MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 39      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE      Vineri, 29 ianuarie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           7. - Ordonantã pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998, si la Bucuresti, la 24 iulie 1998

           Acord de împrumut între România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.)

           16. - Ordonantã pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrãzilor din România

           17. - Ordonantã privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998, si la Bucuresti, la 24 iulie 1998

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 1 lit. i) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - Se ratificã Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.), în valoare de 225 milioane euro echivalent, pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998, si la Bucuresti, la 24 iulie 1998.
            Art. 2. - (1) Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeanã de Investitii, sã introducã, pe parcursul derulãrii împrumutului, în raport de conditiile concrete ale derulãrii acordului de împrumut, amendamente la continutul acestuia care privesc realocãri de fonduri, modificãri în structura împrumutului, pe categorii si componente, modificãri de termene, precum si orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligatiile financiare ale României fatã de Banca Europeanã de Investitii sau sã determine noi conditionãri economice fatã de cele convenite initial între pãrti.
            (2) Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României despre amendamentele introduse, în cadrul Raportului privind datoria publicã externã a României.
            Art. 3. - (1) Fondurile necesare rambursãrii creditului, plãtii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente împrumutului se vor asigura de la bugetul de stat, prin includerea acestora în bugetul Ministerului Transporturilor.
            (2) Contributia cu fonduri a pãrtii române la realizarea lucrãrilor de investitii finantate prin împrumutul Bãncii Europene de Investitii, mentionat la art. 1, constând în contravaloarea taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tãrii, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plãti din împrumutul extern, se va asigura din Fondul special al drumurilor publice.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 7.

Acord de împrumut
între România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.)

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrãzilor din România

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - Se aprobã Programul prioritar de constructie a autostrãzilor din România prevãzut în anexa, care face parte integrantã din prezenta ordonantã.
            Art. 2. - Tronsoanele de autostrãzi prevãzute în anexã sunt lucrãri de interes national si constituie utilitate publicã, expropriator fiind statul român, prin Regia Autonomã "Administratia Nationalã a Drumurilor din România" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
            Art. 3. - Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru realizarea tronsoanelor de autostrãzi se realizeazã în baza documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobatã potrivit legii, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice.
            Art. 4. - (1) Terenurile aflate în proprietatea publicã a statului, judetului, municipiului, orasului sau comunei, pe care se executã tronsoane de autostradã, inclusiv cele destinate amplasãrii instalatiilor, clãdirilor si dotãrilor aferente, se trec în administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationalã a Drumurilor din România", prin hotãrâre a Guvernului. Terenurile aflate în proprietatea privatã a judetului, municipiului, orasului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriazã potrivit dispozitiilor art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã si intrã în proprietatea publicã a statului.
            (2) Terenurile aflate în proprietatea privatã a statului pe care se executã tronsoane de autostradã, inclusiv cele destinate amplasãrii instalatiilor, clãdirilor si dotãrilor aferente si terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (1) se trec în administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationalã a Drumurilor din România", prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 5. - Pentru terenurile prevãzute la art. 4 nu se percep taxe sau impozite.
            Art. 6. - Finantarea Programului prioritar de constructie a autostrãzilor din România se asigurã de la bugetul de stat, din credite externe si din alte surse legal constituite, pe bazã de documentatii tehnico-economice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 16.

ANEXÃ

PROGRAMUL
prioritar privind constructia de autostrãzi în România

            · Tronsoane de autostradã amplasate pe coridoarele europene de transport nr. IV si IX:

1. Bucuresti - Pitesti
=
96 km
(reabilitarea autostrãzii existente care
este în lucru)
2. Bucuresti - Constanta = 201 km (continuarea executiei lucrãrilor între-
rupte pe tronsonul Bucuresti - Fetesti,
lucrãri noi pe tronsonulCernavodã -
Constanta si modernizarea tronsonului
Fetesti - Cernavodã)
3. Centura Bucuresti-Sud
=
57 km
4. Pitesti - Nãdlac
=
460 km
5. Bucuresti - Buzãu -
Focsani - Albita
= 380 km

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind constituirea, organizarea si functionarea "Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare"

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, ale art. 4 alin. (4) si art. 6 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 si ale art. 1 pct. 7 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - (1) Activitatea de radiocomunicatii navale de apel, pericol si salvare se constituie, se organizeazã si functioneazã ca serviciu public de interes national si are ca scop ocrotirea si salvarea de vieti omenesti pe mare.
            (2) Serviciul Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare se presteazã fãrã percepere de taxe sau de tarife si constã în:
            a) îndeplinirea angajamentelor de trafic de radiocomunicatii navale de apel, pericol si salvare care revin României în conformitate cu conventiile internationale la care este parte;
            b) ascultarea continuã pe frecventele internationale de apel si pericol;
            c) transmiterea de semnale de alarmare, în caz de receptionare a unui mesaj de pericol;
            d) alarmarea factorilor responsabili de la uscat, în caz de receptionare a unui semnal de pericol de la o navã;
            e) transmiterea situatiei meteo;
            f) transmiterea de avize pentru navigatori.
            Art. 2. - Serviciul Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare se organizeazã permanent pe frecventele de radio alocate acestui scop: 490 kHz, 500 kHz, 510 kHz, 2.174,5 kHz, 2.182 kHz, 2.187,5 kHz, 4.209,5 kHz, 8.414,5 kHz si 156,8 MHz, 156,525 MHz. Licentele pentru operarea pe aceste frecvente se acordã gratuit.
            Art. 3. - Serviciul Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare se asigurã de Compania Nationalã de Radiocomunicatii Navale "radionav" - S.A. Constanta, pe o duratã de 10 ani.
            Art. 4. - Cheltuielile curente aferente desfãsurãrii activitãtii Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare se finanteazã de la bugetul de stat, în limita sumelor prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor.
            Art. 5. - În scopul achizitiei de echipamente destinate mentinerii standardului tehnic si a capacitãtii de trafic radio a Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare, Compania Nationalã de Radiocomunicatii Navale "radionav" - S.A. Constanta poate primi alocatii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, în limita sumelor prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor.
            Art. 6. - Dupã perioada prevãzutã la art. 3, Serviciul Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare poate fi concesionat, prin grija Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale, agentilor economici care dispun de dotarea necesarã bunei desfãsurãri a acestei activitãti si de personal calificat.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 17.