MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 12     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 19 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           19. - Lege pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

           19. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

           20. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

           22. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

DECIZII

           14. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-31 ianuarie 1999

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEl PUBLICE CENTRALE

           634/2.689/1998. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statisticã privind completarea Clasificãrii ocupatiilor din România

           2.494/1998. - Ordin al ministrului finantelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silitã si la prescriptia dreptului de a cere executarea silitã

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           1. - Norme privind registrul bancar

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           Dupã articolul 2 se introduce articolul 21 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - (1) Posturile de televiziune, persoane juridice, vor asigura pânã la data de 1 ianuarie 2003, în mod progresiv, în mãsura posibilului si prin mijloacele corespunzãtoare creatiilor audiovizuale europene, un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul cãruia nu vor intra emisiunile informative si sportive, jocurile, publicitatea si serviciile de teletext.
            (2) În sensul prezentei legi, prin creatii audiovizuale europene se întelege operele care îsi au originea în statele membre ale Consiliului Europei, precum si operele realizate, în totalitate sau majoritar, de producãtori, autori si lucrãtori care îsi au domiciliul în unul sau mai multe state membre ale Consiliului Europei.
            (3) Din creatia audiovizualã europeanã difuzatã cel putin 40% va fi creatie audiovizualã româneascã.
            (4) Prin creatii românesti se întelege operele care îsi au originea în România sau care sunt realizate, în totalitate sau majoritar, de producãtori, autori si lucrãtori care îsi au domiciliul în România.
            (5) Posturile de televiziune, persoane juridice române, vor rezerva, în conditiile alineatelor precedente, 10% din timpul lor de emisie creatiilor realizate de producãtori independenti de posturile de difuzare respective.
            (6) Aplicarea alin. (1) si (5) se va face treptat, pe baza unor norme obligatorii elaborate de Consiliul National al Audiovizualului."
           Art. II. - Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
           Art. III. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificãrile ulterioare, precum si cu completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alln. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 14 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 1999.
Nr. 19.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 ianuarie 1999.
Nr. 19.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Zonele defavorizate, în întelesul prezentei ordonante de urgentã, reprezintã arii geografice, strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel putin una dintre urmãtoarele conditii:
            a) au structuri productive monoindustriale care, în activitatea zonei, mobilizeazã mai mult de 50% din populatia salariatã;
            b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, în proportie de peste 25%, prin concedieri colective;
            c) s-au efectuat concedieri colective în urma lichidãrii, restructurãrii sau privatizãrii unor agenti economici, care au afectat mai mult de 25% din numãrul angajatilor cu domiciliul în zona respectivã;
            d) rata somajului depãseste cu 30% media existentã la nivel national;
            e) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicatii si infrastructura este slab dezvoltatã.
            (2) O zonã defavorizatã, delimitatã potrivit alin. (1), poate apartine uneia sau mai multor unitãti administrativ-teritoriale."
           2. La articolul 2 se introduc alineatele (2) si (3), cu urmãtorul cuprins:
            "(2) În cazul în care aria geograficã a unei zone defavorizate apartine la douã sau mai multe unitãti administrativ-teritoriale, propunerea de înfiintare, documentatiile si avizele se fac de cãtre organele abilitate, conform alin. (1), din unitãtile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionalã.
            (3) În cazul zonelor defavorizate care apartin la douã sau mai multe unitãti administrativ-teritoriale, agentii economici respectivi vor transmite datele prevãzute la alin. (1) Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionalã."
           3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Declararea si delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionalã."
           4. Dupã articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - Prin hotãrârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aprobã:
            a) perioada pentru care o arie geograficã este declaratã zonã defavorizatã, în sensul prezentei ordonante de urgentã;
            b) domeniile de interes pentru realizarea de investitii;
            c) finantãrile necesare si facilitãtile prevãzute de lege ce se acordã agentilor economici care efectueazã investitii."
           5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - O arie geograficã poate fi declaratã zonã defavorizatã pentru o perioadã de cel putin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani cu posibilitate de prelungire, în conditiile prezentei ordonante de urgentã."
           6. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum si întreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea urior activitãti economice pe baza liberei initiative, care îsi au sediul si îsi desfãsoarã activitatea în zona defavorizatã, beneficiazã pentru investitiile nou-create de urmãtoarele facilitãti:
            a) scutirea de la plata:
            - taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile care se importã în vederea efectuãrii de investitii în zonã;
            - taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile produse în tarã în vederea efectuãrii si derulãrii de investitii în zonã;
            b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate necesare realizãrii productiei proprii în zonã. Restituirea sumelor se va face pe baza aprobãrii de cãtre agentiile pentru dezvoltare regionalã a documentelor care atestã valorificarea productiei de cãtre agentii economici. Sumele necesare restituirii cãtre agentii economici din zonã a taxelor vamale plãtite de cãtre acestia vor fi puse la dispozitie Agentiei pentru dezvoltare regionalã din Fondul pentru dezvoltare regionalã. În cazul zonelor defavorizate care apartin la douã sau mai multe unitãti administrativ-teritoriale, sumele necesare restituirii cãtre agentii economici din zona defavorizatã a taxelor vamale plãtite de acestia vor fi puse la dispozitie de Agentia Nationalã pentru Dezvoltare Regionalã din Fondul pentru dezvoltare regionalã;
            c) scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existentã a zonei defavorizate;
            d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;
            e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietãtii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este actionar, a unor sume pentru:
            - stimularea activitãtii de export al produselor finite si/sau al serviciilor industriale, dupã caz;
            - garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finantelor;
            - finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrâre a Guvernului;
            - finantarea proiectelor de investitii ale societãtilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.
            (2) Acordarea facilitãtilor si finantãrilor prevãzute la alin. (1) lit. e) se stabileste prin hotãrâre a Guvernului."
           7. Articolul 8 alineatul (1) devine articolul 51 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 51. - În situatia în care o investitie care beneficiazã de prevederile prezentei ordonante de urgentã este lichidatã voluntar într-o perioadã mai micã decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilitãtile acordate prin hotãrârea Guvernului de înfiintare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligatia ca din sumele rezultate în urma lichidãrii sã achite cu prioritate cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilitãtilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã."
           8. Articolul 6 se abrogã.
           9. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - Facilitãtile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã se acordã pentru societãtile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat, precum si pentru întreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social si îsi desfãsoarã activitatea în aceastã zonã, dacã prin investitia realizatã se creeazã noi locuri de muncã pentru forta de muncã neocupatã sau pentru membrii familiei acestora care domiciliazã în zona defavorizatã."
           10. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Societãtile comerciale constituite într-o zonã defavorizatã îsi pot înceta voluntar activitatea în zona respectivã, iar cele care îsi deschid filiale cu personalitate juridicã într-o astfel de zonã le pot desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizatã, într-o perioadã mai scurtã decât cea prevãzutã la art. 51, numai sub sanctiunea achitãrii sumelor datorate cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, aferente facilitãtilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã."
           11. La articolul 10 se introduc literele e) si f), cu urmãtorul cuprins:
            "e) elaboreazã norme si reglementeazã activitãtile din interiorul zonei, pe durata de existentã a acesteia;
            f) informeazã periodic Consiliul National pentru Dezvoltare Regionalã despre activitãtile din zonã."
           12. La articolul 10 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) În cazul zonelor defavorizate care tin de douã sau mai multe unitãti administrativ-teritoriale, administrarea specificã a acestora va fi efectuatã de Agentia Nationalã pentru Dezvoltare Regionalã."
           13. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            Art. 11. - (1) Utilizarea totalã sau partialã a sumelor alocate din Fondul pentru dezvoltare regionalã pentru proiectele de dezvoltare în cadrul zonelor defavorizate fãrã respectarea destinatiei si a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constatã de cãtre organele de control abilitate, potrivit legii.
            (2) Sumele prevãzute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de cãtre organele de control a schimbãrii destinatiei fondurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurãtor, în regim de urgentã, în favoarea agentiei pentru dezvoltare regionalã."
           14. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã atrage rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã caz, în conditiile prezentei ordonante de urgentã."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificatã prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 15 ianuarie 1999.
Nr. 20.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 ianuarie 1999.
Nr. 22.

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-31 ianuarie 1999

            În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,

           Presedintele Senatului d e c i d e :

           Articol unic. - Pe perioada absentei din tarã a presedintelui Senatului  22-31 ianuarie 1999, conducerea Senatului va fi asiguratã de domnul senator Mircea Ionescu-Quintus, vicepresedinte al Senatului.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 15 ianuarie 1999.
Nr. 14.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE


 
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
Nr. 634 din 28 decembrie 1998
COMISIA NATIONALà PENTRU STATISTICà
Nr. 2.689 din 30 decembrie 1998

ORDIN
privind completarea Clasificãrii ocupatiilor din România

            Ministrul muncii si protectiei sociale si presedintele Comisiei Nationale pentru Statisticã,
            în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevãzute în conceptia generalã a informatizãrii în România,
            emit urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã completarea Clasificãrii ocupatiilor din România, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statisticã nr. 138/1.949/1995*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie, cuprinse în anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.
 
Ministrul muncii si protectiei sociale, 
Alexandru Athanasiu
Presedintele Comisiei Nationale pentru Statisticã, 
Victor Dinculescu*) Ordinul nr. 138/1.949/1995 a mai fost modificat prin Ordinul nr. 559/2.112/1996 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 322 din 4 decembrie 1996, si prin Ordinul nr. 893/2.527c/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997.

ANEXÃ

LISTA
ocupatiilor care urmeazã a fi introduse în Clasificarea ocupatiilor din România


 
1. Fiziochinetoterapeut pag. 111, cod 222906
2. Tehnician CATV pag. 163, cod 313208
3. Referent comert exterior pag. 184, cod 341902
4. Asistent medical consiliere HIV/SIDA pag. 174, cod 322105
5. Lucrãtor social pag. 191, cod 346003
6. Laborant operator centrale termice pag. 156, cod 311113
7. Contabil financiar bancar  pag. 198, cod 412206
8. Salvator montan pag. 214, cod 514906
9. Ghid sportiv pag. 209, cod 511308
10. Ghid supraveghetor pag. 209, cod 511309
11. Menajerã pag. 212, cod 513902
12. Confectioner jaluzele pag. 248, cod 733125
13. Zidar restaurator pag. 228, cod 712206
14. Dulgher restaurator pag. 229, cod 712402
15. Tâmplar restaurator pag. 255, cod 742219
16. Restaurator sarpante si structuri din lemn pag. 255, cod 742220
17. Mozaicar restaurator pag. 230, cod 713205
18. Restaurator piatrã pag. 227, cod 711305
19. Ipsosar restaurator ornamente din ipsos pag. 230, cod 713303
20. Tinichigiu restaurator pag. 235, cod 711309
21. Armator de izolatori electrici (prelucrãtor produse electrotehnice) pag. 268, cod 813920
22. Operator centralã termicã pag. 274, cod 816115
23. Presedinte organizatie sindicalã pag. 73, cod 114204
24. Vicepresedinte organizatie sindicalã pag. 72, cod 114205
25. Secretar organizatie sindicalã pag. 73, cod 114206
26. Consultant bugetar pag. 118, cod 241112
27. Contabil bugetar pag. 187, cod 343306
28. Consultant în domeniul fortei de muncã pag. 119, cod 241209
29. Analist piata muncii pag. 119, cod 241210
30. Agent ocupare pag. 185, cod 342305
31. Dulgher (exclusiv restaurator) pag. 229, cod 712401
32. Mozaicar (exclusiv restaurator) pag. 230, cod 713203
33. Ipsosar (exclusiv restaurator) pag. 230, cod 713301

             Se completeazã descrierea grupei de bazã 5113 "ghizi", pagina 209, dupã cum urmeazã: "Ghizii însotesc grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbãri, le asigurã confortul si oferã explicatii asupra punctelor de interes turistic; organizeazã cursuri de initiere si perfectionare în practicarea diferitelor discipline sportive de cãtre turisti în timpul sejurului, supravegheazã copiii aflati în statiune, organizeazã activitãti de agrement sau actiuni turistice pentru turistii români si strãini."

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silitã si la prescriptia dreptului de a cere executarea silitã

            Ministrul finantelor,
            având în vedere dispozitiile referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silitã, precum si a celor referitoare la prescriptia dreptului de a cere executarea silitã, cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în baza prevederilor art. 109 din ordonanta mai sus mentionatã si ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silitã si la prescriptia dreptului de a cere executarea silitã, anexã la prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia generalã de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executãrii silite, Directia generalã a trezoreriei, Directia Generalã a Vãmilor si unitãtile sale teritoriale, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitãtile subordonate vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 decembrie 1998.
Nr. 2.494.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silitã si la prescriptia dreptului de a cere executarea silitã

           1. Cu privire la art. 701)
            1.1. Sumele care se elibereazã sau se distribuie sunt sumele realizate de la începerea executãrii silite, ca urmare a plãtilor efectuate de debitor sau de alte persoane, a aplicãrii mãsurilor de executare silitã prin poprire sau prin decontare bancarã, a încasãrilor din valorificarea bununlor mobile si imobile supuse executãrii silite.
            Sumele prevãzute la alineatul precedent se elibereazã în cazul în care executarea silitã se efectueazã de un singur creditor, si, respectiv, se distribuie, potrivit ordinii de preferintã, în cazul în care si alti creditori participã la aceastã procedurã ori si-au depus titlurile în vederea distribuirii sumelor realizate prin executare silitã.
            1.2. În cazul în care sumele datorate creditorului urmãtor sau unui alt creditor care participã la executarea silitã ori si-a depus titlul în vederea distribuirii sumelor realizate prin aceastã procedurã, reprezentând cheltuieli de executare, creante principale si accesorii, sunt mai mici decât suma realizatã prin executare silitã, diferenta va fi supusã procedurii de compensare sau de restituire conform prevederilor normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997.
           2. Cu privire la art. 712)
            2.1. În situatia în care executarea silitã a fost începutã de alti creditori si se continuã de organele de executare, când creditorii participã la executare, precum, si în cazul în care creditorii si-au depus titlurile de creantã pânã la întocmirea procesului-verbal privind eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silitã, organele de executare au obligatia de a distribui aceste sume potrivit ordinii de preferintã prevãzute la art. 71, astfel cum a fost modificat.
            Dacã prin acte normative ulterioare având acelasi nivel se instituie exceptii ori alte reguli privind ordinea de preferintã a creantelor care se pot executa potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, se vor respecta dispozitiile cuprinse în aceste acte.
            2.2. Organul de executare va verifica titlurile depuse de creditori, urmãrind calitatea creantelor, dacã sunt certe, lichide si exigibile, precum si îndeplinirea obligatiilor de publicitate a garantiilor si de conservare a pivilegiilor.
            Sunt certe creantele a cãror existentã este neîndoielnicã si care rezultã din titlul de creantã sau din alte acte, chiar neautentice, emise de cãtre debitor. Creanta este lichidã atunci când cuantumul ei este determinat prin titlul de creantã sau cu ajutorul acestuia ori când poate fi determinat cu ajutorul altor acte neautentice emise de debitor, recunoscute sau opozabile acestuia. Creanta este exigibilã dacã termenul de platã este împlinit.
           3. Cu pivire la art. 72
            3.1. În cazul în care executarea silitã se face potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sumele realizate prin executare silitã se distribuie potrivit urmãtoarei ordini de preferintã, care include si ordinea drepturilor de preferintã conservate, precum si pe cea a creantelor garantate prin gaj si ipotecã, atunci când restul bunurilor si veniturilor debitorului nu asigura realizarea celorlalte creante:
            a) creantele reprezentând cheltuielile de orice fel, fãcute cu urmãrirea si conservarea bunurilor al cãror pret se distribuie;
            b) creanta reprezentând salarii si alte datorii asimilate acestora, pensii, ajutoare pentru incapacitate temporarã de muncã, pentru prevenirea îmbolnãvirilor, refacerea sau întãrirea sãnãtãtii, acordate în cadrul asigurãrilor sociale de stat, precum si creantele reprezentând obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vãtãmarea integritãtii corporale sau a sãnãtãtii;
            c) creantele rezultând din obligatii de întretinere, alocatii pentru copii sau de platã a altor sume periodice destinate asigurãrii mijloacelor de existentã;
            d) creantele statului provenite din impozite, taxe si din alte obligatii fiscale, stabilite potrivit legii, din contributii la bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum si la fondurile speciale;
            e) creantele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
            f) creantele reprezentând despãgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietãtii publice prin fapte ilicite;
            g) creantele privilegiate3), susceptibile de conservare;
            h) creantele rezultand din împrumuturi bancare, din livrãri de produse, din prestãri de servicii sau din alte lucrãri, precum si din chirii;
            i) creantele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale dupã caz;
            j) alte creante.
            2. În cazul în care existã bunuri urmãribile care nu au putut fi valorificate ori bunurile si veniturile urmãribile rãmase nu asigurã realizarea integralã a tuturor creantelor detinute de creditorii care participã a distribuirea sumelor realizate prin executare silitã, creditorii ale cãror creante sunt garantate prin gaj sau ipotecã constituitã asupra bunului a carui valoare se distribuie vor fi plãtiti în functie de natura creantei potrivit ordinii de preferintã prevãzute la pct. 3.1.
            În cazul în care bunurile si veniturile urmãribile rãmase asigurã realizarea integralã a tuturor creantelor detinute de creditorii care participã la distribuirea sumelor realizate prin executare silitã, creditorii ale cãror creante sunt garantate prin gaj sau ipotecã constituitã asupra bunului a cãrui valoare se distribuie vor fi plãtiti înaintea creantelor prevãzute la pct. 3.1 lit b).
            3.3. Pentru diferenta dintre sumele realizate prin valorificarea bunurilor asupra cãrora sunt instituite gajuri sau ipoteci ori asupra cãrora existã alte drepturi de preferintã si cuantumul creantei garantate sau privilegiate, creditorii respectivi vor fi plãtiti potrivit pct. 3.1 lit. h) sau j), în funetie de natura creantei.
           4. Cu privire la art. 732)
            4.1. Organul de executare este obligat sã înstiinteze creditorii care au drepturi de preferintã conservate asupra bunurilor care se valorificã ori care au constituite gajuri sau ipoteci asupra acestor bunuri de îndatã ce aceste bunuri au fost valorificate. Înstiintarea va cuprinde mentiunea datei la care se va proceda la distribuirea sumelor realizate prin executare silitã.
            În acest scop, organele de executare vor verifica, în cazul sechestrãrii bunurilor mobile sau al identificãrii bunurilor imobile ale debitorului, dacã aceste bunuri au fost gajate sau ipotecate pentru garantarea creantelor altor creditori ori vor solicita, potrivit art. 30, birourilor de publicitate imobiliarã din cadrul judecãtoriilor în raza cãrora se aflã bunurile imobile ale debitorului sarcinile care greveazã imobilul si titularii acestora.
           5. Cu privire la art. 742) si 75
            5.1. Organul de executare va proceda la eliberarea sau distribuirea sumelor numai dupã un termen de 15 zile de la data la care adjudecatorul a depus pretul bunurilor mobile sau imobile cumpãrate. În cazul sumelor realizate prin poprire sau când pentru persoane fizice s-a aprobat plata în rate a pretului bunului imobil valorificat, eliberarea sau distribuirea sumelor se va face pentru fiecare retinere sau platã efectuatã.
            Atunci când la executarea silitã începutã de organele de executare nu participã si alti creditori, sumele realizate prin executarea silitã sting obligatia bugetarã, în mod corespunzãtor, la data realizãrii acestor sume.
            5.2. La data la care organul de executare procedeazã, dupã caz, la eliberarea sau la distribuirea sumelor rezultate prin executare silitã, acesta va întocmi un proces-verbal conform modelului elaborat de Ministerul Finantelor anexat la prezentele norme metodologice. Despre aceastã procedurã organul de executare va înstiinta debitorul, creditorii care au participat la executarea silitã, precum si creditorii care si-au depus titlurile.
            Procesul-verbal prevãzut la alineatul precedent se va semna de cãtre persoanele prezente organul de executare consemnând, dupã caz, refuzul de a semna ori obiectiile formulate de acestea.
           6. Cu privire la art. 97
            6.1. Dreptul material de a cere executarea silitã se stinge prin prescriptie, dacã nu a fost exercitat în intervalul stabilit de lege, sub forma termenului de prescriptie, al cãrui început este data la care se naste acest drept.
            6.2. Dreptul de a cere executarea silitã se naste la data la care titlul de creantã devine titlu executoriu, prin expirarea termenului de platã stabilit de lege sau de organul competent ori în alt mod prevãzut de lege.
            Pentru obligatiile bugetare care au fost determinate potrivit legii de cãtre organele de verificare, reprezentând impozite, taxe, contributii, alte creante bugetare si majorãri de întârziere; dreptul de a cere executarea silitã se naste de la data expirãrii termenului de platã stabilit de organul competent.
            Pentru obligatiile bugetare care provin din sanctiuni contraventionale termenul de prescriptie curge de la data aplicãrii sanctiunii.
            Pentru obligatiile bugetare constituite si individualizate de cãtre plãtitor si neachitate la scadentã constatate de organul de verificare, precum si pentru cele determinate pe baza evidentei analitice pe plãtitori, dreptul de a proceda la executarea silitã se naste de la data expirãrii termenului de platã prevãzut de lege sau de un alt act normativ.
            În cazul în care debitorul este obligat la plãti succesive, dreptul de a cere executarea silitã se stinge pentru fiecare dintre aceste plãti.
            6.3. Termenele de prescriptie aflate în curs înaintea intrãriii în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 se calculeazã si se împlinesc potrivit dispozitiilor legale cuprinse în actele normative aplicabile la data când au început sã curgã.
            6.4. În cazul în care organele de executare constatã împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a proceda la executarea creantelor bugetare, vor proceda la încetarea mãsurilor de realizare si la scãderea din evidentã a acestora.
            7. Cu privire la art. 982)
            7.1. Pentru creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, stabilite potrivit legii datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurãrilor sociale de stat, Fondului initial pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, fondurilor speciale, precum si pentru majorãrile aferente, dreptul de a cere executarea silitã se prescrie prin împlinirea termenului de 5 ani.
            În cazul obligatiilor bugetare si al majorãrilor de întârziere altele decât cele prevazute la alin. 1, precum si pentru amenzi de orice fel, dreptul de a cere executarea silitã se prescrie la împlinirea termenului de 3 ani
            7.2. Termenele de prescriptie stabilite pe ani sau pe luni se împlinesc în ziua anului sau a lunii corespunzãtoare zilei în care acestea au început sã curgã. Termenul care, începând la datele de 29, 30 sau 31 ale lunii, se împlineste într-o lunã care nu are o asemenea zi va fi considerat împlinit în ultima zi a lunii.
           8. Cu privire la art. 994)
            8.1. Cursul prescriptiei dreptului de a proceda la executarea silitã a creantelor bugetare se întrerupe:
            a) În cazurile si în conditiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
            b) pe data îndeplinirii de cãtre debitor, înaintea începerii sau în cursul executãrii silite, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevãzute în titlul executoriu, constând în plata obligatiei bugetare;
            c) pe data recunoasterii de cãtre debitor, în orice mod, a obligatiei bugetare. Recunoasterea obligatiei trebuie sã fie neîndoielnicã, putând fi confirmatã expres sau tacit. Sunt acte de recunoastere a obligatiei bugetare cererea de compensare, cererea pentru acordarea unor înlesniri la platã, precum si orice alte acte pnn care debitorul recunoaste obligatia bugetarã;
            d) pe data îndeplinini în cursul executãrii silite a unui act de executare silitã. Sunt acte de executare silitã:
            - somatia comunicatã debitorului potrivit art. 23;
            - adresa de înfiintare a popririi, transmisã tertului poprit si adresa de începere a executãrii silite prin decontare bancarã, transmisã bãncii la care debitorul are dechis cont, despre transmiterea cãrora a fost înstiintat debitorul, prevãzute la art. 42 si 43, astfel cum au fost modificate;
            - cererea organului de executare, adresatã instantei competente, de mentinere a popririi potrivit art. 44 astfel cum a fost modificat;
            - procesele-verbale de sechestru si de identificare a bunurilor debitorului, prevãzute la art. 46 si la art. 58, astfel cum a fost modificat;
            - documentul prin care se face evaluarea bunurilor dupã încheierea procesului-verbal de sechestru sau de identificare, comunicat debitorului, potrivit art. 52, astfel cum a fost modificat, si art. 64;
            - procesele-verbale de predare-primire a bunurilor care se valorificã prin vânzare în regim de consignatie, în conditiile art. 54;
            - procesul-verbal de vânzare directã si de vânzare la licitatie, prevãzute la art. 56 si 67;
            - procesul-verbal privind eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita, prevãzut la art. 75;
            e) prin întocmirea procesului-verbal de constatare a insolvabilitãtii. Cursul prescriptiei se întrerupe pe data întocmirii procesului-verbal de constatare a insolvabilitãtii, dacã acesta a fost aprobat în conditiile Ordinului ministrului finantelor nr. 2.051/1997;
            f) în alte cazuri prevãzute de lege5).
            8.2. Întreruperea termenului de prescriptie sterge prescriptia începutã înainte de aparitia împrejurãrii care a întrerupt-o. Dupã întrerupere va curge un nou termen de prescriptie.
           9. Cu privire la art. 1004)
            9.1. Curgerea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silitã a creantelor bugetare este opritã pe timpul cât dureazã situatiile prevãzute de lege care împiedicã organul de executare sã aplice mãsurile de executare silitã ori când, potrivit legii, termenul de prescriptie este suspendat.
            Cursul prescriptiei dreptului de a proceda la executarea silitã a creantelor bugetare se suspendã:
            a) cât timp organul de executare este împiedicat de un caz de fortã majorã sã îndeplineascã mãsuri de executare silitã. Forta majorã este un eveniment imprevizibil si insurmontabil;
            b) cât timp debitorul face parte din armata României, iar aceasta se aflã pe picior de rãzboi;
            c) când suspendarea executãrii silite este prevãzutã de lege ori a fost dispusã de instanta judecãtoreascã sau de un alt organ competent;
            d) pe perioada amânãrilor si esalonãrilor la plata obligatiilor bugetare, dispuse prin lege ori prin hotarâre a Guvernului sau aprobate de organul competent. Suspendarea opereazã pe întreaga perioadã cuprinsã în actul de acordare a înlesnirii la platã, chiar dacã debitorul nu respectã conditiile de acordare;
            e) pe perioada în care debitorul, pe baza unui angajament de platã aprobat de organul competent, s-a obligat sã facã plata sumelor datorate;
            f) cât timp debitorul, cu rea-credintã, îsi sustrage veniturile si bunurile de la executarea silitã prin acte si fapte cum sunt inducerea în eroare a organului de executare, ascunderea bunurilor si a veniturilor sau altele asemenea. Constatãrile privind actele si faptele prin care debitorul îsi sustrage, cu rea-credintã, veniturile si bunurile de la executarea silitã vor fi fãcute prin proces-verbal, în care vor fi consemnate aceste situatii. Procesul-verbal va fi semnat de organul de executare, de debitor si de persoanele prezente la constatare. În cazul în care debitorul prezent la efectuarea constatãrii refuzã sã semneze procesul-verbal, organul de executare va face mentiune despre aceasta.
            9.2. Dupã încetarea suspendãrii, prescriptia îsi reia cursul, la determinarea împlinirii termenului de prescriptie calculându-se si termenul scurs înainte de suspendare.


1) Art. 70 din Ordonanta Guvernului 11/1996 a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997.
2) Art. 71, 73, 74 si 98 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997.
3) A se vedea art. 1.718 si urmãtoarele din Codul civil.
4) Articolele 99 si 100 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997.
5) A se vedea Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã.

ANEXÃ
la normele metodologice
- model -

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generalã ......................................
Nr. ..................... din ..............................
Unitatea ..................................................
Localitatea ...............................................
Str. ................................ nr. ...................
Numãrul dosarului de executare ............./......

PROCES-VERBAL
privind distribuirea*) sumelor realizate prin executare silitã
încheiat astãzi ............., luna ................, anul .........., orele.............

            În temeiul art. 75 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            pentru realizarea creantelor bugetare fatã de debitorul ..................................

                                                           (numele, prenumele/denumirea)
din localitatea ..................., str. ........................ nr. .................. , nr. rol /cod fiscal .........., în sumã de ........................, specificate în titlul executoriu nr. ............. emis de ............, s-a procedat la aplicarea mãsurilor de executare silitã în urma cãrora a fost realizatã suma de ....... lei.
            Au participat la executarea silitã ori si-au depus titlurile pânã la data încheierii prezentului proces-verbal urmãtorii creditori, procedându-se la distribuirea sumei realizate, astfel:
Nr.
crt.
Numele sau 
denumirea
Domiciliul sau 
sediul
Natura creantei si titlul 
care o constatã
Cuantumul 
creantei
Suma 
distribuitã
           
           
            Cu privire la modul de distribuire*) a sumei realizate prin executare silitã, persoanele prezente formuleazã urmãtoarele observatii sau refuzã sã semneze din urmãtoarele motive: .........................................................................................................................
 
Organul de executare Creditorii prezenti la distribuire 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
Debitorul ..................................... 
Alte persoane prezente la distribuire 
...................................................

*) /eliberarea.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
privind registrul bancar

            În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si ale art. 22 si 87 din Legea bancarã nr. 58/1998,

           Banca Nationalã a României emite prezentele norme.

            Art. 1. - Bãncile, persoane juridice române, si sucursalele bãncilor strãine, denumite în continuare bãnci, care au fost autorizate sã functioneze pe teritoriul României vor fi înmatriculate într-un registru, denumit în continuare registrul bancar, tinut de Banca Nationalã a României în sistem computerizat. lntroducerea si actualizarea datelor din registrul bancar se vor efectua de cãtre Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare.
            Registrul bancar va fi accesibil permanent publicului, la sediul central al Bãncii Nationale a României - prin Directia comunicare din cadrul Secretariatului general - si la sucursalele acesteia.
            Art. 2. - Registrul bancar va cuprinde urmãtoarele rubrici:
            a) numãrul si data înmatriculãrii în registrul bancar;
            b) denumirea bãncii (însotitã de forma juridicã sau, dupã caz, de mentiunea "sucursalã");
            c) adresa sediului social;
            d) numãrul si data înmatriculãrii în registrul comertului;
            e) data autorizãrii functionãrii bãncii de cãtre Banca Nationalã a României*)
            f) seria, numãrul si data autorizatiei emise de Banca Nationalã a României;
            g) data radierii înregistrãrii;
            h) observatii.
            Art. 3. - Înmatricularea bãncilor în registrul bancar se va face în ordinaa cronologicã a autorizãrii acestora de cãtre Banca Nationalã a României, iar numãrul de înmatriculare va avea urmãtoarea structurã:
            a) pentru bãnci, persoane juridice române: RB - PJR, codul statistic al judetului, numãrul de ordine în registrul bancar;
            b) pentru sucursalele bãncilor strãine: RB - PJS, codul statistic al judetului, numãrul de ordine în registrul bancar.
            Înmatricularea unei bãnci în registrul bancar va fi efectuatã la data autorizãrii functionãrii bãncii de cãtre Banca Nationalã a României.
            În cazul bãncilor autorizate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, înmatricularea în registrul bancar se va efectua cu data intrãrii în vigoare a acestora.
            Despre situatiile de retragere a autorizatiei, reorganizare, lichidare, faliment, fuziune, schimbarea denumirii si alte situatii similare se va face mentiune în registrul bancar, la rubrica observatii.
            Art. 4. - În aplicarea art. 22 din Legea nr. 58/1998, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, Directia generalã autorizare, reglementare si supraveghere prudentialã a societãtilor bancare va comunica fiecãrei bãnci autorizate numãrul si data înmatriculãrii acesteia în registrul bancar.
            Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, Banca Nationalã a României - Directia generalã informaticã, procesare statisticã si contabilitate va finaliza aplicatia informaticã si procedurile de administrare si utilizare a acesteia.
            Art. 5. - Prezentele norme intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã Normele Bãncii Nationale a României nr. 4/1992 privind registrul societãtilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
MUGUR ISÃRESCU,
guvernator

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 1.*) În cazul pentru Bãncii Comerciale Române - S.A., Bãncii Române de Comert Exterior - S.A., Bãncii Agricole - S.A. si al Bãncii Române pentru Dezvoltare S.A., se va înscrie data de înfiintare prevãzutã în hotãrârea Guvernului pe baza cãreia s-a constituit.