MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 334   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 15 iulie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           544. - Hotãrâre pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare

           545. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului

           548. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           Decizia nr. 2 din 24 martie 1997 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           16. - Circularã privind punerea în circulatie a unei bancnote cu valoarea nominalã de 2.000 lei

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotãrãrea Guvernului nr. 335/1995
privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare

             În temeiul art. 35 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 73/1996, republicatã, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 249/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Societãtile bancare, persoane juridice române, vor constitui, potrivit normelor Bãncii Nationale a României, provizioane specifice de risc, de credit, deductibile la calculul profitului impozabil pentru urmãtoarele categorii de credite, inclusiv dobânzile aferente, altele decât cele mentionate la ultimul alineat:
            a) credite «pierdere», la nivelul a 100% din soldul acestora;
            b) credite «îndoielnice», la nivelul a 50% din soldul acestora;
            c) credite «substandard» la nivelul a 20% din soldul acestora;
            d) credite «în observatie» la nivelul a 5% din soldul acestora.
            Pentru constituirea acestor provizioane soldul creditelor acordate fiecãrui debitor al societãtii bancare se diminueazã cu valoarea garantiilor, ipotecilor si a depozitelor bãnesti gajate, potrivit normelor sus-mentionate ale Bãncii Nationale a României.
            Pentru dobânzile aferente creditelor acordate clientelei, alta decât cea bancarã, neîncasate la scadenta de cel putin 90 de zile, bãncile vor calcula si vor constitui lunar provizioane specifice de risc, deductibile la calculul profitului impozabil, la nivelul de 100% din valoarea acestora existentã în sold la finele fiecãrei luni, indiferent de nivelul garantiilor si de situatia în care se aflã creditele acordate la care se referã dobânzile, respectiv dacã sunt curente restante sau în litigiu."
           Art. II. - Prevederile prezentei hotãrãri se aplicã începând cu soldul creditelor si dobânzilor existente la finele lunii în care aceasta se publicã în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Cristian Popa,
viceguvernator

Bucuresti, 8 iulie 1999.
Nr. 544.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului

            În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, prevãzute în anexele nr. 1 si 2*).
            Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se aprobã de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotãrâri.
            Art. 5. - Contraventiei prevãzute la art. 3 îi sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Serban Antonescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 8 iulie 1999.
Nr. 545.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publicã ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

            În temeiul prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României ho t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritãti ale administratiei publice centrale din unitãtile administrativ-teritoriale, institutiile publice, regiile autonome si societãtile comerciale cu capital majoritar de stat, care detin date si documente cu privire la domeniul public, sunt obligate sã le punã la dispozitie comisiilor speciale, constituite potrivit prevederilor pct. II din anexã, la cererea acestora.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Serban Antonescu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 iulie 1999.
Nr. 548.

ANEXÃ

NORME TEHNICE
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

            I. - Prezentele norme tehnice reglementeazã modul unitar de întocmire a inventarului bunurilor care pot alcãtui domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, în conformitate cu prevederile legale.
            II. - (1) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile locale vor aproba, prin hotãrâre proprie, înfiintarea, functionarea si organizarea comisiilor speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.
            (2) La nivelul fiecãrei unitãti administrativ-teritoriale comisiile speciale vor avea urmãtoarea componentã:
            a) comisia specialã pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti:
           Presedinte:
            · presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti
           Membri:
            · secretarul consiliului judetean, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti, care va fi si secretarul comisiei speciale;
            · directorul Directiei programe-prognoze si buget-finante;
            · directorul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului si lucrãri publice;
            · directorul Directiei juridice;
            b) comisia specialã pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al oraselor va avea urmãtoarea componentã:
            Presedinte:
            · primarul
           Membri:
            · secretarul consiliului local, care va fi si secretarul comisiei speciale;
            · directorul Directiei (sau seful serviciului) economice;
            · directorul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului;
            · directorul Directiei juridice si administratie publicã localã;
            c) comisia specialã pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor:
           Presedinte:
            · primarul
           Membri:
            · secretarul consiliului local, care va fi si secretarul comisiei speciale;
            · contabilul;
            · agentul agricol;
            · tehnicianul în constructii sau un alt functionar public din cadrul aparatului propriu.
            III. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor, cu care a fost învestitã prin lege, comisia specialã va fi sprijinitã de cãtre ceilalti specialisti din aparatul propriu al consiliului judetean sau local, dupã caz.
            (2) În cazul comisiilor speciale constituite la nivel comunal si orãsenesc, consiliul judetean va asigura asistenta tehnicã de specialitate.
            IV. - Domeniul public al judetelor este alcãtuit din categorii de bunuri prevãzute în anexa nr. 1, precum si din alte bunuri de uz sau de interes judetean, care vor fi declarate ca atare prin hotãrâre a consiliului judetean, dacã nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori de interes public national sau local.
            V. - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetelor va fi întocmit si aprobat potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
            VI. - Domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor este alcãtuit din categorii de bunuri prevãzute în anexa nr. 3, precum si din alte bunuri de uz si de interes public local, declarate ca atare prin hotãrâre a consiliului local, dacã nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori de interes public national sau judetean.
            VII. - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunelor, oraselor sau municipiilor va fi declarat si aprobat potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.
            VIII. - La efectuarea inventarului comisiile speciale constituite vor avea în vedere metodologiile privind executarea lucrãrilor de introducere a cadastrului imobiliar si a cadastrului retelelor edilitare în localitãti, aprobate prin ordinele comune ale ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului si presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90/N/911/-C.P. si, respectiv, nr. 91/N/912/-C.P. din 2 iunie 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997.
            IX. - Pentru identificarea bunurilor ce constituie domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor vor fi avute în vedere si Normele privind organizarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
            X. - Inventarele se însusesc, prin hotãrâre, de cãtre consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si de cãtre consiliile locale.
            XI. - Inventarele însusite potrivit prevederilor pct. X vor fi centralizate si transmise Departamentului pentru Administratie Publicã Localã, împreunã cu hotãrârile consiliilor locale si judetene, de cãtre consiliile judetene, pânã la data de 30 august 1999.
            XII. - Inventarele astfel transmise vor fi analizate de Departamentul pentru Administratie Publicã Localã, împreunã cu Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, si vor fi supuse aprobãrii Guvernului pânã la data de 28 octombrie 1999.
            XIIl. - Atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public de interes judetean sau local se va face, conform legii, de cãtre Guvern, prin hotãrâre emisã pentru fiecare judet în parte si, respectiv, pentru municipiul Bucuresti.
            XIV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1
la normele tehnice

LISTA ORIENTATIVÃ
cuprinzând unele categorii de bunuri care alcãtuiesc domeniul public judetean

            a) drumurile judetene, incluzând tunelele, viaductele, podurile, podetele si alte lucrãri de artã, precum si zonele de protectie a acestora;
            b) terenurile si clãdirile în care îsi desfãsoarã activitatea consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia, precum si institutiile publice de interes judetean, cum sunt: teatre, case de culturã, biblioteci, muzee, spitale, policlinici, cãmine de copii, de bãtrâni si pentru persoane cu handicap si alte asemenea bunuri, dacã nu au fost declarate de uz sau de interes public national sau local;
            c) sistemele de alimentare cu apã care deservesc sau se aflã pe teritoriul a douã sau mai multe localitãti din judet, cu terenurile aferente:
            - statiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puturi, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;
            - statiile zonale de tratare a apei;
            - statiile zonale de pompare si repompare a apei;
            - rezervoarele zonale de înmagazinare a apei;
            - castelele zonale de apã;
            - conductele de aductiune si distributie a apei pânã la limita proprietãtii consumatorilor;
            d) sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, care deservesc sau se aflã pe teritoriul a douã sau mai multe localitãti din judet, cu terenurile aferente:
            - colectoarele si retelele de canalizare de la limita proprietãtii evacuatorilor pânã la statiile zonale de epurare a apelor uzate;
            - statiile zonale de pompare si repompare a apelor uzate;
            - bazinele zonale de retentie a apelor uzate;
            - statiile zonale de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a nãmolurilor;
            - colectoarele de evacuare si gurile de vãrsare a apelor epurate în receptor;
            e) sistemele de alimentare cu energie termicã care deservesc sau se aflã pe teritoriul a douã sau mai multe localitãti din judet, cu terenurile aferente:
            - retelele zonale de transport si distributie a energiei termice pânã la limita proprietãtii consumatorilor;
            - punctele termice zonale;
            - constructiile si instalatiile auxiliare zonale;
            f) sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor, care deservesc sau se aflã pe teritoriul a douã sau mai multe localitãti din judet, cu teritoriile aferente:
            - punctele de colectare zonale si depozitele zonale de deseuri;
            - constructiile si terenurile special amenajate, destinate sortãrii, tratãrii, valorificãrii si incinerãrii zonale a deseurilor.

ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

Judetul ...................................
 

COMISIA SPECIALÃ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCÃTUIESC DOMENIUL PUBLIC
AL JUDETELOR, RESPECTIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Însusit de consiliul judetean, 
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
prin Hotãrârea nr. ................ din ..................
Presedintele consiliului judetean,
respectiv primarul general al municipiului Bucuresti
 ............................................................ 
(numele si prenumele, semnãtura si sigiliul)

INVENTARUL
bunurilor care apartin domeniului public al judetului ................................


 
Sectiunea I
Bunuri imobile
Nr.
crt.
Codul
de clasificare1)
Denumirea
bunului2)
Elementele
de identificare3)
Anul dobândirii
sau, dupã caz,
al dãrii
în folosintã
Valoarea
de inventar4)
Situatia juridicã
actualã5)
0
1
2
3
4
5
6
Sectiunea II
Bunuri mobile
Nr.
crt.
Codul
de clasificare1)
Denumirea
bunului2)
Elementele
de identificare3)
Anul dobândirii
sau, dupã caz
al dãrii
în folosintã
Valoarea
de inventar4)
Situatia juridicã
actualã5)
0
1
2
3
4
5
6

Presedinte,
..........................................................
(numele si prenumele, semnãtura si sigiliul)

Membri:
..........................................................
(numele, prenumele si semnãtura)

NOTE EXPLICATIVE:
1) Se completeazã numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe.
2) Se înscrie denumirea actualã integralã, fãrã initiale sau abrevieri, potrivit prevederilor din actul de constituire, registrul notarial sau din alte evidente legale.
3) Se vor mentiona datele complete de individualizare administrativã si tehnicã, descriptive, adresa actualã si vecinãtãtile.
4) Cuprinde valoarea de inventar, respectiv de înregistrare la data de 31 decembrie 1998.
5) Cuprinde acte de proprietate sau alte acte doveditoare (hotãrâri ale Guvernului, decizii, acte de donatie etc.).

ANEXA Nr. 3
la normele tehnice

LISTA ORIENTATIVÃ
cuprinzând unele categorii de bunuri care alcãtuiesc domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor

            a) drumurile comunale, vicinale, strãzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora;
            b) sistemele de alimentare cu apã, cu terenurile aferente:
            - statiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puturi, râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;
            - statiile de tratare a apei;
            - statiile de pompare si repompare a apei;
            - rezervoarele de înmagazinare a apei;
            - castelele de apã;
            - conductele de aductiune si distributie a apei pânã la limita proprietãtii consumatorilor;
            c) sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente:
            - colectoarele si retelele de canalizare de la limita proprietãtii evacuatorilor pânã la statia de epurare a apelor uzate;
            - statiile de pompare si repompare a apelor uzate;
            - bazinele de retentie a apelor uzate;
            - statiile de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a nãmolurilor;
            - colectoarele de evacuare si gurile de vãrsare a apelor uzate în receptor;
            d) sistemele de alimentare cu energie termicã, cu terenurile aferente:
            - retelele de transport si distributie a energiei termice pânã la limita proprietãtii consumatorilor;
            - punctele termice;
            - constructiile si instalatiile auxiliare;
            e) sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor, cu terenurile aferente:
            - punctele de colectare si depozitele de deseuri;
            - constructiile si terenurile special amenajate, destinate sortãrii, tratãrii, valorificãrii si incinerãrii deseurilor;
            f) sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente:
            - retelele electrice de contact, aeriene sau la sinã;
            - liniile de tramvai;
            - statiile electrice de transformare si racordurile de energie electricã;
            g) sistemele de infrastructurã privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente:
            - pietele agroalimentare, târgurile si oboarele;
            - lacurile si plajele, dacã nu au fost declarate de uz sau de interes public national;
            - parcurile publice, zonele de agrement si strandurile;
            - grãdinile botanice si zoologice;
            - spatiile verzi, parcãrile si terenurile de joacã pentru copii;
            - bazele sportive;
            - cismelele publice, bãile publice si grupurile sanitare publice;
            - semafoarele si indicatoarele de circulatie;
            - cimitirele orãsenesti, comunale si crematoriile umane;
            h) terenurile si clãdirile în care îsi desfãsoarã activitatea consiliul local si primãria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de culturã, cãmine culturale, case si palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grãdinite, cãmine, spitale, policlinici, cãmine de copii, de bãtrâni si pentru persoane cu handicap si alte asemenea institutii;
            i) locuintele sociale;
            j) adãposturile ALA;
            k) statuile si monumentele, dacã nu au fost declarate de interes public national;
            l) bogãtiile de orice naturã ale subsolului, în stare de zãcãmânt, dacã nu au fost declarate de interes public national;
            m) bãltile, iazurile si helesteiele comunale, cu zonele de protectie sanitarã aferente;
            n) terenurile cu destinatie forestierã, dacã nu fac parte din domeniul privat al statului si dacã nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat.

ANEXA Nr. 4
la normele tehnice

Judetul ...................................
Municipiul/orasul/comuna .....................
 

COMISIA SPECIALÃ PENTRU ÎNTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCÃTUIESC DOMENIUL PUBLIC
AL MUNICIPIULUI, ORASULUI SAU COMUNEI
Însusit de consiliul local
prin Hotãrârea nr. ................ din ..................
Primarul municipiului/orasului/comunei
............................................................ 
(numele si prenumele, semnãtura si sigiliul)

INVENTARUL
bunurilor care apartin domeniului public al judetului ................................


 
Sectiunea I
Bunuri imobile
Nr.
crt.
Codul
de clasificare1)
Denumirea
bunului2)
Elementele
de identificare3)
Anul dobândirii
sau, dupã caz,
al dãrii
în folosintã
Valoarea
de inventar4)
Situatia juridicã
actualã5)
0
1
2
3
4
5
6
Sectiunea I
Bunuri imobile
Nr.
crt.
Codul
de clasificare1)
Denumirea
bunului2)
Elementele
de identificare3)
Anul dobândirii
sau, dupã caz,
al dãrii
în folosintã
Valoarea
de inventar4)
Situatia juridicã
actualã5)
0
1
2
3
4
5
6

Presedinte,
..........................................................
(numele si prenumele, semnãtura si sigiliul)

Membri:
..........................................................
(numele, prenumele si semnãtura)

NOTE EXPLICATIVE:
1) Se completeazã numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe.
2) Se înscrie denumirea actualã integralã, fãrã initiale sau abrevieri, potrivit prevederilor din actul de constituire, registrul notarial sau din alte evidente legale.
3) Se vor mentiona datele complete de individualizare administrativã si tehnicã, descriptive, adresa actualã si vecinãtãtile.
4) Cuprinde valoarea de inventar, respectiv de înregistrare la data de 31 decembrie 1998.
5) Cuprinde acte de proprietate sau alte acte doveditoare (hotãrâri ale Guvernului, decizii, acte de donatie etc.).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIA
Nr. 2 din 24 martie 1997

            Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
            în temeiul art. 138 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,
            constatând îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 124, 125 si 127 din aceeasi lege,
            decide:

           Articol unic. - Începând cu data de 24 martie 1997 se acordã Avizul de functionare si exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectivã a drepturilor conexe Societãtii de Administrare a Drepturilor Conexe, denumitã prescurtat SADCO, având sediul în municipiul Bucuresti, str. George Enescu nr. 2-4, cod 70141.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Constanta Moisescu

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind punerea în circulatie a unei bancnote cu valoarea nominalã de 2.000 lei

            1. În baza prevederilor Legii nr. 101/1998, Banca Nationalã a României va pune în circulatie, începând cu data de 2 august 1999, o bancnotã cu valoarea nominalã de 2.000 lei.
            Aceastã bancnotã are urmãtoarele caracteristici:
            - este imprimatã pe un suport de plastic;
            - dimensiunile sunt: 143 x 63 mm;
            - culoarea dominantã fatã-verso este albastru deschis;
            - pe fata bancnotei apare o reproducere a sistemului solar, cu mentionarea fenomenului reprezentat de eclipsa totalã de soare - 11 august 1999, si imaginea soarelui, în partea stângã a bancnotei; tot pe fatã sunt imprimate stema României, denumirea bãncii centrale emitente BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI, valoarea nominatã în cifre si în litere, sigla Bãncii Nationale a României, semnãturile guvernatorului si casierului central, anul emisiunii 1999";
            - pe versoul bancnotei este desenatã harta României în culorile drapelului national, pe hartã specificându-se zona de pe teritoriul tãrii unde vizibilitatea eclipsei va fi maximã; apar totodatã valoarea nominalã în cifre si în litere, denumirea si sigla Bãncii Nationale a României, seria si numãrul bancnotei comasate (unul în continuarea celuilalt), textul FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR.
            2. În scopul protectiei împotriva contrafacerilor, bancnota include elemente de sigurantã destinate expres publicului, dintre care unele sunt specifice suportului de plastic:
            - fereastrã transparentã: zona clarã neimprimatã, vizibilã din ambele pãrti ale bancnotei, aflatã pe fata bancnotei, în coltul din stânga sus;
            - fereastrã metamericã: filtru transparent de culoare rosie, aflat pe fata bancnotei în partea dreaptã jos, folosit pentru recunoasterea culorilor metamerice care compun imaginea soarelui de pe partea opusã a bancnotei; la suprapunerea filtrului transparent peste imaginea soarelui culorile metamerice îsi schimbã nuanta;
            - imagine latentã: sigla B.N.R., vizibilã când bancnota este îndreptatã spre o sursã de luminã, aflatã în partea stângã a bancnotei, deasupra cifrei 2000;
            - element de contrapunere fatã-verso: douã cercuri imprimate în aceeasi zonã, atât pe fata, cât si pe versoul bancnotei, sub cuvintele BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI, care devin concentrice la privirea bancnotei spre o sursã de luminã;
            - fir imprimat: firul acestei bancnote este imprimat cu textul B.N.R. 2000, continuu, vizibil cu un aparat optic de mãrire.
            3. Pe lângã elementele de sigurantã destinate expres publicului, bancnota de 2.000 lei încorporeazã suplimentar o serie de elemente destinate lucrãtorilor din sistemul bancar, vizibile cu aparaturã specialã, respectiv:
            - liniaturã specialã anticopiere, care apare pe fata bancnotei în zona din stânga, deasupra cifrei valorii 2000, respectiv o liniaturã foarte finã, uniformã;
            - microtext BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI imprimat pe fata bancnotei, deasupra aceluiasi text cu denumirea bãncii centrale emitente;
            - imprimare fluorescentã:
            · cernealã specialã de culoare galbenã - gen timbru, cu continutul 2000 -, vizibilã în luminã ultravioletã, pe versoul bancnotei;
            · seria si numãrul, imprimate comasat pe versoul bancnotei, o datã pe orizontalã, în culoarea rosie, atât în luminã normalã, cât si în luminã, ultravioletã, si o datã pe verticalã, în culoarea neagrã care prezintã fluorescentã albastrã în luminã ultravioletã.
            4. Grafica acestei bancnote este protejatã prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci din România.
            Orice reproducere a acesteia, partialã sau integratã, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri, se va face cu acordul scris al Bãncii Nationale a României.
            Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si cu interzicerea unor drepturi, conform art. 282 din Codul penal.
            5. Pentru numismati si colectionari Banca Nationalã a României va lansa cu acest prilej un numãr de un milion de pliante de prezentare, care vor contine bancnote de 2.000 lei, acestea având seria 001 A. Pliantele se vor putea achizitiona prin intermediul sucursalelor Bãncii Nationale a României.
            Directorii sucursalelor Bãncii Nationale a României vor lua mãsuri pentru informarea persoanelor interesate despre conditiile de vânzare a pliantelor de prezentare.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 12 iulie 1999.
Nr. 16.