MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 35      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 28 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           23. - Lege pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã

           33. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã

           27. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

           38. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

           28. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

           39. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

           29. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

           40. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunerea declaratiilor de impozite si taxe

           30. - Lege pentru sprijinirea exporturilor

           41. - Decret privind promulgarea Legii pentru sprijinirea exporturilor

           31. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Conventia internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, adoptatã de Conferinta internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, organizatã de Organizatia Maritimã Internationalã la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979

           42. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Conventia internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare,
adoptatã de Conferinta internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare organizatã de      Organizatia Maritimã Internationalã la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979

           32. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

           43. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 164 din 24 noiembrie 1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal

           Decizia nr. 171 din 10 decembrie 1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

           Decizia nr. 173 din 10 decembrie 1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

           Decizia nr. 184 din 17 decembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. 2 din Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugãresti

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 4/1953, publicatã în Buletinul Oficial nr. 1 din 4 ianuarie 1954, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Dupã articolul 13 se introduce articolul 131, cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 131. - În aceeasi zi cu primirea declaratiei de cãsãtorie, ofiterul de stare civilã va dispune publicarea acesteia, prin afisarea în extras, într-un loc special amenajat, la sediul primãriei unde urmeazã sã se încheie cãsãtoria.
            Extrasul din declaratia de cãsãtorie va cuprinde, în mod obligatoriu: data afisãrii, datele de stare civilã ale viitorilor soti, precum si înstiintarea cã orice persoanã poate face opunere la cãsãtorie, în termen de 10 zile de la data afisãrii."
           2. Articolul 16 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Cãsãtoria se încheie prin consimtãmântul viitorilor soti. Acestia sunt obligati sã fie prezenti împreunã, însotiti de doi martori, la sediul primãriei, pentru a-si da consimtãmântul personal si în mod public în fata ofiterului de stare civilã."
            3. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - Ofiterul de stare civilã, luând consimtãmântul viitorilor soti, va întocmi, de îndatã, în registrul actelor de stare civilã, actul de cãsãtorie, care se semneazã de cãtre soti, de cei doi martori, si de cãtre ofiterul de stare civilã."
           4. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - Este nulã cãsãtoria încheiatã cu încãlcarea dispozitiilor prevãzute la art. 4, 5, 6, 7 lit.  a), art. 9, 131 si 16."
           Art. II. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Dupã articolul 28 se introduce articolul 281, cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 281. - Prin grija ofiterului de stare civilã, declaratia de cãsãtorie va fi publicatã, prin afisarea în extras, în ziua în care a fost primitã, la locul special amenajat la sediul primãriei unde se va încheia cãsãtoria."
           2. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - (1) La încheierea cãsãtoriei, ofiterul de stare civilã ia consimtãmântul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, în prezenta a doi martori, dupã care îi declarã cãsãtoriti, le citeste dispozitiile din Codul familiei, privind drepturile si obligatiile sotilor, si întocmeste, de îndatã, actul de cãsãtorie.
            (2) Actul de cãsãtorie se semneazã de cãtre soti, cu numele de familie pe care au convenit sã îl poarte în timpul cãsãtoriei, de cei doi martori si de cãtre ofiterul de stare civilã."
           3. La articolul 6 alineatul (1) se introduce litera r), cu urmãtorul cuprins:
            "r) nerespectarea de cãtre ofiterul de stare civilã a dispozitiilor prevãzute la art. 281 si 31."
           4. Articolul 62 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Contraventiile prevãzute la lit. a)-c) se sanctioneazã cu amendã de la 30.000 lei la 60.000 lei, iar cele de la lit. d)-r), cu amendã de la 40.000 lei la 80.000 lei."
           5. Anexa nr. 1 B la prezenta lege se modificã în mod corespunzãtor.
           Art. III. - Ministerul de Interne si Departamentul pentru Administratie Publicã Localã vor lua mãsurile necesare pentru modificarea corespunzãtoare a formularului actului de cãsãtorie si pentru completarea metodologiei de aplicare a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã.
           Art. IV. - Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 23.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 19 ianuarie 1999.
Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, emisã în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Articolul 3 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) La stabilirea grilei de salarizare a personalului se va urmãri asigurarea cel putin a unui nivel minim, corespunzãtor salariilor oferite pentru activitãti similare de institutiile finantate din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupã caz."
           2. Articolul 6 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 4 si 5 constituie contraventie si atrage sanctionarea persoanelor vinovate cu amendã contraventionalã de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, concomitent cu recuperarea sumelor prevãzute la art. 5. Guvernul va actualiza anual nivelul amenzii în functie de rata inflatiei din anul precedent."
           3. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia, pe care le vor supune aprobãrii Guvernului."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUl,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 27.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 38.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 50 din 7 august 1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie, emisã în temeiul art. 1 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 11 august 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
            "Ordonantã privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, acordatã producãtorilor agricoli prin societãtile comerciale de morãrit si/sau de panificatie"
           2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - În vederea stimulãrii cumpãrãrii grâului din productia internã a anului 1998 se acordã plata unei prime de 200 lei/kg producãtorilor agricoli pentru cantitatea de 1.500 mii tone de grâu de panificatie STAS."
           3. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Prima prevãzutã la art. 1 se acordã agentilor economici de morãrit si/sau de panificatie, societãtilor comerciale «Comcereal» - S.A., «Cerealcom» - S.A., «Romcereal» - S.A., Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. si altor agenti economici care cumpãrã grâu de panificatie din recolta anului 1998 destinat productiei de fãinã pentru consumul intern si care plãtesc la cumpãrarea grâului cel putin 1.000 lei/kg grâu STAS, din care 200 lei reprezintã prima prevãzutã la art. 1."
           4. La articolul 2, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4), cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Primesc prima de 200 lei/kg si producãtorii agricoli care fac dovada cã au livrat grâu pentru panificatie din recolta anului 1998 pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante. Prima se achitã direct producãtorilor agricoli prin directiile generale pentru agriculturã si alimentatie, pe baza documentelor justificative privind livrarea grâului.
            (4) Prima se achitã producãtorilor agricoli de cãtre societãtile comerciale de morãrit si/sau de panificatie la cumpãrarea grâului. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va deconta, în termen de 15 zile lucrãtoare, la solicitãrile societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie, prima achitatã producãtorilor agricoli în conditiile prevãzute la art. 1."
           5. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Grâul de panificatie pentru care se acordã prima de 200 lei/kg STAS se cumpãrã de la producãtorii agricoli individuali, asociatiile agricole individuale, asociatiile agricole fãrã personalitate juridicã prevãzute în Legea nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere în agriculturã, de la arendasi, de la societãtile agricole cu personalitate juridicã, societãtile comerciale agricole cu capital privat, societãtile comerciale agricole cu capital majoritar sau integral de stat, institutele si statiunile de cercetare si didactice, societãtile comerciale care furnizeazã îngrasãminte chimice si pesticide producãtorilor agricoli cu plata în grâu si de la societãtile comerciale prestatoare de servicii în agriculturã cu plata prestatiilor în grâu."
           6. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Plata primei prevãzute la art. 1 se face din bugetul pe anul 1998 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin directiile generale pentru agriculturã si alimentatie judetene, în limita cantitãtii prevãzute la art. 1, pentru cantitatea de grâu de panificatie cumpãratã de la data de 1 iulie 1998 pânã la data de 31 decembrie 1998."

               Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

           În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 39.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 78 din 25 august 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, emisã în temeiul art. 1 pct. 4 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 29.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 40.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru sprijinirea exporturilor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Impozitul pe profit se reduce cu 50%, în cazul contribuabililor care încaseazã venituri din exportul de bunuri si servicii, precum si din prestãri de servicii internationale, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.
            Art. 2. - (1) Anual, prin legea de aprobare a bugetului de stat, vor fi prevãzute sume pentru bonificarea tuturor dobânzilor aferente creditelor contractate de cãtre agentii economici pentru export.
            (2) Guvernul va initia si va finanta actiuni de promovare a exporturilor, prin organizarea de târguri si expozitii, simpozioane si conferinte.
            (3) Sumele necesare finantãrii actiunilor prevãzute la alin. (2) vor fi evidentiate distinct în bugetul de stat si nu vor fi mai mici de 0,1% din volumul în valutã al exportului realizat în anul anterior.
            Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogã.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 30.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru sprijinirea exporturilor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru sprijinirea exporturilor si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999
Nr. 41.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Conventia internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, adoptatã de Conferinta internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, organizatã de Organizatia Maritimã Internationalã la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 115 din 27 august 1998 pentru aderarea României la Conventia internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, adoptatã de Conferinta internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, organizatã de Organizatia Maritimã Internationalã la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979, emisã în temeiul art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 29 august 1998, cu urmãtoarea modificare:
           Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
            "Ordonantã pentru aderarea României la Conventia internationalã (S.A.R.) din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, adoptatã la Hamburg la 27 aprilie 1979 în cadrul Conferintei internationale privind cãutarea si salvarea pe mare (Hamburg, 9 - 27 aprilie 1979)"

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 31.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Conventia internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, adoptatã de Conferinta internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, organizatã de Organizatia Maritimã Internationalã la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Conventia internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, adoptatã de Conferinta internationalã din 1979 privind cãutarea si salvarea pe mare, organizatã de Organizatia Maritimã Internationalã la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 42.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1997
privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonantã de urgentã a Guvernului nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 noiembrie 1997, cu urmãtoarele modificãri:
           1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Se aprobã preluarea de cãtre stat la datoria publicã internã, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, a creditelor în valutã, acordate de cãtre Banca Românã de Comert Exterior - S.A. fostei Companii Române de Petrol, si a dobânzilor aferente existente în cont la data de 30 iunie 1997."
           2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Împrumutul prevãzut la art. 2 este destinat Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. si se contracteazã prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadã de 5 ani."
           3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - Creditele în valutã, acordate de Banca Românã de Comert Exterior - S.A. Companiei Române de Petrol, si dobânzile aferente, existente în sold la data de 30 iunie 1997, vor fi regularizate în limita sumei de 4.500 miliarde lei si înlocuite în bilantul Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. cu titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor."
           4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - Creditele în valutã, acordate Companiei Române de Petrol pe baza conventiei încheiate între cele douã pãrti, si dobânzile aferente vor fi înregistrate de Banca Românã de Comert Exterior - S.A. în conturi în afara bilantului si vor fi urmãrite în continuare de aceasta."
           5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 7. - societatea nationalã a petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, precum si rafinãriile mentionate în anexa la prezenta ordonantã de urgentã au obligatia sã încheie conventii de rambursare a creditelor în valutã, acordate de Banca Românã de Comert Exterior - S.A., si a dobânzilor aferente.
            Sumele în lei ce se vor rambursa de Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti si de rafinãrii Bãncii Române de Comert Exterior - S.A., reprezentând contravaloarea creditelor în valutã si a dobânzilor aferente, se vor vira de cãtre aceasta din urmã, la cursul valutar de la data efectuãrii plãtii, într-un cont special la trezoreria statului, si vor fi utilizate pentru serviciul datoriei publice."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 32.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã:

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 43.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 164
din 24 noiembrie 1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Ioan Griga - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Legii nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal, ridicata de Serban Cristian George in Dosarul nr. 5.876/1997 al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 17 noiembrie 1998, in prezenta autorului exceptiei, lipsind Manolescu Bogdan Nicolae, Cioaca Liviu, Manolescu Viorica, Manolescu Dumitru si Consiliul Local al Sectorului 6 Bucuresti, pentru care procedura de citare a fost legal indeplinita, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 24 noiembrie 1998.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, prin Incheierea din 15 mai 1998, pronuntata in Dosarul nr. 5.876/1997, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal, ridicata de inculpatul Serban Cristian George.
            In sustinerea exceptiei se afirma ca Legea nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal este neconstitutionala, deoarece, desi agraveaza pedepsele pentru unele infractiuni, intre care si aceea imputata inculpatului, a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei si nu la o data ulterioara publicarii, ceea ce ar fi permis inculpatului sa ia cunostinta de agravarea pedepsei si de alte consecinte penale, prevazute in noua lege. In felul acesta, sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, Legea nr. 140/1996 contravine prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie referitoare la caracterul de stat de drept al Romaniei, ale art. 23 referitoare la libertatea individuala si ale art. 31 privitoare la dreptul la informatie.
            In fapt, in sarcina inculpatului s-a retinut ca, in ziua de 18 noiembrie 1996, acesta a savarsit o infractiune de furt calificat, prevazuta la art. 209 din Codul penal. Anterior acestei date, si anume la 14 noiembrie 1996, adica la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, a intrat in vigoare, conform art. 78 din Constitutie, Legea nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal. Noua lege a sporit pedeapsa pentru infractiunea de furt calificat de la 1 la 5 ani la 3 la 15 ani inchisoare, iar ca urmare a acestei agravari a fost exclusa posibilitatea ca, pentru aceasta infractiune, executarea pedepsei sa poata fi suspendata conditionat sau suspendata sub supraveghere ori sa fie executata la locul de munca.
            Autorul exceptiei considera inadmisibil ca, in conditiile unui stat de drept, o lege care agraveaza sistemul sanctionator prevazut de Codul penal sa intre in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, fara a se acorda un minim interval de timp pentru ca destinatarii legii sa o poata cunoaste.
Exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate, instanta arata ca aceasta este neintemeiata, avand in vedere prevederile art. 78 din Constitutie.
            In temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere al Guvernului se arata ca exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 140/1996 este neintemeiata, deoarece legea nu contravine in nici un fel prevederilor constitutionale. Faptul ca Legea nr. 140/1996, se sustine in continuare, a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei si nu la o data ulterioara "nu-i imprima caracter neconstitutional, chiar daca intrarea in vigoare la o data ulterioara publicarii acesteia ar fi fost indicata", pentru a da posibilitatea celor carora li se adreseaza sa ia cunostinta de continutul ei, mai ales de dispozitiile prin care s-au agravat pedepsele. Legea nr. 140/1996 nu poate fi considerata neconstitutionala si datorita considerentului ca stabilirea datei publicarii oricarei legi intra in atributiile exclusive ale legiuitorului, singurul in masura sa aprecieze asupra datei cand o lege urmeaza sa intre in vigoare.
            Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului si ale autorului exceptiei, precum si dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            Potrivit prevederilor art. 78 din Constitutie, "Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la data publicarii sau la data prevazuta in textul ei". Este atributul exclusiv al Parlamentului sa prevada in textul legii o data la care aceasta urmeaza sa intre in vigoare dupa publicarea ei. In cazul in care legea nu cuprinde un termen pentru intrarea ei in vigoare, asa cum este si cazul Legii nr. 140 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea si completarea Codului penal, data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, adica 14 noiembrie 1996, reprezinta data de la care ea devine obligatorie pentru toti cei carora li se adreseaza. Aceasta optiune a legiuitorului nu poate fi neconstitutionala, de vreme ce ea rezulta din norma constitutionala.
            Faptul ca, in alte legi pe care le-a adoptat, Parlamentul a prevazut o data pentru intrarea lor in vigoare nu poate fi considerat un argument in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, ci, dimpotriva, apare ca expresie a dreptului suveran de optiune al Parlamentului.
            Imprejurarea ca Legea nr. 140/1996 este o lege penala care a agravat pedepsele pentru anumite infractiuni nu constituie un argument pentru intrarea ei in vigoare la o data ulterioara publicarii, cata vreme Parlamentul nu si-a exprimat optiunea in acest sens. Legile penale, indiferent daca instituie incriminari noi sau daca agraveaza pedepsele pentru incriminari existente, cum este cazul in speta, nu pot fi supuse unui regim special cat priveste intrarea lor in vigoare. De aceea invocarea de catre autorul exceptiei a dispozitiilor art. 1, 23 sau 31 din Constitutie, care ar fi incalcate prin intrarea in vigoare, de la data publicarii ei, a Legii nr. 140/1996, nu are suport real.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal, ridicata de Serban Cristian George in Dosarul nr. 5.876/1997 al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 24 noiembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 171
din 10 decembrie 1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ridicata de Sisu Virgil, recurent-reclamant in Dosarul nr. 75/1998 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 24 noiembrie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 10 decembrie 1998.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 15 mai 1998, pronuntata in Dosarul nr. 75/1998, Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, invocata de recurentul-reclamant Sisu Virgil.
            In motivarea exceptiei se sustine ca textul atacat "este neconstitutional in masura in care se interpreteaza ca judecatorul care a promovat examenul de admitere in magistratura trebuie sa sustina si un examen de primire in profesia de avocat, atunci cand doreste sa exercite aceasta profesie", prin incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 16 alin. (1), ale art. 20, 49, 51 si 125, precum si a principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.
            Exprimandu-si opinia, instanta suprema considera exceptia nefondata, deoarece "nu se incalca nici un text constitutional, nici vreun principiu de protectie profesionala consacrat constitutional".
            In temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            Guvernul, in punctul sau de vedere, arata ca "exceptia de neconstitutionalitate invocata apare neintemeiata", deoarece "propunerea de a se interpreta textul art. 14 alin. 2 lit. c) in sensul ca are in vedere echivalarea examenelor, si nu scutirea de examen, este de natura sa adauge la lege si la insesi aspectele avute in vedere de legiuitor in momentul adoptarii Legii nr. 51/1995, cand s-a prevazut posibilitatea primirii in profesia de avocat, cu scutire de examen, a magistratilor cu vechime mai mare de 4 ani, indiferent daca au fost primiti in magistratura pe baza de examen sau nu".
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, notele, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizata.
            Art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 are urmatorul continut:
            "Poate fi primit in profesie cu scutire de examen:
            c) cel care inainte de solicitarea inscrierii in profesia de avocat a fost judecator, procuror sau notar timp de cel putin 4 ani".
            In legatura cu constitutionalitatea acestui text, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995. In aceasta decizie s-a considerat ca dispozitiile atacate nu incalca principiul constitutional al nediscriminarii, intrucat nu se regasesc criteriile nediscriminarii stabilite in art. 4 alin. (2) din Constitutie.
            In speta, autorul exceptiei solicita Curtii sa realizeze o interpretare a textului legal si sa constate neconstitutionalitatea textului invocat, "in masura in care se intelege ca judecatorul care a promovat examenul de admitere in magistratura, trebuie sa mai sustina si examen de primire in profesia de avocat".
            In legatura cu aceasta solicitare, este necesar sa se aiba in vedere art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit caruia "In exercitarea controlului, Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra problemelor de drept, fara a putea modifica sau completa prevederea legala supusa controlului. De asemenea, Curtea Constitutionala nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei".
            Interpretarea sistematica a art. 14 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995 conduce la concluzia ca vointa legiuitorului a fost aceea de a reglementa primirea in profesie pe baza unui examen, conditie fireasca, avand in vedere importanta activitatii si scopul optimei sale indepliniri, iar, in anumite conditii, scutirea de examen, potrivit legii.
            Asa cum a decis Curtea Constitutionala in Decizia nr. 635 din 10 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 2 aprilie 1998, "Faptul ca, pentru exercitarea unei profesii, fie ea si liberala, se instituie obligativitatea promovarii unui examen nu implica, sub nici o forma, afectarea liberei dezvoltari a personalitatii umane, ca principiu constitutional inscris in art. 1 alin. (3) din Constitutie". Sustinerea si promovarea unor examene de admitere sunt cunoscute in multe profesii, nefiind o inovatie a textului criticat de catre autorul exceptiei.
            Solicitarea autorului exceptiei de a se interpreta prevederile art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995, in sensul echivalarii examenului sustinut pentru ocuparea altei functii juridice, priveste, in realitate, o omisiune legislativa, care insa nu poate fi rezolvata de Curtea Constitutionala, deoarece aceasta nu se poate substitui legiuitorului pozitiv.
            In sfarsit, in legatura cu incalcarea principiului egalitatii in drepturi, prevazut la art. 16 alin. (1) din Constitutie, este de retinut ca, prin dispozitiile atacate, legea nu introduce un privilegiu in favoarea unei categorii sociale, dezavantajand pe alta.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ridicata de Sisu Virgil in Dosarul nr. 75/1998 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 10 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
Lucian Mihai

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 173
din 10 decembrie 1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 105/1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate
si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, ridicata de Societatea Comerciala "bodur" - S.R.L. din Tulcea, petenta in Dosarul nr. 3.800/1998 al Judecatoriei Tulcea.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 24 noiembrie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 10 decembrie 1998.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Judecatoria Tulcea, prin Incheierea din 7 septembrie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 3.800/1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 105/1997, ridicata de Societatea Comerciala "bodur" - S.R.L. din Tulcea intr-o cauza care are ca obiect contestatia formulata de petenta impotriva procesului-verbal de contraventie seria B nr. 0082160 din 27 mai 1998, intocmit de Garda Financiara Tulcea.
            In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate incalca prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 49 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si ale art. 125 alin. (2) care interzice infiintarea de instante extraordinare.
            Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca "art. 1 si art. 2 din Legea nr. 105/1997 sunt constitutionale".
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul sau de vedere Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate invocata de Societatea Comerciala "bodur" - S.R.L. din Tulcea este neintemeiata, deoarece petenta, nemultumita de decizia Ministerului Finantelor, "are deschisa calea actiunii la instanta judecatoreasca si a recursului la Curtea Suprema de Justitie, asa cum prevede art. 9 din Legea nr. 105/1997".
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, notele scrise, depuse de autoarea exceptiei, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile Garzii Financiare Tulcea, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizata.
            Dispozitiile legale criticate prevad o cale administrativa prealabila de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor, considerate cai administrative de atac, formulate impotriva masurilor dispuse prin actele organelor cu atributii de control sau de impunere ale Ministerului Finantelor.
            Aceasta procedura administrativ-jurisdictionala nu poate fi considerata o incalcare a principiului accesului liber la justitie si nici o restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, deoarece, pe de o parte, obiectiunile, contestatiile sau plangerile formulate impotriva contraventiilor si actelor de control financiar sunt solutionate prin hotarare motivata de seful organului care a incheiat procesul-verbal sau actul de control respectiv, iar pe de alta parte, impotriva acestei hotarari petentul nemultumit poate formula contestatie care se solutioneaza prin emiterea unei dispozitii de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Impotriva acestei dispozitii se poate formula plangere la Ministerul Finantelor, iar impotriva deciziei Ministerului Finantelor este deschisa calea actiunii in justitie, conform art. 9 din Legea nr. 105/1997.
            Textele atacate, reglementand o modalitate procedurala prealabila actiunii la instantele judecatoresti, nu contravin art. 125 alin. (2) din Constitutie, intrucat nu se constituie o instanta extraordinara in intelesul acestor prevederi constitutionale.
            De altfel, Curtea Constitutionala, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, referitor la legitimitatea constitutionala a procedurilor administrativ-jurisdictionale, a statuat, pe de o parte, ca acestea constituie o masura de protectie care nu poate, in nici un mod, limita accesul la justitie, iar pe de alta parte, ca "existenta unor organe de jurisdictie nu poate sa duca la inlaturarea interventiei instantelor judecatoresti, in conditiile legii". Ca urmare, este exclusa posibilitatea ca un organ al administratiei publice, chiar cu caracter jurisdictional, sa se substituie instantei judecatoresti, astfel ca partilor nu li se poate limita exercitarea unui drept consfintit de Constitutie.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, ridicata de Societatea Comerciala "bodur" - S.R.L. din Tulcea in Dosarul nr. 3.800/1998 al Judecatoriei Tulcea.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 10 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 184
din 17 decembrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. 2 din Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. 2 din Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, ridicata de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat - Mehedinti in Dosarul nr. 57/1998 al Judecatoriei Orsova.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 15 decembrie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 17 decembrie 1998.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 23 martie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 57/1998, Judecatoria Orsova a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. 2 din Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, ridicata de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat - Mehedinti, parata intr-o cauza civila ce are ca obiect anularea procesului-verbal de licitatie nr. 6.377 din 13 noiembrie 1997 privind imobilul proprietatea sa, situat in Orsova, Str. Cernei nr. 33, bl. N1, parter, adjudecat de Societatea Comerciala "com-rola" - S.R.L. din Orsova.
            In motivarea exceptiei se sustine ca art. 21 alin. 2 din Decretul-lege nr. 66/1990 incalca art. 41 alin. (2) din Constitutie, care prevede ca "Proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular".
            Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca "exceptia invocata este intemeiata", deoarece "bunurile proprietatea organizatiilor cooperatiste mestesugaresti nu pot avea un regim juridic preferential privind executarea silita".
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere comunicat de presedintele Camerei Deputatilor se apreciaza ca "dispozitiile art. 21 alin. 2 si 3 si ale art. 22 din Decretul-lege nr. 66/1990 au fost abrogate prin efectul art. 150 alin. (1) din Constitutie".
            Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este intemeiata, intrucat dispozitia legala atacata "nu se justifica nici in ceea ce priveste natura bunurilor, proprietatea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, nici in ceea ce priveste titularul de drept".
            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte asupra exceptiei invocate, deoarece, chiar daca dispozitiile legale atacate sunt preconstitutionale, pe baza lor s-au nascut raporturi juridice dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991.
            Potrivit art. 21 alin. 2 din Decretul-lege nr. 66/1990, bunurile mobile si imobile, mijloace fixe, proprietatea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, nu pot fi urmarite de creditorii organizatiilor cooperatiste si de creditorii personali ai membrilor cooperatori. Proprietatea organizatiilor mestesugaresti asupra bunurilor din patrimoniul lor este o proprietate privata, supusa regimului constitutional al proprietatii consacrat de art. 135 din Constitutie. Organizatiile cooperatiei mestesugaresti sunt persoane juridice de drept privat, ale caror bunuri mobile si imobile sunt supuse regimului juridic de drept comun referitor la exercitarea dreptului de proprietate privata.
            Deoarece prin dispozitiile art. 21 alin. 2 teza intai din Decretul-lege nr. 66/1990 s-a consacrat insesizabilitatea bunurilor aflate in proprietatea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti fata de creditorii lor, creandu-li-se astfel o situatie de favoare, se incalca art. 41 alin. (2) din Constitutie, conform caruia "Proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular", astfel ca acest text al legii este abrogat in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie.
            In legatura cu insesizabilitatea bunurilor apartinand organizatiilor cooperatiei mestesugaresti fata de creditorii personali ai membrilor cooperatori, se poate retine ca art. 21 alin. 2 teza a doua din Decretul-lege nr. 66/1990 este constitutional si in deplin acord cu prevederile legii civile; membrii cooperatori raspund, intr-adevar, pentru obligatiile pe care le-au contractat in nume propriu, numai cu bunurile din patrimoniul lor, fara a-l angaja pe cel al organizatiei cooperatiste din care fac parte.
            In fine, cat priveste prevederile art. 21 alin. 3 si ale art. 22 din Decretul-lege nr. 66/1990, desi, astfel cum considera in punctul sau de vedere presedintele Camerei Deputatilor, acestea contravin dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, Curtea nu se poate pronunta, intrucat ar depasi limitele sesizarii de neconstitutionalitate.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 150 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat - Mehedinti in Dosarul nr. 57/1998 al Judecatoriei Orsova si constata ca dispozitiile art. 21 alin. 2 teza intai din Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie.
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. 2 teza a doua din Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, ridicata de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat - Mehedinti in Dosarul nr. 57/1998 al Judecatoriei Orsova.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 17 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman