MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 318   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 2 iulie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

           12. - Hotãrâre privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finante si bãnci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitãtii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           526. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructie, populatiei din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judetul Buzãu, afectatã de inundatiile produse în ziua de 22 iunie 1999

           527. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare umanitare populatiei din judetele Galati, Vrancea si Buzãu, afectatã de inundatiile din luna iunie 1999

           529. - Hotãrâre privind trecerea activitãtii de prelucrare si raportare statisticã a datelor cuprinse în declaratiile vamale de export si de import, de la Centrul Român de Comert Exterior la Directia Generalã a Vãmilor

           530. - Hotãrâre pentru aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 5-6 iulie 1999, a primei reuniuni a comitetelor N.A.T.O. pentru transporturi, la care participã statele membre ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic

           531. - Hotãrâre privind numirea în functia de prefect al judetului Bistrita-Nãsãud

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           287. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Regulilor pentru constructia si supravegherea tehnicã a instalatiilor de ridicare de la bordul navelor - cod M.T.R.N.R.-IR-99

           288. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finante si bãnci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitãtii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

           Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Comisia pentru buget, finante si bãnci a Senatului îsi va continua activitatea de anchetã (analizã) asupra oportunitãtii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Românã de Comert Exterior Bancorex - S.A., activitate încuviintatã prin Hotãrârea Senatului nr. 10/1999, iar raportul va fi depus pânã la data de 30 octombrie 1999.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 12.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructie, populatiei din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judetul Buzãu, afectatã de inundatiile produse în ziua de 22 iunie 1999

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se acordã un ajutor umanitar populatiei din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judetul Buzãu, afectatã de inundatiile din 22 iunie 1999, în limita sumei de 1,8 miliarde lei, constând în materiale de constructie.
            Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, se aprobã scoaterea, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, a cantitãtilor de produse prezentate în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat va scãdea din gestiune, prin contul de finantare, cantitãtile de materiale de constructie ce urmeazã a fi scoase din rezervele de stat conform art. 2, pe baza avizului de însotire a mãrfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii desemnati de prefecturã la ridicarea acestora din unitãtile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari.
            Finantarea acumulãrii pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigurã în anul 1999 de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat, din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.
            Art. 4. - Transportul produselor de la unitãtile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari pânã la zona sinistratã se va efectua cu mijloace auto ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si cu mijloace auto puse la dispozitie prin grija Prefecturii Judetului Buzãu sau pe calea feratã, prin grija Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Marfã "c.f.r. marfã" - S.A.
            Cheltuielile de transport, de ambalare, precum si alte cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea prezentei hotãrâri se suportã de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.
            Distribuirea produselor cãtre populatia sinistratã se va face de cãtre prefecturã, prin persoanele anume împuternicite. Schimbarea, sub orice formã, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisã si atrage rãspunderea civilã, administrativã, disciplinarã sau penalã, dupã caz.
            Art. 5. - Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat, în conditiile prezentei hotãrâri, va fi justificat de cãtre prefecturã, conform prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primã interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
            Documentele justificative privind distribuirea produselor vor fi pãstrate la sediul Prefecturii Judetului Buzãu, în vederea punerii la dispozitie organelor de control.
            Art. 6. - Executia lucrãrilor necesare se face prin încredintare directã, în conformitate cu prevederile art. 16 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, si cu respectarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 592/1993, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995.
            Sumele necesare pentru executarea lucrãrilor de construire vor fi alocate de cãtre Ministerul Finantelor, prin organele sale teritoriale, Consiliului Judetean Buzãu.
            Ministerul Finantelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
p. Presedintele Administratiei Nationale
a Rezervelor de Stat,
Ion Florin,
director general

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 526.


*) Anexa se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare umanitare populatiei din judetele Galati, Vrancea si Buzãu, afectatã de inundatiile din luna iunie 1999

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se acordã ajutoare umanitare populatiei din judetele Galati, Vrancea si Buzãu, afectatã de inundatiile din luna iunie 1999, în limita sumei de 6.050 milioane lei (3.300 milioane lei - judetul Galati, 1.750 milioane lei judetul Vrancea si 1.000 milioane lei - judetul Buzãu), constând în alimente, pãturi, lenjerie de pat si de corp, încãltãminte, medicamente si produse parafarmaceutice.
            Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, se aprobã scoaterea, cu caracter definitiv si cu titlu gratuit, din rezervele de stat, a cantitãtilor de produse prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat va scãdea din gestiune, prin contul de finantare, cantitãtile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit art. 2, pe baza avizului de însotire a mãrfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de cãtre reprezentantii desemnati de prefecturi la ridicarea acestora din unitãtile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
            Finantarea acumulãrii pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigurã în anul 1999 de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat, din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.
            Art. 4. - Transportul produselor de la unitãtile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pânã în zona sinistratã se va efectua prin grija Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
            Cheltuielile de transport, ambalare, precum si alte cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotãrâri se suportã de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.
            Distribuirea produselor cãtre populatia sinistratã se va face de cãtre prefecturi prin persoane anume împuternicite. Schimbarea, sub orice formã, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisã si atrage rãspunderea civilã, administrativã, disciplinarã sau penalã, dupã caz.
            Art. 5. - Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotãrâri va fi justificat de cãtre prefecturile judetelor Galati, Vrancea si Buzãu, conform prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 371/1993.
            Documentele justificative privind distribuirea vor fi pãstrate la sediul prefecturilor în vederea punerii la dispozitie organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
p. Presedintele Administratiei Nationale
a Rezervelor de Stat,
Ion Florin,
director general

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 527.


*) Anexa se comunicã institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea activitãtii de prelucrare si raportare statisticã a datelor cuprinse în declaratiile vamale de export si de import, de la Centrul Român de Comert Exterior la Directia Generalã a Vãmilor

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Activitatea de prelucrare în sistem informatic a datelor din declaratiile vamale pentru realizarea statisticii comertului exterior, desfãsuratã de Directia statisticã comert exterior din cadrul Centrului Român de Comert Exterior, se preia de cãtre Directia Generalã a Vãmilor.
            Art. 2. - Directia Generalã a Vãmilor va furniza Centrului Român de Comert Exterior, periodic, cu titlu gratuit, date statistice pentru realizarea si gestionarea bazei de date privind realizãrile comertului exterior pentru necesitãtile Ministerului Industriei si Comertului.
            Art. 3. - (1) Personalul de specialitate din cadrul Centrului Român de Comert Exterior, care desfãsura activitatea prevãzutã la art. 1, se transferã la Directia Generalã a Vãmilor pe functiile specifice, prevãzute în anexa nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998, pe bazã de examinare profesionalã.
            (2) Numãrul maxim de posturi al Centrului Român de Comert Exterior se reduce cu 69 de posturi, aferente personalului prevãzut la alin. (1), iar numãrul maxim de posturi al Directiei Generale a Vãmilor se va majora cu acelasi numãr de posturi.
            Art. 4. - (1) Alocatiile bugetare prevãzute în bugetul Ministerului Industriei si Comertului pe anul 1999, corespunzãtoare posturilor preluate de la Centrul Român de Comert Exterior, se disponibilizeazã la Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (2) Suma prevãzutã la alin. (1) se alocã, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, Ministerului Finantelor pentru Directia Generalã a Vãmilor, în structura prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (3) Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile ce decurg din prezenta hotãrâre în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 5. - Imobilul din Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, etajul 6, tronsoanele 7 si 8, sectorul 5, împreunã cu arhiva, mijloacele fixe, obiectele de inventar si baza de date aferentã activitãtii preluate potrivit art. 1, se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Centrului Român de Comert Exterior în administrarea Directiei Generale a Vãmilor, pe bazã de protocol de predare-preluare încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 6. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu data de 1 iulie 1999.
            Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Hotãrârea Guvernului nr. 880/1995 privind organizarea si functionarea Centrului Român de Comert Exterior, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 noiembrie 1995, si Hotãrârea Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vãmilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 529.

ANEXÃ

NOTÃ
pentru fundamentarea alocatiei bugetare aferente Directiei statisticã comert exterior din cadrul Centrului Român de Comert Exterior

           Personalul Centrului Român de Comert Exterior
            Total, 
            din care: Directia statisticã comert exterior
219
  69
Prevederi 1999,
6.975.000 mii lei
din care:
I. Cheltuieli de personal
4.600.000 mii lei
II. Materiale
2.375.000 mii lei
Realizãri în trimestrul I 1999,
2.028.800 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
589.300 mii lei
I. Cheltuieli de personal,
1.428.274 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
439.300 mii lei
II. Materiale,
600.526 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
150.000 mii lei
Realizãri - luna aprilie 1999,
550.000 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
139.911 mii lei
I. Cheltuieli de personal,
450.659 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
114.911 mii lei
II. Materiale,
99.341 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
25.000 mii lei
Prevederi - lunile mai si iunie 1999
1.100.000 mii lei
Mai
550.000 mii lei
Iunie,
550.000 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
298.300 mii lei
I. Cheltuieli de personal,
968.000 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
265.300 mii lei
II. Materiale,
132.000 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
33.000 mii lei
Prevederi privind subventia
Semestrul I 1999,
3.678.800 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
1.027.511 mii lei
I. Cheltuieli de personal,
2.846.933 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
819.511 mii lei
II. Materiale,
831.867 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
208.000 mii lei
Prevederi privind subventia  
Semestrul II 1999,
3.296.200 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
1.500.000 mii lei
I. Cheltuieli de personal,
1.753.067 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
560.000 mii lei
II. Materiale,
1.543.133 mii lei
din care: Directia statisticã comert exterior
940.000 mii lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 5-6 iulie 1999, a primei reuniuni a comitetelor N.A.T.O. pentru transporturi, la care participã statele membre ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Bucuresti, în perioada 5-6 iulie 1999, a reuniunii comitetelor N.A.T.O. pentru transporturi (terestre, maritime si aeriene), la care participã, pentru prima datã, statele membre ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, cu reprezentare la nivel de experti din tãrile membre ale Aliantei Nord-Atlantice si statele partenere, inclusiv Rormânia.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente activitãtii prevãzute la art. 1 sunt, potrivit devizului estimativ cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, în sumã de 107.419 mii lei si se vor efectua din bugetele pe anul 1999 ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apãrãrii Nationale si Ministerului Transporturilor, de la titlul "cheltuieli materiale si servicii", astfel:
            - Ministerul Afacerilor Externe        37.929 mii lei;
            - Ministerul Apãrãrii Nationale        63.400 mii lei;
            - Ministerul Transporturilor               6.090 mii lei.
            Art. 3. - Utilizarea sumelor prevãzute la art. 2 se va face cu respectarea prevederilor legale.
            Art. 4. - Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Mircea Plângu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 530.

ANEXÃ

DEVIZ ESTIMATIV

1. Dejun de lucru
250 de persoane x 176.000 lei
= 44.000.000 lei
            Pe lângã participantii la reuniune, vor fi invitati parlamentari, ofiteri superiori, cercetãtori, reprezentanti ai societãtii civile, diplomati strãini
2. Tratatii (apã mineralã, cafele, rãcoritoare) în pauzele conferintei
150 de persoane x 20.300 lei/zi x 2 zile
= 6.090.000 lei
3. Sãli de conferintã (pentru lucrãrile în plen si pe sectiuni):
a) pentru lucrãrile în plen:
- instalatie de sonorizare si translatie
(instalatie pentru traducere simultanã cu 150 de cãsti, douã cabine fonoabsorbante, 44 de microfoane)
9.836.000 lei/zi x 2 zile
= 19.672.000 lei
                        +22% T.V.A.
= 24.000.000 lei
- aranjament floral
= 3.000.000 lei
b) pentru lucrãrile pe sectiuni:
- instalatie de sonorizare si translatie
(instalatie pentru traducere simultanã cu 50 de cãsti, douã cabine fonoabsorbante, 44 de microfoane)
8.197.000 lei/zi x 1 zi
= 8.197.000 lei
                       +22% T.V.A.
= 10.000.000 lei
4. Mijloace de comunicare, multiplicare si tehnoredactare
a) telefoane
2 linii x 3.000.000 lei
= 6.000.000 lei
b) douã linii fax si materiale consumabile aferente aparatelor fax
= 6.000.000 lei
c) materiale consumabile pentru copiator
= 2.000.000 lei
d) materiale consumabile pentru imprimante
= 4.000.000 lei
5. Banner
1 bucatã x 1.909.000 lei
1.909.000 lei
                       +22% T.V.A.
= 2.329.000 lei
TOTAL = 107.419.000 lei

            NOTÃ:
            În cazul ofertelor de pret în dolari, evaluarea s-a fãcut la cursul de 15.272 lei/$ (cursul de referintã al Bãncii Nationale a României la data elaborãrii proiectului Hotãrârii Guvernului 30 martie 1999). Plata se va face în lei la cursul de referintã al Bãncii Nationale a României din ziua facturãrii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de prefect al judetului Bistrita-Nãsãud

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Domnul Bindea Valer se numeste în functia de prefect al judetului Bistrita-Nãsãud.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 1 iulie 1999.
Nr. 531.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea Regulilor pentru constructia si supravegherea tehnicã a instalatiilor de ridicare de la bordul navelor - cod M.T.R.N.R.-IR-99

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul art. 11 lit. d) si al art. 12 alin. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilã, al Hotãrârii Guvernului nr. 302/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonorne "Registrul Naval Român" si al Hotãrârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobã Regulile pentru constructia si supravegherea tehnicã a instalatiilor de ridicare de la bordul navelor - cod M.T.R.N.R.- IR-99, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Supravegherea tehnicã si inspectiile prin care se certificã respectarea regulilor prevãzute la art. 1 se efectueazã de cãtre Regia Autonomã "registrul naval român".
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 4. - Regia Autonomã "registrul naval român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 5. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 4 iunie 1999.
Nr. 287.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati prin Regia Autonomã "registrul naval român".

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul art. 11 lit. d) si al art. 12 alin. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilã, al Hotãrârii Guvernului nr. 302/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Român" si al Hotãrârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite prezentul ordin.
            Art. 1. - Se aprobã Normele tehnice pentru constructii navale, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Supravegherea tehnicã si inspectiile prin care se certificã respectarea normelor tehnice prevãzute la art. 1 se efectueazã de cãtre Regia Autonomã "registrul naval român".
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 4. - Regia Autonomã "registrul naval român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 5. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 4 iunie 1999.
Nr. 288.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati prin Regia Autonomã "registrul naval român".