            2. Cunostinte generale în domeniul transporturilor rutiere
            2.1. Cunostinte generale privind geografia României si a Europei si de utilizare a hãrtilor rutiere
            2.2. Cunostinte privind folosirea economicã a autovehiculelor
            2.3. Cunostinte despre mãsurile ce trebuie luate dupã un accident sau un incident în ceea ce priveste asigurarea automobilului
            2.4. Cunostinte privind legislatia nationalã si internationalã aplicabilã tipului de transport de persoane
            2.5. Cunostinte despre conditiile impuse pentru vehicule în trafic national si international de persoane
            2.6. Cunostinte privind rãspunderea conducãtorului auto care transportã persoane
            2.7. Cunoasterea documentelor referitoare la vehicule si pasageri, cerute în cazul transportului de cãlãtori national si international
            3. Experientã practicã în conducerea si manevrarea autovehiculelor de transport de persoane si de folosire a dispozitivelor de remorcare.

ANEXA Nr. 3

CERTIFICAT
de pregãtire profesionalã pentru conducerea unui vehicul de transport rutier de mãrfuri

CERTIFICAT DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ
PENTRU CONDUCEREA UNUI VEHICUL
DE TRANSPORT RUTIER DE MÃRFURI 
 
CERTIFICAT Nr. ....................................... 
  
Indicativul statului RO 
Numele ....................................... 
Prenumele .................................. 
Data nasterii ............................... 
Nationalitatea ............................. 
Permis de conducere seria ........... nr. ........... 
Categoria ....................................
Eliberat de Ministerul Transporturilor 
  
prin: .................................................. 
  
Data eliberãrii .................................. 
  
Semnãtura

Semnãtura titularului 
  
Rezervat pentru adnotãri nationale 
 

ANEXA Nr. 4

CERTIFICAT
de pregãtire profesionalã a conducãtorilor de autovehicule de transport rutier de persoane

CERTIFICAT DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ
A CONDUCÃTORILOR DE AUTOVEHICULE
DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE
 
CERTIFICAT Nr. ....................................... 
  
Indicativul statului RO 
Numele ....................................... 
Prenumele .................................. 
Data nasterii ............................... 
Nationalitatea ............................. 
Permis de conducere seria ........... nr. ........... 
Categoria ....................................
Eliberat de Ministerul Transporturilor 
  
prin: .................................................. 
  
Data eliberãrii .................................. 
  
Semnãtura

Semnãtura titularului 
  
Rezervat pentru adnotãri nationale 
 

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1013

            În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finantelor lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 19 iulie 1999.
            Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.
            Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite urmãtorul ordin:

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.
            Codul emisiunii este 1013.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãncile comerciale si la C.E.C., pe o perioadã de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 si 30 iulie 1999. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 si 28 octombrie 1999.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

            Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 69% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:
 

D=
VN x 69 x 90
360 x 100

            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie

ARTICOLUL 6
Data scadentei

            Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile catendaristice inclusiv. În cazul în care scadentã este într-o zi nelucrãtoare, plata va fi efectuatã în urmãtoarea zi lucrãtoare, acordându-se dobândã numai pe perioada subscrisã.

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

            Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc la data de 30 iulie 1999 ora 14,00.

ARTICOLUL 8
Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

           Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de cãtre persoanele fizice, care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
            O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, dupã caz.
            Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.
            Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie pentru rãscumpãrare si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie, neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã, se transformã în certificate de depozit la trezoreria statului, care se rãscumpãrã de cãtre trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:
            a) Certificatele de trezorerie prezentate de titulari trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data expirãri termenului de rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.
            b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data stabilitã pentru rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã, astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc dobânda capitalizatã, calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerut Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã, si dobânda aferentã perioadei subscrise.

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

            Dobânzile încasate de cãtre populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 iulie 1999.
Nr. 773

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1014

            În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 si ale Ordortantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finantelor lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 21 iulie 1999.
            Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.
            Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministerul finantelor, emite urmãtorul ordin:

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.
            Codul emisiunii este 1014.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãncile comerciale si la C.E.C., pe o perioadã de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de 21, 22, 23, 28, 29 si 30 iulie 1999. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 17, 18, 19, 24, 25 si 26 ianuarie 2000.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste în ultima zi de subscriptie.

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de 5.000.000 lei si 10.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

            Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 65% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:
 

D=
VN x 65 x 180
360 x 100

            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 6
Data scadentei

            Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv. În cazul în care scadenta este într-o zi nelucrãtoare, plata va fi efectuatã în urmãtoarea zi lucrãtoare, acordându-se dobânda numai pe perioada subscrisã.

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

            Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc la data de 30 iulie 1999, ora 14,00.

ARTICOLUL 8
Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

           Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de cãtre persoanele fizice, care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
            O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanalor respective si dobânzile aferente.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, dupã caz.
            Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.
            Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie pentru rãscumpãrare si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie, neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã, se transformã în certificate de depozit la trezoreria statului, care se rãscumpãrã de cãtre trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:
            a) Certificatele de trezorerie prezentate de titulari trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data expirãrii termenului de rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.
            b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data stabilitã pentru rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã, astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc dobânda capitalizatã, calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã, si dobânda aferentã perioadei subscrise.

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

            Dobânzile încasate de cãtre populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 iulie 1999.
Nr. 774.

MINISTERUL CULTURII

ORDIN
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.013/1999

            Ministrul culturii,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii,
            în baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997 si modificatã prin ordonantele de urgentã ale Guvernului nr. 30/1997 si nr. 52/1998,
            în conformitate cu prevederile Hotãrârii Adunãrii generale extraordinare a actionarilor Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A. nr. 15 din 5 iulie 1999,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului culturii nr. 2.013 din 26 martie 1999 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 20 mai 1999, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Se aprobã diminuarea cu 572 de persoane a numãrului de personal pe anul 1999 fatã de cel existent la data de 31 decembrie 1998, ca urmare a aplicãrii programului de restructurare.
           Art. II. - Anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.013/1999 se completeazã cu anexa*) la prezentul ordin.
           Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Bucuresti, 6 iulie 1999.
Nr. 2.031.


*) Anexa se comunicã pãrtilor interesate.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente perioadei de aplicare 1-15 iulie 1999

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

           Banca Nationalã a României h ot ã r ã s t e :

            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente perioadei de aplicare 1-15 iulie 1999 sunt:
            - 10% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,05% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 14 iulie 1999.
Nr. 17.