MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 326   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 9 iulie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           488. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale "posta românã" - S.A., Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "inspectoratul general al comunicatiilor", Institutului  National de Studii si Cercetãri pentru Comunicatii -  I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti, aflate sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã

           523. - Hotãrâre privind interdictia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din Republica Federalã Iugoslavia

           536. - Hotãrâre pentru modificarea unor dispozitii ale Hotãrârii Guvernului nr. 63/1998 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           136. - Ordin al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 754/1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate Fondului special pentru sãnãtate

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           14. - Circularã privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii

           15. - Circularã pentru modificarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

           14. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor nr. 5/1999 cu privire la modificarea si completarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           89. - Decizie privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 44 din 22 aprilie 1999

DECIZII

           963. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vãmilor privind instituirea unui registru simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale "posta românã" - S.A., Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "inspectoratul general al comunicatiilor", Institutului National de Studii si Cercetãri pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti, aflate sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã

            În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale "posta românã" - S.A., Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Institutului National de Studii si Cercetãri pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti, aflate sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã, prevãzute în anexele nr. 1-5.
            Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetele de venituri si cheltuieli mentionate la alin. 1 se aprobã de cãtre Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevãzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute, corespunzãtoare numãrului de personal prevãzut sã se utilizeze suplimentar în anul 1999 fatã de cel realizat în trimestrul IV 1998, precum si cele aferente cresterii productivitãtii muncii în anul 1999 fatã de anul 1998, stabilite în conditiile prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, se vor efectua, dupã caz, corespunzãtor cu perioadele în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitãtii muncii.
            Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
            Contraventiei prevãzute la alin. 1 i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 5. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informaticã,
Sergiu Iliescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 488.*) Anexele nr. 1-5 se publicã ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind interdictia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din Republica Federalã Iugoslavia

            Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 8.067, intratã în vigoare la 6 mai 1999 (Jurnalul Oficial al Comunitãtii Europene nr. L 114/14 mai 1999), privind mãsuri restrictive suplimentare împotriva Republicii Federale lugoslavia,
            tinând seama de aprobarea din 13 mai 1999 a primului-ministru privind alinierea României la transpunerea în practicã a Pozitiei comune nr. 7.879, adoptatã de Consiliul Uniunii Europene la 10 mai 1999 (transpusã juridic în Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 8.067/1999), referitoare la adoptarea unor mãsuri restrictive suplimentare împotriva Republicii Federale Iugoslavia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se interzice intrarea pe teritoriul României a presedintelui Slobodan Milosevici, a membrilor familiei sale, a tuturor ministrilor si a altor demnitari din guvernele Republicii Federale Iugoslavia si Serbiei, a persoaneior apropiate regimului Milosevici, care actioneazã în sprijinul acestuia, fiind declarate indezirabile. Lista cuprinzând aceste persoane este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - În situatii exceptionale se pot face derogãri de la aplicarea prevederilor art. 1, dacã acestea se înscriu în contextul efortului comunitãtii internationale de solutionare politicã a situatiei din Republica Federalã Iugoslavia, ca urmare a crizei din Kosovo.
            Art. 3. - Ministerul de Interne va elabora, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, mãsuri de aplicare a prevederilor art. 1 si 2, în limitele competentelor sale.
            Art. 4. - Încãlcarea prevederilor prezentei hotãrâri atrage rãspunderea civilã, materialã, administrativã, contraventionalã sau penalã, dupã caz, a persoanei vinovate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 523.

            Anexei nr. 1: "LISTA cuprinzând persoanele a cãror intrare pe teritoriul României este interzisã"

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea unor dispozitii ale Hotãrârii Guvernului nr. 63/1998 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 63/1998 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 16 februarie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Alineatul 2 al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Numãrul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 65, exclusiv demnitarul."
            2. Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 63/1998 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte se înlocuieste cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale
Petricã Diaconu,
secretar de stat

Bucuresti, 5 iulie 1999.
Nr. 536.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SÃNÃTÃTII

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 754/1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate Fondului special pentru sãnãtate

            Ministrul sãnãtãtii,
            având în vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare, si prevederile art. 9, 13 si 25 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publicã,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 764/1998,
            tinând seama de avizul Ministerului Finantelor nr. 440652/1999,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. I. - Ordinul ministrului sãnãtãtii nr. 754/1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate Fondului special pentru sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 28 decembrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Directia generalã a bugetului sãnãtãtii, Directia de control financiar propriu, directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."
           2. La punctul 1 litera B, litera (b) din anexa "Procedura si competentele de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor datorate Fondului special pentru sãnãtate" va avea urmãtorul cuprins:
            "b) amânãri, esalonãri, reduceri sau scutiri la plata majorãrilor de întârziere, calculate pentru sumele datorate Fondului special pentru sãnãtate;"
           3. Referirile la directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, din cuprinsul anexei, se înlocuiesc cu referirile la directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti.
           Art. II. - Prezentul ordin se aplicã începând cu data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 3 martie 1999.
Nr. 136.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,
            în aplicarea prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
           Banca Nationalã a României hotãrãste:

            1. Începând cu perioada de aplicare 16 - 31 iulie 1999, ratele rezervelor minime obligatorii sunt urmãtoarele:
            - 20% pentru mijloacele bãnesti în lei;
            - 20% pentru mijloacele bãnesti în valutã.
            2. Pentru perioada de aplicare 16 - 31 iulie, ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii sunt urmãtoarele:
            - 22,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,6% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 25 iunie 1999.
Nr. 14.

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat

            În baza prevederilor art. 8 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si în conformitate cu art. 38 din Legea bancarã nr. 58/1998,
           Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României hotãrãste:

           Regulamentul nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Litera h) a articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "h) nivelul minim prevãzut al rezervelor îl reprezintã soldul minim zilnic al contului în care se mentin rezervele minime obligatorii, la atingerea cãruia bãncile nu mai pot face plãti; se calculeazã prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;"
           2. La articolul 12 se eliminã alineatul 2.
           3. Alineatul 1 al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
            "Transmiterea cu întârziere a bazei de calcul atrage dupã sine majorarea cu 10% a nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii care rezultã din raportarea bãncii în cauzã. În situatia în care o bancã nu raporteazã baza de calcul pânã în a zecea zi calendaristicã a perioadei de aplicare, nivelul prevãzut al rezervelor se va stabili prin aplicarea unei majorãri de 15% nivelului prevãzut al rezervelor, aferent perioadei de aplicare precedente, la care se adaugã eventualul deficit de rezerve din perioada de aplicare precedentã, iar administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor li se va aplica o amendã cuprinsã între 1-6 salarii medii pe bancã în luna precedentã."
           4. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 29. - În cazul în care o bancã/surcursalã din România a unei bãnci strãine înregistreazã deficit de rezerve, Banca Nationalã a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancarã nr. 58/1998, una dintre urmãtoarele sanctiuni:
            - avertisment scris dat bãncii, respectiv sucursalei din România a unei bãnci strãine;
            - amendã aplicabilã bãncii, respectiv sucursalei din România a unei bãnci strãine, cuprinsã între 0,1-1% din capitalul social al bãncii, respectiv capitalul de dotare, si/sau amendã cuprinsã între 1-6 salarii medii pe bancã în luna precedentã, aplicabilã administratorilor, directorilor sau cenzorilor;
            - limitarea operatiunilor bãncii, respectiv sucursalei din România a unei bãnci strãine."
           5. Prezenta circularã intrã în vigoare începând cu data de 1 iulie 1999, perioadã de aplicare.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 25 iunie 1999.
Nr. 15.

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 5/1999 cu privire la modificarea si completarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

            În temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 si 2 si ale art. 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
            în baza art. 88 din aceeasi lege,
           Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã aplicarea Instructiunilor nr. 5/1999 cu privire la modificarea si completarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare si se dispune publicarea lor în Monitorul Oficial.
            Art. 2. - Departamentul de operatiuni financiare ale societãtilor comerciale si Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 11 mai 1999.
Nr. 14.

INSTRUCTIUNILE Nr. 5/1999
cu privire la modificarea si completarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

            Art. 1. - Anexa nr. 2 la Instructiunile nr. 13/1996*) privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare se modificã si se înlocuieste cu anexa la prezentele instructiuni.
            Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentelor instructiuni se abrogã Instructiunile nr. 12/1997 cu privire la modificarea si completarea Instructiunilor nr. 13/1996 privind evidenta valorilor mobiliare, a emitentilor si a altor persoane juridice autorizate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare.


*) Instructiunile nr. 13/1996 au fost aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/1996 si au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 17 ianuarie 1997.

ANEXÃ
(Anexa nr. 2 la Instructiunile nr. 13/1996)
 

COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENTÃ A VALORILOR MOBILIARE
RAPORTARE DETINERI PESTE 5%

            Societatea emitentã .............................................................................
            Codul fiscal ............................ Tipul valorii mobiliare ............ SimboL BVB/RASDAQ ......
            Denumirea si identificarea detinãtorului de valori mobiliare:
            Persoanã fizicã .......................    ..............................    .......................
                               (numele si prenumele)     (B.I./Pasaport-seria/nr.)         (codul numeric personal)
            Persoanã juridicã .......................        ........................    ......................    ...................
                                   (denumirea completã)     (localitatea/tara)                     (judetul)             (telefon/fax)
                                    .........................        .................................................................
                                       (codul fiscal)                    (numãrul de inregistrare la registrul comertului/
                                                                                              numãrul de înregistrare si entitatea autorizatã
                                                                                                pentru inregistrarea persoanelor juridice)
            Actionari/asociaii semnificativi .....................................................................
            Tipul persoanei care raporteazã*)
            · Broker/Dealer ...........................................................................................
            · Agent custode ..........................................................................................
            · Banca ......................................................................................................
            · Societatea de asigurãri ..............................................................................
            · Societatea de administrare de investitii .......................................................
            · Consultant de plasament ...........................................................................
            · Societatea comercialã ...............................................................................
                                                 (S.A./S.R.L./Comanditã simplã/Comanditã pe actiuni)
            · Persoana fizicã .........................................................................................
            Sursa de fonduri
            · Fonduri proprii ...........................................................................................
            · Fonduri împrumutate/atrase ........................................................................
                                                       (denumirea completã a unitãtii care împrumutã)
            Numãrul actiunilor detinute anterior
            Modalitatea de obtinere înstrãinare:
            · la înfiintarea societãtii;
            · tranzactie pe piata secundarã:
            · de la cine achizitioneazã: ................................................
            · persoana fizicã/persoana juridicã ......................................
            · ofertã publicã;
            · plasament privat;
            · contract F.P.S.;
            · contract F.P.P.;
            · altã modalitate.
            Numãrul de actiuni detinute dupã tranzactie                                 .................................
            Procentul de actiuni deiinute dupã tranzactie                               .................................
            Câti membri are numiti în consiliul de administratie actionarul        ................................
            Data tranzactiei                                                                         ................................

Semnãtura persoanei care raporteazã (Reprezentantul legal)
.........................................................................


*) Se completeazã: - denumirea pentru persoanele juridice;
                             - numele si prenumele pentru persoanele fizice.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL A AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 44 din 22 aprilie 1999

            Având în vedere calitatea de garanti ai interesului public, care revine membrilor Consiliului National al Audiovizualului,
            pentru protejarea pluralismului opiniilor, limitarea concentrãrii proprietãtii si pentru extinderea audientei în domeniul audiovizualului la dimensiuni care sã asigure eficienta economicã, dar sã nu genereze aparitia de monopoluri informationale, în temeiul art. 32 si cu respectarea dispozitiilor art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

           Art. 1. - Punctul 2 din anexa nr. 2 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 44 din 22 aprilie 1999 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "2. sã îsi asume obligatia, printr-o declaratie notarialã, de a respecta prevederile art. 2 din prezenta decizie; dacã solicitantul detine licente de emisie pentru statii de radiodifuziune cu acoperire localã, în interiorul zonelor de serviciu ale statiilor din reteaua cu acoperire nationalã - stabilite conform normelor tehnice în vigoare -, solicitantul îsi va da acordul, prin declaratie notarialã, pentru retragerea licentelor acelor statii locale de micã putere, la data intrãrii autorizate în emisie a noilor statii."
            Art. 2. - Noua formã a declaratiei privind renuntarea la licentele de emisie pentru statiile locale de micã putere va fi depusã, în completarea dosarului primit, la Consiliul National al Audiovizualului, pânã la data de 5 iulie 1999. Nerespectarea acestui termen atrage dupã sine eliminarea din concurs a societãtii în cauzã.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 22 iunie 1999.
Nr. 89.

DECIZII

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind instituirea unui registru simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

            Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
            în temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, si al prevederilor art. 393 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
            emite urmãtoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobã instituirea unui registru simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta decizie.
            Art. 2. - Trimiterile transportate prin sistemul de expeditii expres vor fi grupate, de la expeditie, în recipiente separate de celelalte categorii de trimiteri, fiecare urmând sã poarte mentiunea "expres".
            Bunurile intrate în tarã, transportate prin sistemul de expeditii expres, se înscriu de cãtre autoritatea vamalã în Registrul simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta decizie.
            Instructiunile de completare a Registrului simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres sunt prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta decizie.
            Art. 3. - Prevederile prezentei decizii sunt aplicabile pentru toate trimiterile expres sosite la birourile vamale de frontierã, trimiteri care sunt supuse vãmuirii si sunt expediate potrivit reglementãrilor internationale în materie.
            În sensul prevederilor alineatului de mai sus sunt considerate servicii expres serviciile care asigurã atât viteza si siguranta în colectarea, distribuirea si ducerea la destinatie a trimiterilor, cât si toate sau unele dintre urmãtoarele facilitãti suplimentare:
            - garantia ducerii la destinatie a trimiterilor la data fixatã;
            - colectarea de la locul de origine a trimiterilor;
            - livrarea trimiterii direct destinatarului;
            - posibilitatea de a schimba în tranzit destinatia si destinatarul;
            - confirmarea cãtre expeditor a primirii trimiterii expediate;
            - monitorizarea si urmãrirea trimiterilor expediate;
            - servicii personalizate pentru clienti si asigurarea unui serviciu conform momentului si modalitãtii solicitate de expeditor.

Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 963.

ANEXA Nr. 1

Registru simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

Nr.
crt.
Data înregistrãrii
(zi/lunã/an)
Intrare
lesire
Documentul de vãmuire
Documentul
de transport
Numãrul
zborului
Destinatarul
Cantitatea
Greutatea
Felul
bunurilor
Tipul
Numãrul
Datã
(zi/lunã/
an)
Tipul
Numãrul
Datã
(zi/lunã/
an)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 2

INSTRUCTIUNI
de completare a Registrului simplificat de evidentã pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

            Registrul se foloseste în aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, precum si ale art. 393 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, pentru înscrierea si evidenta bunurilor importate sau introduse în tarã.
            Birourile vamale care detin magazii proprii sau sub control vamal folosesc aceste registre pentru fiecare magazie.
           Modul de completare:
            La coloana "nr. crt". se dã numãr în ordine cronologicã fiecãrui document în baza cãruia se face înregistrarea.
            La coloana "data înregistrãrii" se înscrie data intrãrii mãrfurilor si a bunurilor în vamã.
            La coloana "documentul de transport" se înscrie documentul în baza cãruia s-a fãcut înregistrarea, astfel:
            - în subcoloana "tipul" se înscrie documentul de transport, care poate fi:
            - lista cuprinzând sacii postali sau coletele transportate prin mesagerie;
            - manifestul încãrcãturii;
            - scrisoarea de trãsurã internationalã, în cazul mãrfurilor transportate pe cale aerianã;
            - procesul-verbal de constatare, pentru bunurile sau mãrfurile constatate în plus fatã de documentele de transport;
            - în subcoloana "numãrul" se înscrie numãrul documentului de transport respectiv;
            - în subcoloana "data (zi/lunã/an)" se înscrie data la care a fost emis documentul de transport;
            La coloana "numãrul zborului" se înscriu datele de identificare a zborului, respectiv numãrul aeronavei.
            La coloana "destinatarul" se înscrie numele destinatarului.
            La coloana "cantitatea" se înscrie felul coletului (sac, ladã, balot etc.) si numãrul acestora, respectiv mãrcile si numerele înscrise de expeditor pe colete pentru identificare, conform documentului de transport în baza cãruia s-a fãcut înregistrarea.
            La coloana "greutatea" se înscrie greutatea brutã sau petã a mãrfurilor sau a bunurilor, în baza datelor din documentul de transport. Atunci când bunurile se cântãresc, se înscrie cantitatea efectiv constatatã. În cazul rectificãrilor ulterioare ale greutãtii înscrise în declaratiile vamale se rectificã în mod corespunzãtor si registrul.
            La coloana "felul bunurilor" se înscrie denumirea bunurilor conform descrierii din documentul în baza cãruia se face înregistrarea.
            La coloana "documentul de vãmuire":
            - în subcoloana "tipul" se înscrie documentul de plasare a bunurilor sub un regim vamal: declaratia vamalã de import, declaratia vamalã pentru operatiuni temporare, declaratia vamalã de tranzit, chitanta (pentru bunurile eliberate cu taxe), articolul de lege (pentru bunurile eliberate cu scutire de la plata taxelor vamale), declaratia vamalã pentru mostre, declaratia vamalã de antrepozitare;
            - în subcoloana "numãrul" se înscrie numãrul documentului de plasare a bunurilor sub un regim vamal;
            - în subcoloana "data (zi/lunã/an)", se înscrie data documentului de plasare a bunurilor sub un regim vamal. În cazul în care bunurile îndeplinesc conditiile de valorificare, la aceastã coloanã se mentioneazã pozitia din Registrul de evidentã a bunurilor devenite proprietatea statului la care bunurile au fost înscrise.
            Dacã bunurile înscrise la o pozitie din registru se vãmuiesc la import sau se tranziteazã în mai multe etape ori, din alte motive, este necesarã divizarea, la coloana "lesire" se indicã pozitia din registru, la care vor fi înscrise bunurile, cu cuvintele "divizat pozitia nr. .......................... din ....................". La pozitia la care urmeazã sã se facã divizarea, se indicã, la coloana "documentul de transport", pozitia de la care provin bunurile cu cuvintele "vezi pozitia nr. ............ din ...................". Cantitãtile se înscriu separat, unele sub altele, pe partide ce urmeazã sã fie vãmuite sau tranzitate si se totalizeazã. Aceste totaluri trebuie sã corespundã cu cantitatea divizatã, înscrisã la pozitia initialã.
            În coloana "documentul de vãmuire", în dreptul fiecãrei partide se indicã documentul vamal cu care a fost vãmuitã sau tranzitatã acea partidã. Divizãrile se pot face ori de câte ori se considerã necesar.
           Evidenta bunurilor care ies din tarã
            Evidenta bunurilor scoase din tarã se tine în baza manifestelor încãrcãturii, pe care se mentioneazã numãrul documentelor vamale de export sau a chitantelor, dupã caz.