MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 36      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 29 ianuarie 1999

SUMAR

DECIZII

           3. - Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor

           4. - Decizia privind convocarea Senatului în sesiune ordinarã

DECRETE

           45. - Decret privind aprobarea unor gratieri individuale

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           5. - Ordonantã privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national

           9. - Ordonantã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice

           10. - Ordonantã pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

           11. - Ordonantã privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1999

           12. - Ordonantã pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

           13. - Ordonantã pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor, asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

           14. - Ordonantã privind unele mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silitã a creantelor la bugetul acestui fond

           15. - Ordonantã privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           55. - Ordin al ministrului finantelor privind aprobarea formularelor specifice cu regim special utilizate în comercializarea alcoolului, bãuturilor alcoolice, produselor din tutun si a sortimentelor de cafea

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

DECIZIE
privind convocarea Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României,

            Camera Deputatilor este convocatã în prima sesiune ordinarã a anului 1999, în ziua de 1 februarie, ora 14,00.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind convocarea Senatului în sesiune ordinarã

            În temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României,

            se convoacã Senatul în prima sesiune ordinarã a anului 1999, în ziua de 1 februarie, ora 15,00.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 4.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor gratieri individuale

            În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Se gratiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Brundean Ana
            - Brundean Gheorghe
            - Mazãre Gheorghe
            - Nicoarã Cãlin
            - Sãcrieru Cãtãlin
            - Ulanovschi Ion-Dan
            - Vãleanu Mircea.
            Art. 2. - Se gratiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Burcea Paul-Marinel
            - lon Virgil
            - Matei Gheorghe
            - Munteanu Gheorghe.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 45.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind declararea municipiului Sibiu si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 1 lit. r) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - Se declarã ca obiectiv de interes national municipiul Sibiu si zona delimitatã potrivit anexei nr. 1, pentru lucrãrile de restaurare, consolidare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice, respectiv pentru lucrãrile publice de reabilitare a constructiilor, echipamentelor si infrastructurii.
            Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul "sibiu 2000", format din reprezentanti ai Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor, Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, Autoritãtii Nationale pentru Turism, Departamentului pentru Administratie Publicã Localã si ai autoritãtilor administratiei publice locale, dupã caz.
            (2) Comitetul "sibiu 2000" are rolul de a coordona actiunile întreprinse de autoritãtile pe care le reprezintã pentru realizarea lucrãrilor prevãzute la art. 1 si de a propune Guvernului mãsurile prin care sã fie aplicatã strategia de dezvoltare a municipiului Sibiu si a zonei înconjurãtoare.
            (3) Comitetul "sibiu 2000" va stabili si va urmãri în unitãtile administrativ-teritoriale prevãzute în anexa nr. 2 îndeplinirea obiectivelor pe termen scurt, respectiv va elabora strategia de realizare a lucrãrilor pe termen lung, având în vedere, cu precãdere:
            a) reabilitarea constructiilor, echipamentelor si infrastructurii, precum: dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Sibiu, modernizarea DN1, construirea soselei de centurã a municipiului Sibiu, rectificarea si modernizarea cãilor de rulare a cãilor ferate, asfaltarea cãilor de acces în zonele turistice, repararea drumului turistic "trtransfãgãrãsan", refacerea retelei de apã, canal, gaz, curent electric, telefonie în întregul centru istorie al Sibiului, realizarea unui sistem de drenaje care sã protejeze imobilele si centurile de fortificatii din rezervatia de arhitecturã medievalã Sibiu, asfaltarea si modernizarea strãzilor interioare în pãmânt aflate în zona centralã a municipiului Sibiu;
            b) reabilitarea obiectivelor turistice din zonã;
            c) restaurarea si introducerea în circuitul turistic a unor clãdiri monument istoric;
            d) crearea conditiilor necesare repopulãrii si reabilitãrii zonelor rurale pãrãsite care dispun de un patrimoniu cultural bogat si de potential agroturistic.
            Art. 3. - Pentru finantarea lucrãrilor prevãzute la art. 1 se vor utiliza:
            a) sume alocate cu aceastã destinatie de la bugetul de stat si de la bugetele judetene, municipale, orãsenesti sau comunale, dupã caz;
            b) sume alocate din Fondul National de Dezvoltare Regionalã, Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si din alte fonduri constituite potrivit legii;
            c) sume alocate de organisme internationale, precum si de organizatii neguvernamentale;
            d) sponsorizãri, donatii si alte liberalitãti, potrivit legii;
            e) alte surse, potrivit legii.
            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta ordonantã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
László Borbély
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Presedintele
Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 5.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând unitãtile administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate, cu precãdere, lucrãri de reabilitare a obiectivelor turistice, de introducere în circuitul turistic a unor monumente istorice si de reabilitare a zonelor rurale

JUDETUL SIBIU


 
Agnita Chirpãr Merghindeal Rosia
Apoldu de Jos Cârta Miercurea Sibiului Sãliste
Altâna Cisnãdie Mihãileni Seica Mare
Atel Copsa Micã Mosna Selimbãr
Avrig Cristian Nocrich Slimnic
Axente Sever Dârlos Ocna Sibiului Sura Micã
Biertan Gura Râului Orlat Sura Mare
Bârghis Iacobeni Poiana Sibiului Tãlmaciu
Brãdeni Loamnes Poplaca Tilisca
Brãteiu Marpod Porumbacu de Jos Valea Viilor
Bruiu Medias Rãsinari Vurpãr

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 2 lit. j) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

           Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobatã si modificatã prim Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. În anexa nr. 1, punctul 2 de la litera A a Capitolului I, precum si punctul 3 de la litera A a Capitolului II se completeazã cu functiile de "secretari generali si secretari generali adjuncti".
           2. Nota la anexa nr. 1 se completeazã cu un nou alineat, dupã alineatul 1, cu urmãtorul cuprins:
            "Limitele maxime de cheltuieli prevãzute în anexa nr. 1 pot fi majorate cu pânã la 70%, în situatii justificate, de cãtre ministri de stat si ministri, prin ordin, numai în cazul actiunilor organizate la nivelul acestora."
           3. În anexa nr. 2, Capitolul I, litera A, dupã punctul 3 se introduce punctul 31 cu urmãtorul cuprins:
            "31. secretari generali si secretari generali adjuncti - 1 autoturism."

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã :

           Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 106/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificatã si completatã prin Legea nr. 123/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 10/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, care a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 120/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 18 iunie 1998, se completeazã si va avea urmãtorul cuprins:
            "De asemenea, din veniturile provenind din vânzarea timbrului judiciar se vor asigura sumele necesare pentru construirea si cumpãrarea de locuinte de serviciu, pentru efectuarea cheltuielilor de protocol ale Ministerului Justitiei, precum si pentru plata specialistilor si a colaboratorilorexterni, care participã la elaborarea unor proiecte de coduri si a altor acte normative importante pentru activitatea justitiei. Sumele alocate pentru efectuarea actiunilor de protocol se stabilesc, în functie de necesitãti, prin ordin al ministrului justitiei, fãrã a fi aplicabile limitele maxime prevãzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice."

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 10.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1999

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 1 lit. f) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã :

           Articol unic. - Plafonul de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1999 se stabileste la suma de 3.100 milioane dolari S.U.A.
            Se autorizeazã Guvernul si Banca Nationalã a României sã contracteze si sã garanteze în anul 1999 împrumuturi financiare externe în limita sumei prevãzute la alin. 1, în scopul asigurãrii resurselor valutare necesare finantãriiinvestitiilor în cadrul procesului de relansare economicã, aprovizionãrii cu materii prime de bazã de strictã importantã si cresterii rezervelor valutare ale statului.
            Guvernul va informa, semestrial, Parlamentul asupra derulãrii creditelor contractate potrivit alin. 1, conditiilor de contractare, garantiilor acordate si modului de folosire.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 11.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

            În temeiul, prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al prevederilor art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã :

           Art. I. - Articolul 6, litera a), liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 82/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "- credite bancare cu o duratã de rambursare de pânã la 20 de ani, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu si, dupã caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor aferente.
            În acest, scop, Casa de Economii si Consemnatiuni poate acorda credite bancare, cu respectarea prevederilor legale si a normelor interne de creditare.
            Creditele se acordã cu o dobândã egalã cu dobânda la depunerile pe termen de un an, acordatã de Casa de Economii si Consemnatiuni populatiei, la care se adaugã o marjã de 5 puncte procentuale, dobândã care se suportã:
            · 5%, de cãtre beneficiarul creditului;
            · diferenta pânã la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de 5 puncte procentuale, prin transferuri de la bugetul de stat.
            Casa de Economii si Consemnaiiuni nu va percepe nici un comision asupra creditelor acordate.
            Modul de derulare a finantãrii se stabileste prin conventie încheiatã între Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publicã Localã si Casa de Economii si Consemnatiuni, cu avizul Ministerului Finantelor.
            În limita transferurilor de la bugetul de stat, aprobate anual cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, acesta va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni sumele aferente diferentei de dobândã pentru creditele acordate si pentru cele care urmeazã a fi acordate în anul respectiv.
            Casa de Economii si Consemnatiuni va stabili instructiuni corespunzãtoare privind calculul, evidenta si raportarea dobânzii subventionate la creditele acordate, rãspunzând pentru corecta determinare a diferentei de dobândã solicitate ce se suportã din transferuri de la bugetul de stat.
            Pânã la rambursarea integralã a creditului, se instituie ipotecã asupra locuintei. În cazul vânzãrii locuintei, din pretul convenit se asigurã rambursarea integralã a creditului, inclusiv a dobânzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vânzãrii locuintei. Radierea ipotecii se face numai cu dovada achitãrii integrale a creditului bancar acordat si a dobânzilor aferente."
           Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului în colaborare cu Departamentul pentru Administratie Publicã Localã si cu Ministerul Finantelor vor elabora Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si le vor supune aprobãrii Guvernului.
           Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicatã, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
László Borbély
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al art. 1 pct. 2 lit. g) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

           Articol unic. - Alineatul 1 al articolului 3 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:
            "Împotriva hotãrârii se poate depune, în termen de 15 zile de la data comunicãrii acesteia, la organele care au emis hotãrârea, contestatie care se solutioneazã de directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau a municipiului Bucuresti, dupã caz."

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 13.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind unele mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silitã a creantelor la bugetul acestui fond

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantã stabileste unele mãsuri specifice pentru accelerarea încasãrilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice si de simplificare a procedurilor de executare silitã în scopul asigurãrii resurselor la bugetul acestui fond.

CAPITOLUL II
Mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice

            Art. 2. - (1) Persoanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, vor depune, lunar, la reprezentanta Autoritãtii Rutiere Române - A.R.R., pe a cãrei razã teritorialã îsi au sediul, declaratia privind obligatiile de platã la Fondul special al drumurilor publice, pentru luna expiratã. Declaratia se poate depune si la orice oficiu postal, prin scrisoare cu valoare declaratã. În acest caz, data de depunere a declaratiei este data de expeditie a postei.
            (2) Declaratiile prevãzute la alin. (1) se depun pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã sumele la bugetul Fondului special al drumurilor publice. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrãtoare, declaratia se considerã a fi depusã în termen dacã se face în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare termenului de depunere.
            (3) Forma, modelul si continutul declaratiei se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 3. - (1) Persoanelor juridice care efectueazã transporturi auto supuse licentierii si care înregistreazã obligatii de platã restante la Fondul special al drumurilor publice li se suspendã sau nu li se mai acordã licenta, dupã caz, de cãtre Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
            (2) Eliberarea unei licente voi sau utilizare în continuare a licentei vechi se va efectua numai dupã achitarea obligatiilor restante la Fondul special al drumurilor publice, inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente.
            Art. 4. - (1) Regiile autonome, companiile nationale, societãtile nationale si societãtile comerciale, care înregistreazã restante la bugetul Fondului special al drumurilor publice, nu pot acorda premii din fondul de salarii.
            (2) Acordarea de premii din fondul de salarii de cãtre persoanele juridice prevãzute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
            (3) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.

CAPITOLUL Ill
Mãsuri specifice pentru executarea silitã a creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice

            Art. 5. - (1) Constatãrile persoanelor împuternicite de Ministerul Transporturilor sã efectueze controlul privind îndeplinirea obligatiilor de platã la Fondul special al drumurilor publice se consemneazã într-un proces-verbal care va cuprinde datele de identificare a persoanelor juridice, numele reprezentantului legal, individualizarea sumelor datorate, inclusiv majorãrile de întârziere aferente, precum si obligatia de platã a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data înregistrãrii procesului-verbal la registratura contribuabilului.
            (2) Procesul-verbal se semneazã de cãtre organul constatator si de cãtre reprezentantul legal al persoanei juridice controlate.
            (3) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor alin. (1) constituie titlu de creantã si devine titlu executoriu la expirarea termenului de platã stabilit.
            (4) Pe baza titlului executoriu prevãzut la alin. (3) se poate trece la executarea silitã, fãrã nici o altã formalitate.
            (5) Împotriva procesului-verbal de constatare se pot formula obiectiuni si se poate depune contestatie la Ministerul Transporturilor, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii procesului-verbal. Contestatia nu suspendã executarea silitã.
            (6) Contestatia se solutioneazã în termen de 10 zile de la data înregistrãrii acesteia, prin decizie a ministrului transporturilor.
            Art. 6. - (1) Organele de specialitate ale Autoritãtii Rutiere Române - A.R.R., denumite în continuare organe de executare, sunt abilitate sã efectueze procedura de executare silitã pentru creantele Fondului special al drumurilor publice administrat de Ministerul Transporturilor.
            (2) Personalul organelor de executare prevãzute la alin. (1), împuternicit sã efectueze executarea silitã, îndeplineste o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.
            Art. 7. - (1) Urmãrirea si încasarea creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se pot efectua si cu personal angajat de cãtre Autoritatea Rutierã Românâ - A.R.R. prin conventii civile de prestãri de servicii, încheiate în conditiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã.
            (2) Personalul cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei ordonante este împuternicit de cãtre Ministerul Transporturilor pe baza legitimatiilor speciale eliberate în acest scop.
            Art. 8. - (1) Nevirarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice în termenul stabilit potrivit art. 5 constituie contraventie, dacã potrivit legii penale nu constituie infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
            (2) Amenda se aplicã persoanei juridice care datoreazã sumele la Fondul special al drumurilor publice.
            (3) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.
            Art. 9. - (1) Nedepunerea declaratiilor la termenul prevãzut la art. 2 alin. (2), completarea acestora cu date eronate ori folosirea altui model decât cel stabilit prin ordinul ministrului transporturilor constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
            (2) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.
            Art. 10. - (1) La cererea temeinic justificatã a debitorilor, Ministerul Transporturilor poate acorda:
            - amânãri si esalonãri la plata obligatiilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice;
            - amânãri, esalonãri, scutiri sau reduceri de majorãri de întârziere.
            (2) Procedura de acordare a înlesnirilor privind plata sumelor datorate potrivit alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 11. - Dispozitiile din prezenta ordonantã referitoare la contraventii se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silitã a creantelor Fondului special al drumurilor publice, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 13. - În mãsura în care prezenta ordonantã nu dispun altfel, prevederile acesteia se completeazã cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 9 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - Se înfiinteazã Academia Românã de Aviatie prin reorganizarea Centrului de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civilã - Bucuresti, institutie publicã finantatã din venituri extrabugetare, care se desfiinteazã.
            Art. 2. - (1) Academia Românã de Aviatie, denumitã în continuare Academia, este institutie publicã cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Transporturilor, care realizeazã pregãtirea specificã în vederea atestãrii personalului aeronautic civil, precum si pregãtirea periodicã, specializarea si perfectionarea profesionalã a personalului aeronautic în functie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
            (2) Academia poate desfãsura activitãti de cercetare stiintificã pentru necesitãtile proprii sau pentru terti, pe bazã de contract. De asemenea, Academia poate edita, traduce, multiplica, tipãri si comercializa reglementãri tehnice, publicatii si lucrãri proprii, specifice domeniului sãu de activitate, pe bazã de tarife stabilite în conditiile Iegii.
            (3) Academia se finanteazã din venituri extrabugetare si din fonduri alocate de la bugetul de stat.
            (4) Academia are sediul în municipiul Bucuresti, str. Gratioasã nr. 13, sectorul 1.
            Art. 3. - Patrimoniul initial al Academiei se constituie prin preluarea activului si pasivului Centrului de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civilã - Bucuresti, conform datelor din bilantul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 1998.
            Art. 4. - (1) Conducerea Academiei este asiguratã de consiliul de conducere si de directorul general.
            (2) Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane, presedintele consiliului este si directorul general al Academiei.
            (3) Membrii consiliului si presedintele acestuia se numesc si se revocã prin ordin al ministrului transporturilor.
            (4) Durata mandatului membrilor consiliului Academiei este de 4 ani si poate fi prelungit pe durate de câte 4 ani.
            (5) Indemnizatia membrilor consiliului si salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 5. - Academia întocmeste anual buget de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care se aprobã de Ministerul Transporturilor la propunerea consiliului.
            Art. 6. - (1) Finantarea cheltuielilor privind functionarea si dotarea Academiei se asigurã din surse proprii, din Fondul special al aviatiei civile si alte surse.
            (2) Finantarea celorlalte cheltuieli de capital ale Academiei, inclusiv cele de retehnologizare si de achizitionare de material aeronautic, se asigurã din surse proprii, din Fondul special al aviatiei civile si din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, la cap. "transporturi".
            Art. 7. - Prestatiile si serviciile specifice asigurate de cãtre Academie se fac pe bazã de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, la propunerea consiliului.
            Art. 8. - Academia se organizeazã si functioneazã potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat de rninistrul transporturilor.
            Art. 9. - Personalul de instruire al Academiei este asigurat, de regulã, din rândul personalului care exercitã functii de expert, inspector, instructor sau functii superioare acestora, în cadrul unitãtilor cu specific de aviatie - institutii publice, regii autonome sau societãti comerciale - care pot fi detasati, cu acordul lor, pe o perioadã de pânã la 3 ani, în cadrul Academiei.
            Art. 10. - (1) Salarizarea personalului Academiei se stabiteste potrivit reglementãrilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            (2) Personalul de instruire teoreticã si practicã, detasat la Academie, va fi salarizat cu un salariu ce nu poate fi mai mic decât cel avut la unitatea cu care are încheiat contractul individual de muncã.
            (3) Academia poate folosi, în conditiile legii, si cadre didactice universitare, alti specialisti români si strãini, pentru desfãsurarea procesului de instruire si perfectionare profesionalã.
            (4) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, Academia va negocia drepturile salariale prin contractul colectiv de muncã, încheiat potrivii legii.
            Art. 11. - (1) Durata cursurilor de pregãtire specificã pentru aviatia civilã este de 1-3 ani, iar durata cursurilor de perfectionare profesionalã este de maximum un an.
            (2) În fiecare an, ministrul transporturilor, la propunerea consiliului Academiei, aprobã numãrul de cursanti, stabilit în functie de necesitãtile aviatiei civile, pe baza studiilor statistice si a propunerilor agentilor aeronautici.
            (3) Durata cursurilor de pregãtire se propune de cãtre consiliul Academiei, în baza standardelor, cerintelor si recomandãrilor organizatiilor internationale ale aviatiei civile, la care România este parte, privind instruirea personalului aeronautic si se aprobã de ministrul transporturilor.
            Art. 12. - (1) Admiterea în Academie, la cursurile de pregãtire specificã se face prin examen organizat pe baza criteriilor si conditiilor propuse de consiliul Academiei si aprobate de ministrul transporturilor.
            (2) Componenta comisiilor si modul de desfãsurare a examenului de admitere se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul transporturilor, la propunerea consiliului Academiei.
            (3) Admiterea la cursurile de pregãtire periodicã, de specializare si de perfectionare profesionalã se face în baza cererilor agentilor aeronautici sau la solicitarea persoanei interesate, în conditiile îndeplinirii criteriilor stabilite de reglementãrile aeronautice în vigoare.
            Art. 13. - (1) Candidatii admisi la examenul de admitere la cursurile de pregãtire specificã ale Academiei au calitatea de cursanti.
            (2) Cursantii care încheie cu Academia un contract prin care se obligã cã vor lucra cel putin 5 ani în sistemul aviatiei românesti beneficiazã de o bursã acordatã de Ministerul Transporturilor din Fondul special al aviatiei civile, care sã asigure acoperirea tuturor cheltuielilor de instruire teoreticã si practicã.
            (3) Criteriile de acordare a burselor si numãrul acestora vor fi stabilite si aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 14. - (1) Personalul aeronautic admis la cursurile de pregãtire periodicã, de specializare sau de perfectionare profesionalã are calitatea de auditori si beneficiazã de drepturile avute în functiile detinute la agentii aeronautici, potrivit contractului individual de muncã si contractulul colectiv de muncã.
            (2) Cheltuielile pentru instruirea teoreticã si practicã a personalului aeronautic la cursurile de pregãtire periodicã, de specializare sau de perfectionare profesionalã se suportã de cãtre agentii aeronautici care au solicitat instruirea acestora sau de cãtre persoanele fizice, dacã instruirea se face la cererea lor.
            Art. 15. - (1) Tarifele de instruire se aprobã de ministrul transporturilor, la propunerea consiliului Academiei, pe baza calculatiei de cheltuieli curente si de capital, dupã caz, necesare executãrii fiecãrui program de instruire.
            (2) Cheltuielile pentru instruirea cursantilor strãini sesuportã de cãtre acestia sau de institutiile, organizatiile ori agentii economici strãini sau români, interesati.
            Art. 16. - (1) Instruirea în Academie are ca obiectiv pregãtirea specificã si perfectionarea profesionalã a personalului aeronautic din aviatia civilã, în scopul asigurãrii resurselor umane necesare pentru furnizarea serviciilor de transport aerian si de navigatie aerianã, conform standardelor si practicilor recomandate de Organizatia Internationalã a Aviatiei Civile si adaptate la cerintele din spatiul Uniunii Europene.
            (2) În perioada cursurilor de instruire, cursantii vor desfãsura stagii de practicã în cadrul Academiei si al agentilor aeronautici, potrivit contractelor încheiate de Academie cu acestia.
            Art. 17. - (1) La absolvirea cursurilor de pregãtire specificã, de pregãtire periodicã si de specializare, cursantii vor sustine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfectionare vor prezenta si vor sustine o lucrare de absolvire.
            (2) Probele teoretice si practice, criteriile de apreciere pentru examenul de absolvire se stabilesc de cãtre consiliul Academiei pe baza reglementãrilor aeronautice.
            (3) Tematica lucrãrii de absolvire a cursurilor de pertectionare profesionalã se stabileste de cãtre consiliul Academiei, la propunerea agentilor aeronautici care au desemnat cursantii respectivi.
            Art. 18. - (1) Absolventilor Academiei li se elibereazã un atestat, în conformitate cu modelul aprobat de ministrul transporturilor.
            (2) Absolventii Academiei au dreptul sã exercite functii de personal aeronautic civil numai dupã obtinerea unei licente corespunzãtoare, în conformitate cu reglementãrile aeronautice în vigoare.
            Art. 19. - (1) Personalul preluat la înfiintarea Academiei de la Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civilã - Bucuresti se considerã transferat si îsi pãstreazã salariile avute pânã la negocierea acestora, conform reglementãrilor în vigoare.
            (2) Criteriile de selectionare a personalului care urmeazã sã fie transferat vor tine seama, în mod prioritar, de competenta si nivelul de calificare profesionalã, de vechimea în activitatea aeronauticã si de natura posturilor necesare realizãrii programelor de instruire specifice personalului aeronautic civil.
            Art. 20. - Academia nu face parte din sistemul national de învãtãmânt si educatie si nu este supusã dispozitiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor.
            Art. 21. - Punctul 31 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, va avea urmãtorul cuprins:
            "31. academia românã de aviatie extrabugetarã bucuresti"
            Art. 22. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã orice dispozitie contrarã.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.
Nr. 15.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind aprobarea formularelor specifice cu regim special utilizate în comercializarea alcoolului, bãuturilor alcoolice, produselor din tutun si a sortimentelor de cafea

            Ministrul finantelor,
            în baza atributiilor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. I pct. 2, 3, 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, precum si prevederile art. 1 alin. (4) si (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã si contabilã si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - (1) Pentru toate livrãrile de alcool efectuate de cãtre agentii economici producãtori interni si importatori se vor utiliza în mod obligatoriu:

- Facturã fiscalã Cod ALCOOL 14-4-10/A
[anexa nr. 1 a)-f)]*)
- Aviz de însotire a mãrfii Cod ALCOOL 14-3-6/A
[anexa nr. 2 a)-f)]*)

            (2) Pentru toate livrãrile de bãuturi alcoolice efectuate de cãtre agentii economici producãtori interni, agenti comerciali si de marketing ai producãtorului, distribuitori, importatori si comercianti în sistem angro se vor utiliza în mod obligatoriu:

- Facturã fiscalã Cod BÃUTURI ALCOOLICE 14-4-10/A
[anexa nr. 3 a)-p)]*)
- Aviz de însotire a mãrfii Cod BÃUTURI ALCOOLICE 14-3-6/A
[anexa nr. 4 a)-p)]*)

            (3) Pentru toate livrãrile de produse din tutun efectuate de cãtre agentii economici producãtori interni, agenti comerciali si de marketing ai producãtorului, distribuitori, importatori si comercianti în sistem angro se vor utiliza în mod obligatoriu:

- Facturã fiscalã Cod PRODUSE DIN TUTUN 14-4-10/A
[anexa nr. 5 a)-p)]*)
- Aviz de însotire a mãrfii Cod PRODUSE DIN TUTUN 14-3-6/A
[anexa nr. 6 a)-p)]*)

            (4) Pentru toate livrãrile de cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, efectuate de cãtre agentii economici producãtori interni, agenti comerciali si de marketing ai producãtorului, distribuitori, importatori si comercianti în sistem angro, se vor utiliza în mod obligatoriu:

- Facturã fiscalã Cod CAFEA 14-4-10/A
[anexa nr. 7 a)-p)]*)
- Aviz de însotire a mãrfii Cod CAFEA 14-3-6/A
[anexa nr. 8 a)-p)]*)

            (5) Pentru transferul produselor supuse autorizãrii dintr-un depozit al societãtii comerciale într-un alt depozit al acesteia, fãrã a schimba dreptul de proprietate asupra mãrfii, se vor utiliza în mod obligatoriu:
            a) în cazul alcoolului:

Aviz de însotire a mãrfii Cod TR-ALCOOL
14-3-6/A (anexa nr. 9)

            b) în cazul bãuturilor alcoolice:

Aviz de însotire a mãrfii Cod TR-BÃUTURI
14-3-6/A (anexa nr. 10)

            c) în cazul produselor din tutun:

Aviz de însotire a mãrfii Cod TR-TUTUN 14-3-6/A
(anexa nr. 11)

            d) în cazul cafelei, cafelei cu înlocuitori si cafelei solubile, inclusiv amestecurilor cu cafea solubilã:

Aviz de însotire a mãrfii Cod TR-CAFEA 14-3-6/A
(anexa nr. 12)

            Art. 2. - (1) Pe diagonala fiecãrui document prevãzut la art. 1 se vor inscriptiona, dupã caz, cuvintele: "alcool", "Bãuturi alcoolice", "Produse din tutun", "Cafea", "Alcool Transfer", "Bãuturi alcoolice - Transfer", "Produse din tutun - Transfer", "Cafea - Transfer".
            (2) Pe fiecare facturã fiscalã si aviz de însotire a mãrfii se vor înscrie calitatea agentilor economici, atât a furnizorului, cât si a cumpãrãtorului, respectiv de producãtor, agent comercial si de marketing al producãtorului, distribuitor, importator, comerciant angro sau en détail, spitale, farmacii, utilizatori în scop tehnologic, altii decât producãtorii de bãuturi alcoolice, numãrul si data autorizatiei, precum si textul "Furnizorul si cumpãrãtorul cunosc prevederile legale privind urmãrile neînregistrãrii contractului".
            Art. 3. - În cazul agentilor economici producãtori interni de alcool, facturile fiscale si avizele de însotire a mãrfii vor fi imprimate în patru exemplare, exemplarul patru rãmânândla supraveghetorul fiscal, si vor avea, de asemenea, un spatiu destinat semnãturii supraveghetorului fiscal.
            Art. 4. - (1) Necesarul de documente speciale se stabileste de cãtre fiecare agent economic autorizat în parte, care va transmite comenzi ferme directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997.
            (2) La depunerea comenzilor, agentii economici autorizati vor prezenta copie de pe ordinul de platã vizat de bancã, prin care justificã achitarea în contul Regiei Autonome "imprimeria nationalã" a contravalorii cantitãtii de documente solicitate.
            (3) Notele de comandã ale agentilor economici aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, însotite de copii de pe ordinele de platã vizate de bancã, vor fi centralizate si înaintate sãptãmânal la Regia Autonomã "imprimeria nationalã".
            (4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã" directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, în baza comenzilor acestora, cu aviz de însotire a mãrfii pe care se mentioneazã "nu se factureazã".
            (5) Documentele cu regim special vor fi distribuite direct agentilor economici de cãtre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, în baza comenzilor acestora. Distribuirea documentelor speciale se va face cu aviz de însotire a mãrfii, pe care se vor înscrie în mod obligatoriu tipul si codul documentelor eliberate, cantitatea, plaja de serii si numere, precum si mentiunea "nu se factureazã".
            (6) Sãptãmânal, o datã cu transmiterea comenzilor cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã", directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite si copii de pe avizele de însotire a mãrfii cu care s-au eliberat documentele speciale, pentru ca regia sã emitã facturi cãtre agentii economici si sã actualizeze baza de date cu evidenta distributiei documentelor speciale.
            (7) Agentii economici care au obtinut aprobare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã si contabilã si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru a folosi formularele specifice cu regim special, pot solicita Regiei Autonome "imprimeria nationalã", în baza unor comenzi ferme aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997, tipãrirea modelului aprobat în conditiile prevãzute la art. 1. În aceastã situatie documentele fiscale speciale vor fi distribuite agentilor economici direct de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã". La codul formularelor prevãzute la art. 1 se va adãuga codul primit cu ocazia aprobãrii modelului respectiv prin ordin al ministrului finantelor.
            (8) Documentele fiscale speciale prevãzute la art. 1 si comandate la Regia Autonomã "imprimeria nationalã" pânã la data prezentului ordin vor fi Iivrate direct agentilor economici.
            Art. 5. - Se aprobã sistemul unitar de înseriere si numerotare a formularelor cu regim special, dupã cum urmeazã:

            - primele douã cãsute reprezintã indicativul categoriei de produse supuse autorizãrii, si anume: AL pentru alcool, BA pentru bãuturi alcoolice, TU pentru produse din tutun, CF pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã;
            - urmãtoarele cinci cãsute reprezintã seria de identificare a transei de formulare comandate;
            - urmãtoarele sapte cãsute reprezintã numãrul formularului.
            Art. 6. - Toate formularele vor purta, în josul paginii, mentiunea referitoare la actul normativ prin care au fost aprobate (Ordinul ministrului finantelor nr. .../....).
            Art. 7. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si Regia Autonomã "imprimeria nationalã" vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 8. - Prezentul ordin, care va intra în vigoare la data de 1 februarie 1999, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului finantelor nr. 2.689/1998.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 ianuarie 1999.
Nr. 55. 


*) Anexele se publicã ulterior.