MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul XI  - Nr. 34     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 28 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           24. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea si împrospãtarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei

           35. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea si împrospãtarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei

           25. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind rãspunderea materialã a militarilor

           36. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind rãspunderea materialã a militarilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           2.610/1998. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor - persoane fizice - care nu au domiciliul în România

           2.627/1998. - Ordin al ministrului finantelor privind documentatia necesarã pentru rambursarea taxei pe valoarea adãugatã agentilor economici înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã

           2.756/1998. - Ordin al ministrului finantelor privind încasarea, administrarea si utilizarea în regim extrabugetar a veniturilor realizate de Ministerul Finantelor din activitatea de distribuire a formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmãrirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea si împrospãtarea
unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 93 din 26 august 1998 privind înlocuirea si împrospãtarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei, emisã în temeiul art. 1, pct. 15 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 24.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea si împrospãtarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea si împrospãtarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/1998
privind rãspunderea materialã a militarilor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind rãspunderea materialã a militarilor, emisã în temeiul art. 1 pct. 7 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 26 ianuarie 1999.
Nr. 25.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind rãspunderea materialã a militarilor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind rãspunderea materialã a militarilor si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 1999.
Nr. 36.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã
cumpãrãtorilor - persoane fizice - care nu au domiciliul în România

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor art. 17 lit. C.I) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificãrile ulterioare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor - persoane fizice care nu au domiciliul în România, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia generalã legislatie impozite indirecte, Directia Generalã a Vãmilor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 decembrie 1998.
Nr. 2.610.

ANEXÃ

NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor - persoane fizice - care nu au domiciliul în România

CAPITOLUL I
Generalitãti

            1. Conform prevederilor art. 17 lit. C.I) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificãrile ulterioare, se aplicã cota zero a taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile cumpãrate din expozitiile organizate în România, precum si din reteaua comercialã, expediate sau transportate în strãinãtate de cãtre cumpãrãtori - persoane fizice - care nu au domiciliul în România, denumiti în continuare cumpãrãtori strãini.
            1.1. Cota zero se realizeazã prin restituirea taxei pe valoarea adãugatã în conditiile prevãzute de prezentele norme.
            1.2. Cumpãrãtori strãini, în întelesul prezentelor norme, se considerã persoanele fizice de altã cetãtenie si persoanele fizice fãrã cetãtenie (apatrizi), cu domiciliul în strãinãtate, precum si persoanele fizice, cetãteni români, cu domiciliul în strãinãtate.
            1.3. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini se face pentru bunurile cumpãrate din România, pe care le scot din tarã ca bagaj însotit sau neînsotit, cu respectarea conditiilor si limitelor prevãzute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si la art. 131 din Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu exceptia produselor alimentare, bãuturilor alcoolice si a produselor din tutun.

CAPITOLUL II
Conditii de restituire

            2. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile cumpãrate poate fi efectuatã în cazul în care se îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele conditii:
            2.1. Bunurile nu sunt prohibite sau restrictionate la scoaterea din tarã, potrivit reglementãrilor legale.
            2.2. Unitatea comercialã care vinde este autorizatã, conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sã efectueze operatiuni care conferã cumpãrãtorilor strãini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adãugatã.
            2.3. Între data cumpãrãrii bunurilor si data scoaterii, din tarã sau data expedierii în strãinãtate a acestora nu au trecut mai mult de 90 de zile.
            2.4. Perioada dintre data expedierii sau transportãrii în strãinãtate si data solicitãrii restituirii taxei pe valoarea adãugatã nu trebuie sã fie mai mare de 90 de zile.
            2.5. Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã este limitat la bunurile achizitionate din acelasi magazin, care se încadreazã în prevederile pct. 1.3 din prezentele norme si a cãror valoare globalã, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, conform facturii fiscale, este superioarã sumei de 3 milioane lei.
            Cumpãrãtorul strãin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente mai multor facturi, dacã suma globalã a fiecãreia dintre ele este superioarã sumei de mai sus, în conditiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme, si dacã scoaterea din tarã a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care functioneazã în incinta aeroporturilor internationale.

CAPITOLUL III
Procedura de restituire

            3. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini se realizeazã conform urmãtoarei proceduri:
            3.1. Pentru livrãrile de bunuri care depãsesc suma de 3 milioane lei vânzãtorul are obligatia:
            - sã emitã factura fiscalã, sã perceapã taxa pe valoarea adãugatã de la client si sã evidentieze operatiunea, conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea adãugatã;
            - sã emitã si sã completeze în trei exemplare formularul Document de restituire a taxei pe valoarea adãugatã (pentru cumpãrãtorii strãini), prezentat în anexa nr. 1 a prezentele norme.
            Originalul si exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã vor fi înmânate cumpãrãtorului strãin, însotite de originalul facturii fiscale.
            3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adãugatã în momentul scoaterii din tarã a bunului ca bagaj însotit sau neînsotit, cumpãrãtorul strãin prezintã autoritãtii vamale bunurile cumpãrate, însotite de originalul facturii fiscale, documentele care atestã achitarea contravalorii mãrfii si de cele douã exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
            3.3. Autoritatea vamalã verificã:
            - concordanta dintre datele prevãzute în documentul de restituire, referitoare la cumpãrãtor, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezintã la autoritatea vamalã;
            - concordanta dintre datele prevãzute în documentul de restituire, factura fiscalã si bunurile prezentate;
            - încadrarea în termenul prevãzut la pct. 2.3 din prezentele norme.
            Dupã verificare autoritatea vamalã înregistreazã si vizeazã cele douã exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
            Originalul facturii fiscale si originalul documentului de restituire cu viza autoritãtii vamale se returneazã cumpãrãtorului strãin.
            Exemplarul al doilea al documentului de restituire este retinut de cãtre autoritatea vamalã.
            Directia Generalã a Vãmilor va lua mãsuri de a transmite Borderoul centralizator al avizãrilor pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor cãtre cumpãrãtori strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme, la Directia generalã legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei în care s-au înregistrat la autoritatea vamalã documentele de restituire.
            Lunar, pânã la data de 30 a lunii în care s-a transmis borderoul centralizator al avizãrilor pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor cãtre cumpãrãtori strãini, Directia generalã legislatie impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti situatia avizãrilor pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor efectuate în fiecare judet, în scopul verificãrii respectãrii reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
            3.4. Cumpãrãtorii strãini pot solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã pe baza urmãtoarelor documente:
            - originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamalã care functioneazã în incinta aeroporturilor internationale;
            - originalul facturii fiscale, însotit de bon de casã, chitantã sau de orice alt document care atestã achitarea contravalorii bunurilor.
            3.5. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini se face pe baza documentelor prevãzute la pct. 3.4 de cãtre:
            a) birourile societãtilor autorizate existente la punctele de frontierã ale aeroporturilor internationale;
            b) unitatea comercialã autorizatã care a efectuat vânzarea bunurilor.
            3.6. Taxa pe valoarea adãugatã se restituie în lei. Sumele restituite în lei, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã, pot fi:
            a) scoase din România în limitele prevãzute în reglementãrile privind operatiunile valutare;
            b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depãsesc limitele legale de scoatere din tarã conform reglementãrilor în vigoare;
            c) convertite în valutã la punctele de schimb valutar existente în punctele de control de trecere a frontierei. Convertirea sumelor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL IV
Autorizarea unitãtilor comerciale

            4.1. Autorizarea unitãtilor comerciale care fac vânzãri pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor stãini se face de cãtre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, depusã de agentii economici care detin una sau mai multe unitãti comerciale.
            În situatia în care agentii economici solicitã autorizarea mai multor unitãti comerciale (magazine) de pe raza teritorialã a aceluiasi organ fiscal, se va întocmi o singurã cerere, semnatã de persoanele care angajeazã legal persoana juridicã solicitantã.
            Cererea va fi însotitã de:
            a) copie de pe înstiintarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
            b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
            c) copie de pe documentul de înregistrare la organul fiscal a unitãtii comerciale pentru care se solicitã autorizarea;
            d) date cu privire la magazinul pentru care se solicitã autorizarea (adresa exactã, profilul, dotãrile etc.);
            e) copie de pe ultimul bilant, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, înregistrate la organul fiscal;
            f) copie de pe documentele de achizitionare si înregistrare în evidenta agentului economic a caselor de marcat electronice, dotate cu memorie fiscalã, pentru fiecare magazin pentru care se solicitã autorizarea;
            g) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitãrii.
            4.2. Organele fiscale prevãzute la pct. 4.1 verificã:
            a) realitatea datelor prezentate în documentatia anexatã cererii;
            b) modul în care unitatea solicitantã a respectat plata în termen a obligatiilor cãtre buget;
            c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor, de minimum 100 milioane lei.
            Cererea va fi solutionatã, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii, prin:
            a) eliberarea unei autorizatii conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme;
            b) respingerea cererii, care va fi comunicatã unitãtii solicitante în termen de 3 zile de la data deciziei. Autorizatiile emise agentilor economici se înregistreazã în Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise agentilor economici care efectueazã vânzãri cãtre cumpãrãtori strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã, prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme.
            Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pãstrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
            Autorizatia este valabilã pânã la sfârsitul anului calendaristic în care a fost eliberatã.
            Eliberarea unei noi autorizatii de cãtre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti se poate face numai dacã au fost respectate prevederile prezentelor norme.
            4.3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite organelor teritoriale din subordine, în termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzând unitãtile comerciale care au fost autorizate sã efectueze vânzãri pentru care se acordã restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtori strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme.
            4.4. Formularul Document de restituire a taxei pe valoarea adãugatã (pentru cumpãrãtori strãini), conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme, va fi tipãrit de Regia Autonomã "imprimeria nationalã" pe bazã de comenzi scrise (conform modelului prevãzut în anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
            Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã", cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizatã.
            Agentii economici autorizaii sã efectueze vânzãri cãtre cumpãrãtori strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã au obligatia sã tinã evidenta achizitionãrii si utilizãrii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme.
            O nouã comandã de formulare va fi conditionatã de justificarea utilizãrii formularelor achizitionate anterior, prin prezenterea evidentei întocmite conform anexei nr. 8 la prezentele norme, vizatã de organul fiscal la care agentul economic respectiv este înregistrat ca plãtitor de impozite si taxe.
            4.5. Dupã obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "tax free", conform modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme.
        Sigla va avea dimensiunea de 20x20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele "tax free" cu majuscule având înãltimea de 5 cm.
            4.6. Unitãtile autorizate conform prevederilor de mai sus pot sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru sumele restituite nu se percepe comision.

CAPITOLUL V
Autorizarea societãtilor care restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini

            5.1. Ministerul Finantelor, prin Directia generalã legislatie impozite indirecte, poate autoriza societãti care sã restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, potrivit prevederilor pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.
            Autorizarea se face la cererea societãtii (conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme) în urmãtoarele conditii:
            a) sã fie înregistratã la organele fiscale ca plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã pentru întreaga activitate sau pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã;
            b) sã nu aibã debite restante la bugetul de stat si nici abateri de la obligatiile fiscale, consemnate în actele de control întocmite de organele fiscale;
            c) sã aibã o solvabilitate suficientã pentru desfãsurarea activitãtii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã;
            d) sã fie autorizatã sã desfãsoare activitate în punctul de frontierã.
            Solicitantul este obligat sã indice în cerere adresa exactã, locul (sau locurile) unde doreste sã desfãsoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã si sã o prezinte la Ministerul Finantelor - Directia generalã legislatie impozite indirecte, însotitã de urmãtoarele documente:
            a) copie de pe statutul societãtii sau de pe actul constitutiv al societãtii;
            b) copie de pe certificatul de înmatriculare;
            c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
            d) copie de pe înstiintarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
            e) adeverintã eliberatã de organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plãtitor de impozite si taxe, care certificã debitele la buget;
            f) copie de pe ultimul bilant, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, înregistrate la organul fiscal;
            g) orice alte documente necesare pentru sustinerea cererii.
            5.2. Pe baza cererii si a documentelor anexate, Ministerul Finantelor - Directia generalã legislatie impozite indirecte poate aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme.
            Autorizatiile emise se înregistreazã în Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise agentilor economici care restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.
            Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pãstrat de Directia generalã legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor:
            Autorizatia este valabilã pânã la sfârsitul anului calendaristic în care a fost eliberatã.
            Eliberarea unei noi autorizatii de cãtre Directia generalã legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor se poate face pe baza documentelor prevãzute la pct. 5.1 lit. e)-g), numai dacã au fost respectate prevederile prezentelor norme.
            5.3. Pentru activitatea de restituire agentii economici autorizati au dreptul sã retinã un comision în lei de pânã la 3% din taxa pe valoarea adãugatã solicitatã a fi restituitã în baza documentelor prevãzute de prezentele norme.
            5.4. Agentul economic autorizat sã desfãsoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã este obligat sã notifice Ministerului Finantelor - Directia generalã legislatie impozite indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfãsurare a activitãtii de restituire. În acest caz poate solicita eliberarea unei autorizatii, cu îndeplinirea procedurii din prezentul capitol.
            5.5. Ministerul Finantelor, prin Directia generalã legislatie impozite indirecte, va comunica Lista cuprinzând agentii economici autorizati sã restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care agentii economici sunt înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã.
            Organele fiscale la care agentii economici autorizati sunt înregistrati ca plãtitori de impozite si taxe vor asigura controlul activitãtii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini, potrivit prezentelor norme.

CAPITOLUL VI
Evidenta activitãtii de restituire

            6.1. Unitãtile comerciale autorizate sã efectueze vânzãri pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini au obligatia sã întocmeascã la sfârsitul fiecãrei luni Situatia vânzãrilor pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtori strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme, precum si Situatia restituirilor taxei pe valoarea adãugatã, efectuate de cãtre vânzãtor cãtre cumpãrãtori strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la prezentele norme.
            Situatiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care unitatea comercialã este înregistratã ca plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã pânã la data de 5 a lunii urmãtoare.
            6.2. Agentii economici, autorizati conform prevederilor cap. V din prezentele norme sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini, au obligatia sã întocmeascã la sfârsitul fiecãrei luni Situatia restituirilor taxei pe valoarea adãugatã efectuate, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme.
            Situatia va fi transmisã organului fiscal teritorial la care agentul economic este înregistrat ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare.
            6.3. Comisionul perceput de societãtile autorizate de Ministerul Finantelor sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini reprezintã contravaloarea unei prestãri de serviciu, încadratã la pct. 3.4 lit. g) si i) si la pct. 9.18 lit. a) din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 512/1998, si se supune cotei zero a taxei pe valoarea adãugatã, conform prevederilor art. 17 lit. C. i) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, cu modificãrile ulterioare.
            Agentul economic autorizat sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã, conform prevederilor cap. V din prezentele norme, înscrie suma reprezentând comisionul perceput la rândul 4 din sectiunea pentru raportarea taxei pe valoarea adãugatã în formularul Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.206/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 29 decembrie 1998.
            Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevãzute în prezentele norme, se vor înscrie în rosu la rândul 14 în sectiunea pentru raportarea taxei pe valoarea adãugatã din formularul mai sus mentionat.

ANEXA Nr. 1
la norme
 
TAX
FREE
DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADÃUGATÃ
(pentru cumpãrãtorii strãini)
Nr. ........
 

1. Valoarea bunurilor din factura fiscalã   
nr. ........... din data ......................  
(exportate în interval de 90 de zile)
 
2. Valoarea taxei pe valoarea adãugatã de restituit  
 
CUMPÃRÃTOR VÂNZÃTOR
3. Numele si prenumele: 9. Denumirea societãtii:
4. Data si locul nasterii: 10. Adresa:
5.Tara de domiciliu: 11. Codul fiscal:
6. Numãrul pasaportului/  
Numãrul documentului de identitate:
12. Data vânzãrii:
7. Data emiterii pasaportului: 13. Organul fiscal la care este înregistrat vânzãtorul:
8. Am primit suma ........... (......) lei.  
Semnãtura
........................................
Data restituirii:
Semnãtura si stampila
..............................................
CONFIRMAREA, DE CÃTRE AUTORITATEA VAMALÃ A SCOATERII DIN TARÃ A BUNURILOR
Biroul vamal: 
Codul biroului vamal: 
Numãrul si data înregistrãrii:
Semnãtura si stampila
..........................................

NOTÃ
Se completeazã de biroul vamal.
Autoritatea vamalã poate refuza certificarea iesirii bunurilor, dacã:
- formularul nu este integral completat de cãtre vânzãtor (nu este admisã completarea ulterioarã);
- bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate în factura sau în chitanta fiscalã;
- valoarea bunurilor din factura vânzãtorului nu depãseste 3 milioane lei;
- datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpãrãtorului si cu datele din factura fiscalã;
- termenul de 90 de zile, calculat între data cumpãrãrii si data scoaterii din tarã sau data expedierii în strãinãtate a bunurilor, a fost depãsit.

ANEXA Nr. 2
la norme

DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

BORDEROUL CENTRALIZATOR
al avizãrilor pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor cãtre cumpãrãtori strãini, efectuate în luna .............................. anul .............


 
Nr.
crt.
Cumpãrãtor
Document 
de restituire
Document 
de vânzare
Localitatea/
judetul unitãtii vânzãtoare
Data 
avizului
Valoarea  facturii
Taxa pe valoarea adãugatã de restituit
Numele si prenumele
Tara
Numãrul pasaportului
Numãr
Data
Numãr
Data

ANEXA Nr. 3
la norme

CERERE
pentru autorizarea unitãtii (unitãtilor) comerciale sã efectueze vânzãri cãtre cumpãrãtorii strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã

            Persoana juridicã ........................... cu sediul în ...............................judetul/sectorul .........., str. .......................... nr. .................. codul postal ............................., telefon .............................., telex/fax ................, înmatriculatã în registrul comertului la nr. ............... din ....................... , codul fiscal ................... reprezentatã prin ........................................, domiciliat în ..............................., str. ............... nr. ..., posesor al buletinului de identitate seria ......... nr. ............. , eliberat de ................. , având functia de ............., solicit eliberarea autorizatiei pentru unitatea (unitãtile) comercialã (comerciale) din ................ judetul/sectorul ......................, str. ..................... nr. ........ codul postal ......................., telefon ......................, telex/fax  ........................... pentru efectuarea vânzãrii de bunuri ..................... cumpãrãtorilor strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã.
            Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor - persoane fizice - care nu au domiciliul în România, urmãtoarele documente:
            1) copie de pe înstiintarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
            2) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
            3) copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal unitatea (unitãtile) comercialã (comerciale);
            4) copie de pe documentele din care rezultã profilul unitãtii comerciale si dotarea acesteia
            5) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, înregistrate la organul fiscal;
            6) copie de pe documentele de achizitionare si înregistrare în evidenta societãtii a caselor de marcat electronice, dotate cu memorie fiscalã, pentru fiecare magazin pentru care se solicitã autorizarea;
            7) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitãrii.

            Programul de lucru al unitãtii (unitãtilor) este în zilele ............................ , orele .................. si în zilele ........................ , orele .................. .
            Ne obligãm sã respectãm reglementãrile în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
 

.............................................
(semnãtura si stampila)
Data ....................................

ANEXA Nr. 4
la norme

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã a finantelor publice
si controlului financiar de stat
a judetului ................./municipiului Bucuresti

AUTORIZATIE
Nr. ....................... din .......................................
                                     (ziua, luna, anul)
Valabilã pânã la .........................................
                         (ziua, luna, anul)

            Se autorizeazã .......................................................... , cu sediul în ....................................
                                             (persoana juridicã)
str. ................ nr. ............. judetul/sectorul ............. , codul postal .................. telex/fax ........... , cu certificatul de înmatriculare la registrul comertului nr. ....... din........... reprezentatã prin .......................

(numele si prenumele)
cu domiciliul în str. ..................... nr. ........., judetul/sectorul ..................................., posesor al buletinului de identitate seria............ nr. ............... , eliberat de ................... la data de ................... , sã efectueze vânzãri de bunuri .................. cumpãrãtorilor strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã, în unitatea comercialã ...................... din ......................... , str. ......................... nr. .... , judetul/sectorul ..................... , codul postal .................. , telefon ............., telex/fax .........., în unitatea comercialã ............................................. din ................................, str. ......................... nr. .................., judetul/sectorul ........................., codul postal ................ telefon ................., telex/fax ................... si în unitatea comercialã ............................... din ..............................., str................. nr. ..... , judetul/sectorul ...................., codul postal .................. , telefon .................. telex/fax ............... ..........., începând cu data de ..................................., cu obligativitatea respectãrii reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
            Autorizarea s-a fãcut în baza cererii nr. ....................... din .......................... si a documentatiei prezentate, înregistratã la Directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............................................./municipiului Bucuresti, dupã caz.

Director general,

ANEXA Nr. 5
la norme

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã a finantelor publice
si controlului financiar de stat
a judetului ..................../municipiului Bucuresti

REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise agentilor economici care efectueazã vânzãri cãtre cumpãrãtori strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã


 
Autorizatia
Persoana juridicã
Numãrul unitãtilor autorizate
Unitatea autorizatã
Nr.
Data
Valabilã 
pânã la
Denumirea
Sediul
Codul fiscal
Organul fiscal
la care
este înregistratã
Denumirea unitãtii autorizate
Sediul
Localitatea
Str.
Nr.
Judetul/
sectorul
Localitatea
Str.
Nr.
Judetul/
sectorul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
                               

            Prezentul registru contine ...................... pagini numerotate de la 1 la ....................., fiecare filã fiind parafatã/stampilã în data de ....................................... .

Director general,
................................
(semnãtura si stampila)

ANEXA Nr. 6
la norme

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã a finantelor publice
si controlului financiar de stat
a judetului ..................../municipiului Bucuresti

LISTA
cuprinzând unitãtile comerciale care au fost autorizate sã efectueze vânzãri pentru care se acordã restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtori strãini

Nr.
crt.
Denumirea unitãtii/
subunitãtilor
Numãrul autorizatiei/
data
Adresa
Codul fiscal
Organul fiscal 
la care este înregistratã

ANEXA Nr. 7
la norme

NOTÃ DE COMANDÃ Nr. ......./..........
pentru documente fiscale speciale

            Denumirea agentului economic ..........................................................
            Codul fiscal ..........................................................
            Numãrul autorizatiei/data ..............................................
            Sediul:
            localitatea ...................................., str. ................................... nr. .........., sectorul ....... , judetul ......................., telefon ...................................
 

Felul documentului
Cantitatea 
solicitatã
U.M.
Pretul unitar
Valoarea
T.V.A.
Valoarea totalã, 
inclusiv T.V.A.
0 1 2 3 4 5 6
             
........................................................
(semnãtura si stampila solicitantului)
Directia generalã a finantelor publice 
si controlului financiar de stat a judetului  
..................../municipiului Bucuresti 
Data aprobãrii comenzii ...................... 
Numãrul documentelor aprobate ...................... 
Seria .......................... 
Modalitatea de platã .........................
........................................................
(semnãtura si stampila solicitantului)

ANEXA Nr. 8
la norme

EVIDENTA
achizitionãrii si utilizãrii documentelor fiscale speciale în luna .......... anul .....

            Denumirea agentului economic ..................................................................................
            Data .....................................................
            Sediul:
            localitatea ..................................., str. ......................... ......... nr. ..... , sectorul ..................................., judetul ................................, codul fiscal ........................
 

Nr.
crt.
Explicatii
Numãrul 
facturilor fiscale
Numãrul avizelor 
de însotire a mãrfii
1. Stoc la începutul lunii    
2. Achizitii în cursul lunii    
3. TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)    
4. Cantitatea utilizatã în cursul lunii    
5. Cantitatea anulatã în cursul lunii    
6. TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)    
7. Stoc la sfârsitul lunii (rândul 3 - rândul 6)    
Certificatã de conducerea agentului economic
Semnãtura ...................................
Data ............................................
Verificat de organul fiscal
Semnãtura .................................
Data ..........................................

ANEXA Nr. 9
la norme

MODEL SIGLÃ
  

TAX
FREE

 

ANEXA Nr. 10
la norme

CERERE
pentru autorizarea activitãtii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini

            Persoana juridicã ................................. cu sediul în .......................judetul/sectorul .........., str. ............................. nr. .................. codul postal ..........................., telefon .............................., telex/fax ................, înmatriculatã în registrul comertului la nr. ............... din ....................... , codul fiscal ................... reprezentatã prin ........................................, domiciliat în ..............................., str. ............... nr. ..., posesor al buletinului de identitate seria ......... nr. ............. , eliberat de ................. , având functia de ............., solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii  taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, în baza art. 17 lit. C.I. din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor - persoane fizice - care nu au domiciliul în România, urmãtoarele documente:
            1) copie de pe actele constitutive ale societãtii;
            2) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului;
            3) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
            4) copie de pe înstiintarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
            5) adeverintã eliberatã de organul fiscal la care sunt înregistratã ca plãtitoare de impozite si taxe, care certificã debitele la buget;
            6) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, înregistrate la organul fiscal;
            7) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitãrii.
            Mã oblig sã respect reglementãrile în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
 

...................................................
(semnãtura si stampila)
Data ..........................................

ANEXA Nr. 11
la norme

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã legislatie impozite indirecte

AUTORIZATIE
Nr. ....................... din .......................................
                                     (ziua, luna, anul)
Valabilã pânã la .........................................
                         (ziua, luna, anul)

            Se autorizeazã ................................. , cu sediul în ..........................................
                                        (persoana juridicã)
str. ................ nr. ............. judetul/sectorul ........................ , codul postal ........................ telex/fax ................................. , cu certificatul de înmatriculare la registrul comertului nr. ............... din........................ reprezentatã prin .......................................

(numele si prenumele)
cu domiciliul în str. ..................... nr. ........., judetul/sectorul ..................., posesor al buletinului de identitate seria............ nr. ............... , eliberat de ............. la data de ................. , sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini la unitatea din str. ......................... nr. .... , judetul/sectorul ......... .................. , codul postal .. ................. , telefon ............., telex/fax .........., începând cu data de .................................., cu obligativitatea respectãrii reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
            Autorizarea s-a fãcut în baza cererii nr. ....................... din .......................... si a documentatiei prezentate, înregistratã la Directia generalã legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor.

Director general,
................................

ANEXA Nr. 12
la norme

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã legislatie impozite indirecte

REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise agentilor economici care restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini


 
Autorizatia
Persoana juridicã
Numãrul unitãtilor autorizate
Unitatea autorizatã
Nr.
Data
Valabilã 
pânã la
Denumirea
Sediul
Codul fiscal
Organul fiscal
la care
este înregistratã
Denumirea unitãtii autorizate
Sediul
Localitatea
Str.
Nr.
Judetul/
sectorul
Localitatea
Str.
Nr.
Judetul/
sectorul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
                               

            Prezentul registru contine ............................ pagini numerotate de la 1 la ......................., fiecare filã fiind parafatã/stampilã în data de ....................................... .

Director general,
................................
(semnãtura si stampila)

ANEXA Nr. 13
la norme

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã legislatie impozite indirecte

LISTA
cuprinzând agentii economici autorizati sã restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini

Nr.
crt.
Denumirea societãtii
Adresa
Codul fiscal
Numãrul autorizatiei/data
Organul fiscal
la care este înregistratã

ANEXA Nr. 14
la norme

Societatea ....................................................
Codul fiscal .................................................
Organul fiscal .............................................

SITUATIA
vânzãrilor pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtori strãini în luna ......... anul ............

Nr.
crt.
Cumpãrãtor
Document de restituire
Document de vânzare
Valoarea
Taxa pe valoarea adãugatã
Numele si prenumele
Tara
Numãrul pasaportului
Numãr
Data
Numãr
Data

ANEXA Nr. 15
la norme

Societatea ....................................................
Codul fiscal .................................................
Organul fiscal .............................................

SITUATIA
restituirilor taxei pe valoarea adãugatã, efectuatã de cãtre vânzãtor cãtre cumpãrãtori strãini în luna ......... anul ............

Nr. 
crt.
Cumpãrãtor
Document de restituire
Document de vânzare
Valoarea
Taxa pe valoarea adãugatã
Numele si prenumele
Tara
Numãrul pasaportului
Numãr
Data
Numãr
Data

ANEXA Nr. 16
la norme

Societatea ....................................................
Codul fiscal .................................................
Organul fiscal .............................................

SITUATIA
restituirilor taxei pe valoarea adãugatã, efectuate în luna ......... anul ............

Nr.
crt.
Cumpãrãtor
Document de restituire
Document de vânzare
Valoarea
facturii
Taxa 
pe valoarea adãugatã
Numele si prenumele
Tara
Numãrul pasaportului
Numãr
Data
Numãr
Data
Restituitã
Comision

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind documentatia necesarã pentru rambursarea taxei pe valoarea adãugatã
agentilor economici înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 195/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Rambursarea diferentei de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 21 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se efectueazã, la cerere, pe baza documentatiei stabilite de Ministerul Finantelor si a verificãrilor efectuate de cãtre organele fiscale teritoriale, în termen de 30 de zile.
            Plãtitorii de taxã pe valoarea adãugatã care solicitã rambursarea acesteia trebuie sã depunã la organul fiscal teritorial cererea de rambursare, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, precum si decontul de taxã pe valoarea adãugatã, din care rezultã suma de rambursat.
            Art. 2. - Documentatia necesarã în vederea verificãrii, analizãrii si aprobãrii rambursãrii taxei pe valoarea adãugatã va cuprinde:
            a) contractul de societate sau statutul societãtii ori actul constitutiv al persoanei juridice, din care sã rezulte cã operatiunile efectuate de cãtre agentul economic se încadreazã în obiectul de activitate;
            b) jurnalele de vânzare, respectiv de cumpãrare, în care sunt înregistrate operatiunile pentru care se solicitã rambursarea;
            c) facturi fiscale si alte documente specifice aprobate conform legii, legal întocmite, din care sã rezulte taxa pe valoarea adãugatã deductibilã;
            d) documentele de platã a contravalorii bunurilor sau serviciilor înscrise în documentele mentionate la lit. c);
            e) declaratiile vamale de import înregistrate la organul vamal sau actul constatator emis de acesta, din care sã rezulte taxa pe valoarea adãugatã deductibilã;
            f) documentele de platã a taxei pe valoarea adãugatã înscrise în declaratia vamalã de import sau în actul constatator;
            g) documentele care atestã efectuarea exportului, conform prevederilor legale;
            h) copia de pe certificatul de înregistrare ca plãtitor, de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor sau prestatorilor pentru livrãrile de bunuri sau prestãrile de servicii, pentrucare valoarea taxei pe valoarea adãugatã înscrise într-o facturã este mai mare de 20 milioane lei;
            i) facturile externe, documentele de platã a prestatorului exfern, aferente serviciilor pentru care locul impozitãrii se situeazã în România, si documentele care confirmã achitarea taxei pe valoarea adãugatã pentru aceste operatiuni;
            j) orice documente pe care organele fiscale le considerã necesare pentru justificarea sumelor solicitate la rambursare.
            Art. 3. - Organele fiscale teritoriale vor verifica determinarea corectã a taxei pe valoarea adãugatã colectate, precum si a celei deductibile, prin verificarea documentelor justificative, urmãrind în acelasi timp si corectitudinea cotelor de taxã pe valoarea adãugatã practicate.
            Cu ocazia verificãrii, agentii economici sunt obligati sã justifice cã bunurile sau prestãrile de servicii achizitionate sunt destinate nevoilor firmei si sunt proprietatea acesteia.
            În situatia în care agentul economic prezintã documente din care rezultã achitarea partialã a unei facturi aferente achizitionãrii de bunuri sau prestãrii de servicii, rambursarea se va efectua numai pentru taxa pe valoarea adãugatã aferentã sumei achitate.
            Rambursarea taxei pe valoarea adãugatã se va efectua tinându-se seama si de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 4. - În cazul în care organele de control propun, în urma verificãrii, aprobarea rambursãrii partiale a taxei pe valoarea adãugatã sau respingerea cererii, vor mentiona în actul de control întocmit motivele si cauzele care determinã situatia respectivã.
            Prin actul de control se va stabili modul de evidentiere, pe cheltuieli sau în decontul lunii urmãtoare, a sumelor neadmise la rambursare în functie de cauze.
            Art. 5. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitãtile subordonate acestora vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 decembrie 1998.
Nr. 2.627.

ANEXÃ
 
ROMÂNIA
M.F.
MINISTERUL FINANTELOR

TAXA PE VALOAREA ADÃUGATÃ

CERERE DE RAMBURSARE


 
CODUL FISCAL AL PLÃTITORULUI DE T.V.A.: 
DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC .....................................................
Localitatea ............................................., str. ....................................... nr. ........

                Solicit rambursarea sumei de ..........., rezultatã din decontul aferent lunii .........., anul .............., în contul nr. ......, deschis la................................................ Agentul economic este în situatia de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã din urmãtoarele motive:
            1. Realizeazã activitate de export.
            2. Realizeazã operatiuni scutite cu drept de deducere.
            3. Executã bunuri sau presteazã servicii pentru care cota de T.V.A. la livrare sau prestare este mai micã decât cea aferentã intrãrii.
            4. Executã produse cu ciclu lung de fabricatie.
            5. Se aflã în perioada de realizare a investitiilor.
            6. Efectueazã plãti de T.V.A. în contul prestatorilor externi.
            7. Alte cauze.

            Numele si prenumele .................................., functia ...............................
            Semnãtura si stampila ....... ......................
 

CADRUL REZERVAT ORGANULUI FISCAL
Se aprobã rambursarea pentru suma de ................................... Organul fiscal .............. Codul .......................
Nu se aprobã rambursarea sumei de*) ........................................ Numãrul de înregistrare .................................
Suma de reportat în decontul lunii urmãtoare*) ........................................ Data depunerii (ZZ/LL/AA) ........../....../....
Numele persoanei care aprobã rambursarea ............................................ Primit
Functia ..........Semnãtura .........Data (ZZ/LL/AA) .../..../............  

*) Sumele pentru care nu s-a aprobat rambursarea, precum si sumele de reportat în decontul lunii urmãtoare vor fi justificate prin actul de control încheiat în urma verificãrii efectuate în baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, astfel cum a fost rnodificat prin Legea nr. 195/1998.

M.F. cod 14.13.03.02.
Tipãrit la R.A. "Imprimeria Nationalã".

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind încasarea, administrarea si utilizarea în regim extrabugetar a veniturilor
realizate de Ministerul Finantelor din activitatea de distribuire a formularelor tipizate
pentru stabilirea, evidenta, urmãrirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii

            Ministrul finantelor,
            având în vedere atributiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicatã, prin care se stabileste organizarea activitãtii extrabugetare în cadrul Ministerului Finantelor privind formularele tipizate din domeniul financiar,
            având în vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 90/1998, emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Activitatea în cadrul unitãtilor teritoriale ale Ministerului Finantelor privind distribuirea formularelor cu regim special, cuprinse în anexa nr. 1A la Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997, precum si a celor aprobate de Ministerul Finantelor în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din aceeasi hotãrâre, care fac parte din categoria formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmãrirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, se organizeazã în regim extrabugetar conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/1995, republicatã.
            Art. 2. - Veniturile obtinute din distribuirea formularelor prevãzute la art. 1 se constituie ca venituri extrabugetare pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, întocmit în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
            Art. 3. - Veniturile prevãzute la art. 2 se vor utiliza în limita prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru:
            - acoperirea cheltuielilor ocazionate de distribuirea formularelor tipizate prevãzute la art. 1;
            - achizitionarea de echipamente de tehnicã de calcul si biroticã, necesare pentru evidenta formularelor primite de la unitãtile tipografice si distribuite agentilor economici;
            - închirierea si/sau cumpãrarea de spatii pentru depozitarea formularelor;
            Cheltuielile se efectueazã cu respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice de bunuri si servicii, precum si a celorlate dispozitii legale.
            Art. 4. - Veniturile realizate potrivit prevederilor prezentului ordin se încaseazã, se administreazã si se contabilizeazã de cãtre unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor în conformitate cu normele privind finantele publice.
            Art. 5. - Disponibilitãtile bãnesti aflate în contul activitãtii extrabugetare la finele anului se reporteazã în anul urmãtor cu aceeasi destinatie prevãzutã la art. 3.
            Art. 6. - Directia generalã legislatie contabilã, precum si Directia generalã organizare, resurse umane si financiar vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 decembrie 1998.
Nr. 2.756.